API kết nối là API do AMIS kế toán cung cấp để hỗ trợ các sản phẩm khác gửi đề nghị sinh chứng từ kế toán về để hạch toán trên ứng dụng kế toán của AMIS. Để sử dụng được API này cần các thông tin sau:

Các đường dẫn của api kết nối (APIUrl):

Cách thức hoạt động:

Mục lục

I. Các hàm chính phục vụ việc kết nối đồng bộ dữ liệu sang kế toán

II. Định nghĩa các dữ liệu đầu vào

III.Tham số demo của hàm đồng bộ đề nghị sinh chứng từ theo loại dữ liệu (voucher_type)

IV. Ý nghĩa các thông tin dữ liệu

1. Danh mục

2.Chứng từ

3.Khác

V. Một số hàm hỗ trợ test liên thông kết nối

VI. Một số câu hỏi thường gặp dành cho nhà phát triển


I. Các hàm chính phục vụ việc kết nối, đồng bộ dữ liệu sang kế toán

1. Hàm kết nối (connect)

2. Hàm cất đề nghị sinh chứng từ (save)

 • Sử dụng khi thêm/sửa chứng từ, phương thức "Post".
 • Đường dẫn: "APIUrl"/apir/sync/actopen/save
 • Header: key = "X-MISA-AccessToken", value: access_token lấy từ hàm kết nối (xem cách sử dụng tại mục "1. Hàm kết nối (connect)") Ví dụ:

  "X-MISA-AccessToken":"GfDXWRn+qB/auA5OZjVO6qkTVec7hNKvFKAdaLEVO1MKyL1BPq+yYNe3RkCLTy8WCZ8kM8lSnr1wT10wyFccrmlwLSlLQniKun/2VZ2yM0fiKfABz8f3vG/sK6sEOmN3l1HSIeuw9UlPR0cMVevOMInj2ZzPxxYaaOZs1xV6Zekm3JgYbGkKZT3eaWFkX76UjXQlobUDOWfDSk7Qy7Brsg=="

 • Hàm này chạy bất đồng bộ, kết quả chi tiết việc đồng bộ từng chứng từ sẽ được AMIS kế toán trả về thông qua api callback mà đối tác cung cấp (APICallBack).

 • Input:

  {
    "app_id":"0e0a14cf-9e4b-4af9-875b-c490f34a581b",
    "org_company_code":"congtydemoketnoiact",
    "voucher":[
      {
        "voucher_type":13,
        "org_refid":"d3b91145-0449-4987-ac5f-5d02cfa996b2",
        "is_allow_group":false,
        "org_refno":"PT00029",
        "org_reftype":3535,
        "org_reftype_name":"Phiếu bán hàng",
        "branch_id":"00000000-0000-0000-0000-000000000000",
        "account_object_id":"eefe1058-f377-4091-9c57-a9be474ebf50","outward_exported_status":1,"due_day":0,"debt_status":0,"reforder":1618050504617,"discount_rate_voucher":0.0,"refdate":"2021-04-10","posted_date":"2021-04-10","inv_date":"2021-04-10","is_posted_finance":false,"is_posted_management":false,"include_invoice":1,"include_invoice_import":false,"is_invoice_exported":true,"is_paid":true,"is_posted_cash_book_finance":false,"is_posted_cash_book_management":false,"is_sale_with_outward":true,"is_invoice_exported_last_year":false,"exchange_rate":1.0,"total_sale_amount_oc":780020.0,"total_sale_amount":780020.0,"total_amount_oc":819021.0,"total_amount":819021.0,"total_discount_amount_oc":0.0,"caba_amount":0.0,"total_discount_amount":0.0,"total_vat_amount_oc":39001.0,"total_vat_amount":39001.0,"total_export_tax_amount":0.0,"caba_amount_oc":0.0,"refno_finance":"","refno_management":"","account_object_name":"CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GARMENTTECH PRO","account_object_address":"Lô 15, Đường số 6, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam","journal_memo":"Thu tiền bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GARMENTTECH PRO","inv_no":"HDOP01","inv_series":"HD01","account_object_tax_code":"1101910783","currency_id":"VND","discount_type":0,"paid_type":1,"account_object_code":"GARMENTTECH PRO","publish_status":0,"is_created_invoice":0,"sa_invoice_refid":"15683d58-dd8b-405c-bb73-f38d80f2fe49","outward_refid":"638966e7-6072-4aa8-9193-695892aa9934","in_reforder":"2021-04-10T10:27:35.000+07:00","send_email_status":0,"ccy_exchange_operator":false,"is_remind_debt":false,"is_remind_debt_cus":false,"is_un_limit":false,"excel_row_index":0,"is_valid":false,"reftype":3535,"created_date":"2021-04-10T10:28:24.617617+07:00","created_by":"Nguyễn Ngọc Anh","modified_date":"2021-04-10T10:28:24.617617+07:00","modified_by":"admin","auto_refno":false,"state":0,
        "in_outward":{"voucher_type":8,"is_get_new_id":true,"is_allow_group":false,"org_reftype":0,"act_voucher_type":0,"refid":"638966e7-6072-4aa8-9193-695892aa9934","account_object_id":"eefe1058-f377-4091-9c57-a9be474ebf50","branch_id":"23697cae-42cf-4516-a127-d110dda6a3c8","display_on_book":0,"reforder":1618050504635,"refdate":"2021-04-10T00:00:00.000+07:00","posted_date":"2021-04-10T00:00:00.000+07:00","in_reforder":"2021-04-10T10:27:35.000+07:00","is_posted_finance":false,"is_posted_management":false,"is_posted_inventory_book_finance":false,"is_posted_inventory_book_management":false,"is_branch_issued":false,"is_sale_with_outward":true,"is_invoice_replace":false,"total_amount_finance":819021.0,"total_amount_management":0.0,"refno_finance":"","refno_management":"","account_object_name":"CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GARMENTTECH PRO","account_object_address":"Lô 15, Đường số 6, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam","journal_memo":"Xuất kho bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GARMENTTECH PRO","reftype":2020,"payment_term_id":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","due_time":0,"is_executed":false,"publish_status":0,"is_invoice_deleted":false,"is_invoice_receipted":false,"account_object_code":"GARMENTTECH PRO","created_date":"2021-04-10T10:28:24.6356354+07:00","created_by":"Nguyễn Ngọc Anh","modified_date":"2021-04-10T10:28:24.6356354+07:00","auto_refno":false,"state":0},
        "sa_invoice":{"voucher_type":11,"is_get_new_id":true,"is_allow_group":false,"org_reftype":0,"act_voucher_type":0,"journal_memo":"","reforder":0,"refid":"15683d58-dd8b-405c-bb73-f38d80f2fe49","branch_id":"23697cae-42cf-4516-a127-d110dda6a3c8","account_object_id":"eefe1058-f377-4091-9c57-a9be474ebf50","voucher_reference_id":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","display_on_book":0,"inv_type_id":0,"publish_status":0,"discount_type":0,"discount_rate_voucher":0.0,"inv_date":"2021-04-10T00:00:00.000+07:00","is_paid":true,"is_posted":true,"include_invoice":1,"is_attach_list":false,"is_branch_issued":false,"is_posted_last_year":false,"is_invoice_replace":false,"exchange_rate":1.0,"total_sale_amount_oc":780020.0,"total_sale_amount":780020.0,"total_discount_amount_oc":0.0,"total_discount_amount":0.0,"total_vat_amount_oc":39001.0,"total_vat_amount":39001.0,"total_amount_oc":819021.0,"total_amount":819021.0,"account_object_name":"CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GARMENTTECH PRO","account_object_code":"GARMENTTECH PRO","account_object_address":"Lô 15, Đường số 6, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam","account_object_tax_code":"1101910783","payment_method":"Tiền mặt","currency_id":"VND","inv_template_no":"01GTKT0/001","inv_series":"HD01","inv_no":"HDOP01","refno_finance":"","refno_management":"","is_created_savoucher":0,"send_email_status":0,"is_invoice_receipted":false,"invoice_status":0,"voucher_reference_reftype":0,"is_invoice_deleted":false,"inv_replacement_id":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","is_update_template":false,"is_increase_invno":false,"ccy_exchange_operator":false,"business_area":0,"excel_row_index":0,"is_valid":false,"reftype":3562,"created_date":"2021-04-10T10:28:24.6326324+07:00","created_by":"Nguyễn Ngọc Anh","modified_date":"2021-04-10T10:28:24.6326324+07:00","modified_by":"admin","auto_refno":false,"state":0},
        "detail":[{"cost_main_unit_price":0.0,"cost_amount":0.0,"ref_detail_id":"ac3bfa05-172f-42bc-82c2-55114e1e65ce","refid":"d3b91145-0449-4987-ac5f-5d02cfa996b2","inventory_item_id":"12183be9-61a3-4f16-9deb-616509d22b53","outward_refid":"638966e7-6072-4aa8-9193-695892aa9934","account_object_id":"eefe1058-f377-4091-9c57-a9be474ebf50","sa_invoice_refid":"15683d58-dd8b-405c-bb73-f38d80f2fe49","stock_id":"2a7c8f22-c741-41dc-8b2f-a7f6b991e37a","sort_order":1,"expiry_date":"2021-04-16T00:00:00.000+07:00","is_promotion":false,"un_resonable_cost":false,"not_in_vat_declaration":false,"quantity":12.0,"unit_price":65000.0,"unit_price_after_tax":0.0,"amount_oc":780000.0,"amount":780000.0,"discount_rate":0.0,"panel_width_quantity":0.0,"panel_height_quantity":0.0,"panel_radius_quantity":0.0,"panel_quantity":0.0,"panel_length_quantity":0.0,"amount_after_tax":0.0,"export_tax_rate":0.0,"export_tax_amount":0.0,"main_unit_price":65000.0,"main_convert_rate":1.0,"main_quantity":12.0,"discount_amount_oc":0.0,"discount_amount":0.0,"vat_rate":5.0,"vat_amount_oc":39000.0,"vat_amount":39000.0,"fob_amount":0.0,"description":"VTOP00002OP1","inventory_item_code":"VTOP00002OP1","debit_account":"1112","credit_account":"1113","account_object_address":"Lô 15, Đường số 6, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam","lot_no":"Lô3","exchange_rate_operator":"*","vat_description":"Thuế GTGT - VTOP00002OP1","account_object_name":"CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GARMENTTECH PRO","account_object_code":"GARMENTTECH PRO","stock_code":"OP0001","inventory_item_type":0,"cost_account":"632","stock_account":"1561","cost_main_unit_price_finance":68250.0,"cost_amount_finance":819000.0,"cost_unit_price_finance":68250.0,"cost_amount_management":819000.0,"cost_unit_price_management":0.0,"cost_main_unit_price_management":0.0,"inventory_resale_type_id":0,"is_un_update_outward_price":true,"stock_name":"OP0001","inventory_item_name":"VTOP00002OP1","return_quantity":0.0,"refdate":"0001-01-01T00:00:00.000+07:00","posted_date":"0001-01-01T00:00:00.000+07:00","reftype":0,"exchange_rate":0.0,"discount_type":0,"allocation_time":0,"allocation_type":0,"paid_type":0,"is_follow_serial_number":false,"is_allow_duplicate_serial_number":false,"is_unit_price_after_tax":false,"is_description":false,"is_description_import":false,"main_quantity_delivered":0.0,"main_quantity_remain":0.0,"record_id_mapping":0,"state":0},{"cost_main_unit_price":0.0,"cost_amount":0.0,"ref_detail_id":"d9830176-c3be-44fa-814b-3e92eb9bc4dd","refid":"d3b91145-0449-4987-ac5f-5d02cfa996b2","inventory_item_id":"12183be9-61a3-4f16-9deb-616509d22b53","outward_refid":"638966e7-6072-4aa8-9193-695892aa9934","account_object_id":"eefe1058-f377-4091-9c57-a9be474ebf50","sa_invoice_refid":"15683d58-dd8b-405c-bb73-f38d80f2fe49","stock_id":"2a7c8f22-c741-41dc-8b2f-a7f6b991e37a","sort_order":2,"expiry_date":"2021-04-16T00:00:00.000+07:00","is_promotion":false,"un_resonable_cost":false,"not_in_vat_declaration":false,"quantity":1.0,"unit_price":20.0,"unit_price_after_tax":0.0,"amount_oc":20.0,"amount":20.0,"discount_rate":0.0,"panel_width_quantity":0.0,"panel_height_quantity":0.0,"panel_radius_quantity":0.0,"panel_quantity":0.0,"panel_length_quantity":0.0,"amount_after_tax":0.0,"export_tax_rate":0.0,"export_tax_amount":0.0,"main_unit_price":20.0,"main_convert_rate":1.0,"main_quantity":1.0,"discount_amount_oc":0.0,"discount_amount":0.0,"vat_rate":5.0,"vat_amount_oc":1.0,"vat_amount":1.0,"fob_amount":0.0,"description":"VTOP00002OP1","inventory_item_code":"VTOP00002OP1","debit_account":"1113","credit_account":"1121","account_object_address":"Lô 15, Đường số 6, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam","lot_no":"Lô3","exchange_rate_operator":"*","vat_description":"Thuế GTGT - VTOP00002OP1","account_object_name":"CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GARMENTTECH PRO","account_object_code":"GARMENTTECH PRO","stock_code":"OP0001","inventory_item_type":0,"cost_account":"632","stock_account":"1561","cost_main_unit_price_finance":21.0,"cost_amount_finance":21.0,"cost_unit_price_finance":21.0,"cost_amount_management":21.0,"cost_unit_price_management":0.0,"cost_main_unit_price_management":0.0,"inventory_resale_type_id":0,"is_un_update_outward_price":true,"stock_name":"OP0001","inventory_item_name":"VTOP00002OP1","return_quantity":0.0,"refdate":"0001-01-01T00:00:00.000+07:00","posted_date":"0001-01-01T00:00:00.000+07:00","reftype":0,"exchange_rate":0.0,"discount_type":0,"allocation_time":0,"allocation_type":0,"paid_type":0,"is_follow_serial_number":false,"is_allow_duplicate_serial_number":false,"is_unit_price_after_tax":false,"is_description":false,"is_description_import":false,"main_quantity_delivered":0.0,"main_quantity_remain":0.0,"record_id_mapping":0,"state":0},{"cost_main_unit_price":0.0,"cost_amount":0.0,"ref_detail_id":"f36acfa4-addf-48c7-85ee-9985d513a090","refid":"d3b91145-0449-4987-ac5f-5d02cfa996b2","inventory_item_id":"a2a7c9b1-56cf-4833-a0b1-8e89df8202c8","outward_refid":"638966e7-6072-4aa8-9193-695892aa9934","account_object_id":"eefe1058-f377-4091-9c57-a9be474ebf50","sa_invoice_refid":"15683d58-dd8b-405c-bb73-f38d80f2fe49","stock_id":"eb51cc08-3ffa-4570-8937-a78d1ecef26e","sort_order":3,"expiry_date":"2021-04-16T00:00:00.000+07:00","is_promotion":false,"un_resonable_cost":false,"not_in_vat_declaration":false,"quantity":1.0,"unit_price":0.0,"unit_price_after_tax":0.0,"amount_oc":0.0,"amount":0.0,"discount_rate":0.0,"panel_width_quantity":0.0,"panel_height_quantity":0.0,"panel_radius_quantity":0.0,"panel_quantity":0.0,"panel_length_quantity":0.0,"amount_after_tax":0.0,"export_tax_rate":0.0,"export_tax_amount":0.0,"main_unit_price":0.0,"main_convert_rate":1.0,"main_quantity":1.0,"discount_amount_oc":0.0,"discount_amount":0.0,"vat_amount_oc":0.0,"vat_amount":0.0,"fob_amount":0.0,"description":"VTOP00003OP2","inventory_item_code":"VTOP00003OP2","debit_account":"1113","credit_account":"1121","discount_account":"5211","account_object_address":"Lô 15, Đường số 6, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam","exchange_rate_operator":"*","vat_description":"Thuế GTGT - VTOP00003OP2","account_object_name":"CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GARMENTTECH PRO","account_object_code":"GARMENTTECH PRO","stock_code":"OP0002","inventory_item_type":0,"cost_account":"632","stock_account":"1561","cost_main_unit_price_finance":0.0,"cost_amount_finance":0.0,"cost_unit_price_finance":0.0,"cost_amount_management":0.0,"cost_unit_price_management":0.0,"cost_main_unit_price_management":0.0,"inventory_resale_type_id":0,"is_un_update_outward_price":true,"stock_name":"OP0002","inventory_item_name":"VTOP00003OP2","return_quantity":0.0,"refdate":"0001-01-01T00:00:00.000+07:00","posted_date":"0001-01-01T00:00:00.000+07:00","reftype":0,"exchange_rate":0.0,"discount_type":0,"allocation_time":0,"allocation_type":0,"paid_type":0,"is_follow_serial_number":false,"is_allow_duplicate_serial_number":false,"is_unit_price_after_tax":false,"is_description":false,"is_description_import":false,"main_quantity_delivered":0.0,"main_quantity_remain":0.0,"record_id_mapping":0,"state":0}],
      }],
    "dictionary":[
      {
        "dictionary_type":1,
        "account_object_id":"eefe1058-f377-4091-9c57-a9be474ebf50","gender":1,"number_of_dependent":0,"account_object_type":0,"is_vendor":false,"is_customer":true,"is_employee":false,"inactive":false,"agreement_salary":0.0000,"salary_coefficient":0.0000,"insurance_salary":0.0000,"maximize_debt_amount":0.0000,"receiptable_debt_amount":0.0,"account_object_code":"GARMENTTECH PRO","account_object_name":"CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GARMENTTECH PRO","address":"Lô 15, Đường số 6, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam","country":"Việt Nam","company_tax_code":"1101910783","is_same_address":false,"account_object_group_id_list":"83fa24db-80d9-4156-9fd1-ec374ee56d71","account_object_group_code_list":"KHACH HANG SUAT AN","account_object_group_name_list":"Khách hàng suất ăn công nghiệp","account_object_group_misa_code_list":";/00001/00002/;","closing_amount":0.0,"reftype":0,"reftype_category":0,"branch_id":"23697cae-42cf-4516-a127-d110dda6a3c8","is_convert":false,"is_group":false,"is_remind_debt":true,"excel_row_index":0,"is_valid":false,"created_date":"2020-12-31T16:52:09.000+07:00","created_by":"ExportImport","modified_date":"2020-12-31T16:52:09.000+07:00","modified_by":"ExportImport","auto_refno":false,"state":0},{"inventory_item_unit_convert":[{"inventory_item_unit_convert_id":"8a55a4d0-8e7b-4fb6-8722-3dfed8458c1f","inventory_item_id":"12183be9-61a3-4f16-9deb-616509d22b53","sort_order":0,"convert_rate":0.0,"sale_price1":0.0,"sale_price2":0.0,"sale_price3":0.0,"fixed_sale_price":0.0,"convert_sale_price1":0.0,"convert_sale_price2":0.0,"convert_sale_price3":0.0,"convert_fixed_sale_price":0.0,"state":0}],"dictionary_type":3,"inventory_item_id":"12183be9-61a3-4f16-9deb-616509d22b53","inventory_item_name":"VTOP00002OP1","inventory_item_code":"VTOP00002OP1","inventory_item_type":0,"minimum_stock":0.0,"inventory_item_category_code_list":"HH","inventory_item_category_name_list":"Hàng hóa","inventory_item_category_id_list":"3bec6b72-be9a-4208-80cb-5e3b6fab162c","inventory_item_category_misa_code_list":";/00004/;","branch_id":"23697cae-42cf-4516-a127-d110dda6a3c8","discount_type":0,"base_on_formula":0,"is_unit_price_after_tax":false,"is_system":false,"inactive":false,"is_follow_serial_number":false,"is_allow_duplicate_serial_number":true,"purchase_discount_rate":0.0,"unit_price":0.0,"sale_price1":0.0,"sale_price2":0.0,"sale_price3":0.0,"fixed_sale_price":0.0,"import_tax_rate":0.0,"export_tax_rate":0.0,"fixed_unit_price":0.0,"discount_account":"5211","sale_off_account":"5213","return_account":"5212","inventory_account":"1561","cogs_account":"632","sale_account":"5111.1","reftype":0,"reftype_category":0,"quantityBarCode":1,"allocation_type":0,"allocation_time":0,"allocation_account":"5111.1","purchase_last_unit_price":0.0,"is_specific_inventory_item":false,"has_delete_fixed_unit_price":false,"has_delete_unit_price":false,"has_delete_discount":false,"has_delete_unit_convert":false,"has_delete_norm":false,"has_delete_serial_type":false,"is_edit_multiple":false,"is_group":false,"excel_row_index":0,"is_valid":false,"created_date":"2021-04-10T08:17:44.1671672+07:00","created_by":"Nguyễn Ngọc Anh","modified_date":"2021-04-10T08:17:44.1671672+07:00","auto_refno":false,"state":0
      },
      {
        "dictionary_type":5,
        "stock_id":"2a7c8f22-c741-41dc-8b2f-a7f6b991e37a","branch_id":"23697cae-42cf-4516-a127-d110dda6a3c8","inactive":false,"stock_code":"OP0001","stock_name":"OP0001","reftype_category":0,"reftype":0,"excel_row_index":0,"is_valid":false,"created_date":"2021-04-10T08:18:13.9439437+07:00","created_by":"Nguyễn Ngọc Anh","modified_date":"2021-04-10T08:18:13.9439437+07:00","modified_by":"Nguyễn Ngọc Anh","auto_refno":false,"state":0},{"inventory_item_unit_convert":[{"inventory_item_unit_convert_id":"5f74443c-aea0-400a-9b88-8755a157eb01","inventory_item_id":"a2a7c9b1-56cf-4833-a0b1-8e89df8202c8","sort_order":0,"convert_rate":0.0,"sale_price1":0.0,"sale_price2":0.0,"sale_price3":0.0,"fixed_sale_price":0.0,"convert_sale_price1":0.0,"convert_sale_price2":0.0,"convert_sale_price3":0.0,"convert_fixed_sale_price":0.0,"state":0}],"dictionary_type":3,"inventory_item_id":"a2a7c9b1-56cf-4833-a0b1-8e89df8202c8","inventory_item_name":"VTOP00003OP2","inventory_item_code":"VTOP00003OP2","inventory_item_type":0,"minimum_stock":0.0,"inventory_item_category_code_list":"HH","inventory_item_category_name_list":"Hàng hóa","inventory_item_category_id_list":"3bec6b72-be9a-4208-80cb-5e3b6fab162c","inventory_item_category_misa_code_list":";/00004/;","branch_id":"23697cae-42cf-4516-a127-d110dda6a3c8","discount_type":0,"base_on_formula":0,"is_unit_price_after_tax":false,"is_system":false,"inactive":false,"is_follow_serial_number":false,"is_allow_duplicate_serial_number":true,"purchase_discount_rate":0.0,"unit_price":0.0,"sale_price1":0.0,"sale_price2":0.0,"sale_price3":0.0,"fixed_sale_price":0.0,"import_tax_rate":0.0,"export_tax_rate":0.0,"fixed_unit_price":0.0,"discount_account":"5211","sale_off_account":"5213","return_account":"5212","inventory_account":"1561","cogs_account":"632","sale_account":"5111.1","reftype":0,"reftype_category":0,"quantityBarCode":1,"allocation_type":0,"allocation_time":0,"allocation_account":"5111.1","purchase_last_unit_price":0.0,"is_specific_inventory_item":false,"has_delete_fixed_unit_price":false,"has_delete_unit_price":false,"has_delete_discount":false,"has_delete_unit_convert":false,"has_delete_norm":false,"has_delete_serial_type":false,"is_edit_multiple":false,"is_group":false,"excel_row_index":0,"is_valid":false,"created_date":"2021-04-10T10:28:06.8638635+07:00","created_by":"Nguyễn Ngọc Anh","modified_date":"2021-04-10T10:28:06.8638635+07:00","auto_refno":false,"state":0},{"dictionary_type":5,"stock_id":"eb51cc08-3ffa-4570-8937-a78d1ecef26e","branch_id":"23697cae-42cf-4516-a127-d110dda6a3c8","inactive":false,"stock_code":"OP0002","stock_name":"OP0002","reftype_category":0,"reftype":0,"excel_row_index":0,"is_valid":false,"created_date":"2021-04-10T10:28:22.9619615+07:00","created_by":"Nguyễn Ngọc Anh","modified_date":"2021-04-10T10:28:22.9619615+07:00","modified_by":"Nguyễn Ngọc Anh","auto_refno":false,"state":0},{"dictionary_type":2,"account_object_group_id":"83fa24db-80d9-4156-9fd1-ec374ee56d71","parent_id":"f466565b-022a-4b85-a8cd-d2b79e40bec6","grade":2,"sort_order":0,"is_parent":false,"inactive":false,"is_system":false,"account_object_group_code":"KHACH HANG SUAT AN","account_object_group_name":"Khách hàng suất ăn công nghiệp","misa_code_id":"/00001/00002/","reftype":0,"reftype_category":0,"excel_row_index":0,"is_valid":false,"created_date":"2020-12-31T16:52:09.000+07:00","created_by":"ExportImport","modified_date":"2020-12-31T16:52:09.000+07:00","modified_by":"ExportImport","auto_refno":false,"state":0},{"dictionary_type":4,"inventory_category_id":"3bec6b72-be9a-4208-80cb-5e3b6fab162c","grade":1,"is_parent":false,"is_system":false,"inactive":false,"misa_code_id":"/00004/","inventory_category_code":"HH","inventory_category_name":"Hàng hóa","reftype_category":0,"reftype":0,"excel_row_index":0,"is_valid":false,"created_date":"2020-12-17T15:55:34.000+07:00","created_by":"ConvertACT2","modified_date":"2020-12-17T15:55:34.000+07:00","modified_by":"ConvertACT2","auto_refno":false,"state":0},{"dictionary_type":2,"account_object_group_id":"f466565b-022a-4b85-a8cd-d2b79e40bec6","grade":1,"sort_order":0,"is_parent":true,"inactive":false,"is_system":false,"account_object_group_code":"KHACH HANG CONG TY","account_object_group_name":"Khách hàng công ty ","misa_code_id":"/00001/","reftype":0,"reftype_category":0,"excel_row_index":0,"is_valid":false,"created_date":"2020-12-31T16:52:09.000+07:00","created_by":"ExportImport","modified_date":"2020-12-31T16:52:09.000+07:00","modified_by":"ExportImport","auto_refno":false,"state":0
      }]
  }
  
  • app_id: Mã ứng dụng được MISA cung cấp cho đối tác để sử dụng API kết nối của MISA. Mã này dùng để nhận diện ứng dụng của đối tác khi thực hiện các lời gọi đến api kết nối.
  • org_company_code: Domain khách hàng của phía đối tác (dùng để phân biệt các khách hàng/dữ liệu của đối tác).
  • voucher: Danh sách các đề nghị sinh chứng từ (tối đa mỗi lần được đẩy vào 100 chứng từ). Mỗi loại chứng từ được đại diện bởi thông tin voucher_type.
  • voucher/voucher_type: Thông tin đại diện cho mỗi loại chứng từ, tùy theo mỗi loại sẽ được định nghĩa các thông tin đầu vào khác nhau. Xem thêm: Danh sách các loại chứng từ hỗ trợ đồng bộ sang AMIS kế toán, Tham số demo của hàm cất đề nghị sinh chứng từ theo loại dữ liệu.
  • voucher/reftype: Loại chứng từ kế toán. Xem thêm: 9. Danh sách các loại chứng từ của AMIS kế toán (reftype). Nếu bỏ trống hệ thống sẽ tự mặc định.
  • voucher/org_refid: id của chứng từ trên dữ liệu gốc.
  • voucher/is_allow_group: Cho phép gộp chứng từ/chi tiết chứng từ.
  • voucher/org_refno: Số chứng từ trên dữ liệu gốc
  • voucher/org_reftype_name: Tên loại chứng từ trên dữ liệu gốc
  • voucher/branch_id: ID chi nhánh, trường hợp bỏ trống hoặc gửi ID không có trên danh mục chi nhánh thì dữ liệu sẽ được chuyển vào tổng công ty.
  • dictionary: Danh sách các danh mục đi kèm với các chứng từ (tối đa mỗi lần được đẩy vào 200 danh mục). Mỗi loại danh mục được đại diện bởi thông tin dictionary_type.
  • dictionary/dictionary_type: Thông tin đại diện cho mỗi loại danh mục. Xem thêm: Danh sách các loại danh mục hỗ trợ đồng bộ sang AMIS kế toán.
 • Output:

    {
      "Success": true,
      "ErrorCode": null,
      "ErrorMessage": ""
    }
  
  • Success: true - thành công, false - thất bại (xem thông tin chi tiết tại ErrorCode và ErrorMessage)
  • ErrorCode: Mã lỗi. Xem thêm: Danh sách mã lỗi
  • ErrorMessage: Thông tin lỗi chi tiết.

3. Hàm xóa đề nghị sinh chứng từ (delete)

 • Sử dụng khi xóa chứng từ, phương thức "Delete".
 • Đường dẫn: "APIUrl"/apir/sync/actopen/delete
 • Header: key = "X-MISA-AccessToken", value: access_token lấy từ hàm kết nối (xem cách sử dụng tại mục "1. Hàm kết nối (connect)") Ví dụ:

  "X-MISA-AccessToken":"GfDXWRn+qB/auA5OZjVO6qkTVec7hNKvFKAdaLEVO1MKyL1BPq+yYNe3RkCLTy8WCZ8kM8lSnr1wT10wyFccrmlwLSlLQniKun/2VZ2yM0fiKfABz8f3vG/sK6sEOmN3l1HSIeuw9UlPR0cMVevOMInj2ZzPxxYaaOZs1xV6Zekm3JgYbGkKZT3eaWFkX76UjXQlobUDOWfDSk7Qy7Brsg=="

 • Hàm này chạy bất đồng bộ, kết quả chi tiết việc đồng bộ từng chứng từ sẽ được AMIS kế toán trả về thông qua api callback mà đối tác cung cấp (APICallBack).

 • Input:

  {
   "voucher": [
    {
     "voucher_type": 13,
     "org_refid": "d3b91145-0449-4987-ac5f-5d02cfa996b2"
    }
   ],
   "app_id": "0e0a14cf-9e4b-4af9-875b-c490f34a581b",
   "org_company_code": "congtydemoketnoiact"
  }
  
  • app_id: Mã ứng dụng được MISA cung cấp cho đối tác để sử dụng API kết nối của MISA. Mã này dùng để nhận diện ứng dụng của đối tác khi thực hiện các lời gọi đến api kết nối.
  • org_company_code: Domain khách hàng của phía đối tác (dùng để phân biệt các khách hàng/dữ liệu của đối tác).
  • voucher: Danh sách các chứng từ cần xóa.
  • voucher/voucher_type: Thông tin đại diện cho mỗi loại chứng từ, tùy theo mỗi loại sẽ được định nghĩa các thông tin đầu vào khác nhau. Xem thêm: Danh sách các loại chứng từ hỗ trợ đồng bộ sang AMIS kế toán
  • voucher/org_refid: id của chứng từ trên dữ liệu gốc.
 • Output:

  {
    "Success": true,
    "ErrorCode": null,
    "ErrorMessage": ""
  }
  
  • Success: true - thành công, false - thất bại (xem thông tin chi tiết tại ErrorCode và ErrorMessage)
  • ErrorCode: Mã lỗi. Xem thêm: Danh sách mã lỗi.
  • ErrorMessage: Thông tin lỗi chi tiết.

4. Hàm lấy danh mục (get_dictionary)

 • Sử dụng để lấy một số danh mục cần thiết từ AMIS kế toán, phương thức "Post".
 • Đường dẫn: "APIUrl"/apir/sync/actopen/get_dictionary
 • Header: key = "X-MISA-AccessToken", value: access_token lấy từ hàm kết nối (xem cách sử dụng tại mục "1. Hàm kết nối (connect)") Ví dụ:

  "X-MISA-AccessToken":"GfDXWRn+qB/auA5OZjVO6qkTVec7hNKvFKAdaLEVO1MKyL1BPq+yYNe3RkCLTy8WCZ8kM8lSnr1wT10wyFccrmlwLSlLQniKun/2VZ2yM0fiKfABz8f3vG/sK6sEOmN3l1HSIeuw9UlPR0cMVevOMInj2ZzPxxYaaOZs1xV6Zekm3JgYbGkKZT3eaWFkX76UjXQlobUDOWfDSk7Qy7Brsg=="

 • Input:

  {
   "data_type": 5,
   "branch_id": null,
   "skip": 0,
   "take": 2,
   "app_id": "0e0a14cf-9e4b-4af9-875b-c490f34a581b"
  }
  
  • app_id: Mã ứng dụng được MISA cung cấp cho đối tác để sử dụng API kết nối của MISA. Mã này dùng để nhận diện ứng dụng của đối tác khi thực hiện các lời gọi đến api kết nối.
  • data_type: Loại danh mục cần lấy. Xem thêm: Danh sách các loại danh mục hỗ trợ lấy từ AMIS kế toán
  • branch_id: id chi nhánh (trường hợp bỏ trống là lấy danh mục của tất cả chi nhánh)
  • skip: Số lượng bản ghi bỏ qua không lấy nữa
  • take: Số lượng bản ghi tối đa. Đây là hàm lấy dữ liệu phân trang, bạn có thể lấy nhiều lần cho tới khi kết quả trả về có số lượng <take (tối đa take: 100).
 • Output:

  {
   "Success": true,
   "ErrorMessage": "",
   "Data": "[{\"dictionary_type\":5,\"stock_id\":\"de800e98-8530-45c1-bee6-ff15dffd5755\",\"branch_id\":\"23697cae-42cf-4516-a127-d110dda6a3c8\",\"inactive\":false,\"stock_code\":\"01\",\"stock_name\":\"Kho 01\",\"description\":\"Tòa N03T1, Ngoại giao đoàn, Từ Liêm, HN\",\"inventory_account\":\"1115\",\"reftype_category\":0,\"reftype\":0,\"excel_row_index\":0,\"is_valid\":false,\"created_date\":\"2021-04-20T14:58:22.000+07:00\",\"created_by\":\"Ngọc Mon\",\"modified_date\":\"2021-04-20T14:58:22.000+07:00\",\"modified_by\":\"Ngọc Mon\",\"auto_refno\":false,\"state\":0},{\"dictionary_type\":5,\"stock_id\":\"3bb51fc7-ebde-486e-9f61-dd6e901e4c6a\",\"branch_id\":\"23697cae-42cf-4516-a127-d110dda6a3c8\",\"inactive\":false,\"stock_code\":\"156\",\"stock_name\":\"TCT\",\"reftype_category\":0,\"reftype\":0,\"excel_row_index\":0,\"is_valid\":false,\"created_date\":\"2020-12-31T16:39:48.000+07:00\",\"created_by\":\"ExportImport\",\"modified_date\":\"2020-12-31T16:39:48.000+07:00\",\"modified_by\":\"ExportImport\",\"auto_refno\":false,\"state\":0}]"
  }
  

5. Hàm lấy tùy chọn hệ thống (get_option)

 • Sử dụng để lấy một số tùy chọn hệ thống trên dữ liệu AMIS kế toán, phương thức "Post".
 • Đường dẫn: "APIUrl"/apir/sync/actopen/get_option
 • Header: key = "X-MISA-AccessToken", value: access_token lấy từ hàm kết nối (xem cách sử dụng tại mục "1. Hàm kết nối (connect)") Ví dụ:

  "X-MISA-AccessToken":"GfDXWRn+qB/auA5OZjVO6qkTVec7hNKvFKAdaLEVO1MKyL1BPq+yYNe3RkCLTy8WCZ8kM8lSnr1wT10wyFccrmlwLSlLQniKun/2VZ2yM0fiKfABz8f3vG/sK6sEOmN3l1HSIeuw9UlPR0cMVevOMInj2ZzPxxYaaOZs1xV6Zekm3JgYbGkKZT3eaWFkX76UjXQlobUDOWfDSk7Qy7Brsg=="

 • Input:

  {
   "option_id": [
  "MainCurrency"
   ],
   "app_id": "0e0a14cf-9e4b-4af9-875b-c490f34a581b"
  }
  
  • app_id: Mã ứng dụng được MISA cung cấp cho đối tác để sử dụng API kết nối của MISA. Mã này dùng để nhận diện ứng dụng của đối tác khi thực hiện các lời gọi đến api kết nối.
  • option_id: Mã của tùy chọn hệ thống. Xem thêm Danh sách các tùy chọn hệ thống
 • Output:

  {
   "Success": true,
   "ErrorMessage": "",
   "Data": "[{\"option_id\":\"MainCurrency\",\"option_value\":\"VND\",\"value_type\":1,\"description\":\"Đồng tiền hạch toán\"}]"
  }
  
  • Success: true - thành công, false - thất bại (xem thông tin chi tiết tại ErrorCode và ErrorMessage)
  • ErrorCode: Mã lỗi. Xem thêm: Danh sách mã lỗi.
  • ErrorMessage: Thông tin lỗi chi tiết.
  • Data: Dữ liệu trả về. Xem chi tiết: Tùy chọn hệ thống.

III. Định nghĩa các dữ liệu đầu vào

1. Danh sách các loại chứng từ hỗ trợ đồng bộ sang AMIS kế toán (voucher_type)

 • 0: Chưa xác định
 • 1: Thu tiền gửi, xem định nghĩa cấu trúc input chi tiết tại:ba_deposit
 • 2: [Tính năng đang phát triển]: Chuyển tiền nội bộ, xem định nghĩa cấu trúc input chi tiết tại: bainternaltransfer
 • 3: Chi tiền gửi, xem định nghĩa cấu trúc input chi tiết tại: ba_withdraw
 • 4: Phiếu chi, xem định nghĩa cấu trúc input chi tiết tại: ca_payment
 • 5: Phiếu thu, xem định nghĩa cấu trúc input chi tiết tại: ca_receipt
 • 6: [Tính năng đang phát triển]:Chứng từ nghiệp vụ khác, xem định nghĩa cấu trúc input chi tiết tại: gl_voucher
 • 7: Nhập kho, xem định nghĩa cấu trúc input chi tiết tại: in_inward
 • 8: Xuất kho, xem định nghĩa cấu trúc input chi tiết tại: in_outward
 • 9: Chuyển kho, xem định nghĩa cấu trúc input chi tiết tại: in_transfer
 • 10: [Tính năng đang phát triển]:Bán giảm giá, xem định nghĩa cấu trúc input chi tiết tại: sa_discount
 • 11: Hóa đơn bán hàng, xem định nghĩa cấu trúc input chi tiết tại: sa_invoice
 • 12: [Tính năng đang phát triển]:Bán trả lại, xem định nghĩa cấu trúc input chi tiết tại: sa_return
 • 13: Bán hàng, xem định nghĩa cấu trúc input chi tiết tại: sa_voucher
 • 14: [Tính năng đang phát triển]:Mua giảm giá, xem định nghĩa cấu trúc input chi tiết tại: pu_discount
 • 15: [Tính năng đang phát triển]:Hóa đơn mua hàng, xem định nghĩa cấu trúc input chi tiết tại: pu_invoice
 • 16: [Tính năng đang phát triển]:Mua trả lại, xem định nghĩa cấu trúc input chi tiết tại: pu_return
 • 17: Mua dịch vụ, xem định nghĩa cấu trúc input chi tiết tại: pu_service
 • 18: Mua hàng, xem định nghĩa cấu trúc input chi tiết tại: pu_voucher
 • 19: Kiểm kê kho, xem định nghĩa cấu trúc input chi tiết tại: in_audit
 • 20: Đơn đặt hàng, xem định nghĩa cấu trúc input chi tiết tại: sa_order
 • 21: Đơn mua hàng, xem định nghĩa cấu trúc input chi tiết tại: pu_order

2. Danh sách các loại danh mục hỗ trợ đồng bộ sang AMIS kế toán (dictionary_type)

 • 0: Chưa xác định
 • 1: Đối tượng, xem định nghĩa cấu trúc input chi tiết tại: account_object
 • 2: Nhóm đối tượng, xem định nghĩa cấu trúc input chi tiết tại: account_ object_ group
 • 3: Vật tư, xem định nghĩa cấu trúc input chi tiết tại: inventory_item
 • 4: Nhóm vật tư, xem định nghĩa cấu trúc input chi tiết tại: inventory_ item_ category
 • 5: Kho, xem định nghĩa cấu trúc input chi tiết tại: stock
 • 6: Đơn vị tính, xem định nghĩa cấu trúc input chi tiết tại: unit
 • 7: Tài khoản ngân hàng, xem định nghĩa cấu trúc input chi tiết tại: bank_account
 • 8: Ngân hàng, xem định nghĩa cấu trúc input chi tiết tại: bank
 • 9: Khoản mục chi phí, xem định nghĩa cấu trúc input chi tiết tại: budget_item
 • 10: Mục thu chi, xem định nghĩa cấu trúc input chi tiết tại: expense_item

3. Danh sách các loại danh mục hỗ trợ lấy từ AMIS kế toán (data_type:EnumOpenGetDictionaryType)

 • 0: Chưa xác định
 • 1: Đối tượng. Output chi tiết: account_object.
 • 2: Vật tư. Output chi tiết: inventory_item.
 • 3: Kho. Output chi tiết: stock.
 • 4: Đơn vị tính. Output chi tiết: unit.
 • 5: Danh mục tài khoản. Output chi tiết: ACTOpenAccount.
 • 6: Danh mục chi nhánh. Output chi tiết: ACTOpenBranch.

4. Một số cấu trúc đối tượng khác

 • 1. APICallbackDataDetail: Dữ liệu trả về cho api callback, xem định nghĩa cấu trúc input chi tiết tại: callback_ data_ detail
 • 2. ACTOpenBranch: Dữ liệu trả về cho api callback chi nhánh(xem định nghĩa cấu trúc input chi tiết tại: ACTOpenBranch )
 • 3. ACTOpenAccount: Dữ liệu trả về cho api callback tài khoản(xem định nghĩa cấu trúc input chi tiết tại: ACTOpenAccount )

5. Danh sách mã lỗi (ErrorCode/error_code)

Exception: Lỗi chưa xác định được nguyên nhân
InvalidAppID: Lỗi sai AppID (có thể do đang không sử dụng đúng appid do AMIS kế toán cung cấp cho dự án)
InvalidToken: Lỗi do token không hợp lệ
ExpiredToken: Lỗi do token đã hết hạn (khi xảy ra lỗi này thì cần phải gọi lại hàm connect để lấy lại token mới nhất)
InvalidParam: Tham số không hợp lệ
IsCreatedVoucher: Đã sinh chứng từ kế toán
VoucherNotFound: Không tìm thấy đề nghị sinh chứng từ kế toán
DBAmisNotConnectDBACT: chưa thiết lập kết nối với dữ liệu kế toán nào
InvalidAccessToken: Lỗi do mã truy cập không hợp lệ
AppIDDisconnect: Đã ngắt kết nối ứng dụng

6. Danh sách các loại kết quả trả về (data_type:EnumCallBackDataType)

1: Hàm cất
2: Hàm xóa
3: Hàm sửa

7. Danh sách các tùy chọn hệ thống (option_id)

AccountingSystem: Chế độ kế toán
ActiveArea: Lĩnh vực hoạt động (1: Thương mại dịch vụ, 2: Dịch vụ:, 3: Sản xuất, 4: Lắp ráp, sản xuất
AlertFADepreciation: Nhắc nhở tính khấu hao tài sản
AlertInventoryAlmostExpire: Cảnh báo hàng hóa sắp hết
AlertInventoryOutDate: Cảnh báo hàng hóa hết hạn sử dụng
AlertInventoryOver: Cảnh báo hàng hóa sắp hết
AlertMaxDebtCustomer: Nhắc nhở công nợ khách hàng vượt quá ngưỡng nợ tối đa
AlertMaxDebtSupplier: Nhắc nhở công nợ nhà cung cấp vượt quá ngưỡng nợ tối đa
AlertPrepaidExpenses: Nhắc nhở phân bổ chi phí trả trước
AlertProfitAndLossTransfer: Nhắc nhở kết chuyển lãi lỗ
AlertSUAllocation: Nhắc nhở phân bổ chi phí CDDC
AlertSubmitInvoiceReport: Nhắc nhở báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
AlertTaxDeclarationTNDN: Nhắc nhở lập tờ khai thuế TNDN
AlertTaxDeclarationTTDB: Nhắc nhở lập tờ khai thuế TTDB
AlertTaxDeclarationVAT: Nhắc nhở lập tờ khai thuế GTGT
AllocateAmountFirstMonthByDate: Tùy chọn phân bổ ccdc, chi phí trả trước: 0: tính tròn tháng, 1: tính theo ngày
AllocatePrintedInvNoForEachDependBranch: Tùy chọn chung: Phân bổ số lượng hóa đơn đặt in cho từng chi nhánh phụ thuộc
AllocationDecimalDigits: Định dạng số: Tỷ lệ phân bổ
AllowDependedBranchUseInvoiceSerialOfCompany: Tùy chọn chung: Cho phép CN phụ thuộc không thông báo phát hành HĐ được sử dụng HĐ do Tổng công ty phát hành
AllowEditOrderArised: Cho phép sửa Đơn đặt hàng đã có phát sinh Chứng từ bán hàng
AllowImportPaymentReceiptDetailByClosedCT: Cho phép nhập khẩu chứng từ thu, chi tiền có hạch toán cho hợp đồng đã thanh lý
AllowOverOutwardStock: Cho phép xuất quá số lượng tồn
AllowPrintUnpostedVoucher: Chỉ In những chứng từ ghi sổ
AllowPrintVoucherClosedBook: Không cho phép in chứng từ đã khóa sổ
AllowUpdateSAreturnOWPrice: Tùy chọn: Cập nhật giá nhập kho hàng bán trả lại khi tính giá xuất kho
AllowUpdateUnitPriceByHand: Cho phép nhập đơn giá vốn xuất kho bằng tay
AmountDecimalDigits: Định dạng số: Tiền quy đổi
AmountOCDecimalDigits: Định dạng số: Tiền ngoại tệ
AutoBackupWhenClose: Tùy chọn Sao lưu khi đóng chương trình: Tự động sao lưu, 2. Cảnh báo sao lưu, 0. Không sao lưu
AutoGenINOUTVoucher: Tùy chọn chung: Tự động lập phiếu xuất khi cất chứng từ bán hàng và lập phiếu nhập khi cất chứng từ hàng bán trả lại
AutoInvNoOnGlobleCompany: Quy tắc tăng số hóa đơn trong công ty đa chi nhánh(False: trên toàn công ty, True: trên từng chi nhánh
AutoUpdateID: Tự động cập nhật quy tắc đánh số chứng từ khi người dùng sửa số chứng từ
AutoVisibleSatAndSundayOnTimeSheet: Tự động ẩn ngày Thứ bảy, Chủ nhật trong bảng chấm công
AutoVisibleSaturdayOnTimeSheet: Tùy chọn Lương: Tự động ẩn ngày Thứ bảy trong bảng chấm công
AutoVisibleSundayOnTimeSheet: Ẩn ngày Chủ nhật trong bảng chấm công
BaseSalaryFollowOnMinimumSalary: Tùy chọn Lương: Lương cơ bản dựa trên Mức lương tối thiểu và hệ số lương
CalculatePurchaseAmountAfterTaxFirst: Ưu tiên tính thành tiền theo đơn giá sau thuế
CalculatorByStock: Tùy chọn có tính giá theo kho hay k
CaptionCopy: Tùy chọn chung: Hiển thị chữ copy hay Bản sao khi in lần thứ 2 trở đi
CheckConnectEBankHub¦0101243150-801¦MSB: 
CheckEditVerionWhenPostVoucher: Ẩn hiện chức năng kiểm tra trùng version khi ghi sổ
CheckMeInvoiceCreateDecision: Tick chọn lập quyết định tại bước 2 form bắt đầu sử dụng
CheckMeInvoiceInitTemplate: Tick chọn khởi tạo hóa đơn điện tử tại bước 2 form bắt đầu sử dụng
CheckMeInvoicePublish: Tick chọn thông báo phát hành tại bước 2 form bắt đầu sử dụng
ClearingDebtDetailByInvoice: Theo dõi công nợ theo từng hóa đơn
CoefficientDecimalDigits: Định dạng số: Hệ số/tỷ lệ
CompanyAddressFont: Tùy chọn báo cáo, chứng từ: Font chữ địa chỉ đơn vị trên báo cáo
CompanyAddressUpcase: Tùy chọn báo cáo, chứng từ: In hoa địa chỉ
CompanyCodeFont: Tùy chọn báo cáo, chứng từ: Font tên đơn vị
CompanyInfoWidthInA4LandscapeA3: Độ rộng thông tin công ty A4 ngang, A3 (cm)
CompanyInfoWidthInA4PortraitA5NonSystem: Độ rộng thông tin công ty A4 dọc, A5 mẫu không theo chế độ (cm)
CompanyInfoWidthInA4PortraitA5System: Độ rộng thông tin công ty A4 dọc, A5 mẫu theo chế độ (cm)
CompanyNameFont: Tùy chọn báo cáo, chứng từ: Font tên đơn vị
CompanyNameUpcase: Tùy chọn báo cáo, chứng từ: In hoa tên công ty
CostingByCostAccountInOrganizationUnit: Tùy chọn tiền lương: Ưu tiên hạch toán chi phí lương theo TK chi phí trên danh mục CCTC
CurrencyNegativePattern: Định dạng số: Ký hiệu số tiền âm, 0: (n), 1: -n, 2: n-
DBDateClosedFinanceOld: Ngày khóa sổ cũ (Sổ tài chính)
DBDateClosedManagement: Ngày khóa sổ hiện thời (Sổ quản trị)
DBDateClosedManagementOld: Ngày khóa sổ cũ (Sổ quản trị)
DefaultCashOutMethod: Phương pháp tính tỷ giá xuất quỹ 1: bình quân tức thời, 2 bình quân cuối kỳ
DefaultCostMethod: Phương thức tính giá xuất kho
DisplayBalance141OnSalarySheet: Tùy chọn Lương: Lấy cột 141 tạm ứng lên bảng lương
DisplayBalanceOnInvoice: Tùy chọn báo cáo, chứng từ: Hiển thị công nợ khi in hóa đơn bán hàng, mua hàng
EIUsingPlaceHolderInvoice: Sử dụng tính năng Hóa đơn chờ ký
EmailAlign: Tùy chọn báo cáo, chứng từ: Căn lề Email
EmailSortOrder: Thứ tự hiển thị Email
ExchangRateDecimalDigits: Định dạng số: Tỷ giá
FaxAlign: Tùy chọn báo cáo, chứng từ: Căn lề số Fax
FaxSortOrder: Thứ tự hiển thị Số Fax
FileNameBackup: Tên của tệp sao lưu dữ liệu kế toán
FiscalFromDate: Ngày bắt đầu năm tài chính
FiscalToDate: Ngày kết thúc năm tài chính
FiscalYear: Năm tài chính
FormNo15: Ban hành thông tư quyết định
FormNo48: Ban hành thông tư quyết định
GeneralDecimalSeparator: Định dạng số: Ngăn cách hàng thập phân của số trên giao diện
GeneralDecimalSeparatorReport: Định dạng số: Ngăn cách hàng thập phân trên báo cáo
GeneralGroupSeparator: Định dạng số: Ngăn cách hàng nghìn của số trên giao diện
GeneralGroupSeparatorReport: Định dạng số: Ngăn cách hàng nghìn trên báo cáo
GetOldDebitAmount: Lấy số liệu trường Công nợ cũ khi in báo cáo
GetRealPaymentContract: Cách lấy số liệu Thực chi của Hợp đồng bán: 0- Khi thực chi bằng tiền, 1: Khi ghi nhận chi phí, 2: cả 2
GLFinancialRandom: 
GLFinancialToDay: 
GroupByUnitAndUnitprice: Cộng gộp đơn giá, đơn vị tính , mã hàng
GroupSAInvoice: Cộng gộp số liệu theo hàng hóa, số lô... trên hóa đơn bán hàng, phiếu xuất khi in
ImmediateAverageCaculateByNoneStock: Tính giá bình quân tức thời theo kho/không theo kho
IncludePurchaseFollowAfterTax: Có phát sinh mua hàng theo đơn giá sau thuế
IncreaseIDLeftToRight: Quy tắc cập nhật
InducedSaleFollowAfterTax: Tùy chọn chung: Có phát sinh bán hàng theo đơn giá sau thuế
InRefOrder: Giờ nhập kho
InterestDiffAccount: Tài khoản xử lý chênh lệch lãi
InterestReceivePaymentDiffAccount: TK xử lý chênh lệch tỷ giá khi thu tiền/trả tiền, TK xử lý lãi
InvBotChoosePostedType: Tùy chọn hình thức hạch toán
InvBotChooseUnit: Đơn vị nhận hóa đơn
InventoryDetailByLotAndExpiryDate: Theo dõi vật tư hàng hóa chi tiết theo số lô, hạn sử dụng
InvoicePUNeedPayOption: Tùy chọn hóa đơn, chứng từ mua hàng sắp đến hạn thanh toán
InvoicePUOutDateOption: Tùy chọn hóa đơn , chứng từ mua hàng quá hạn thanh toán
InvoiceSANeedPayOption: Tùy chọn hóa đơn, chứng từ bán hàng sắp đến hạn thanh toán
InvoiceSAOutDateOption: Tùy chọn hóa đơn , chứng từ bán hàng quá hạn thanh toán
IsAcceptedAgreementUseBankHub: Tùy chọn chung: Đồng ý điều khoản sử dụng kết nối tới ngân hàng điện tử
IsAriseResaleInAgency: Có phát sinh hàng nhận giữ hộ, gia công/bán hộ, ký gửi
IsAutoCaculateQuantityByItemAfterTax: Tự động tính số lượng theo đơn giá sau thuế và thành tiền sau thuế
IsCaculateOutwardPriceOld: Tùy chọn: Cập nhật tính giá xuất kho theo cách cũ
IsCaculateOutwardPriceOldFIFO: Tùy chọn: Cập nhật tính giá xuất kho theo cách cũ NTXT
IsCaculateUnitPriceWhenPost: Có tính giá xuất kho ngay khi ghi sổ chứng từ
IsDisplayEvenReadingMoney: Hiển thị từ chẵn khi đọc số tiền
IsGenerateAllocateImportChargeBeforeCustomOC: Tính Giá tính thuế nhập khẩu dựa trên phí trước HQ nguyên tệ. Phí trước HQ bằng tiền hạch toán
IsGetDeliveredQuantityFromSAVoucher: Cách lấy số lượng đã giao của VTHH trên đơn đặt hàng, hợp đồng bán
IsHideZeroForVATAmount: Không hiển thị tiền thuế GTGT trên hóa đơn khi bằng 0
IsMergeBudgetItemToExpenseItem: Tùy chọn merge danh mục mục thu/chi từ 2012 vào khoản mục chi phí hoặc mã thống kê
IsMultiBranch: Có đa chi nhánh
IsNotShowLicenseInfo: Tùy chọn báo cáo, chứng từ: Hiển thị thông tin giấy phép sử dụng
IsRevenueAllocateReceive: Có thực hiện phân bổ doanh thu nhận trước
IsSerialInventory: Có sử dụng mã quy cách
IsShowSignerDateForReport: Ngày ký báo cáo lấy theo ngày cuối cùng của kỳ báo cáo
IsShowSignerDateForVoucher: Ngày ký chứng từ lấy theo ngày chứng từ
IsUnitPriceByAccountingObject: Tùy chọn chung: Lấy giá bán gần nhất theo từng khách hàng
IsUpdatePriceFromOtherBranch: Tự động lấy giá nhập từ phiếu xuất của chi nhánh khác chuyển đến
IsUsingAdditionalBookManagement: Tùy chọn chung: Sử dụng thêm hệ thống sổ quản trị
IsWarningSerialInventoryAndNotSave: Cảnh báo nếu không chọn Mã quy cách khi nhập xuất kho, mua bán hàng hóa có theo dõi Mã quy cách
IsWarningWhenSecondPrintINOutward: Cảnh báo khi in phiếu xuất kho bán hàng lần thứ 2 trở đi
LeftImageBackGround: căn lề trái cho ảnh nền hóa đơn điện tử
LicenseLogoAlign: Căn lề cho Logo của License
LicenseReportStyle: Tùy chọn báo cáo, chứng từ: Style các thông tin license trên báo cáo
LicenseWithLogoAlign: Tùy chọn báo cáo, chứng từ: Vị trí thông tin giấy phép sử dụng so với logo
LineDepreciationMethod: Thiết lập hệ thống: Phương tính khấu hao TSCĐ (Đường thẳng: 1)
ListBankSelectedConect: Danh sách các ngân hàng đã chọn kết nối
LoanProfileProductionRelease: Hồ sơ vay: cho phép production realse
LogoSizeInA4LandscapeA3: Kích thước logo A4 ngang, A3 (%)o
LogoSizeInA4PortraitA5NonSystem: Kích thước logo A4 dọc, A5 mẫu không theo chế độ (%)
LogoSizeInA4PortraitA5System: Kích thước logo A4 dọc, A5 mẫu theo chế độ (%)
LossDiffAccount: Tài khoản xử lý chênh lệch lỗ
LossReceivePaymentDiffAccount: TK xử lý chênh lệch tỷ giá khi thu tiền/trả tiền, TK xử lý lỗ
MainCurrency: Đồng tiền hạch toán
MajorIndustryGroup: Mã nhóm ngành nghề chính
MethodSaveOverwrite: Tùy chọn sao lưu: Tùy chọn có phương thức ghi tệp sao lưu dữ liệu (Có ghi đè không)
NegativeColor: Định dạng số: Màu số tiền âm, #ff0000,...
OptionGetUnitPrice: Lấy đơn giá mua của VTHH khi lập đơn mua hàng, chứng từ mua hàng, mua dịch vụ, nhập kho khác
OutRefOrder: Giờ xuất kho
OutWardPriceProcessValueForPUVoucher: Cách xử lý số lượng và giá trị hàng mua trả lại, giảm giá chọn trực tiếp từ chứng từ mua hàng
OwnerCompanyNameFont: Tùy chọn báo cáo, chứng từ: Font chữ của tên đơn vị chủ quản
OwnerCompanyNameUpcase: Tùy chọn báo cáo, chứng từ: In hoa tên đơn vị chủ quản
ParanellGenerateVoucherWith007Account: Tùy chọn chung: Sinh chứng từ đồng thời tk 007
PasswordLevel: Tùy chọn mức độ bảo mật dữ liệu
PathBackup: Tùy chọn Sao lưu: Tự động sao lưu
PATimeSheetDecimalDigits: Ðịnh dạng số: Số chữ số phần thập phân của số công
PaySalaryOn: Cách lấy số tiền lương phải trả cho nhân viên TK 334 có theo dõi chi tiết theo nhân viên
PinedStatePanelEditTemplate: Trạng thái mở ra, đóng vào của panel sửa mẫu trong hóa đơn điện tử
PostAfterSave: Chế độ ghi sổ: Cất đồng thời ghi sổ
PostedAccountLedger: Hình thức sổ kế toán: 1: Nhật ký chung, 2: Nhật ký-Sổ cái, 3: Chứng từ ghi sổ
PostMultiCurrency: Tùy chọn chung: Hạch toán đa tiền tệ
PreferredCalculatorAmountByAfterTax: Tùy chọn chung: Ưu tiên tính thành tiền theo đơn giá sau thuế
QuantityDecimalDigits: Định dạng số: Số lượng
ReadingMoneyWay: Cách đọc số tiền (đọc số 0 ở hàng chục): Linh/Lẻ
StartDate: Ngày bắt đầu dữ liệu
TAInitConfig: Cấu hình danh sách tờ khai sử dụng cho danh mục thuế
TaxCodeAlign: Tùy chọn báo cáo, chứng từ: Căn lề Mã số thuế
TaxCodeSortOrder: Thứ tự hiển thị Mã số thuế
TaxMethod: Phương pháp tính thuế GTGT(False: Khấu trừ, True: Trực tiếp trên Doanh thu )
TaxProfession: Nhóm ngành nghề chính chịu thuế GTGT (PP tính thuế trực tiếp trên Doanh thu)
TaxPurchasePurpose: Nhóm HHDV mua vào ngầm định khi nhập hóa đơn đầu vào
TelAlign: Tùy chọn báo cáo, chứng từ: Căn lề số điện thoại
TelAndFaxAlign: Tùy chọn báo cáo, chứng từ: Căn lề số điện thoại và số Fax
TelSortOrder: Thứ tự hiển thị Số điện thoại
ThousandReadingWay: Cách đọc số tiền ở hàng nghìn: Nghìn/Ngàn
TopImageBackGround: căn lề trên cho ảnh nền hóa đơn điện tử
UnitPriceDecimalDigits: Định dạng số: Đơn giá quy đổi
UnitPriceOCDecimalDigits: Định dạng số: Đơn giá ngoại tệ
UseBankAccountSeperate: Tài khoản ngân hàng riêng từng chi nhánh
UseCustomerSupplierSeparate: Khách hàng, nhà cung cấp riêng từng chi nhánh
UseEmployeeSeperate: Nhân viên riêng từng chi nhánh
UseInventorySeperate: Vật tư hàng hóa riêng từng chi nhánh
UseJobCostSeperate: Đối tượng tập hợp chi phí riêng từng chi nhánh
UseMeInvoice: Sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử MeInvoice.vn
UseProjectWorkSeperate: Công trình/Vụ việc riêng từng chi nhánh
UseStockSeperate: Kho riêng từng chi nhánh
UsingInvoiceManagementForInTransfer: Tùy chọn chung: Quản lý phiếu XK kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu XK gửi bán đại lý giống hóa đơn
UsingSoftwareForInvoiceManagement: Tùy chọn chung: Sử dụng quản lý phát hành hóa đơn
WarningOnExistsFollowingOutwardVoucher: Cảnh báo khi bỏ ghi/ghi sổ chứng từ nhập, xuất kho khi đã phát sinh chứng từ xuất kho phía sau
WarningOnOverMinOutwardStock: Cảnh báo khi xuất quá số lượng tối thiểu
WarningWhenDuplicateInputInvoice: Cảnh báo khi nhập trùng hóa đơn đầu vào
WarningWhenEmptyEmployeeOnSaleVoucher: Cảnh báo khi không chọn nhân viên bán hàng trên các chứng từ
WarningWhenOverMaxDebit: Tùy chọn chung: Cảnh báo khi hạch toán nợ vượt quá ngưỡng nợ khai báo
WarningWhenPayOverCashOrBank: Tùy chọn chung: Cảnh báo khi chi quá số tồn tiền mặt hoặc tiền gửi
WarningWhenPayOverCashOrBankClosingAmount: Cảnh báo khi chi quá số tồn tiền mặt hoặc tiền gửi
WarningWhenSalePriceLessThanPurchasePrice: Cảnh báo khi giá bán thấp hơn giá mua gần nhất trong danh mục
WarningWhenSpendOverBudgetEstimate: Cảnh báo khi chi vượt quá dự toán ngân sách
WarringOnInwardTypeNotEqualInwardProduct: Cảnh báo khi nhập kho thành phẩm nhưng chọn loại phiếu nhập không phải là "Thành phẩm sản xuất"

8. ACTOpenSystemOption/value_type: Các kiểu dữ liệu của tùy chọn hệ thống

String = 1
Boolean = 2
DateTime = 3: Định dạng Ngày tháng năm (yyyy-MM-dd)
Number = 4: Kiểu số
Decimal = 5
DateTimeFull = 6: Định dạng Ngày tháng năm đầy đủ (bao gồm cả giờ phút giây)
Guid = 10

9. Danh sách các loại chứng từ của AMIS kế toán (reftype)

0: Chưa xác định
250: Ghi tăng tài sản cố định
251: Ghi giảm tài sản cố định
252: Đánh giá lại tài sản cố định
253: Điều chuyển tài sản
254: Bảng tính khấu hao tài sản cố định
255: Kiểm kê tài sản
256: Chuyển tài sản thuê tài chính sang tài sản chủ sở hữu
301: Đơn mua hàng
302: Mua hàng trong nước nhập kho chưa thanh toán
307: Mua hàng trong nước nhập kho - Tiền mặt
308: Mua hàng trong nước nhập kho - Ủy nhiệm chi
309: Mua hàng trong nước nhập kho - Chuyển khoản
310: Mua hàng trong nước nhập kho - Séc tiền mặt
312: Mua hàng trong nước không qua kho chưa thanh toán
313: Mua hàng trong nước không qua kho - Tiền mặt
314: Mua hàng trong nước không qua kho - Ủy nhiệm chi
315: Mua hàng trong nước không qua kho - Chuyển khoản
316: Mua hàng trong nước không qua kho - Séc tiền mặt
318: Mua hàng nhập khẩu nhập kho chưa thanh toán
319: Mua hàng nhập khẩu nhập kho - Tiền mặt
320: Mua hàng nhập khẩu nhập kho - Ủy nhiệm chi
321: Mua hàng nhập khẩu nhập kho - Chuyển khoản
322: Mua hàng nhập khẩu nhập kho - Séc tiền mặt
324: Mua hàng nhập khẩu không qua kho chưa thanh toán
325: Mua hàng nhập khẩu không qua kho - Tiền mặt
326: Mua hàng nhập khẩu không qua kho - Ủy nhiệm chi
327: Mua hàng nhập khẩu không qua kho - Chuyển khoản
328: Mua hàng nhập khẩu không qua kho - Séc tiền mặt
330: Chứng từ mua dịch vụ chưa thanh toán
331: Chứng từ mua dịch vụ - Tiền mặt
332: Chứng từ mua dịch vụ - Ủy nhiệm chi
333: Chứng từ mua dịch vụ - Chuyển khoản
334: Chứng từ mua dịch vụ - Séc tiền mặt
352: Mua hàng nhiều hóa đơn trong nước nhập kho chưa thanh toán
357: Mua hàng nhiều hóa đơn trong nước nhập kho - Tiền mặt
358: Mua hàng nhiều hóa đơn trong nước nhập kho - Ủy nhiệm chi
359: Mua hàng nhiều hóa đơn trong nước nhập kho - Chuyển khoản
360: Mua hàng nhiều hóa đơn trong nước nhập kho - Séc tiền mặt
362: Mua hàng nhiều hóa đơn trong nước không qua kho chưa thanh toán
363: Mua hàng nhiều hóa đơn trong nước không qua kho - Tiền mặt
364: Mua hàng nhiều hóa đơn trong nước không qua kho - Ủy nhiệm chi
365: Mua hàng nhiều hóa đơn trong nước không qua kho - Chuyển khoản
366: Mua hàng nhiều hóa đơn trong nước không qua kho - Séc tiền mặt
368: Mua hàng nhiều hóa đơn nhập khẩu nhập kho chưa thanh toán
369: Mua hàng nhiều hóa đơn nhập khẩu nhập kho - Tiền mặt
370: Mua hàng nhiều hóa đơn nhập khẩu nhập kho - Ủy nhiệm chi
371: Mua hàng nhiều hóa đơn nhập khẩu nhập kho - Chuyển khoản
372: Mua hàng nhiều hóa đơn nhập khẩu nhập kho - Séc tiền mặt
374: Mua hàng nhiều hóa đơn nhập khẩu không qua kho chưa thanh toán
375: Mua hàng nhiều hóa đơn nhập khẩu không qua kho - Tiền mặt
376: Mua hàng nhiều hóa đơn nhập khẩu không qua kho - Ủy nhiệm chi
377: Mua hàng nhiều hóa đơn nhập khẩu không qua kho - Chuyển khoản
378: Mua hàng nhiều hóa đơn nhập khẩu không qua kho - Séc tiền mặt
380: Mẫu hóa đơn
381: Đăng ký sử dụng hóa đơn
382: Thông báo phát hành hóa đơn
383: Hủy hóa đơn
384: Mất, cháy, hỏng hóa đơn
385: Xóa hóa đơn
386: Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn
387: Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
450: Ghi tăng CCDC
451: Điều chuyển CCDC
452: Ghi giảm CCDC
453: Phân bổ chi phí CCDC
454: Điều chỉnh công cụ dụng cụ
455: Kiểm kê công cụ dụng cụ
457: Khai báo công cụ dụng cụ đầu kỳ
515: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
610: Số dư ban đầu của tài khoản
611: Khai báo vật tư hàng hóa đầu kỳ
612: Công nợ đầu kỳ khách hàng
613: Công nợ đầu kỳ nhà cung cấp
614: Công nợ đầu kỳ nhân viên
615: Khai báo tài sản cố định đầu kỳ
616: Công cụ dụng cụ đầu kỳ
620: Số dư đầu tài khoản ngân hàng
630: Chi phí dở dang đầu kỳ
1010: Phiếu thu
1011: Phiếu thu tiền mặt khách hàng
1012: Phiếu thu tiền mặt khách hàng hàng loạt
1013: Phiếu thu hoàn thuế
1020: Phiếu chi
1021: Phiếu chi trả tiền nhà cung cấp
1022: Phiếu chi nộp thuế
1023: Chi tiền mặt nộp thuế TNCN
1024: Phiếu chi nộp thuế hàng nhập khẩu
1025: Phiếu chi nộp tiền bảo hiểm
1026: Phiếu chi trả lương nhân viên
1030: Kiểm kê quỹ
1500: Thu tiền gửi
1501: Thu hoàn thuế
1502: Thu tiền gửi từ khách hàng
1503: Thu tiền gửi từ khách hàng hàng loạt
1510: Ủy nhiệm chi
1511: Ủy nhiệm chi trả tiền nhà cung cấp
1512: Chi tiền gửi nộp thuế
1513: Chi tiền gửi nộp thuế TNCN
1514: Chi tiền gửi nộp thuế hàng nhập khẩu
1520: Séc tiền mặt
1521: Séc tiền mặt trả tiền nhà cung cấp
1522: Ủy nhiệm chi nộp tiền bảo hiểm
1523: Ủy nhiệm chi trả lương nhân viên
1530: Séc chuyển khoản
1531: Séc chuyển khoản trả tiền nhà cung cấp
1560: Chuyển tiền nội bộ
2010: Nhập kho thành phẩm sản xuất
2011: Nhập kho thành phẩm lắp ráp
2012: Nhập kho thành phẩm tháo dỡ
2013: Nhập kho từ hàng bán trả lại
2014: Nhập kho khác
2015: Nhập kho từ kiểm kê
2016: Nhập kho từ kiểm kê (Có điều chỉnh giá trị)
2017: Nhập kho hàng nhận gia công
2020: Xuất kho bán hàng
2021: Xuất hàng cho chi nhánh khác
2022: Xuất kho khác
2023: Xuất kho sản xuất
2024: Xuất kho lắp ráp
2025: Xuất kho tháo dỡ
2026: Xuất kho từ kiểm kê
2027: Xuất kho từ kiểm kê (Có điều chỉnh giá trị)
2030: Xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
2031: Xuất kho gửi bán đại lý
2032: Xuất chuyển kho nội bộ
2040: Lệnh sản xuất
2050: Lệnh lắp ráp
2051: Lệnh tháo dỡ
2060: Bảng kiểm kê vật tư, hàng hóa
2090: Nhập kho
2091: Xuất kho
2092: Xuất chuyển kho kiêm vận chuyển nội bộ
2093: Xuất chuyển kho nội bộ
2094: Xuất chuyển kho gửi bán đại lý
3030: Hàng mua trả lại - Giảm trừ công nợ
3031: Hàng mua trả lại - Tiền mặt
3032: Hàng mua trả lại - Giảm trừ công nợ - Không qua kho
3033: Hàng mua trả lại - Tiền mặt - Không qua kho
3040: Hàng mua giảm giá - Giảm trừ công nợ
3041: Hàng mua giảm giá - Tiền mặt
3042: Hàng mua giảm giá - Giảm trừ công nợ - Không qua kho
3043: Hàng mua giảm giá - Tiền mặt - Không qua kho
3400: Nhận hóa đơn mua hàng hóa
3402: Hóa đơn giảm giá hàng mua
3403: Hóa đơn hàng bán bị trả lại
3510: Báo giá
3520: Đơn đặt hàng
3530: Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước chưa thu tiền
3531: Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước - Tiền mặt
3532: Bán hàng xuất khẩu
3534: Bán hàng đại lý bán đúng giá - Chưa thu tiền
3535: Bán hàng đại lý bán đúng giá - Tiền mặt
3536: Bán hàng nhận ủy thác xuất khẩu
3537: Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước - Chuyển khoản
3538: Bán hàng đại lý bán đúng giá - Chuyển khoản
3540: Hàng bán bị trả lại - Giảm trừ công nợ
3541: Hàng bán bị trả lại - Tiền mặt
3542: Hàng bán bị trả lại - Giảm trừ công nợ
3543: Hàng bán bị trả lại - Tiền mặt
3544: Hàng bán bị trả lại - Giảm trừ công nợ
3545: Hàng bán bị trả lại - Tiền mặt
3550: Giảm giá hàng bán - Giảm trừ công nợ
3551: Giảm giá hàng bán - Tiền mặt
3552: Giảm giá hàng bán - Giảm trừ công nợ
3553: Giảm giá hàng bán - Tiền mặt
3554: Giảm giá hàng bán - Giảm trừ công nợ
3555: Giảm giá hàng bán - Tiền mặt
3611: Phân bổ doanh thu nhận trước
3560: Hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ trong nước
3561: Hóa đơn bán hàng xuất khẩu
3562: Hóa đơn bán hàng đại lý bán đúng giá
3563: Hóa đơn bán hàng ủy thác xuất khẩu
3564: Hóa đơn trả lại hàng mua
3565: Hóa đơn giảm giá hàng bán
3567: Hóa đơn điều chỉnh tăng
3568: Hóa đơn điều chỉnh giảm
3569: Hóa đơn điều chỉnh thông tin
3570: Bán dịch vụ trong nước chưa thu tiền
3571: Bán dịch vụ trong nước - Tiền mặt
3572: Bán dịch vụ trong nước - Chuyển khoản
4010: Chứng từ nghiệp vụ khác

IV.Tham số demo của hàm save đề nghị sinh chứng từ theo loại dữ liệu (voucher_type)

0: Chưa xác định

1: Thu tiền gửi (BADeposit). Xem ý nghĩa các thông tin chi tiết tại: Thông tin chung, Danh mục, BADeposit

  {
  "org_company_code" : "congtydemoketnoiact",
  "app_id" : "0e0a14cf-9e4b-4af9-875b-c490f34a581b",
  "voucher" : [{
      "voucher_type" : 1,
      "is_get_new_id" : true,
      "org_refid" : "8cd42ad2-40c5-419f-95ee-21c957e3c856",
      "is_allow_group" : false,
      "org_refno" : "NTTK003.0",
      "org_reftype" : 1500,
      "org_reftype_name" : "Loại BADeposit",
      "refno" : "",
      "act_voucher_type" : 0,
      "detail" : [{
          "ref_detail_id" : "840ce936-971a-439a-97f0-026d9a995d87",
          "refid" : "8cd42ad2-40c5-419f-95ee-21c957e3c856",
          "account_object_id" : "104c49f2-6828-4dea-88e9-08f1fb027701",
          "sort_order" : 2,
          "un_resonable_cost" : false,
          "amount_oc" : 25000.0,
          "amount" : 25000.0,
          "description" : "Thu tiền của Hà Thị Hồng Vân",
          "debit_account" : "1121",
          "credit_account" : "131",
          "account_object_code" : "KHOP0002",
          "state" : 0
        }, {
          "ref_detail_id" : "c4d0f0af-d717-415e-b444-2c5db65be44b",
          "refid" : "8cd42ad2-40c5-419f-95ee-21c957e3c856",
          "account_object_id" : "104c49f2-6828-4dea-88e9-08f1fb027701",
          "sort_order" : 1,
          "un_resonable_cost" : false,
          "amount_oc" : 23000.0,
          "amount" : 23000.0,
          "description" : "Thu tiền của Hà Thị Hồng Vân",
          "debit_account" : "1121",
          "credit_account" : "1122",
          "account_object_code" : "KHOP0002",
          "state" : 0
        }
      ],
      "refid" : "8cd42ad2-40c5-419f-95ee-21c957e3c856",
      "account_object_id" : "635314bf-a5f3-486b-9a90-b061cf28cc97",
      "bank_account_id" : "dc6f6020-40d2-4496-9fb0-846e63f9a312",
      "employee_id" : "507abe24-520e-47ad-9c39-feed3cc8ba02",
      "branch_id" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
      "reason_type_id" : 34,
      "display_on_book" : 0,
      "reforder" : 1621330810946,
      "refdate" : "2021-05-18T00:00:00.000+07:00",
      "posted_date" : "2021-05-18T00:00:00.000+07:00",
      "is_posted_finance" : true,
      "is_posted_management" : false,
      "is_create_from_eb_history" : false,
      "exchange_rate" : 1.0,
      "total_amount_oc" : 48000.0,
      "total_amount" : 48000.0,
      "refno_finance" : "",
      "refno_management" : "",
      "account_object_name" : "Hà Thị Hồng Vân",
      "bank_name" : "Ngân hàng TMCP phát triển Tp. Hồ Chí Minh",
      "journal_memo" : "Thu tiền của Hà Thị Hồng Vân",
      "currency_id" : "VND",
      "bank_account_number" : "NHOP0001",
      "employee_code" : "NV00001",
      "employee_name" : "Nguyễn Kiệt",
      "excel_row_index" : 0,
      "is_valid" : false,
      "reftype" : 1500,
      "created_date" : "2021-05-18T09:40:10.9469466+07:00",
      "created_by" : "Hà Thị Hồng Vân",
      "modified_date" : "2021-05-18T09:40:13.5035033+07:00",
      "modified_by" : "admin",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }
  ],
  "dictionary" : [{
      "dictionary_type" : 1,
      "account_object_id" : "635314bf-a5f3-486b-9a90-b061cf28cc97",
      "account_object_type" : 0,
      "is_vendor" : false,
      "is_customer" : false,
      "is_employee" : true,
      "inactive" : false,
      "agreement_salary" : 0.0,
      "salary_coefficient" : 0.0,
      "insurance_salary" : 0.0,
      "maximize_debt_amount" : 0.0,
      "receiptable_debt_amount" : 0.0,
      "account_object_code" : "admin",
      "account_object_name" : "Hà Thị Hồng Vân",
      "contact_email" : "hhvan@pdc.misa.com.vn",
      "contact_mobile" : "0909263263",
      "is_same_address" : false,
      "closing_amount" : 0.0,
      "reftype" : 0,
      "reftype_category" : 0,
      "is_convert" : true,
      "is_group" : false,
      "crm_id" : "635314bf-a5f3-486b-9a90-b061cf28cc97",
      "is_remind_debt" : true,
      "excel_row_index" : 0,
      "is_valid" : false,
      "created_date" : "2021-05-18T09:42:13.295295+07:00",
      "modified_date" : "2021-05-18T09:42:13.295295+07:00",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }, {
      "dictionary_type" : 1,
      "account_object_id" : "507abe24-520e-47ad-9c39-feed3cc8ba02",
      "organization_unit_id" : "fd745cee-9980-11ea-af8e-005056890bf4",
      "gender" : 1,
      "is_vendor" : false,
      "is_customer" : false,
      "is_employee" : true,
      "inactive" : false,
      "agreement_salary" : 0.0,
      "salary_coefficient" : 0.0,
      "insurance_salary" : 0.0,
      "maximize_debt_amount" : 0.0,
      "receiptable_debt_amount" : 0.0,
      "account_object_code" : "NV00001",
      "account_object_name" : "Nguyễn Kiệt",
      "organization_unit_name" : "AN NHIEN JSC 123",
      "is_same_address" : false,
      "closing_amount" : 0.0,
      "reftype" : 0,
      "reftype_category" : 0,
      "branch_id" : "fd745cee-9980-11ea-af8e-005056890bf4",
      "is_convert" : false,
      "is_group" : false,
      "is_remind_debt" : true,
      "excel_row_index" : 0,
      "is_valid" : false,
      "created_date" : "2021-05-18T09:28:53.5535531+07:00",
      "created_by" : "Hà Thị Hồng Vân",
      "modified_date" : "2021-05-18T09:28:53.5535531+07:00",
      "modified_by" : "Hà Thị Hồng Vân",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }, {
      "dictionary_type" : 7,
      "bank_account_id" : "dc6f6020-40d2-4496-9fb0-846e63f9a312",
      "bank_id" : "923726df-39dc-4c23-ba55-1289e6986185",
      "branch_id" : "fd745cee-9980-11ea-af8e-005056890bf4",
      "inactive" : false,
      "bank_account_number" : "NHOP0001",
      "bank_name" : "Ngân hàng TMCP phát triển Tp. Hồ Chí Minh",
      "reftype_category" : 0,
      "created_date" : "2021-04-09T07:50:03.000+07:00",
      "created_by" : "Nguyễn Ngọc Anh",
      "modified_date" : "2021-04-09T07:50:03.000+07:00",
      "modified_by" : "Nguyễn Ngọc Anh",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }, {
      "dictionary_type" : 1,
      "account_object_id" : "104c49f2-6828-4dea-88e9-08f1fb027701",
      "due_time" : 0,
      "account_object_type" : 0,
      "is_vendor" : false,
      "is_customer" : true,
      "is_employee" : false,
      "inactive" : false,
      "agreement_salary" : 0.0,
      "salary_coefficient" : 0.0,
      "insurance_salary" : 0.0,
      "maximize_debt_amount" : 0.0,
      "receiptable_debt_amount" : 0.0,
      "account_object_code" : "KHOP0002",
      "account_object_name" : "KHOP0002 Nga",
      "country" : "Việt Nam",
      "is_same_address" : false,
      "pay_account" : "331.01",
      "receive_account" : "131.01add-alf56",
      "closing_amount" : 0.0,
      "reftype" : 0,
      "reftype_category" : 0,
      "branch_id" : "fd745cee-9980-11ea-af8e-005056890bf4",
      "is_convert" : false,
      "is_group" : false,
      "is_remind_debt" : true,
      "excel_row_index" : 0,
      "is_valid" : false,
      "created_date" : "2021-04-09T07:49:45.000+07:00",
      "created_by" : "Nguyễn Ngọc Anh",
      "modified_date" : "2021-04-09T07:49:45.000+07:00",
      "modified_by" : "Nguyễn Ngọc Anh",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }, {
      "dictionary_type" : 8,
      "bank_id" : "923726df-39dc-4c23-ba55-1289e6986185",
      "inactive" : false,
      "icon" : "HD.png",
      "bank_code" : "HDBank",
      "bank_name" : "Ngân hàng TMCP phát triển Tp. Hồ Chí Minh",
      "bank_name_english" : "Ho Chi Minh city development joint stock commercial bank",
      "reftype_category" : 0,
      "created_date" : "2015-08-20T00:00:00.000+07:00",
      "created_by" : "Admin",
      "modified_date" : "2015-08-20T00:00:00.000+07:00",
      "modified_by" : "Admin",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }
  ]
  }

2: [Tính năng đang phát triển]: Chuyển tiền nội bộ (BAInternalTransfer ). Xem ý nghĩa các thông tin chi tiết tại: Thông tin chung, Danh mục, BAInternalTransfer

3: Chi tiền gửi (BAWithDraw ). Xem ý nghĩa các thông tin chi tiết tại: Thông tin chung, Danh mục, ba_withdraw

{
"org_company_code" : "congtydemoketnoiact",
"app_id" : "0e0a14cf-9e4b-4af9-875b-c490f34a581b",
"voucher" : [{
    "detail" : [{
        "ref_detail_id" : "1abd6a78-cda7-491a-b052-2ae9e4c5b13e",
        "refid" : "0fea2393-ab9c-4b84-80c7-9d162aa24975",
        "account_object_id" : "507abe24-520e-47ad-9c39-feed3cc8ba02",
        "sort_order" : 2,
        "un_resonable_cost" : false,
        "amount_oc" : 25000.0,
        "amount" : 25000.0,
        "cash_out_amount_finance" : 0.0,
        "cash_out_diff_amount_finance" : 0.0,
        "cash_out_amount_management" : 0.0,
        "cash_out_diff_amount_management" : 0.0,
        "cash_out_exchange_rate_finance" : 0.0,
        "cash_out_exchange_rate_management" : 0.0,
        "description" : "Chi tiền cho Nguyễn Ngần",
        "debit_account" : "1122",
        "credit_account" : "1121",
        "account_object_code" : "NV00001",
        "tax_account_object_id" : "507abe24-520e-47ad-9c39-feed3cc8ba02",
        "vat_amount" : 0.0,
        "vat_rate" : 0.0,
        "is_have_invoice" : false,
        "vat_amount_oc" : 0.0,
        "cash_out_vat_amount_management" : 0.0,
        "cash_out_diff_vat_amount_management" : 0.0,
        "cash_out_vat_amount_finance" : 0.0,
        "cash_out_diff_vat_amount_finance" : 0.0,
        "state" : 0
      }, {
        "ref_detail_id" : "685788cf-b54e-45f3-b5e6-94897ab03b58",
        "refid" : "0fea2393-ab9c-4b84-80c7-9d162aa24975",
        "account_object_id" : "104c49f2-6828-4dea-88e9-08f1fb027701",
        "sort_order" : 1,
        "un_resonable_cost" : false,
        "amount_oc" : 120000.0,
        "amount" : 120000.0,
        "cash_out_amount_finance" : 0.0,
        "cash_out_diff_amount_finance" : 0.0,
        "cash_out_amount_management" : 0.0,
        "cash_out_diff_amount_management" : 0.0,
        "cash_out_exchange_rate_finance" : 0.0,
        "cash_out_exchange_rate_management" : 0.0,
        "description" : "Chi tiền cho Nguyễn Chính",
        "debit_account" : "1122",
        "credit_account" : "1121",
        "account_object_code" : "KHOP0002",
        "tax_account_object_id" : "104c49f2-6828-4dea-88e9-08f1fb027701",
        "vat_amount" : 0.0,
        "vat_rate" : 0.0,
        "is_have_invoice" : false,
        "vat_amount_oc" : 0.0,
        "cash_out_vat_amount_management" : 0.0,
        "cash_out_diff_vat_amount_management" : 0.0,
        "cash_out_vat_amount_finance" : 0.0,
        "cash_out_diff_vat_amount_finance" : 0.0,
        "state" : 0
      }
    ],
    "voucher_type" : 3,
    "is_get_new_id" : true,
    "org_refid" : "0fea2393-ab9c-4b84-80c7-9d162aa24975",
    "is_allow_group" : false,
    "org_refno" : "UNC00001",
    "org_reftype" : 1510,
    "org_reftype_name" : "Loại BAPaymentOrder",
    "refno" : "",
    "act_voucher_type" : 0,
    "refid" : "0fea2393-ab9c-4b84-80c7-9d162aa24975",
    "bank_account_id" : "dc6f6020-40d2-4496-9fb0-846e63f9a312",
    "account_object_id" : "8c9b3be3-618b-4cf4-b640-fd1fd1e67594",
    "branch_id" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "employee_id" : "507abe24-520e-47ad-9c39-feed3cc8ba02",
    "reason_type_id" : 43,
    "display_on_book" : 0,
    "reforder" : 1621330971785,
    "refdate" : "2021-05-18T00:00:00.000+07:00",
    "posted_date" : "2021-05-18T00:00:00.000+07:00",
    "is_posted_finance" : true,
    "is_posted_management" : false,
    "is_import_vat" : false,
    "is_special_vat" : false,
    "is_environment_vat" : false,
    "is_vat" : false,
    "is_create_from_eb_history" : false,
    "exchange_rate" : 1.0,
    "total_amount_oc" : 145000.0,
    "total_amount" : 145000.0,
    "refno_finance" : "",
    "refno_management" : "",
    "bank_name" : "Ngân hàng TMCP phát triển Tp. Hồ Chí Minh",
    "journal_memo" : "Chi tiền cho Nguyễn Chính",
    "account_object_name" : "Nguyễn Chính",
    "account_object_bank_account" : "0009HO001",
    "account_object_bank_name" : "ACB",
    "currency_id" : "VND",
    "employee_code" : "NV00001",
    "employee_name" : "Nguyễn Kiệt",
    "bank_account_number" : "NHOP0001",
    "total_vat_amount" : 0.0,
    "total_vat_amount_oc" : 0.0,
    "bank_code" : "HDBank",
    "is_accounted_fee" : false,
    "is_create_from_accontant_fee" : false,
    "excel_row_index" : 0,
    "is_valid" : false,
    "reftype" : 1510,
    "created_date" : "2021-05-18T09:42:51.7857857+07:00",
    "created_by" : "Hà Thị Hồng Vân",
    "modified_date" : "2021-05-18T09:42:54.0040042+07:00",
    "modified_by" : "admin",
    "auto_refno" : false,
    "state" : 0
  }
],
"dictionary" : [{
    "dictionary_type" : 1,
    "account_object_id" : "8c9b3be3-618b-4cf4-b640-fd1fd1e67594",
    "due_time" : 0,
    "account_object_type" : 0,
    "is_vendor" : false,
    "is_customer" : true,
    "is_employee" : false,
    "inactive" : false,
    "agreement_salary" : 0.0,
    "salary_coefficient" : 0.0,
    "insurance_salary" : 0.0,
    "maximize_debt_amount" : 0.0,
    "receiptable_debt_amount" : 0.0,
    "account_object_code" : "KH00001",
    "account_object_name" : "Nguyễn Chính",
    "country" : "Việt Nam",
    "is_same_address" : false,
    "pay_account" : "331",
    "receive_account" : "131",
    "closing_amount" : 0.0,
    "reftype" : 0,
    "reftype_category" : 0,
    "branch_id" : "fd745cee-9980-11ea-af8e-005056890bf4",
    "is_convert" : false,
    "is_group" : false,
    "is_remind_debt" : true,
    "excel_row_index" : 0,
    "is_valid" : false,
    "created_date" : "2021-05-18T09:29:29.7637631+07:00",
    "created_by" : "Hà Thị Hồng Vân",
    "modified_date" : "2021-05-18T09:29:29.7637631+07:00",
    "modified_by" : "Hà Thị Hồng Vân",
    "auto_refno" : false,
    "state" : 0
  }, {
    "dictionary_type" : 1,
    "account_object_id" : "507abe24-520e-47ad-9c39-feed3cc8ba02",
    "organization_unit_id" : "fd745cee-9980-11ea-af8e-005056890bf4",
    "gender" : 1,
    "is_vendor" : false,
    "is_customer" : false,
    "is_employee" : true,
    "inactive" : false,
    "agreement_salary" : 0.0,
    "salary_coefficient" : 0.0,
    "insurance_salary" : 0.0,
    "maximize_debt_amount" : 0.0,
    "receiptable_debt_amount" : 0.0,
    "account_object_code" : "NV00001",
    "account_object_name" : "Nguyễn Kiệt",
    "organization_unit_name" : "AN NHIEN JSC 123",
    "is_same_address" : false,
    "closing_amount" : 0.0,
    "reftype" : 0,
    "reftype_category" : 0,
    "branch_id" : "fd745cee-9980-11ea-af8e-005056890bf4",
    "is_convert" : false,
    "is_group" : false,
    "is_remind_debt" : true,
    "excel_row_index" : 0,
    "is_valid" : false,
    "created_date" : "2021-05-18T09:28:53.5535531+07:00",
    "created_by" : "Hà Thị Hồng Vân",
    "modified_date" : "2021-05-18T09:28:53.5535531+07:00",
    "modified_by" : "Hà Thị Hồng Vân",
    "auto_refno" : false,
    "state" : 0
  }, {
    "dictionary_type" : 7,
    "bank_account_id" : "dc6f6020-40d2-4496-9fb0-846e63f9a312",
    "bank_id" : "923726df-39dc-4c23-ba55-1289e6986185",
    "branch_id" : "fd745cee-9980-11ea-af8e-005056890bf4",
    "inactive" : false,
    "bank_account_number" : "NHOP0001",
    "bank_name" : "Ngân hàng TMCP phát triển Tp. Hồ Chí Minh",
    "reftype_category" : 0,
    "created_date" : "2021-04-09T07:50:03.000+07:00",
    "created_by" : "Nguyễn Ngọc Anh",
    "modified_date" : "2021-04-09T07:50:03.000+07:00",
    "modified_by" : "Nguyễn Ngọc Anh",
    "auto_refno" : false,
    "state" : 0
  }, {
    "dictionary_type" : 1,
    "account_object_id" : "104c49f2-6828-4dea-88e9-08f1fb027701",
    "due_time" : 0,
    "account_object_type" : 0,
    "is_vendor" : false,
    "is_customer" : true,
    "is_employee" : false,
    "inactive" : false,
    "agreement_salary" : 0.0,
    "salary_coefficient" : 0.0,
    "insurance_salary" : 0.0,
    "maximize_debt_amount" : 0.0,
    "receiptable_debt_amount" : 0.0,
    "account_object_code" : "KHOP0002",
    "account_object_name" : "KHOP0002 Nga",
    "country" : "Việt Nam",
    "is_same_address" : false,
    "pay_account" : "331.01",
    "receive_account" : "131.01add-alf56",
    "closing_amount" : 0.0,
    "reftype" : 0,
    "reftype_category" : 0,
    "branch_id" : "fd745cee-9980-11ea-af8e-005056890bf4",
    "is_convert" : false,
    "is_group" : false,
    "is_remind_debt" : true,
    "excel_row_index" : 0,
    "is_valid" : false,
    "created_date" : "2021-04-09T07:49:45.000+07:00",
    "created_by" : "Nguyễn Ngọc Anh",
    "modified_date" : "2021-04-09T07:49:45.000+07:00",
    "modified_by" : "Nguyễn Ngọc Anh",
    "auto_refno" : false,
    "state" : 0
  }, {
    "dictionary_type" : 8,
    "bank_id" : "923726df-39dc-4c23-ba55-1289e6986185",
    "inactive" : false,
    "icon" : "HD.png",
    "bank_code" : "HDBank",
    "bank_name" : "Ngân hàng TMCP phát triển Tp. Hồ Chí Minh",
    "bank_name_english" : "Ho Chi Minh city development joint stock commercial bank",
    "reftype_category" : 0,
    "created_date" : "2015-08-20T00:00:00.000+07:00",
    "created_by" : "Admin",
    "modified_date" : "2015-08-20T00:00:00.000+07:00",
    "modified_by" : "Admin",
    "auto_refno" : false,
    "state" : 0
  }
]
}

4: Phiếu chi (CAPayment ). Xem ý nghĩa các thông tin chi tiết tại: Thông tin chung, Danh mục, ca_payment

  {
  "org_company_code" : "congtydemoketnoiact",
  "app_id" : "0e0a14cf-9e4b-4af9-875b-c490f34a581b",
  "voucher" : [{
      "voucher_type" : 4,
      "is_get_new_id" : true,
      "org_refid" : "e97a646a-e42a-485f-9633-0515d8f08d72",
      "is_allow_group" : false,
      "org_refno" : "PC00001",
      "org_reftype" : 1020,
      "org_reftype_name" : "Loại CAPayment",
      "refno" : "",
      "act_voucher_type" : 0,
      "detail" : [{
          "ref_detail_id" : "26a1026d-405a-4632-b1b8-d38d9929e9f5",
          "refid" : "e97a646a-e42a-485f-9633-0515d8f08d72",
          "account_object_id" : "8c9b3be3-618b-4cf4-b640-fd1fd1e67594",
          "sort_order" : 2,
          "un_resonable_cost" : false,
          "amount_oc" : 2100.0,
          "amount" : 2100.0,
          "cash_out_amount_finance" : 0.0,
          "cash_out_diff_amount_finance" : 0.0,
          "cash_out_amount_management" : 0.0,
          "cash_out_diff_amount_management" : 0.0,
          "cash_out_exchange_rate_finance" : 0.0,
          "cash_out_exchange_rate_management" : 0.0,
          "description" : "Chi tiền cho Nguyễn Chính",
          "debit_account" : "1122",
          "credit_account" : "1111",
          "account_object_code" : "KH00001",
          "account_object_name" : "Nguyễn Chính",
          "purchase_purpose_id" : "ed4bd91d-83ac-4a26-b4c1-4bce85faecb8",
          "vat_amount" : 0.0,
          "vat_amount_oc" : 0.0,
          "vat_rate" : 0.0,
          "is_have_invoice" : false,
          "cash_out_vat_amount_management" : 0.0,
          "cash_out_diff_vat_amount_management" : 0.0,
          "cash_out_vat_amount_finance" : 0.0,
          "cash_out_diff_vat_amount_finance" : 0.0,
          "state" : 0
        }, {
          "ref_detail_id" : "dbc729d4-a94c-4e7d-9759-a846a4d10e47",
          "refid" : "e97a646a-e42a-485f-9633-0515d8f08d72",
          "account_object_id" : "104c49f2-6828-4dea-88e9-08f1fb027701",
          "sort_order" : 1,
          "un_resonable_cost" : false,
          "amount_oc" : 45000.0,
          "amount" : 45000.0,
          "cash_out_amount_finance" : 0.0,
          "cash_out_diff_amount_finance" : 0.0,
          "cash_out_amount_management" : 0.0,
          "cash_out_diff_amount_management" : 0.0,
          "cash_out_exchange_rate_finance" : 0.0,
          "cash_out_exchange_rate_management" : 0.0,
          "description" : "Chi tiền cho Nguyễn Chính",
          "debit_account" : "1122",
          "credit_account" : "1111",
          "account_object_code" : "KHOP0002",
          "account_object_name" : "KHOP0002 Nga",
          "purchase_purpose_id" : "ed4bd91d-83ac-4a26-b4c1-4bce85faecb8",
          "vat_amount" : 0.0,
          "vat_amount_oc" : 0.0,
          "vat_rate" : 0.0,
          "is_have_invoice" : false,
          "cash_out_vat_amount_management" : 0.0,
          "cash_out_diff_vat_amount_management" : 0.0,
          "cash_out_vat_amount_finance" : 0.0,
          "cash_out_diff_vat_amount_finance" : 0.0,
          "state" : 0
        }
      ],
      "refid" : "e97a646a-e42a-485f-9633-0515d8f08d72",
      "account_object_id" : "8c9b3be3-618b-4cf4-b640-fd1fd1e67594",
      "branch_id" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
      "employee_id" : "507abe24-520e-47ad-9c39-feed3cc8ba02",
      "reason_type_id" : 23,
      "display_on_book" : 0,
      "reforder" : 1621330645848,
      "refdate" : "2021-05-18T00:00:00.000+07:00",
      "posted_date" : "2021-05-18T00:00:00.000+07:00",
      "is_posted_finance" : false,
      "is_posted_management" : false,
      "is_posted_cash_book_finance" : false,
      "is_posted_cash_book_management" : false,
      "is_import_vat" : false,
      "is_special_vat" : false,
      "is_environment_vat" : false,
      "is_vat" : false,
      "exchange_rate" : 1.0,
      "total_amount_oc" : 47100.0,
      "total_amount" : 47100.0,
      "refno_finance" : "",
      "refno_management" : "",
      "account_object_name" : "Nguyễn Chính",
      "account_object_address" : "Hải Phòng",
      "account_object_contact_name" : "Chính",
      "employee_code" : "NV00001",
      "account_object_code" : "KH00001",
      "journal_memo" : "Chi tiền cho Nguyễn Chính",
      "currency_id" : "VND",
      "employee_name" : "Nguyễn Kiệt",
      "ca_audit_refid" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
      "excel_row_index" : 0,
      "is_valid" : false,
      "reftype" : 1020,
      "created_date" : "2021-05-18T09:37:25.8488485+07:00",
      "created_by" : "Hà Thị Hồng Vân",
      "modified_date" : "2021-05-18T09:37:25.8488485+07:00",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }
  ],
  "dictionary" : [{
      "dictionary_type" : 1,
      "account_object_id" : "8c9b3be3-618b-4cf4-b640-fd1fd1e67594",
      "due_time" : 0,
      "account_object_type" : 0,
      "is_vendor" : false,
      "is_customer" : true,
      "is_employee" : false,
      "inactive" : false,
      "agreement_salary" : 0.0,
      "salary_coefficient" : 0.0,
      "insurance_salary" : 0.0,
      "maximize_debt_amount" : 0.0,
      "receiptable_debt_amount" : 0.0,
      "account_object_code" : "KH00001",
      "account_object_name" : "Nguyễn Chính",
      "country" : "Việt Nam",
      "is_same_address" : false,
      "pay_account" : "331",
      "receive_account" : "131",
      "closing_amount" : 0.0,
      "reftype" : 0,
      "reftype_category" : 0,
      "branch_id" : "fd745cee-9980-11ea-af8e-005056890bf4",
      "is_convert" : false,
      "is_group" : false,
      "is_remind_debt" : true,
      "excel_row_index" : 0,
      "is_valid" : false,
      "created_date" : "2021-05-18T09:29:29.7637631+07:00",
      "created_by" : "Hà Thị Hồng Vân",
      "modified_date" : "2021-05-18T09:29:29.7637631+07:00",
      "modified_by" : "Hà Thị Hồng Vân",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }, {
      "dictionary_type" : 1,
      "account_object_id" : "507abe24-520e-47ad-9c39-feed3cc8ba02",
      "organization_unit_id" : "fd745cee-9980-11ea-af8e-005056890bf4",
      "gender" : 1,
      "is_vendor" : false,
      "is_customer" : false,
      "is_employee" : true,
      "inactive" : false,
      "agreement_salary" : 0.0,
      "salary_coefficient" : 0.0,
      "insurance_salary" : 0.0,
      "maximize_debt_amount" : 0.0,
      "receiptable_debt_amount" : 0.0,
      "account_object_code" : "NV00001",
      "account_object_name" : "Nguyễn Kiệt",
      "organization_unit_name" : "AN NHIEN JSC 123",
      "is_same_address" : false,
      "closing_amount" : 0.0,
      "reftype" : 0,
      "reftype_category" : 0,
      "branch_id" : "fd745cee-9980-11ea-af8e-005056890bf4",
      "is_convert" : false,
      "is_group" : false,
      "is_remind_debt" : true,
      "excel_row_index" : 0,
      "is_valid" : false,
      "created_date" : "2021-05-18T09:28:53.5535531+07:00",
      "created_by" : "Hà Thị Hồng Vân",
      "modified_date" : "2021-05-18T09:28:53.5535531+07:00",
      "modified_by" : "Hà Thị Hồng Vân",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }, {
      "dictionary_type" : 1,
      "account_object_id" : "104c49f2-6828-4dea-88e9-08f1fb027701",
      "due_time" : 0,
      "account_object_type" : 0,
      "is_vendor" : false,
      "is_customer" : true,
      "is_employee" : false,
      "inactive" : false,
      "agreement_salary" : 0.0,
      "salary_coefficient" : 0.0,
      "insurance_salary" : 0.0,
      "maximize_debt_amount" : 0.0,
      "receiptable_debt_amount" : 0.0,
      "account_object_code" : "KHOP0002",
      "account_object_name" : "KHOP0002 Nga",
      "country" : "Việt Nam",
      "is_same_address" : false,
      "pay_account" : "331.01",
      "receive_account" : "131.01add-alf56",
      "closing_amount" : 0.0,
      "reftype" : 0,
      "reftype_category" : 0,
      "branch_id" : "fd745cee-9980-11ea-af8e-005056890bf4",
      "is_convert" : false,
      "is_group" : false,
      "is_remind_debt" : true,
      "excel_row_index" : 0,
      "is_valid" : false,
      "created_date" : "2021-04-09T07:49:45.000+07:00",
      "created_by" : "Nguyễn Ngọc Anh",
      "modified_date" : "2021-04-09T07:49:45.000+07:00",
      "modified_by" : "Nguyễn Ngọc Anh",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }
    ]
  }

5: Phiếu thu (CAReceipt ). Xem ý nghĩa các thông tin chi tiết tại: Thông tin chung, Danh mục, ca_receipt

{
  "org_company_code" : "congtydemoketnoiact",
  "app_id" : "0e0a14cf-9e4b-4af9-875b-c490f34a581b",
  "voucher" : [{
      "detail" : [{
          "ref_detail_id" : "b61c9ce3-4e2f-46b3-b90c-425fe5ff2848",
          "refid" : "6ad3f846-0ec0-4ddd-adfd-5b09d8695739",
          "account_object_id" : "8c9b3be3-618b-4cf4-b640-fd1fd1e67594",
          "sort_order" : 2,
          "un_resonable_cost" : false,
          "amount_oc" : 15.0,
          "amount" : 15.0,
          "cash_out_amount_finance" : 0.0,
          "cash_out_diff_amount_finance" : 0.0,
          "cash_out_amount_management" : 0.0,
          "cash_out_diff_amount_management" : 0.0,
          "cash_out_exchange_rate_finance" : 0.0,
          "cash_out_exchange_rate_management" : 0.0,
          "description" : "Thu tiền của KHOP0002 Nga",
          "debit_account" : "1111",
          "credit_account" : "1112",
          "account_object_code" : "KH00001",
          "state" : 0
        }, {
          "ref_detail_id" : "41d9c0b3-bcfe-4306-a3db-0110d6c746b8",
          "refid" : "6ad3f846-0ec0-4ddd-adfd-5b09d8695739",
          "account_object_id" : "8c9b3be3-618b-4cf4-b640-fd1fd1e67594",
          "sort_order" : 1,
          "un_resonable_cost" : false,
          "amount_oc" : 12.0,
          "amount" : 12.0,
          "cash_out_amount_finance" : 0.0,
          "cash_out_diff_amount_finance" : 0.0,
          "cash_out_amount_management" : 0.0,
          "cash_out_diff_amount_management" : 0.0,
          "cash_out_exchange_rate_finance" : 0.0,
          "cash_out_exchange_rate_management" : 0.0,
          "description" : "Thu tiền của KHOP0002 Nga",
          "debit_account" : "1111",
          "credit_account" : "1112",
          "account_object_code" : "KH00001",
          "state" : 0
        }
      ],
      "voucher_type" : 5,
      "is_get_new_id" : true,
      "org_refid" : "6ad3f846-0ec0-4ddd-adfd-5b09d8695739",
      "is_allow_group" : false,
      "org_refno" : "PT00001",
      "org_reftype" : 1010,
      "org_reftype_name" : "Loại CAReceipt",
      "refno" : "",
      "act_voucher_type" : 0,
      "refid" : "6ad3f846-0ec0-4ddd-adfd-5b09d8695739",
      "account_object_id" : "104c49f2-6828-4dea-88e9-08f1fb027701",
      "branch_id" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
      "employee_id" : "507abe24-520e-47ad-9c39-feed3cc8ba02",
      "reason_type_id" : 13,
      "display_on_book" : 0,
      "reforder" : 1621330194754,
      "refdate" : "2021-05-18T00:00:00.000+07:00",
      "posted_date" : "2021-05-18T00:00:00.000+07:00",
      "is_posted_finance" : true,
      "is_posted_management" : false,
      "is_posted_cash_book_finance" : false,
      "is_posted_cash_book_management" : false,
      "exchange_rate" : 1.0,
      "total_amount_oc" : 27.0,
      "total_amount" : 27.0,
      "refno_finance" : "",
      "refno_management" : "",
      "account_object_name" : "KHOP0002 Nga",
      "account_object_address" : "Hà Nội",
      "account_object_contact_name" : "Nguyễn Ngà",
      "account_object_code" : "KHOP0002",
      "journal_memo" : "Thu tiền của KHOP0002 Nga",
      "document_included" : "2",
      "currency_id" : "VND",
      "employee_code" : "NV00001",
      "employee_name" : "Nguyễn Kiệt",
      "ca_audit_refid" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
      "excel_row_index" : 0,
      "is_valid" : false,
      "reftype" : 1010,
      "created_date" : "2021-05-18T09:29:54.754754+07:00",
      "created_by" : "Hà Thị Hồng Vân",
      "modified_date" : "2021-05-18T09:30:02.87087+07:00",
      "modified_by" : "admin",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }
  ],
  "dictionary" : [{
      "dictionary_type" : 1,
      "account_object_id" : "104c49f2-6828-4dea-88e9-08f1fb027701",
      "due_time" : 0,
      "account_object_type" : 0,
      "is_vendor" : false,
      "is_customer" : true,
      "is_employee" : false,
      "inactive" : false,
      "agreement_salary" : 0.0,
      "salary_coefficient" : 0.0,
      "insurance_salary" : 0.0,
      "maximize_debt_amount" : 0.0,
      "receiptable_debt_amount" : 0.0,
      "account_object_code" : "KHOP0002",
      "account_object_name" : "KHOP0002 Nga",
      "country" : "Việt Nam",
      "is_same_address" : false,
      "pay_account" : "331.01",
      "receive_account" : "131.01add-alf56",
      "closing_amount" : 0.0,
      "reftype" : 0,
      "reftype_category" : 0,
      "branch_id" : "fd745cee-9980-11ea-af8e-005056890bf4",
      "is_convert" : false,
      "is_group" : false,
      "is_remind_debt" : true,
      "excel_row_index" : 0,
      "is_valid" : false,
      "created_date" : "2021-04-09T07:49:45.000+07:00",
      "created_by" : "Nguyễn Ngọc Anh",
      "modified_date" : "2021-04-09T07:49:45.000+07:00",
      "modified_by" : "Nguyễn Ngọc Anh",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }, {
      "dictionary_type" : 1,
      "account_object_id" : "507abe24-520e-47ad-9c39-feed3cc8ba02",
      "organization_unit_id" : "fd745cee-9980-11ea-af8e-005056890bf4",
      "gender" : 1,
      "is_vendor" : false,
      "is_customer" : false,
      "is_employee" : true,
      "inactive" : false,
      "agreement_salary" : 0.0,
      "salary_coefficient" : 0.0,
      "insurance_salary" : 0.0,
      "maximize_debt_amount" : 0.0,
      "receiptable_debt_amount" : 0.0,
      "account_object_code" : "NV00001",
      "account_object_name" : "Nguyễn Kiệt",
      "organization_unit_name" : "AN NHIEN JSC 123",
      "is_same_address" : false,
      "closing_amount" : 0.0,
      "reftype" : 0,
      "reftype_category" : 0,
      "branch_id" : "fd745cee-9980-11ea-af8e-005056890bf4",
      "is_convert" : false,
      "is_group" : false,
      "is_remind_debt" : true,
      "excel_row_index" : 0,
      "is_valid" : false,
      "created_date" : "2021-05-18T09:28:53.5535531+07:00",
      "created_by" : "Hà Thị Hồng Vân",
      "modified_date" : "2021-05-18T09:28:53.5535531+07:00",
      "modified_by" : "Hà Thị Hồng Vân",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }, {
      "dictionary_type" : 1,
      "account_object_id" : "8c9b3be3-618b-4cf4-b640-fd1fd1e67594",
      "due_time" : 0,
      "account_object_type" : 0,
      "is_vendor" : false,
      "is_customer" : true,
      "is_employee" : false,
      "inactive" : false,
      "agreement_salary" : 0.0,
      "salary_coefficient" : 0.0,
      "insurance_salary" : 0.0,
      "maximize_debt_amount" : 0.0,
      "receiptable_debt_amount" : 0.0,
      "account_object_code" : "KH00001",
      "account_object_name" : "Nguyễn Chính",
      "country" : "Việt Nam",
      "is_same_address" : false,
      "pay_account" : "331",
      "receive_account" : "131",
      "closing_amount" : 0.0,
      "reftype" : 0,
      "reftype_category" : 0,
      "branch_id" : "fd745cee-9980-11ea-af8e-005056890bf4",
      "is_convert" : false,
      "is_group" : false,
      "is_remind_debt" : true,
      "excel_row_index" : 0,
      "is_valid" : false,
      "created_date" : "2021-05-18T09:29:29.7637631+07:00",
      "created_by" : "Hà Thị Hồng Vân",
      "modified_date" : "2021-05-18T09:29:29.7637631+07:00",
      "modified_by" : "Hà Thị Hồng Vân",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }
  ]
}

6: [Tính năng đang phát triển]:Chứng từ nghiệp vụ khác (GLVoucher ). Xem ý nghĩa các thông tin chi tiết tại: Thông tin chung, Danh mục, gl_voucher

7: Nhập kho (INInward ). Xem ý nghĩa các thông tin chi tiết tại: Thông tin chung, Danh mục, in_inward

{
  "org_company_code": "congtydemoketnoiact",
  "app_id": "0e0a14cf-9e4b-4af9-875b-c490f34a581b",
  "voucher": [
    {
      "detail": [],
      "voucher_type": 7,
      "is_get_new_id": true,
      "org_refid": "cde632b8-2064-4530-92de-6d80dc5ed5b3",
      "is_allow_group": false,
      "org_refno": "NK00001",
      "org_reftype": 2013,
      "org_reftype_name": "Phiếu nhập kho",
      "refno": "NK00001",
      "total_amount": 0.0000,
      "act_voucher_type": 0,
      "refid": "cde632b8-2064-4530-92de-6d80dc5ed5b3",
      "account_object_id": "a23e1a93-acf0-4e10-b94a-994e56366ab3",
      "branch_id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
      "sa_return_refid": "e69cd63e-787f-4d3d-9089-3037065969ff",
      "display_on_book": 0,
      "unit_price_method": 0,
      "reforder": 4,
      "refdate": "2020-12-29T00:00:00.000+07:00",
      "posted_date": "2020-12-29T00:00:00.000+07:00",
      "in_reforder": "2020-12-29T10:33:38.000+07:00",
      "is_posted_finance": true,
      "is_posted_management": false,
      "is_posted_inventory_book_finance": false,
      "is_posted_inventory_book_management": false,
      "is_return_with_inward": true,
      "is_created_sa_return_last_year": false,
      "total_amount_finance": 0.0000,
      "total_amount_management": 0.0,
      "exchange_rate": 1.0000,
      "refno_finance": "NK00001",
      "account_object_name": "CÔNG TY CỔ PHẦN MISA",
      "contact_name": "Lữ Thành Long",
      "currency_id": "VND",
      "reftype_name": "Nhập kho từ hàng bán trả lại",
      "is_executed": false,
      "is_adjust_value": false,
      "in_refdate": "0001-01-01T00:00:00.000+07:00",
      "reftype": 2013,
      "created_date": "2021-06-10T14:38:36.000+07:00",
      "created_by": "ConvertACT2",
      "modified_date": "2021-06-10T14:41:13.5265262+07:00",
      "modified_by": "long26@gmail.com",
      "auto_refno": false,
      "state": 0
    }
  ],
  "dictionary": [
    {
      "dictionary_type": 1,
      "account_object_id": "a23e1a93-acf0-4e10-b94a-994e56366ab3",
      "gender": 1,
      "number_of_dependent": 0,
      "account_object_type": 0,
      "is_vendor": false,
      "is_customer": true,
      "is_employee": false,
      "inactive": false,
      "agreement_salary": 0.0000,
      "salary_coefficient": 0.0000,
      "insurance_salary": 0.0000,
      "maximize_debt_amount": 0.0000,
      "receiptable_debt_amount": 0.0,
      "account_object_code": "KH00001",
      "account_object_name": "CÔNG TY CỔ PHẦN MISA",
      "address": "Tầng 9, tòa nhà Technosoft, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam",
      "contact_name": "Lữ Thành Long",
      "country": "Việt Nam",
      "company_tax_code": "0101243150",
      "is_same_address": false,
      "closing_amount": 0.0,
      "reftype": 0,
      "reftype_category": 0,
      "branch_id": "2c2261a0-c21c-4ec9-83a4-7e4979f6686b",
      "is_convert": false,
      "is_group": false,
      "is_remind_debt": true,
      "excel_row_index": 0,
      "is_valid": false,
      "created_date": "2021-06-10T14:37:12.000+07:00",
      "created_by": "ConvertACT2",
      "modified_date": "2021-06-10T14:37:12.000+07:00",
      "modified_by": "ConvertACT2",
      "auto_refno": false,
      "state": 0
    }
  ]
}

8: Xuất kho (INOutward ). Xem ý nghĩa các thông tin chi tiết tại: Thông tin chung, Danh mục, in_outward

{
  "org_company_code": "congtydemoketnoiact",
  "app_id": "0e0a14cf-9e4b-4af9-875b-c490f34a581b",
  "voucher": [{
      "Detail": [{
          "ref_detail_id": "30f4f955-8710-4146-b943-fa7a8ef183ad",
          "refid": "c9e07a33-ad7e-49ec-9697-be1ca51215d8",
          "inventory_item_id": "72c6e284-f6b9-4cef-a0fc-9e24d187a134",
          "stock_id": "a587b192-ecd8-4711-86aa-72207c86ed7d",
          "unit_id": "81cebf94-9cb9-4b20-880a-a01fc0f6d850",
          "account_object_id": "1829450f-012c-4415-94fb-09b0208c66a6",
          "organization_unit_id": "aa883e97-c903-44f5-8dd3-75fb08755b38",
          "main_unit_id": "81cebf94-9cb9-4b20-880a-a01fc0f6d850",
          "sort_order": 2,
          "inventory_resale_type_id": 0,
          "is_un_update_outward_price": false,
          "un_resonable_cost": false,
          "is_promotion": false,
          "quantity": 1.0,
          "unit_price_finance": 15000000.0,
          "unit_price_management": 0.0,
          "amount_finance": 15000000.0,
          "amount_management": 0.0,
          "main_unit_price_finance": 15000000.0,
          "main_unit_price_management": 0.0,
          "main_convert_rate": 1.0,
          "main_quantity": 1.0,
          "sale_price": 0.0,
          "sale_amount": 0.0,
          "description": "ADVANCE 4T ULTRA SCOOTER 5W40 1L",
          "debit_account": "6321",
          "credit_account": "1561",
          "exchange_rate_operator": "*",
          "account_object_name": "CÔNG TY CỔ PHẦN MISA",
          "account_object_code": "KH00001402",
          "inventory_item_code": "0115101",
          "organization_unit_code": "vbcong123",
          "unit_name": "Chai",
          "organization_unit_name": "Phòng KD",
          "stock_code": "00001",
          "main_unit_name": "Chai",
          "inventory_item_name": "ADVANCE 4T ULTRA SCOOTER 5W40 1L",
          "remain_quantity": 0.0,
          "unit_price": 0.0,
          "is_unit_price_after_tax": false,
          "posted_date": "0001-01-01T00:00:00.000+07:00",
          "refdate": "0001-01-01T00:00:00.000+07:00",
          "reftype": 0,
          "total_amount_finance": 0.0,
          "vat_rate": 0.0,
          "stock_name": "333",
          "account_name": "Giá mua hàng hóa",
          "is_follow_serial_number": false,
          "is_allow_duplicate_serial_number": false,
          "quantity_delivered": 0.0,
          "quantity_remain": 0.0,
          "is_description": false,
          "is_description_import": false,
          "is_promotion_import": false,
          "un_resonable_cost_import": false,
          "main_quantity_remain": 0.0,
          "state": 0
        }, {
          "ref_detail_id": "1394d47c-8b19-4ecd-b9dc-0f5fcf39ea7c",
          "refid": "c9e07a33-ad7e-49ec-9697-be1ca51215d8",
          "inventory_item_id": "a91aa817-5430-443a-8d14-6db877ed8558",
          "stock_id": "bac04123-7388-47c1-a197-406277d49e30",
          "account_object_id": "1829450f-012c-4415-94fb-09b0208c66a6",
          "organization_unit_id": "aa883e97-c903-44f5-8dd3-75fb08755b38",
          "sort_order": 1,
          "inventory_resale_type_id": 0,
          "is_un_update_outward_price": false,
          "un_resonable_cost": false,
          "is_promotion": false,
          "quantity": 1.0,
          "unit_price_finance": 5000000.0,
          "unit_price_management": 0.0,
          "amount_finance": 5000000.0,
          "amount_management": 0.0,
          "main_unit_price_finance": 5000000.0,
          "main_unit_price_management": 0.0,
          "main_convert_rate": 1.0,
          "main_quantity": 1.0,
          "sale_price": 0.0,
          "sale_amount": 0.0,
          "description": "Bánh gấu ",
          "debit_account": "6321",
          "credit_account": "1531",
          "exchange_rate_operator": "*",
          "account_object_name": "CÔNG TY CỔ PHẦN MISA",
          "account_object_code": "KH00001402",
          "inventory_item_code": "0105C-MAU",
          "organization_unit_code": "vbcong123",
          "organization_unit_name": "Phòng KD",
          "stock_code": "KH0001",
          "inventory_item_name": "Bánh gấu ",
          "remain_quantity": 0.0,
          "unit_price": 0.0,
          "is_unit_price_after_tax": false,
          "posted_date": "0001-01-01T00:00:00.000+07:00",
          "refdate": "0001-01-01T00:00:00.000+07:00",
          "reftype": 0,
          "total_amount_finance": 0.0,
          "vat_rate": 0.0,
          "stock_name": "Kho Tổng",
          "account_name": "Giá mua hàng hóa",
          "is_follow_serial_number": false,
          "is_allow_duplicate_serial_number": false,
          "quantity_delivered": 0.0,
          "quantity_remain": 0.0,
          "is_description": false,
          "is_description_import": false,
          "is_promotion_import": false,
          "un_resonable_cost_import": false,
          "main_quantity_remain": 0.0,
          "state": 0
        }
      ],
      "voucher_type": 8,
      "is_get_new_id": true,
      "org_refid": "c9e07a33-ad7e-49ec-9697-be1ca51215d8",
      "is_allow_group": false,
      "org_refno": "XK00083",
      "org_reftype": 2020,
      "org_reftype_name": "Phiêú xuất kho",
      "refno": "",
      "act_voucher_type": 0,
      "refid": "c9e07a33-ad7e-49ec-9697-be1ca51215d8",
      "account_object_id": "1829450f-012c-4415-94fb-09b0208c66a6",
      "employee_id": "a7ced9ab-5c5e-42b7-8e42-2c90d207cc28",
      "branch_id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
      "display_on_book": 0,
      "reforder": 1626198032410,
      "refdate": "2021-07-13T00:00:00.000+07:00",
      "posted_date": "2021-07-13T00:00:00.000+07:00",
      "in_reforder": "2021-07-13T18:00:00.000+07:00",
      "is_posted_finance": false,
      "is_posted_management": false,
      "is_posted_inventory_book_finance": false,
      "is_posted_inventory_book_management": false,
      "is_branch_issued": false,
      "is_sale_with_outward": false,
      "is_invoice_replace": false,
      "total_amount_finance": 20000000.0,
      "total_amount_management": 0.0,
      "refno_finance": "",
      "refno_management": "",
      "account_object_name": "CÔNG TY CỔ PHẦN MISA",
      "account_object_address": "Tầng 9, tòa nhà Technosoft, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam",
      "contact_name": "TVPhi",
      "journal_memo": "Xuất kho bán hàng cho CÔNG TY CỔ PHẦN MISA",
      "reftype": 2020,
      "employee_name": "Trần Thị Hai",
      "payment_term_id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
      "due_time": 0,
      "is_executed": false,
      "employee_code": "14020251",
      "reftype_name": "Xuất kho bán hàng",
      "publish_status": 0,
      "is_invoice_deleted": false,
      "is_invoice_receipted": false,
      "account_object_code": "KH00001402",
      "created_date": "2021-07-13T17:40:32.4104107+07:00",
      "created_by": "Hoàng Viết Đức",
      "modified_date": "2021-07-13T17:40:32.4104107+07:00",
      "auto_refno": false,
      "state": 0
    }
  ],
  "dictionary": [{
      "dictionary_type": 1,
      "account_object_id": "1829450f-012c-4415-94fb-09b0208c66a6",
      "due_time": 0,
      "account_object_type": 0,
      "is_vendor": false,
      "is_customer": true,
      "is_employee": false,
      "inactive": false,
      "agreement_salary": 0.0,
      "salary_coefficient": 0.0,
      "insurance_salary": 0.0,
      "maximize_debt_amount": 0.0,
      "receiptable_debt_amount": 0.0,
      "account_object_code": "KH00001402",
      "account_object_name": "CÔNG TY CỔ PHẦN MISA",
      "address": "Tầng 9, tòa nhà Technosoft, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam",
      "einvoice_contact_name": "TVPhi",
      "legal_representative": "Lữ Thành Long",
      "district": "Quận Cầu Giấy",
      "ward_or_commune": "Phường Dịch Vọng Hậu",
      "prefix": "Anh",
      "contact_name": "TVPhi",
      "country": "Việt Nam",
      "province_or_city": "Hà Nội",
      "company_tax_code": "010124315099",
      "tel": "034987559999",
      "is_same_address": false,
      "account_object_group_id_list": "02ed5747-710f-4d69-8544-1b5f1243c788",
      "account_object_group_code_list": "_001.1",
      "account_object_group_name_list": "_001.1",
      "account_object_group_misa_code_list": ";/00002/;",
      "pay_account": "3318",
      "receive_account": "131",
      "closing_amount": 0.0,
      "reftype": 0,
      "reftype_category": 0,
      "branch_id": "aa883e97-c903-44f5-8dd3-75fb08755b38",
      "is_convert": false,
      "is_group": false,
      "is_remind_debt": true,
      "excel_row_index": 0,
      "is_valid": false,
      "created_date": "2021-07-13T17:39:33.9899891+07:00",
      "created_by": "Hoàng Viết Đức",
      "modified_date": "2021-07-13T17:39:33.9899891+07:00",
      "modified_by": "Hoàng Viết Đức",
      "auto_refno": false,
      "state": 0
    }, {
      "dictionary_type": 1,
      "account_object_id": "a7ced9ab-5c5e-42b7-8e42-2c90d207cc28",
      "organization_unit_id": "aa883e97-c903-44f5-8dd3-75fb08755b38",
      "gender": 1,
      "is_vendor": false,
      "is_customer": false,
      "is_employee": true,
      "inactive": false,
      "agreement_salary": 0.0,
      "salary_coefficient": 0.0,
      "insurance_salary": 0.0,
      "maximize_debt_amount": 0.0,
      "receiptable_debt_amount": 0.0,
      "account_object_code": "14020251",
      "account_object_name": "Trần Thị Hai",
      "contact_title": "Nhân viên",
      "organization_unit_name": "Phòng KD",
      "is_same_address": false,
      "closing_amount": 0.0,
      "reftype": 0,
      "reftype_category": 0,
      "branch_id": "aa883e97-c903-44f5-8dd3-75fb08755b38",
      "is_convert": true,
      "is_group": false,
      "crm_id": "a7ced9ab-5c5e-42b7-8e42-2c90d207cc28",
      "is_remind_debt": true,
      "excel_row_index": 0,
      "is_valid": false,
      "created_date": "2021-07-13T14:18:49.6556555+07:00",
      "modified_date": "2021-07-13T14:18:49.6556555+07:00",
      "auto_refno": false,
      "state": 0
    }, {
      "dictionary_type": 5,
      "stock_id": "a587b192-ecd8-4711-86aa-72207c86ed7d",
      "branch_id": "aa883e97-c903-44f5-8dd3-75fb08755b38",
      "inactive": false,
      "stock_code": "00001",
      "stock_name": "333",
      "description": "123456",
      "inventory_account": "1561",
      "reftype_category": 0,
      "reftype": 0,
      "excel_row_index": 0,
      "is_valid": false,
      "created_date": "2021-05-24T10:11:24.0830838+07:00",
      "created_by": "Hoàng Viết Đức",
      "modified_date": "2021-06-26T09:10:30.1851858+07:00",
      "modified_by": "Hoàng Viết Đức",
      "auto_refno": false,
      "state": 0
    }, {
      "dictionary_type": 3,
      "inventory_item_id": "72c6e284-f6b9-4cef-a0fc-9e24d187a134",
      "inventory_item_name": "ADVANCE 4T ULTRA SCOOTER 5W40 1L",
      "inventory_item_code": "0115101",
      "inventory_item_type": 0,
      "unit_id": "81cebf94-9cb9-4b20-880a-a01fc0f6d850",
      "minimum_stock": 0.0,
      "branch_id": "aa883e97-c903-44f5-8dd3-75fb08755b38",
      "discount_type": 0,
      "is_unit_price_after_tax": false,
      "is_system": false,
      "inactive": false,
      "is_follow_serial_number": false,
      "is_allow_duplicate_serial_number": true,
      "purchase_discount_rate": 0.0,
      "unit_price": 150000.0000,
      "sale_price1": 0.0,
      "sale_price2": 0.0,
      "sale_price3": 0.0,
      "fixed_sale_price": 0.0,
      "tax_rate": -1.0,
      "import_tax_rate": 0.0,
      "export_tax_rate": 0.0,
      "fixed_unit_price": 0.0,
      "image": "7af78643-2ecb-483e-a62a-9ac415a723a9.jpg",
      "purchase_description": "ADVANCE 4T ULTRA SCOOTER 5W40 1L",
      "sale_description": "ADVANCE 4T ULTRA SCOOTER 5W40 1L",
      "inventory_account": "1561",
      "cogs_account": "6321",
      "sale_account": "5118",
      "unit_list": "[{\"unit_id\" : \"81cebf94-9cb9-4b20-880a-a01fc0f6d850\", \"unit_name\" : \"Chai\", \"sort_order\" : 0, \"description\" : null, \"sale_price1\" : 0.0, \"sale_price2\" : 0.0, \"sale_price3\" : 0.0, \"convert_rate\" : 1, \"fixed_sale_price\" : 0.0, \"exchange_rate_operator\" : \"*\"}]",
      "reftype": 0,
      "reftype_category": 0,
      "purchase_last_unit_price_list": "[{\"currency_id\": \"VND\",\"unit_id\": \"81cebf94-9cb9-4b20-880a-a01fc0f6d850\",\"unit_name\": \"Chai\",\"unit_price\":\"150000.0000\"}]",
      "quantityBarCode": 1,
      "allocation_type": 0,
      "allocation_time": 0,
      "allocation_account": "5111.1",
      "purchase_last_unit_price": 0.0,
      "is_specific_inventory_item": false,
      "has_delete_fixed_unit_price": false,
      "has_delete_unit_price": false,
      "has_delete_discount": false,
      "has_delete_unit_convert": false,
      "has_delete_norm": false,
      "has_delete_serial_type": false,
      "is_edit_multiple": false,
      "is_group": false,
      "excel_row_index": 0,
      "is_valid": false,
      "created_date": "2021-02-18T11:53:17.2462468+07:00",
      "created_by": "Phùng Văn Dương",
      "modified_date": "2021-02-18T11:53:17.2462468+07:00",
      "modified_by": "Phùng Văn Dương",
      "auto_refno": false,
      "state": 0
    }, {
      "dictionary_type": 6,
      "unit_id": "81cebf94-9cb9-4b20-880a-a01fc0f6d850",
      "inactive": false,
      "unit_name": "Chai",
      "description": "",
      "reftype_category": 0,
      "created_date": "2021-07-13T17:40:48.4824827+07:00",
      "modified_date": "2021-07-13T17:40:48.4824827+07:00",
      "auto_refno": false,
      "state": 0
    }, {
      "dictionary_type": 5,
      "stock_id": "bac04123-7388-47c1-a197-406277d49e30",
      "branch_id": "aa883e97-c903-44f5-8dd3-75fb08755b38",
      "inactive": false,
      "stock_code": "KH0001",
      "stock_name": "Kho Tổng",
      "inventory_account": "1531",
      "reftype_category": 0,
      "reftype": 0,
      "excel_row_index": 0,
      "is_valid": false,
      "created_date": "2021-07-13T17:40:11.0630631+07:00",
      "created_by": "Hoàng Viết Đức",
      "modified_date": "2021-07-13T17:40:11.0630631+07:00",
      "modified_by": "Hoàng Viết Đức",
      "auto_refno": false,
      "state": 0
    }, {
      "dictionary_type": 3,
      "inventory_item_id": "a91aa817-5430-443a-8d14-6db877ed8558",
      "inventory_item_name": "Bánh gấu ",
      "inventory_item_code": "0105C-MAU",
      "inventory_item_type": 0,
      "minimum_stock": 0.0,
      "inventory_item_category_code_list": "HH",
      "inventory_item_category_name_list": "Hàng hóa",
      "inventory_item_category_id_list": "4087476a-ede8-4d0d-888a-a05fc215ceeb",
      "inventory_item_category_misa_code_list": ";/00057/;",
      "branch_id": "aa883e97-c903-44f5-8dd3-75fb08755b38",
      "discount_type": 0,
      "cost_method": 0,
      "base_on_formula": 0,
      "is_unit_price_after_tax": false,
      "is_system": false,
      "inactive": false,
      "is_follow_serial_number": false,
      "is_allow_duplicate_serial_number": true,
      "purchase_discount_rate": 0.0,
      "unit_price": 500000.0000,
      "sale_price1": 0.0,
      "sale_price2": 0.0,
      "sale_price3": 0.0,
      "fixed_sale_price": 0.0,
      "import_tax_rate": 0.0,
      "export_tax_rate": 0.0,
      "fixed_unit_price": 0.0,
      "discount_account": "5111a",
      "sale_off_account": "5111a",
      "return_account": "5111a",
      "inventory_account": "1561",
      "cogs_account": "6321",
      "sale_account": "5111a",
      "reftype": 0,
      "reftype_category": 0,
      "purchase_last_unit_price_list": "[{\"currency_id\": \"VND\",\"unit_id\": null,\"unit_name\": null,\"unit_price\":\"500000.0000\"}]",
      "quantityBarCode": 1,
      "allocation_type": 0,
      "allocation_time": 0,
      "allocation_account": "5111a",
      "purchase_last_unit_price": 0.0,
      "is_specific_inventory_item": false,
      "has_delete_fixed_unit_price": false,
      "has_delete_unit_price": false,
      "has_delete_discount": false,
      "has_delete_unit_convert": false,
      "has_delete_norm": false,
      "has_delete_serial_type": false,
      "is_edit_multiple": false,
      "is_group": false,
      "excel_row_index": 0,
      "is_valid": false,
      "created_date": "2021-06-30T16:37:46.000+07:00",
      "created_by": "long 26",
      "modified_date": "2021-06-30T16:37:46.000+07:00",
      "auto_refno": false,
      "state": 0
    }, {
      "dictionary_type": 2,
      "account_object_group_id": "02ed5747-710f-4d69-8544-1b5f1243c788",
      "grade": 1,
      "sort_order": 0,
      "is_parent": false,
      "inactive": false,
      "is_system": false,
      "account_object_group_code": "_001.1",
      "account_object_group_name": "_001.1",
      "misa_code_id": "/00002/",
      "reftype": 0,
      "reftype_category": 0,
      "excel_row_index": 0,
      "is_valid": false,
      "created_date": "2021-01-07T17:28:14.9599597+07:00",
      "created_by": "Hoàng Viết Đức",
      "modified_date": "2021-01-07T17:28:14.9599597+07:00",
      "modified_by": "Hoàng Viết Đức",
      "auto_refno": false,
      "state": 0
    }, {
      "dictionary_type": 4,
      "inventory_category_id": "4087476a-ede8-4d0d-888a-a05fc215ceeb",
      "grade": 1,
      "is_parent": true,
      "is_system": false,
      "inactive": false,
      "misa_code_id": "/00057/",
      "inventory_category_code": "HH",
      "inventory_category_name": "Hàng hóa",
      "reftype_category": 0,
      "reftype": 0,
      "excel_row_index": 0,
      "is_valid": false,
      "created_date": "2021-02-19T21:21:38.7007003+07:00",
      "created_by": "Phùng Văn Dương",
      "modified_date": "2021-02-19T21:21:38.7007003+07:00",
      "modified_by": "Phùng Văn Dương",
      "auto_refno": false,
      "state": 0
    }
  ]
}

9: Chuyển kho (INTransfer ). Xem ý nghĩa các thông tin chi tiết tại: Thông tin chung, Danh mục, in_transfer

{
  "org_company_code": "congtydemoketnoiact",
  "app_id": "0e0a14cf-9e4b-4af9-875b-c490f34a581b",
  "voucher": [{
      "detail": [{
          "stock_code": "CG1",
          "stock_name": "Cầu Giấy 1",
          "ref_detail_id": "ab1bfdcc-44ab-489f-97fd-5b9b4a8ed765",
          "refid": "1f84fc52-788b-4ea9-be0d-eef0d808a847",
          "inventory_item_id": "0a120077-65da-4e45-861d-38e4d49fb99c",
          "from_stock_id": "eed66903-22a4-4db1-99e2-ed6f5f4e7fec",
          "to_stock_id": "a587b192-ecd8-4711-86aa-72207c86ed7d",
          "unit_id": "1906b7ed-ab74-4839-93e6-ea2f67d7f752",
          "main_unit_id": "1906b7ed-ab74-4839-93e6-ea2f67d7f752",
          "sort_order": 1,
          "inventory_resale_type_id": 0,
          "un_resonable_cost": false,
          "quantity": 2.0,
          "sale_price": 100000000.0,
          "sale_amount": 200000000.0,
          "unit_price_finance": 0.0,
          "amount_finance": 0.0,
          "unit_price_management": 0.0,
          "amount_management": 0.0,
          "main_unit_price_finance": 0.0,
          "main_unit_price_management": 0.0,
          "main_convert_rate": 1.0,
          "main_quantity": 2.0,
          "description": "Máy xúc",
          "debit_account": "1561",
          "credit_account": "151",
          "exchange_rate_operator": "*",
          "inventory_item_code": "000003",
          "unit_name": "1000ml",
          "main_unit_name": "1000ml",
          "from_stock_code": "CG1",
          "from_stock_name": "Cầu Giấy 1",
          "to_stock_code": "00001",
          "to_stock_name": "333",
          "is_description": false,
          "inventory_item_name": "Máy xúc",
          "is_follow_serial_number": false,
          "is_allow_duplicate_serial_number": false,
          "reftype": 0,
          "sale_price1": 0.0,
          "is_description_import": false,
          "is_promotion_import": false,
          "un_resonable_cost_import": false,
          "state": 0
        }
      ],
      "voucher_type": 9,
      "is_get_new_id": true,
      "org_refid": "1f84fc52-788b-4ea9-be0d-eef0d808a847",
      "is_allow_group": false,
      "org_reftype": 2030,
      "org_reftype_name": "Phiếu bán hàng",
      "refid": "1f84fc52-788b-4ea9-be0d-eef0d808a847",
      "branch_id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
      "transporter_id": "97d228a9-f23d-409f-be4a-66a36f662b39",
      "display_on_book": 0,
      "reftype": 2030,
      "reforder": 1626083823847,
      "refdate": "2021-07-12T00:00:00.000+07:00",
      "posted_date": "2021-07-12T00:00:00.000+07:00",
      "contract_date": "2021-07-15T00:00:00.000+07:00",
      "in_reforder": "2021-07-12T18:00:00.000+07:00",
      "is_posted_finance": false,
      "is_posted_management": false,
      "is_posted_inventory_book_finance": false,
      "is_posted_inventory_book_management": false,
      "is_branch_issued": false,
      "is_attach_list": false,
      "is_invoice_replace": false,
      "total_amount_finance": 0.0,
      "total_amount_management": 0.0,
      "contract_code": "556978",
      "contract_owner": "Thủ kho",
      "journal_memo": "Chuyển kho",
      "transporter_name": "Lê Thị Mai Hương",
      "transport_contract_code": "DH0005",
      "transport": "Ô tô",
      "ref_detail_id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
      "quantity": 0.0,
      "publish_status": 0,
      "send_email_status": 0,
      "is_invoice_receipted": false,
      "invoice_status": 0,
      "is_invoice_deleted": false,
      "inv_type_id": 3,
      "created_date": "2021-07-12T09:57:03.8478473+07:00",
      "created_by": "Nguyen Quan",
      "modified_date": "2021-07-12T09:57:03.8478473+07:00",
      "auto_refno": false,
      "state": 0
    }
  ],
  "dictionary": [{
      "dictionary_type": 1,
      "account_object_id": "97d228a9-f23d-409f-be4a-66a36f662b39",
      "organization_unit_id": "aa883e97-c903-44f5-8dd3-75fb08755b38",
      "gender": 1,
      "due_time": 0,
      "account_object_type": 1,
      "is_vendor": false,
      "is_customer": false,
      "is_employee": true,
      "inactive": false,
      "agreement_salary": 0.0000,
      "salary_coefficient": 0.0,
      "insurance_salary": 0.0,
      "maximize_debt_amount": 0.0,
      "receiptable_debt_amount": 0.0,
      "account_object_code": "b08-0010",
      "account_object_name": "Lê Thị Mai Hương",
      "contact_title": " Quản trị hệ thống",
      "email_address": "",
      "organization_unit_name": "Tổng công ty cổ phần và thương mại Hoàng Hải1",
      "is_same_address": false,
      "closing_amount": 0.0,
      "reftype": 0,
      "reftype_category": 0,
      "branch_id": "53735307-4c3d-4121-9a08-d62badd7739f",
      "is_convert": false,
      "is_group": false,
      "is_remind_debt": true,
      "excel_row_index": 0,
      "is_valid": false,
      "created_date": "2020-12-26T22:25:44.000+07:00",
      "modified_date": "2020-12-26T22:25:44.000+07:00",
      "auto_refno": false,
      "state": 0
    }, {
      "inventory_item_unit_convert": [{
          "inventory_item_unit_convert_id": "93c46fe4-bc2b-4506-ac1d-b0927860c03c",
          "inventory_item_id": "0a120077-65da-4e45-861d-38e4d49fb99c",
          "unit_id": "a9886e1c-d5fa-4896-aa66-18de80ecdb5d",
          "sort_order": 1,
          "convert_rate": 2.0,
          "sale_price1": 0.0,
          "sale_price2": 0.0,
          "sale_price3": 0.0,
          "fixed_sale_price": 0.0,
          "exchange_rate_operator": "*",
          "description": "1 Bình = 2 1000ml",
          "convert_sale_price1": 0.0,
          "convert_sale_price2": 0.0,
          "convert_sale_price3": 0.0,
          "convert_fixed_sale_price": 0.0,
          "state": 0
        }
      ],
      "dictionary_type": 3,
      "inventory_item_id": "0a120077-65da-4e45-861d-38e4d49fb99c",
      "inventory_item_name": "Máy xúc",
      "inventory_item_code": "000003",
      "inventory_item_type": 0,
      "unit_id": "1906b7ed-ab74-4839-93e6-ea2f67d7f752",
      "minimum_stock": 0.0,
      "inventory_item_category_code_list": "DOUONGDONGCHAI;QLTH.VN;HCSNonline",
      "inventory_item_category_name_list": "Đồ uống đóng chai;QLTH.VN;HCSN online",
      "inventory_item_category_id_list": "914a8779-3faf-4244-b656-99e40000e5ab;33c7bcbb-00e6-4f15-8e0f-ea39c92a7add;47eb49c2-0d05-405b-9252-6261e92c13df",
      "inventory_item_category_misa_code_list": ";/00027/;/00122/;/00054/;",
      "branch_id": "aa883e97-c903-44f5-8dd3-75fb08755b38",
      "default_stock_id": "eed66903-22a4-4db1-99e2-ed6f5f4e7fec",
      "discount_type": 0,
      "is_unit_price_after_tax": false,
      "is_system": false,
      "inactive": false,
      "is_follow_serial_number": true,
      "is_allow_duplicate_serial_number": true,
      "purchase_discount_rate": 0.0,
      "unit_price": 213131.0,
      "sale_price1": 10000.0,
      "sale_price2": 100000.0,
      "sale_price3": 150000.0,
      "fixed_sale_price": 230000.0,
      "tax_rate": 10.0,
      "import_tax_rate": 0.0,
      "export_tax_rate": 0.0,
      "fixed_unit_price": 600000.0,
      "image": "e53ec1d9-906b-4659-be6e-c07873cfc960.png",
      "purchase_description": "Máy xúc",
      "sale_description": "Máy xúc",
      "cogs_account": "6321",
      "sale_account": "5118",
      "unit_list": "[{\"unit_id\": \"1906b7ed-ab74-4839-93e6-ea2f67d7f752\", \"unit_name\": \"1000ml\", \"sort_order\": 0, \"unit_price\": 213131, \"sale_price1\": 10000, \"sale_price2\": 100000, \"sale_price3\": 150000, \"convert_rate\": 1, \"fixed_sale_price\": 230000, \"exchange_rate_operator\": \"*\"}, {\"state\": 0, \"unit_id\": \"a9886e1c-d5fa-4896-aa66-18de80ecdb5d\", \"unit_name\": \"Bình\", \"sort_order\": 1, \"description\": \"1 Bình = 2 1000ml\", \"sale_price1\": 0, \"sale_price2\": 0, \"sale_price3\": 0, \"convert_rate\": 2, \"edit_version\": 15216827, \"fixed_sale_price\": 0, \"inventory_item_id\": \"0a120077-65da-4e45-861d-38e4d49fb99c\", \"exchange_rate_operator\": \"*\", \"exchange_rate_operator_name\": \"Phép nhân\", \"inventory_item_unit_convert_id\": \"93c46fe4-bc2b-4506-ac1d-b0927860c03c\"}]",
      "reftype": 0,
      "reftype_category": 0,
      "purchase_fixed_unit_price_list": "[{\"unit_id\": \"1906b7ed-ab74-4839-93e6-ea2f67d7f752\", \"unit_name\": \"1000ml\", \"sort_order\": 1, \"unit_price\": 600000, \"currency_id\": \"VND\"}]",
      "purchase_last_unit_price_list": "[{\"unit_id\": \"1906b7ed-ab74-4839-93e6-ea2f67d7f752\", \"unit_name\": \"1000ml\", \"sort_order\": 1, \"unit_price\": 213131, \"currency_id\": \"VND\"}, {\"unit_id\": \"a9886e1c-d5fa-4896-aa66-18de80ecdb5d\", \"unit_name\": \"Bình\", \"sort_order\": 2, \"unit_price\": 1200, \"currency_id\": \"VND\"}, {\"unit_id\": \"1906b7ed-ab74-4839-93e6-ea2f67d7f752\", \"unit_name\": \"1000ml\", \"sort_order\": 3, \"unit_price\": 1000000, \"currency_id\": \"GBP\"}, {\"unit_id\": \"1906b7ed-ab74-4839-93e6-ea2f67d7f752\", \"unit_name\": \"1000ml\", \"sort_order\": 4, \"unit_price\": 1000, \"currency_id\": \"USD\"}]",
      "quantityBarCode": 1,
      "allocation_type": 0,
      "allocation_time": 3,
      "allocation_account": "51111",
      "purchase_last_unit_price": 0.0,
      "is_specific_inventory_item": false,
      "has_delete_fixed_unit_price": false,
      "has_delete_unit_price": false,
      "has_delete_discount": false,
      "has_delete_unit_convert": false,
      "has_delete_norm": false,
      "has_delete_serial_type": false,
      "is_edit_multiple": false,
      "is_group": false,
      "excel_row_index": 0,
      "is_valid": false,
      "created_date": "2021-02-22T15:34:06.5585583+07:00",
      "created_by": "Phùng Văn Dương",
      "modified_date": "2021-07-12T09:39:50.3233232+07:00",
      "modified_by": "Nguyen Quan",
      "auto_refno": false,
      "state": 0
    }, {
      "dictionary_type": 6,
      "unit_id": "1906b7ed-ab74-4839-93e6-ea2f67d7f752",
      "inactive": false,
      "unit_name": "1000ml",
      "reftype_category": 0,
      "created_date": "2020-02-07T15:50:07.011011+07:00",
      "modified_date": "2020-02-07T15:50:07.011011+07:00",
      "auto_refno": false,
      "state": 0
    }, {
      "dictionary_type": 5,
      "stock_id": "eed66903-22a4-4db1-99e2-ed6f5f4e7fec",
      "branch_id": "aa883e97-c903-44f5-8dd3-75fb08755b38",
      "inactive": false,
      "stock_code": "CG1",
      "stock_name": "Cầu Giấy 1",
      "inventory_account": "153",
      "reftype_category": 0,
      "reftype": 0,
      "excel_row_index": 0,
      "is_valid": false,
      "created_date": "2021-05-20T23:34:58.3203204+07:00",
      "created_by": "Phùng Văn Dương",
      "modified_date": "2021-05-20T23:34:58.3203204+07:00",
      "modified_by": "Phùng Văn Dương",
      "auto_refno": false,
      "state": 0
    }, {
      "dictionary_type": 5,
      "stock_id": "a587b192-ecd8-4711-86aa-72207c86ed7d",
      "branch_id": "aa883e97-c903-44f5-8dd3-75fb08755b38",
      "inactive": false,
      "stock_code": "00001",
      "stock_name": "333",
      "description": "123456",
      "inventory_account": "1561",
      "reftype_category": 0,
      "reftype": 0,
      "excel_row_index": 0,
      "is_valid": false,
      "created_date": "2021-05-24T10:11:24.0830838+07:00",
      "created_by": "Hoàng Viết Đức",
      "modified_date": "2021-06-26T09:10:30.1851858+07:00",
      "modified_by": "Hoàng Viết Đức",
      "auto_refno": false,
      "state": 0
    }, {
      "dictionary_type": 4,
      "inventory_category_id": "914a8779-3faf-4244-b656-99e40000e5ab",
      "grade": 1,
      "is_parent": false,
      "is_system": false,
      "inactive": false,
      "misa_code_id": "/00027/",
      "inventory_category_code": "DOUONGDONGCHAI",
      "inventory_category_name": "Đồ uống đóng chai",
      "reftype_category": 0,
      "reftype": 0,
      "excel_row_index": 0,
      "is_valid": false,
      "created_date": "2020-12-23T11:02:00.765765+07:00",
      "modified_date": "2020-12-23T11:02:00.765765+07:00",
      "auto_refno": false,
      "state": 0
    }, {
      "dictionary_type": 4,
      "inventory_category_id": "33c7bcbb-00e6-4f15-8e0f-ea39c92a7add",
      "grade": 1,
      "is_parent": false,
      "is_system": false,
      "inactive": false,
      "misa_code_id": "/00122/",
      "inventory_category_code": "QLTH.VN",
      "inventory_category_name": "QLTH.VN",
      "description": "",
      "reftype_category": 0,
      "reftype": 0,
      "excel_row_index": 0,
      "is_valid": false,
      "created_date": "2021-07-12T09:57:14.7067061+07:00",
      "modified_date": "2021-07-12T09:57:14.7067061+07:00",
      "auto_refno": false,
      "state": 0
    }, {
      "dictionary_type": 4,
      "inventory_category_id": "47eb49c2-0d05-405b-9252-6261e92c13df",
      "grade": 1,
      "is_parent": false,
      "is_system": false,
      "inactive": false,
      "misa_code_id": "/00054/",
      "inventory_category_code": "HCSNonline",
      "inventory_category_name": "HCSN online",
      "description": "",
      "reftype_category": 0,
      "reftype": 0,
      "excel_row_index": 0,
      "is_valid": false,
      "created_date": "2021-07-12T09:57:14.707707+07:00",
      "modified_date": "2021-07-12T09:57:14.707707+07:00",
      "auto_refno": false,
      "state": 0
    }, {
      "dictionary_type": 6,
      "unit_id": "a9886e1c-d5fa-4896-aa66-18de80ecdb5d",
      "inactive": false,
      "unit_name": "Bình",
      "description": "",
      "reftype_category": 0,
      "created_date": "2021-07-12T09:57:14.7097097+07:00",
      "modified_date": "2021-07-12T09:57:14.7097097+07:00",
      "auto_refno": false,
      "state": 0
    }
  ]
}

10: [Tính năng đang phát triển]:Bán giảm giá (SADiscount ). Xem ý nghĩa các thông tin chi tiết tại: Thông tin chung, Danh mục, sa_discount

11: Hóa đơn bán hàng (SAInvoice ). Xem ý nghĩa các thông tin chi tiết tại: Thông tin chung, Danh mục, sa_invoice

{
  "org_company_code" : "congtydemoketnoiact",
  "app_id" : "0e0a14cf-9e4b-4af9-875b-c490f34a581b",
  "voucher" : [{
      "detail" : [{
          "ref_detail_id" : "290b5c03-c569-459c-aae7-f5bb9267e020",
          "refid" : "758f8c40-65f1-4a3b-a8d1-3845be4ab7cc",
          "inventory_item_id" : "818b9c37-52ac-4617-83fc-0ff07cf60abd",
          "unit_id" : "a9886e1c-d5fa-4896-aa66-18de80ecdb5d",
          "main_unit_id" : "a9886e1c-d5fa-4896-aa66-18de80ecdb5d",
          "sort_order" : 1,
          "is_promotion" : false,
          "not_in_vat_declaration" : false,
          "quantity" : 12.0,
          "unit_price" : 3400.0,
          "unit_price_after_tax" : 0.0,
          "amount_oc" : 40800.0,
          "amount" : 40800.0,
          "discount_rate" : 0.0,
          "main_convert_rate" : 1.0,
          "main_quantity" : 12.0,
          "amount_after_tax" : 0.0,
          "discount_amount_oc" : 0.0,
          "discount_amount" : 0.0,
          "vat_rate" : 10.0,
          "vat_amount_oc" : 4080.0,
          "vat_amount" : 4080.0,
          "main_unit_price" : 3400.0,
          "description" : "Bút chì màu",
          "exchange_rate_operator" : "*",
          "inventory_item_code" : "VT00001",
          "unit_name" : "Bình",
          "refdate" : "0001-01-01T00:00:00.000+07:00",
          "inventory_item_discount_type" : 0,
          "main_unit_name" : "Bình",
          "inventory_item_type" : 0,
          "stock_id" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
          "is_follow_serial_number" : false,
          "is_allow_duplicate_serial_number" : false,
          "is_description" : false,
          "is_unit_price_after_tax" : false,
          "discount_type" : 0,
          "is_description_import" : false,
          "state" : 0
        }
      ],
      "voucher_type" : 11,
      "is_get_new_id" : true,
      "org_refid" : "758f8c40-65f1-4a3b-a8d1-3845be4ab7cc",
      "is_allow_group" : false,
      "org_refno" : "",
      "org_reftype" : 3560,
      "org_reftype_name" : "Loại SAInvoice",
      "refno" : "",
      "act_voucher_type" : 0,
      "journal_memo" : "",
      "reforder" : 0,
      "refid" : "758f8c40-65f1-4a3b-a8d1-3845be4ab7cc",
      "branch_id" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
      "account_object_id" : "104c49f2-6828-4dea-88e9-08f1fb027701",
      "employee_id" : "635314bf-a5f3-486b-9a90-b061cf28cc97",
      "voucher_reference_id" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
      "display_on_book" : 0,
      "publish_status" : 0,
      "discount_type" : 0,
      "discount_rate_voucher" : 0.0,
      "inv_date" : "2021-05-18T00:00:00.000+07:00",
      "is_paid" : false,
      "is_posted" : false,
      "include_invoice" : 0,
      "is_attach_list" : false,
      "is_branch_issued" : false,
      "is_posted_last_year" : false,
      "is_invoice_replace" : false,
      "exchange_rate" : 1.0,
      "total_sale_amount_oc" : 40800.0,
      "total_sale_amount" : 40800.0,
      "total_discount_amount_oc" : 0.0,
      "total_discount_amount" : 0.0,
      "total_vat_amount_oc" : 4080.0,
      "total_vat_amount" : 4080.0,
      "total_amount_oc" : 44880.0,
      "total_amount" : 44880.0,
      "account_object_name" : "KHOP0002 Nga",
      "account_object_code" : "KHOP0002",
      "employee_name" : "Hà Thị Hồng Vân",
      "employee_code" : "admin",
      "account_object_address" : "Hà Nội",
      "account_object_tax_code" : "2222222222",
      "payment_method" : "TM/CK",
      "buyer" : "Ngà Lan",
      "currency_id" : "VND",
      "refno_finance" : "",
      "refno_management" : "",
      "is_created_savoucher" : 0,
      "send_email_status" : 0,
      "is_invoice_receipted" : false,
      "invoice_status" : 0,
      "voucher_reference_reftype" : 0,
      "is_invoice_deleted" : false,
      "inv_replacement_id" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
      "is_update_template" : false,
      "is_increase_invno" : false,
      "ccy_exchange_operator" : false,
      "business_area" : 0,
      "excel_row_index" : 0,
      "is_valid" : false,
      "reftype" : 3560,
      "created_date" : "2021-05-18T09:55:13.6656658+07:00",
      "created_by" : "Hà Thị Hồng Vân",
      "modified_date" : "2021-05-18T09:55:13.6656658+07:00",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }
  ],
  "dictionary" : [{
      "dictionary_type" : 1,
      "account_object_id" : "104c49f2-6828-4dea-88e9-08f1fb027701",
      "due_time" : 0,
      "account_object_type" : 0,
      "is_vendor" : false,
      "is_customer" : true,
      "is_employee" : false,
      "inactive" : false,
      "agreement_salary" : 0.0,
      "salary_coefficient" : 0.0,
      "insurance_salary" : 0.0,
      "maximize_debt_amount" : 0.0,
      "receiptable_debt_amount" : 0.0,
      "account_object_code" : "KHOP0002",
      "account_object_name" : "KHOP0002 Nga",
      "country" : "Việt Nam",
      "is_same_address" : false,
      "pay_account" : "331.01",
      "receive_account" : "131.01add-alf56",
      "closing_amount" : 0.0,
      "reftype" : 0,
      "reftype_category" : 0,
      "branch_id" : "fd745cee-9980-11ea-af8e-005056890bf4",
      "is_convert" : false,
      "is_group" : false,
      "is_remind_debt" : true,
      "excel_row_index" : 0,
      "is_valid" : false,
      "created_date" : "2021-04-09T07:49:45.000+07:00",
      "created_by" : "Nguyễn Ngọc Anh",
      "modified_date" : "2021-04-09T07:49:45.000+07:00",
      "modified_by" : "Nguyễn Ngọc Anh",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }, {
      "dictionary_type" : 1,
      "account_object_id" : "635314bf-a5f3-486b-9a90-b061cf28cc97",
      "account_object_type" : 0,
      "is_vendor" : false,
      "is_customer" : false,
      "is_employee" : true,
      "inactive" : false,
      "agreement_salary" : 0.0,
      "salary_coefficient" : 0.0,
      "insurance_salary" : 0.0,
      "maximize_debt_amount" : 0.0,
      "receiptable_debt_amount" : 0.0,
      "account_object_code" : "admin",
      "account_object_name" : "Hà Thị Hồng Vân",
      "contact_email" : "hhvan@pdc.misa.com.vn",
      "contact_mobile" : "0909263263",
      "is_same_address" : false,
      "closing_amount" : 0.0,
      "reftype" : 0,
      "reftype_category" : 0,
      "is_convert" : true,
      "is_group" : false,
      "crm_id" : "635314bf-a5f3-486b-9a90-b061cf28cc97",
      "is_remind_debt" : true,
      "excel_row_index" : 0,
      "is_valid" : false,
      "created_date" : "2021-05-18T09:57:12.7347348+07:00",
      "modified_date" : "2021-05-18T09:57:12.7347348+07:00",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }, {
      "inventory_item_unit_convert" : [{
          "inventory_item_unit_convert_id" : "0295a350-7951-4143-adde-90dc51ec9482",
          "inventory_item_id" : "818b9c37-52ac-4617-83fc-0ff07cf60abd",
          "unit_id" : "a9886e1c-d5fa-4896-aa66-18de80ecdb5d",
          "sort_order" : 0,
          "convert_rate" : 0.0,
          "sale_price1" : 0.0,
          "sale_price2" : 0.0,
          "sale_price3" : 0.0,
          "fixed_sale_price" : 0.0,
          "convert_sale_price1" : 0.0,
          "convert_sale_price2" : 0.0,
          "convert_sale_price3" : 0.0,
          "convert_fixed_sale_price" : 0.0,
          "state" : 0
        }
      ],
      "dictionary_type" : 3,
      "inventory_item_id" : "818b9c37-52ac-4617-83fc-0ff07cf60abd",
      "inventory_item_name" : "Bút chì màu",
      "inventory_item_code" : "VT00001",
      "inventory_item_type" : 0,
      "unit_id" : "a9886e1c-d5fa-4896-aa66-18de80ecdb5d",
      "minimum_stock" : 0.0,
      "inventory_item_category_code_list" : "HH",
      "inventory_item_category_name_list" : "Hàng hóa",
      "inventory_item_category_id_list" : "4087476a-ede8-4d0d-888a-a05fc215ceeb",
      "inventory_item_category_misa_code_list" : ";/00003/;",
      "branch_id" : "fd745cee-9980-11ea-af8e-005056890bf4",
      "discount_type" : 0,
      "base_on_formula" : 0,
      "is_unit_price_after_tax" : false,
      "is_system" : false,
      "inactive" : false,
      "is_follow_serial_number" : false,
      "is_allow_duplicate_serial_number" : true,
      "purchase_discount_rate" : 0.0,
      "unit_price" : 0.0,
      "sale_price1" : 0.0,
      "sale_price2" : 0.0,
      "sale_price3" : 0.0,
      "fixed_sale_price" : 0.0,
      "import_tax_rate" : 0.0,
      "export_tax_rate" : 0.0,
      "fixed_unit_price" : 0.0,
      "discount_account" : "5111",
      "sale_off_account" : "5111",
      "return_account" : "5111",
      "inventory_account" : "156",
      "cogs_account" : "632",
      "sale_account" : "5111",
      "unit_list" : "[{\"unit_id\": \"a9886e1c-d5fa-4896-aa66-18de80ecdb5d\", \"unit_name\": \"Bình\", \"sort_order\": 0, \"unit_price\": 0, \"sale_price1\": 0, \"sale_price2\": 0, \"sale_price3\": 0, \"convert_rate\": 1, \"fixed_sale_price\": 0, \"exchange_rate_operator\": \"*\"}, {\"unit_id\": \"6aa444f8-bf60-445f-8e6a-00222bfe1922\", \"unit_name\": \"Hộp\", \"sort_order\": 1, \"description\": \"1 Hộp = 10 Bình\", \"sale_price1\": 0, \"sale_price2\": 0, \"sale_price3\": 0, \"convert_rate\": 10, \"fixed_sale_price\": 0, \"exchange_rate_operator\": \"*\", \"exchange_rate_operator_name\": \"Phép nhân\"}]",
      "reftype" : 0,
      "reftype_category" : 0,
      "quantityBarCode" : 1,
      "allocation_type" : 0,
      "allocation_time" : 0,
      "allocation_account" : "5111",
      "purchase_last_unit_price" : 0.0,
      "is_specific_inventory_item" : false,
      "has_delete_fixed_unit_price" : false,
      "has_delete_unit_price" : false,
      "has_delete_discount" : false,
      "has_delete_unit_convert" : false,
      "has_delete_norm" : false,
      "has_delete_serial_type" : false,
      "is_edit_multiple" : false,
      "is_group" : false,
      "excel_row_index" : 0,
      "is_valid" : false,
      "created_date" : "2021-05-18T09:49:42.5435433+07:00",
      "created_by" : "Hà Thị Hồng Vân",
      "modified_date" : "2021-05-18T09:49:42.5435433+07:00",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }, {
      "dictionary_type" : 6,
      "unit_id" : "a9886e1c-d5fa-4896-aa66-18de80ecdb5d",
      "inactive" : false,
      "unit_name" : "Bình",
      "description" : "",
      "reftype_category" : 0,
      "created_date" : "2021-05-18T09:57:12.7377376+07:00",
      "modified_date" : "2021-05-18T09:57:12.7377376+07:00",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }, {
      "dictionary_type" : 4,
      "inventory_category_id" : "4087476a-ede8-4d0d-888a-a05fc215ceeb",
      "grade" : 1,
      "is_parent" : false,
      "is_system" : false,
      "inactive" : false,
      "misa_code_id" : "/00003/",
      "inventory_category_code" : "HH",
      "inventory_category_name" : "Hàng hóa",
      "reftype_category" : 0,
      "reftype" : 0,
      "excel_row_index" : 0,
      "is_valid" : false,
      "created_date" : "2021-05-18T09:57:12.739739+07:00",
      "modified_date" : "2021-05-18T09:57:12.739739+07:00",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }
  ]
}

12: Bán trả lại (SAReturn ). Xem ý nghĩa các thông tin chi tiết tại: Thông tin chung, Danh mục, sa_return

{
     "org_company_code": "congtydemoketnoiact",
     "app_id": "0e0a14cf-9e4b-4af9-875b-c490f34a581b",
     "voucher": [
      {
       "detail": [
        {
         "ref_detail_id": "603291a2-94a8-4275-8a83-a83c36521ca0",
         "refid": "ffc6fb09-2caf-418f-8018-11067161c5aa",
         "pu_invoice_refid": "b51e3f5f-81dd-44f6-aca7-23c290b23372",
         "organization_unit_id": "a80b464c-c5c8-4375-9c5f-2edd07835219",
         "sort_order": 3,
         "is_promotion": false,
       "un_resonable_cost": false,
       "not_in_vat_declaration": false,
       "is_description": true,
       "quantity": 0,
       "unit_price": 0,
       "amount_oc": 0,
       "amount": 0,
       "discount_rate": 0,
       "discount_amount_oc": 0,
       "cash_out_diff_amount_management": 0,
       "cash_out_vat_amount_management": 0,
       "cash_out_diff_vat_amount_management": 0,
       "cash_out_exchange_rate_finance": 0,
       "cash_out_exchange_rate_management": 0,
       "unit_price_after_tax": 0,
       "main_quantity": 0,
       "cash_out_amount_finance": 0,
       "cash_out_diff_amount_finance": 0,
       "cash_out_vat_amount_finance": 0,
       "cash_out_diff_vat_amount_finance": 0,
       "cash_out_amount_management": 0,
       "discount_amount": 0,
       "vat_amount_oc": 0,
       "vat_amount": 0,
       "main_unit_price": 0,
       "main_convert_rate": 1,
       "description": "Ghi chú ABC",
       "debit_account": "331",
       "exchange_rate_operator": "*",
       "organization_unit_code": "DV04_02",
       "organization_unit_name": "TThuyenV2",
       "inward_refid": "b1b5ce66-f392-4954-802c-7edb5fb284ae",
       "cost_main_unit_price_finance": 0,
       "cost_amount_finance": 0,
       "cost_unit_price_finance": 0,
       "cost_unit_price_management": 0,
       "cost_main_unit_price_management": 0,
       "cost_amount_management": 0,
       "inventory_item_type": 0,
       "panel_width_quantity": 0,
       "panel_height_quantity": 0,
       "panel_radius_quantity": 0,
       "panel_quantity": 0,
       "panel_length_quantity": 0,
       "is_follow_serial_number": false,
       "is_allow_duplicate_serial_number": false,
       "is_un_update_outward_price": false,
       "inventory_resale_type_id": 0,
       "is_unit_price_after_tax": false,
       "discount_type": 0,
       "is_description_import": false,
       "unit_price_finance": 0,
       "amount_finance": 0,
       "state": 0
      },
      {
       "ref_detail_id": "a23ef73a-bc50-44c9-8ab6-6900ea6841a0",
       "refid": "ffc6fb09-2caf-418f-8018-11067161c5aa",
       "inventory_item_id": "4e6f6444-cd66-41ca-b05d-3f184a73d074",
       "list_item_id": "4aa97926-b24c-4b9e-b320-6d7b293faa10",
       "stock_id": "92c9282f-cfa9-4261-b7b1-cc52fe80bbd5",
       "sa_order_ref_detail_id": "068372fd-023f-4068-b24a-c148e7bf97d4",
       "pu_invoice_refid": "b51e3f5f-81dd-44f6-aca7-23c290b23372",
       "job_id": "3aca788d-dc78-4025-ad6d-e84edb65f33e",
       "contract_id": "d1110840-f30a-4438-b2b8-0c7acced729e",
       "order_id": "f6648c62-3aa1-428a-a0cf-943808944d17",
       "organization_unit_id": "a80b464c-c5c8-4375-9c5f-2edd07835219",
       "project_work_id": "e946b638-5ce3-4800-8b6a-9b9f6f289e02",
       "sort_order": 2,
       "expiry_date": "2023-12-31T00:00:00.000+07:00",
       "is_promotion": false,
       "un_resonable_cost": true,
       "not_in_vat_declaration": false,
       "is_description": false,
       "quantity": 1,
       "unit_price": 985000,
       "amount_oc": 985000,
       "amount": 985000,
       "discount_rate": 2,
       "discount_amount_oc": 19700,
       "cash_out_diff_amount_management": 0,
       "cash_out_vat_amount_management": 0,
       "cash_out_diff_vat_amount_management": 0,
       "cash_out_exchange_rate_finance": 0,
       "cash_out_exchange_rate_management": 0,
       "unit_price_after_tax": 0,
       "main_quantity": 1,
       "cash_out_amount_finance": 0,
       "cash_out_diff_amount_finance": 0,
       "cash_out_vat_amount_finance": 0,
       "cash_out_diff_vat_amount_finance": 0,
       "cash_out_amount_management": 0,
       "discount_amount": 19700,
       "vat_rate": 10,
       "vat_amount_oc": 96530,
       "vat_amount": 96530,
       "main_unit_price": 985000,
       "main_convert_rate": 1,
       "description": "Bánh gato",
       "debit_account": "331",
       "credit_account": "131",
       "lot_no": "SL0101",
       "exchange_rate_operator": "*",
       "vat_description": "Thuế GTGT - Bánh gato",
       "contract_code": "HĐB00001",
       "inventory_item_code": "BGT",
       "job_code": "A",
       "list_item_code": "dfdf",
       "order_code": "ĐH03",
       "organization_unit_code": "DV04_02",
       "project_work_code": "CT1",
       "job_name": "A",
       "list_item_name": "dfdf",
       "organization_unit_name": "TThuyenV2",
       "project_work_name": "Công trình 1",
       "main_unit_name": "Túi",
       "stock_code": "02",
       "stock_name": "Kho 02",
       "inward_refid": "b1b5ce66-f392-4954-802c-7edb5fb284ae",
       "cost_account": "632.1",
       "stock_account": "1531",
       "cost_main_unit_price_finance": 1061830,
       "cost_amount_finance": 1061830,
       "cost_unit_price_finance": 1061830,
       "cost_unit_price_management": 1061830,
       "cost_main_unit_price_management": 1061830,
       "cost_amount_management": 1061830,
       "contract_detail_id": "d2f16e84-9988-4305-a28c-9b89cfdd4d35",
       "inventory_item_name": "Bánh gato",
       "inventory_item_type": 0,
       "panel_width_quantity": 0,
       "panel_height_quantity": 0,
       "panel_radius_quantity": 0,
       "panel_quantity": 0,
       "panel_length_quantity": 0,
       "is_follow_serial_number": false,
       "is_allow_duplicate_serial_number": false,
       "is_un_update_outward_price": false,
       "inventory_resale_type_id": 0,
       "is_unit_price_after_tax": false,
       "discount_type": 0,
       "is_description_import": false,
       "unit_price_finance": 0,
       "amount_finance": 0,
       "state": 0
      },
      {
       "ref_detail_id": "43166f67-d9c6-43d7-8919-eb7fc7ea68d4",
       "refid": "ffc6fb09-2caf-418f-8018-11067161c5aa",
       "inventory_item_id": "7991f1d5-66cd-406e-8a30-39694ec24d17",
       "unit_id": "ed08db12-076b-42df-b9b4-24771112be13",
       "stock_id": "3ee82004-41bb-457e-8988-8b1560ce71b5",
       "main_unit_id": "ed08db12-076b-42df-b9b4-24771112be13",
       "pu_invoice_refid": "b51e3f5f-81dd-44f6-aca7-23c290b23372",
       "organization_unit_id": "a80b464c-c5c8-4375-9c5f-2edd07835219",
       "sort_order": 1,
       "is_promotion": false,
       "un_resonable_cost": false,
       "not_in_vat_declaration": false,
       "is_description": false,
       "quantity": 1,
       "unit_price": 700000,
       "amount_oc": 700000,
       "amount": 700000,
       "discount_rate": 5,
       "discount_amount_oc": 35000,
       "cash_out_diff_amount_management": 0,
       "cash_out_vat_amount_management": 0,
       "cash_out_diff_vat_amount_management": 0,
       "cash_out_exchange_rate_finance": 0,
       "cash_out_exchange_rate_management": 0,
       "unit_price_after_tax": 0,
       "main_quantity": 1,
       "cash_out_amount_finance": 0,
       "cash_out_diff_amount_finance": 0,
       "cash_out_vat_amount_finance": 0,
       "cash_out_diff_vat_amount_finance": 0,
       "cash_out_amount_management": 0,
       "discount_amount": 35000,
       "vat_rate": -1,
       "vat_amount_oc": 0,
     "vat_amount": 0,
     "main_unit_price": 700000,
     "main_convert_rate": 1,
     "description": "DG bán",
     "debit_account": "331",
     "credit_account": "131",
     "exchange_rate_operator": "*",
     "vat_description": "Thuế GTGT - Bột nở",
     "inventory_item_code": "BN",
     "organization_unit_code": "DV04_02",
     "unit_name": "Túi",
     "organization_unit_name": "TThuyenV2",
     "main_unit_name": "Túi",
     "stock_code": "03",
     "stock_name": "Kho 03",
     "inward_refid": "b1b5ce66-f392-4954-802c-7edb5fb284ae",
     "cost_account": "621",
     "stock_account": "1532.2",
     "cost_main_unit_price_finance": 665000,
     "cost_amount_finance": 665000,
     "cost_unit_price_finance": 665000,
     "cost_unit_price_management": 665000,
     "cost_main_unit_price_management": 665000,
     "cost_amount_management": 665000,
     "inventory_item_name": "Bột nở",
     "inventory_item_type": 0,
     "panel_width_quantity": 0,
     "panel_height_quantity": 0,
     "panel_radius_quantity": 0,
     "panel_quantity": 0,
     "panel_length_quantity": 0,
     "is_follow_serial_number": false,
     "is_allow_duplicate_serial_number": false,
     "is_un_update_outward_price": false,
     "inventory_resale_type_id": 0,
     "is_unit_price_after_tax": false,
     "discount_type": 0,
     "is_description_import": false,
     "unit_price_finance": 0,
     "amount_finance": 0,
     "state": 0
    }
   ],
   "voucher_type": 12,
   "is_get_new_id": true,
   "org_refid": "ffc6fb09-2caf-418f-8018-11067161c5aa",
   "is_allow_group": false,
   "org_refno": "BTL00008",
   "org_reftype": 3542,
   "org_reftype_name": "Bán trả lại",
   "refno": "",
   "act_voucher_type": 0,
   "journal_memo": "Trả lại hàng bán CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN",
   "pu_invoice": {
    "voucher_type": 15,
    "is_get_new_id": true,
    "is_allow_group": false,
    "org_reftype": 0,
    "act_voucher_type": 0,
    "total_amount": 1630300,
    "refid": "b51e3f5f-81dd-44f6-aca7-23c290b23372",
    "branch_id": "83c97858-33bb-416a-93cf-3003acd02c8a",
    "account_object_id": "3276665f-8302-40f3-881a-c57861c83669",
    "display_on_book": 0,
    "reforder": 1625240294976,
    "refdate": "2021-07-02T00:00:00.000+07:00",
    "posted_date": "2021-07-02T00:00:00.000+07:00",
    "inv_date": "2021-07-02T00:00:00.000+07:00",
    "is_posted_finance": false,
    "is_posted_management": false,
    "is_import_purchase": false,
    "include_invoice": 1,
    "is_paid": false,
    "is_summary_by_same_inventory_item": false,
    "total_turnover_amount_oc": 1630300,
    "total_turnover_amount": 1630300,
    "total_vat_amount_oc": 96530,
    "total_vat_amount": 96530,
    "refno_finance": "",
    "refno_management": "",
    "account_object_name": "CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN",
    "account_object_code": "KH00001-NH",
    "account_object_address": "Số 68 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam",
    "account_object_tax_code": "0100104267-010",
    "reftype": 3403,
    "created_date": "2021-07-02T15:38:14.9769763+07:00",
    "created_by": "ngoc mon",
    "modified_date": "2021-07-07T10:12:27.7807806+07:00",
    "modified_by": "long26@gmail.com",
    "auto_refno": false,
    "state": 0
   },
   "in_inward": {
    "voucher_type": 7,
    "is_get_new_id": true,
    "is_allow_group": false,
    "org_reftype": 0,
    "total_amount": 1726830,
    "act_voucher_type": 0,
    "refid": "b1b5ce66-f392-4954-802c-7edb5fb284ae",
    "account_object_id": "3276665f-8302-40f3-881a-c57861c83669",
    "employee_id": "2121a000-d8f5-420b-870b-14c5b17bbba1",
    "branch_id": "83c97858-33bb-416a-93cf-3003acd02c8a",
    "sa_return_refid": "ffc6fb09-2caf-418f-8018-11067161c5aa",
    "display_on_book": 0,
    "unit_price_method": 0,
    "reforder": 1625240294978,
    "refdate": "2021-07-02T00:00:00.000+07:00",
    "posted_date": "2021-07-02T00:00:00.000+07:00",
    "in_reforder": "2021-07-02T15:43:30.000+07:00",
    "is_posted_finance": false,
    "is_posted_management": false,
    "is_posted_inventory_book_finance": false,
    "is_posted_inventory_book_management": false,
    "is_return_with_inward": true,
    "is_created_sa_return_last_year": false,
    "total_amount_finance": 1726830,
    "total_amount_management": 1726830,
    "exchange_rate": 1,
    "refno_finance": "",
    "refno_management": "",
    "account_object_name": "CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN",
    "journal_memo": "Nhập kho trả lại hàng bán CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN",
    "account_object_address": "Số 68 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam",
    "employee_name": "MINH ANH",
    "is_executed": false,
    "account_object_code": "KH00001-NH",
    "is_adjust_value": false,
    "in_refdate": "0001-01-01T00:00:00.000+07:00",
    "reftype": 2013,
    "created_date": "2021-07-02T15:38:14.9789788+07:00",
    "created_by": "ngoc mon",
    "modified_date": "2021-07-07T10:12:27.7777777+07:00",
    "modified_by": "long26@gmail.com",
    "auto_refno": false,
    "state": 0
   },
   "refid": "ffc6fb09-2caf-418f-8018-11067161c5aa",
   "branch_id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
   "pu_invoice_refid": "b51e3f5f-81dd-44f6-aca7-23c290b23372",
   "account_object_id": "3276665f-8302-40f3-881a-c57861c83669",
   "supplier_id": "cea4fc12-1681-4875-ace1-153b96bd87aa",
   "employee_id": "2121a000-d8f5-420b-870b-14c5b17bbba1",
   "in_inward_refid": "b1b5ce66-f392-4954-802c-7edb5fb284ae",
   "display_on_book": 0,
   "reforder": 1625240294959,
   "refdate": "2021-07-02T00:00:00.000+07:00",
   "posted_date": "2021-07-02T00:00:00.000+07:00",
   "inv_date": "2021-07-02T00:00:00.000+07:00",
   "is_posted_finance": false,
   "is_posted_management": false,
   "is_posted_cash_book_finance": false,
   "is_posted_cash_book_management": false,
   "is_return_with_inward": true,
   "is_created_in_inward_last_year": false,
   "exchange_rate": 1,
   "total_sale_amount_oc": 1685000,
   "total_sale_amount": 1685000,
   "total_vat_amount_oc": 96530,
   "total_vat_amount": 96530,
   "total_discount_amount_oc": 54700,
   "total_discount_amount": 54700,
   "total_amount_oc": 1726830,
   "total_amount": 1726830,
   "caba_amount_oc": 0,
   "caba_amount": 0,
   "discount_type": 1,
   "discount_rate_voucher": 0,
   "refno_finance": "",
   "refno_management": "",
   "account_object_name": "CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN",
   "account_object_address": "Số 68 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam",
   "supplier_name": "CN TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM-CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN:CẢNG CẦN THƠ",
   "supplier_code": "NCC00001-NH",
   "currency_id": "VND",
   "account_object_code": "KH00001-NH",
   "employee_name": "MINH ANH",
   "employee_code": "NV00001-NH",
   "is_created_inward": 0,
   "in_reforder": "2021-07-02T15:43:30.000+07:00",
   "ccy_exchange_operator": false,
   "account_object_type": 0,
   "unit_price_method_x": 0,
   "excel_row_index": 0,
   "is_valid": false,
   "reftype": 3542,
   "created_date": "2021-07-02T15:38:14.9599592+07:00",
   "created_by": "ngoc mon",
   "modified_date": "2021-07-07T10:12:27.7707705+07:00",
   "modified_by": "long26@gmail.com",
   "auto_refno": false,
   "state": 0
  }
 ],
 "dictionary": [
  {
   "dictionary_type": 1,
   "account_object_id": "3276665f-8302-40f3-881a-c57861c83669",
   "due_time": 0,
   "account_object_type": 0,
   "is_vendor": false,
   "is_customer": true,
   "is_employee": false,
   "inactive": false,
   "agreement_salary": 0,
   "salary_coefficient": 0,
   "insurance_salary": 0,
   "maximize_debt_amount": 0,
   "receiptable_debt_amount": 0,
   "account_object_code": "KH00001-NH",
   "account_object_name": "CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN",
   "address": "Số 68 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam",
   "legal_representative": "Trần Công Hùng",
   "district": "Quận Đống Đa",
   "ward_or_commune": "Phường Phương Mai",
   "country": "Việt Nam",
   "province_or_city": "Hà Nội",
   "company_tax_code": "0100104267-010",
   "is_same_address": false,
   "pay_account": "331",
   "receive_account": "131",
   "closing_amount": 0,
   "reftype": 0,
   "reftype_category": 0,
   "branch_id": "83c97858-33bb-416a-93cf-3003acd02c8a",
   "is_convert": false,
   "is_group": false,
   "is_remind_debt": true,
   "excel_row_index": 0,
   "is_valid": false,
   "created_date": "2021-04-22T17:06:14.9209205+07:00",
   "created_by": "Ngọc Mon",
   "modified_date": "2021-04-22T17:06:14.9209205+07:00",
   "modified_by": "Ngọc Mon",
   "auto_refno": false,
   "state": 0
  },
  {
   "dictionary_type": 1,
   "account_object_id": "cea4fc12-1681-4875-ace1-153b96bd87aa",
   "due_time": 0,
   "account_object_type": 0,
   "is_vendor": true,
   "is_customer": false,
   "is_employee": false,
   "inactive": false,
   "agreement_salary": 0,
   "salary_coefficient": 0,
   "insurance_salary": 0,
   "maximize_debt_amount": 0,
   "receiptable_debt_amount": 0,
   "account_object_code": "NCC00001-NH",
   "account_object_name": "CN TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM-CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN:CẢNG CẦN THƠ",
   "address": "27 Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam",
   "legal_representative": "Dương Chí Dũng",
   "district": "Quận Bình Thuỷ",
   "ward_or_commune": "Phường Trà An",
   "country": "Việt Nam",
   "province_or_city": "Cần Thơ",
   "company_tax_code": "0100104595-010",
   "is_same_address": false,
   "pay_account": "331",
   "receive_account": "131",
   "closing_amount": 0,
   "reftype": 0,
   "reftype_category": 0,
   "branch_id": "83c97858-33bb-416a-93cf-3003acd02c8a",
   "is_convert": false,
   "is_group": false,
   "is_remind_debt": true,
   "excel_row_index": 0,
   "is_valid": false,
   "created_date": "2021-04-23T08:12:18.4114112+07:00",
   "created_by": "Ngọc Mon",
   "modified_date": "2021-04-23T08:12:18.4114112+07:00",
   "modified_by": "Ngọc Mon",
   "auto_refno": false,
   "state": 0
  },
  {
   "dictionary_type": 1,
   "account_object_id": "2121a000-d8f5-420b-870b-14c5b17bbba1",
   "organization_unit_id": "a80b464c-c5c8-4375-9c5f-2edd07835219",
   "gender": 1,
   "is_vendor": false,
   "is_customer": false,
   "is_employee": true,
   "inactive": false,
   "agreement_salary": 0,
   "salary_coefficient": 0,
   "insurance_salary": 0,
   "maximize_debt_amount": 0,
   "receiptable_debt_amount": 0,
   "account_object_code": "NV00001-NH",
   "account_object_name": "MINH ANH",
   "organization_unit_name": "TThuyenV2",
   "is_same_address": false,
   "closing_amount": 0,
   "reftype": 0,
   "reftype_category": 0,
   "branch_id": "83c97858-33bb-416a-93cf-3003acd02c8a",
   "is_convert": false,
   "is_group": false,
   "is_remind_debt": true,
   "excel_row_index": 0,
   "is_valid": false,
   "created_date": "2021-04-22T17:06:40.0240242+07:00",
   "created_by": "Ngọc Mon",
   "modified_date": "2021-04-22T17:06:40.0240242+07:00",
   "modified_by": "Ngọc Mon",
   "auto_refno": false,
   "state": 0
  },
  {
   "dictionary_type": 3,
   "inventory_item_id": "4e6f6444-cd66-41ca-b05d-3f184a73d074",
   "inventory_item_name": "Bánh gato",
   "inventory_item_code": "BGT",
   "inventory_item_type": 1,
   "minimum_stock": 0,
   "inventory_item_category_code_list": "HH;Bánh;TP",
   "inventory_item_category_name_list": "Hàng hóa;Bánh;Thành phẩm",
   "inventory_item_category_id_list": "4087476a-ede8-4d0d-888a-a05fc215ceeb;4a8b663f-6893-4aa2-8828-4ad7c77a3791;652b9ade-53b0-4479-84ce-631aca2b177f",
   "inventory_item_category_misa_code_list": ";/00005/;/00006/00001/;/00007/;",
   "branch_id": "83c97858-33bb-416a-93cf-3003acd02c8a",
   "discount_type": 0,
   "base_on_formula": 0,
   "is_unit_price_after_tax": false,
   "is_system": false,
   "inactive": false,
   "is_follow_serial_number": false,
   "is_allow_duplicate_serial_number": true,
   "purchase_discount_rate": 0,
   "unit_price": 60000,
   "sale_price1": 0,
   "sale_price2": 0,
   "sale_price3": 0,
   "fixed_sale_price": 0,
   "import_tax_rate": 0,
   "export_tax_rate": 0,
   "fixed_unit_price": 0,
   "image": "25d5222e-11e1-40b9-8e4c-246e42918018.jpg",
   "discount_account": "5211.1",
   "sale_off_account": "5213.1",
   "return_account": "5212.1",
   "purchase_description": "Bánh gato",
   "sale_description": "Bánh gato",
   "inventory_account": "1551",
   "cogs_account": "632.1",
   "sale_account": "5112",
   "reftype": 0,
   "reftype_category": 0,
   "purchase_last_unit_price_list": "[{\"currency_id\": \"VND\",\"unit_id\": null,\"unit_name\": null,\"unit_price\":\"60000.0000\"}]",
   "quantityBarCode": 1,
   "allocation_type": 0,
   "allocation_time": 0,
   "allocation_account": "5112",
   "purchase_last_unit_price": 0,
   "is_specific_inventory_item": false,
   "has_delete_fixed_unit_price": false,
   "has_delete_unit_price": false,
   "has_delete_discount": false,
   "has_delete_unit_convert": false,
   "has_delete_norm": false,
   "has_delete_serial_type": false,
   "is_edit_multiple": false,
   "is_group": false,
   "excel_row_index": 0,
   "is_valid": false,
   "created_date": "2021-04-22T17:02:09.2612611+07:00",
   "created_by": "Ngọc Mon",
   "modified_date": "2021-05-04T14:27:32.0240245+07:00",
   "modified_by": "Ngọc Mon",
   "auto_refno": false,
   "state": 0
  },
  {
   "dictionary_type": 5,
   "stock_id": "92c9282f-cfa9-4261-b7b1-cc52fe80bbd5",
   "branch_id": "83c97858-33bb-416a-93cf-3003acd02c8a",
   "inactive": false,
   "stock_code": "02",
   "stock_name": "Kho 02",
   "description": "N03T2",
   "inventory_account": "1531",
   "reftype_category": 0,
   "reftype": 0,
   "excel_row_index": 0,
   "is_valid": false,
   "created_date": "2021-04-22T15:36:21.1141145+07:00",
   "created_by": "Ngọc Mon",
   "modified_date": "2021-04-22T15:36:31.4894894+07:00",
   "modified_by": "Ngọc Mon",
   "auto_refno": false,
   "state": 0
  },
  {
   "dictionary_type": 3,
   "inventory_item_id": "7991f1d5-66cd-406e-8a30-39694ec24d17",
   "inventory_item_name": "Bột nở",
   "inventory_item_code": "BN",
   "inventory_item_type": 3,
   "unit_id": "ed08db12-076b-42df-b9b4-24771112be13",
   "minimum_stock": 50,
   "inventory_item_category_code_list": "BOT;NVL;HH",
   "inventory_item_category_name_list": "Bột làm bánh;Nguyên vật liệu;Hàng hóa",
   "inventory_item_category_id_list": "2e381312-6df3-4ded-b30f-8684a03bc0da;f8186d4b-f88d-49d6-8a32-b096cbcc86ea;4087476a-ede8-4d0d-888a-a05fc215ceeb",
   "inventory_item_category_misa_code_list": ";/00006/00002/;/00006/;/00005/;",
   "branch_id": "83c97858-33bb-416a-93cf-3003acd02c8a",
   "default_stock_id": "3ee82004-41bb-457e-8988-8b1560ce71b5",
   "inventory_category_special_tax_id": "f10cfd79-991a-4bb3-9a1f-ff805a8b024e",
   "discount_type": 2,
   "base_on_formula": 0,
   "is_unit_price_after_tax": false,
   "is_system": false,
   "inactive": false,
   "is_follow_serial_number": false,
   "is_allow_duplicate_serial_number": true,
   "purchase_discount_rate": 0,
   "unit_price": 50000,
   "sale_price1": 700000,
   "sale_price2": 0,
   "sale_price3": 0,
   "fixed_sale_price": 0,
   "tax_rate": -1,
   "import_tax_rate": 5,
   "export_tax_rate": 6,
   "fixed_unit_price": 500000,
   "description": "Mô tả abc",
   "discount_account": "5211.1",
   "sale_off_account": "5213.1",
   "return_account": "5212.1",
   "purchase_description": "DG mua",
   "sale_description": "DG bán",
   "guaranty_period": "12 năm",
   "inventory_item_source": "Thái Lan",
   "inventory_account": "1532.2",
   "cogs_account": "621",
   "sale_account": "5111.1",
   "unit_list": "[{\"unit_id\": \"ed08db12-076b-42df-b9b4-24771112be13\", \"unit_name\": \"Túi\", \"sort_order\": 0, \"unit_price\": 600000, \"sale_price1\": 700000, \"sale_price2\": 0, \"sale_price3\": 0, \"convert_rate\": 1, \"fixed_sale_price\": 0, \"exchange_rate_operator\": \"*\"}]",
   "reftype": 0,
   "reftype_category": 0,
   "purchase_fixed_unit_price_list": "[{\"unit_id\": \"ed08db12-076b-42df-b9b4-24771112be13\", \"unit_name\": \"Túi\", \"sort_order\": 0, \"unit_price\": 500000, \"currency_id\": \"VND\"}]",
   "purchase_last_unit_price_list": "[{\"currency_id\": \"VND\",\"unit_id\": \"ed08db12-076b-42df-b9b4-24771112be13\",\"unit_name\": \"Túi\",\"unit_price\":\"50000.0000\"}]",
   "quantityBarCode": 1,
   "allocation_type": 0,
   "allocation_time": 0,
   "allocation_account": "5111.1",
   "purchase_last_unit_price": 0,
   "is_specific_inventory_item": false,
   "has_delete_fixed_unit_price": false,
   "has_delete_unit_price": false,
   "has_delete_discount": false,
   "has_delete_unit_convert": false,
   "has_delete_norm": false,
   "has_delete_serial_type": false,
   "is_edit_multiple": false,
   "is_group": false,
   "excel_row_index": 0,
   "is_valid": false,
   "created_date": "2021-04-22T17:01:32.0320321+07:00",
   "created_by": "Ngọc Mon",
   "modified_date": "2021-04-22T17:01:32.0320321+07:00",
   "auto_refno": false,
   "state": 0
  },
  {
   "dictionary_type": 5,
   "stock_id": "3ee82004-41bb-457e-8988-8b1560ce71b5",
   "branch_id": "83c97858-33bb-416a-93cf-3003acd02c8a",
   "inactive": false,
   "stock_code": "03",
   "stock_name": "Kho 03",
   "description": "N03T3",
   "reftype_category": 0,
   "reftype": 0,
   "excel_row_index": 0,
   "is_valid": false,
   "created_date": "2021-04-22T15:41:54.4364364+07:00",
   "created_by": "Ngọc Mon",
   "modified_date": "2021-04-22T15:41:54.4364364+07:00",
   "modified_by": "Ngọc Mon",
   "auto_refno": false,
   "state": 0
  },
  {
   "dictionary_type": 6,
   "unit_id": "ed08db12-076b-42df-b9b4-24771112be13",
   "inactive": false,
   "unit_name": "Túi",
   "description": "",
   "reftype_category": 0,
   "created_date": "2021-07-07T15:55:40.3033038+07:00",
   "modified_date": "2021-07-07T15:55:40.3033038+07:00",
   "auto_refno": false,
   "state": 0
  },
  {
   "dictionary_type": 4,
   "inventory_category_id": "4087476a-ede8-4d0d-888a-a05fc215ceeb",
   "grade": 1,
   "is_parent": false,
   "is_system": false,
   "inactive": false,
   "misa_code_id": "/00005/",
   "inventory_category_code": "HH",
   "inventory_category_name": "Hàng hóa",
   "reftype_category": 0,
   "reftype": 0,
   "excel_row_index": 0,
   "is_valid": false,
   "created_date": "2021-07-07T15:55:40.3093096+07:00",
   "modified_date": "2021-07-07T15:55:40.3093096+07:00",
   "auto_refno": false,
   "state": 0
  },
  {
   "dictionary_type": 4,
   "inventory_category_id": "4a8b663f-6893-4aa2-8828-4ad7c77a3791",
   "parent_id": "f8186d4b-f88d-49d6-8a32-b096cbcc86ea",
   "grade": 2,
   "is_parent": false,
   "is_system": false,
   "inactive": true,
   "misa_code_id": "/00006/00001/",
   "inventory_category_code": "Bánh",
   "inventory_category_name": "Bánh",
   "reftype_category": 0,
   "reftype": 0,
   "excel_row_index": 0,
   "is_valid": false,
   "created_date": "2021-04-22T16:35:47.5055052+07:00",
   "created_by": "Ngọc Mon",
   "modified_date": "2021-04-22T16:35:47.5055052+07:00",
   "modified_by": "Ngọc Mon",
   "auto_refno": false,
   "state": 0
  },
  {
   "dictionary_type": 4,
   "inventory_category_id": "652b9ade-53b0-4479-84ce-631aca2b177f",
   "grade": 1,
   "is_parent": false,
   "is_system": false,
   "inactive": false,
   "misa_code_id": "/00007/",
   "inventory_category_code": "TP",
   "inventory_category_name": "Thành phẩm",
   "reftype_category": 0,
   "reftype": 0,
   "excel_row_index": 0,
   "is_valid": false,
   "created_date": "2021-07-07T15:55:40.3133131+07:00",
   "modified_date": "2021-07-07T15:55:40.3133131+07:00",
   "auto_refno": false,
   "state": 0
  },
  {
   "dictionary_type": 4,
   "inventory_category_id": "2e381312-6df3-4ded-b30f-8684a03bc0da",
   "parent_id": "f8186d4b-f88d-49d6-8a32-b096cbcc86ea",
   "grade": 2,
   "is_parent": false,
   "is_system": false,
   "inactive": false,
   "misa_code_id": "/00006/00002/",
   "inventory_category_code": "BOT",
   "inventory_category_name": "Bột làm bánh",
   "reftype_category": 0,
   "reftype": 0,
   "excel_row_index": 0,
   "is_valid": false,
   "created_date": "2021-04-22T16:16:04.3183182+07:00",
   "created_by": "Ngọc Mon",
   "modified_date": "2021-04-22T16:16:04.3183182+07:00",
   "modified_by": "Ngọc Mon",
   "auto_refno": false,
   "state": 0
  },
  {
   "dictionary_type": 4,
   "inventory_category_id": "f8186d4b-f88d-49d6-8a32-b096cbcc86ea",
   "grade": 1,
   "is_parent": true,
   "is_system": false,
   "inactive": false,
   "misa_code_id": "/00006/",
   "inventory_category_code": "NVL",
   "inventory_category_name": "Nguyên vật liệu",
   "reftype_category": 0,
   "reftype": 0,
   "excel_row_index": 0,
   "is_valid": false,
   "created_date": "2021-07-07T15:55:40.3153159+07:00",
   "modified_date": "2021-07-07T15:55:40.3153159+07:00",
   "auto_refno": false,
   "state": 0
  }
 ]
}

13: Bán hàng/bán dịch vụ (SAVoucher ). Xem ý nghĩa các thông tin chi tiết tại: Thông tin chung, Danh mục, sa_voucher

{
  "org_company_code" : "congtydemoketnoiact",
  "app_id" : "0e0a14cf-9e4b-4af9-875b-c490f34a581b",
  "voucher" : [{
      "detail" : [{
          "cost_main_unit_price" : 0.0,
          "cost_amount" : 0.0,
          "ref_detail_id" : "d644b54c-661a-4669-a23e-886e97c97afc",
          "refid" : "199f138c-e5e3-41cc-8b22-9ddbf38cea2d",
          "inventory_item_id" : "818b9c37-52ac-4617-83fc-0ff07cf60abd",
          "unit_id" : "a9886e1c-d5fa-4896-aa66-18de80ecdb5d",
          "outward_refid" : "e0387bf7-60f3-41f4-9f73-d40eec12ce8a",
          "account_object_id" : "104c49f2-6828-4dea-88e9-08f1fb027701",
          "sa_invoice_refid" : "dbea28ed-a92f-4b5a-8a23-2b6d616c2dce",
          "stock_id" : "45c575c0-1a38-4262-b64a-4004df79812d",
          "main_unit_id" : "a9886e1c-d5fa-4896-aa66-18de80ecdb5d",
          "sort_order" : 1,
          "is_promotion" : false,
          "un_resonable_cost" : false,
          "not_in_vat_declaration" : false,
          "quantity" : 10.0,
          "unit_price" : 16000.0,
          "unit_price_after_tax" : 0.0,
          "amount_oc" : 160000.0,
          "amount" : 160000.0,
          "discount_rate" : 1.0,
          "panel_width_quantity" : 0.0,
          "panel_height_quantity" : 0.0,
          "panel_radius_quantity" : 0.0,
          "panel_quantity" : 0.0,
          "panel_length_quantity" : 0.0,
          "amount_after_tax" : 0.0,
          "export_tax_rate" : 0.0,
          "export_tax_amount" : 0.0,
          "main_unit_price" : 16000.0,
          "main_convert_rate" : 1.0,
          "main_quantity" : 10.0,
          "discount_amount_oc" : 1600.0,
          "discount_amount" : 1600.0,
          "vat_rate" : 5.0,
          "vat_amount_oc" : 7920.0,
          "vat_amount" : 7920.0,
          "fob_amount" : 0.0,
          "description" : "Bút chì màu",
          "inventory_item_code" : "VT00001",
          "unit_name" : "Bình",
          "main_unit_name" : "Bình",
          "debit_account" : "131",
          "credit_account" : "5111",
          "discount_account" : "5111",
          "vat_account" : "33311",
          "account_object_address" : "Hải Phòng",
          "exchange_rate_operator" : "*",
          "vat_description" : "Thuế GTGT - Bút chì màu",
          "account_object_name" : "KHOP0002 Nga",
          "account_object_code" : "KHOP0002",
          "stock_code" : "KhoHN",
          "inventory_item_type" : 0,
          "cost_account" : "632",
          "stock_account" : "151",
          "cost_main_unit_price_finance" : 0.0,
          "cost_amount_finance" : 0.0,
          "cost_unit_price_finance" : 0.0,
          "cost_amount_management" : 0.0,
          "cost_unit_price_management" : 0.0,
          "cost_main_unit_price_management" : 0.0,
          "inventory_resale_type_id" : 0,
          "is_un_update_outward_price" : false,
          "stock_name" : "Kho Hà Nội",
          "inventory_item_name" : "Bút chì màu",
          "return_quantity" : 0.0,
          "refdate" : "0001-01-01T00:00:00.000+07:00",
          "posted_date" : "0001-01-01T00:00:00.000+07:00",
          "reftype" : 0,
          "exchange_rate" : 0.0,
          "discount_type" : 0,
          "allocation_time" : 0,
          "allocation_type" : 0,
          "paid_type" : 0,
          "is_follow_serial_number" : false,
          "is_allow_duplicate_serial_number" : false,
          "is_unit_price_after_tax" : false,
          "is_description" : false,
          "is_description_import" : false,
          "main_quantity_delivered" : 0.0,
          "main_quantity_remain" : 0.0,
          "record_id_mapping" : 0,
          "state" : 0
        }
      ],
      "in_outward" : {
        "voucher_type" : 8,
        "is_get_new_id" : true,
        "is_allow_group" : false,
        "org_reftype" : 0,
        "act_voucher_type" : 0,
        "refid" : "e0387bf7-60f3-41f4-9f73-d40eec12ce8a",
        "account_object_id" : "104c49f2-6828-4dea-88e9-08f1fb027701",
        "employee_id" : "507abe24-520e-47ad-9c39-feed3cc8ba02",
        "branch_id" : "fd745cee-9980-11ea-af8e-005056890bf4",
        "display_on_book" : 0,
        "reforder" : 1621331477543,
        "refdate" : "2021-05-18T00:00:00.000+07:00",
        "posted_date" : "2021-05-18T00:00:00.000+07:00",
        "in_reforder" : "2021-05-18T09:48:33.000+07:00",
        "is_posted_finance" : false,
        "is_posted_management" : false,
        "is_posted_inventory_book_finance" : false,
        "is_posted_inventory_book_management" : false,
        "is_branch_issued" : false,
        "is_sale_with_outward" : true,
        "is_invoice_replace" : false,
        "total_amount_finance" : 0.0,
        "total_amount_management" : 0.0,
        "refno_finance" : "",
        "refno_management" : "",
        "account_object_name" : "KHOP0002 Nga",
        "account_object_address" : "Hải Phòng",
        "journal_memo" : "Xuất kho bán hàng KHOP0002 Nga",
        "reftype" : 2020,
        "employee_name" : "Nguyễn Kiệt",
        "payment_term_id" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
        "due_time" : 0,
        "is_executed" : false,
        "employee_code" : "NV00001",
        "publish_status" : 0,
        "is_invoice_deleted" : false,
        "is_invoice_receipted" : false,
        "account_object_code" : "KHOP0002",
        "created_date" : "2021-05-18T09:51:17.5435431+07:00",
        "created_by" : "Hà Thị Hồng Vân",
        "modified_date" : "2021-05-18T09:51:17.5435431+07:00",
        "auto_refno" : false,
        "state" : 0
      },
      "sa_invoice" : {
        "voucher_type" : 11,
        "is_get_new_id" : true,
        "is_allow_group" : false,
        "org_reftype" : 0,
        "act_voucher_type" : 0,
        "journal_memo" : "",
        "reforder" : 0,
        "refid" : "dbea28ed-a92f-4b5a-8a23-2b6d616c2dce",
        "branch_id" : "fd745cee-9980-11ea-af8e-005056890bf4",
        "account_object_id" : "104c49f2-6828-4dea-88e9-08f1fb027701",
        "employee_id" : "507abe24-520e-47ad-9c39-feed3cc8ba02",
        "voucher_reference_id" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
        "display_on_book" : 0,
        "publish_status" : 0,
        "discount_type" : 2,
        "discount_rate_voucher" : 0.0,
        "inv_date" : "2021-05-18T00:00:00.000+07:00",
        "is_paid" : false,
        "is_posted" : true,
        "include_invoice" : 1,
        "is_attach_list" : false,
        "is_branch_issued" : false,
        "is_posted_last_year" : false,
        "is_invoice_replace" : false,
        "exchange_rate" : 1.0,
        "total_sale_amount_oc" : 160000.0,
        "total_sale_amount" : 160000.0,
        "total_discount_amount_oc" : 1600.0,
        "total_discount_amount" : 1600.0,
        "total_vat_amount_oc" : 7920.0,
        "total_vat_amount" : 7920.0,
        "total_amount_oc" : 166320.0,
        "total_amount" : 166320.0,
        "account_object_name" : "KHOP0002 Nga",
        "account_object_code" : "KHOP0002",
        "employee_name" : "Nguyễn Kiệt",
        "employee_code" : "NV00001",
        "account_object_address" : "Hải Phòng",
        "account_object_tax_code" : "2222222222",
        "payment_method" : "TM/CK",
        "currency_id" : "VND",
        "refno_finance" : "",
        "refno_management" : "",
        "is_created_savoucher" : 0,
        "send_email_status" : 0,
        "is_invoice_receipted" : false,
        "invoice_status" : 0,
        "voucher_reference_reftype" : 0,
        "is_invoice_deleted" : false,
        "inv_replacement_id" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
        "is_update_template" : false,
        "is_increase_invno" : false,
        "ccy_exchange_operator" : false,
        "business_area" : 0,
        "excel_row_index" : 0,
        "is_valid" : false,
        "reftype" : 3560,
        "created_date" : "2021-05-18T09:51:17.5385382+07:00",
        "created_by" : "Hà Thị Hồng Vân",
        "modified_date" : "2021-05-18T09:51:17.5385382+07:00",
        "auto_refno" : false,
        "state" : 0
      },
      "voucher_type" : 13,
      "is_get_new_id" : true,
      "org_refid" : "199f138c-e5e3-41cc-8b22-9ddbf38cea2d",
      "is_allow_group" : false,
      "org_refno" : "BH00001",
      "org_reftype" : 3530,
      "org_reftype_name" : "Loại SAVoucher",
      "refno" : "",
      "act_voucher_type" : 0,
      "refid" : "199f138c-e5e3-41cc-8b22-9ddbf38cea2d",
      "branch_id" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
      "account_object_id" : "104c49f2-6828-4dea-88e9-08f1fb027701",
      "employee_id" : "507abe24-520e-47ad-9c39-feed3cc8ba02",
      "display_on_book" : 0,
      "outward_exported_status" : 1,
      "due_day" : 0,
      "debt_status" : 0,
      "reforder" : 1621331477521,
      "discount_rate_voucher" : 0.0,
      "refdate" : "2021-05-18",
      "posted_date" : "2021-05-18",
      "inv_date" : "2021-05-18",
      "is_posted_finance" : false,
      "is_posted_management" : false,
      "include_invoice" : 1,
      "include_invoice_import" : false,
      "is_invoice_exported" : true,
      "is_paid" : false,
      "is_posted_cash_book_finance" : false,
      "is_posted_cash_book_management" : false,
      "is_sale_with_outward" : true,
      "is_invoice_exported_last_year" : false,
      "exchange_rate" : 1.0,
      "total_sale_amount_oc" : 160000.0,
      "total_sale_amount" : 160000.0,
      "total_amount_oc" : 166320.0,
      "total_amount" : 166320.0,
      "total_discount_amount_oc" : 1600.0,
      "caba_amount" : 0.0,
      "total_discount_amount" : 1600.0,
      "total_vat_amount_oc" : 7920.0,
      "total_vat_amount" : 7920.0,
      "total_export_tax_amount" : 0.0,
      "caba_amount_oc" : 0.0,
      "refno_finance" : "",
      "refno_management" : "",
      "account_object_name" : "KHOP0002 Nga",
      "account_object_address" : "Hải Phòng",
      "payer" : "Ngà ",
      "journal_memo" : "Bán hàng KHOP0002 Nga",
      "account_object_tax_code" : "2222222222",
      "currency_id" : "VND",
      "employee_name" : "Nguyễn Kiệt",
      "discount_type" : 2,
      "paid_type" : 0,
      "employee_code" : "NV00001",
      "account_object_code" : "KHOP0002",
      "publish_status" : 0,
      "is_created_invoice" : 0,
      "sa_invoice_refid" : "dbea28ed-a92f-4b5a-8a23-2b6d616c2dce",
      "outward_refid" : "e0387bf7-60f3-41f4-9f73-d40eec12ce8a",
      "in_reforder" : "2021-05-18T09:48:33.000+07:00",
      "send_email_status" : 0,
      "ccy_exchange_operator" : false,
      "is_remind_debt_cus" : false,
      "is_un_limit" : false,
      "excel_row_index" : 0,
      "is_valid" : false,
      "reftype" : 3530,
      "created_date" : "2021-05-18T09:51:17.5215215+07:00",
      "created_by" : "Hà Thị Hồng Vân",
      "modified_date" : "2021-05-18T09:51:17.5215215+07:00",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }
  ],
  "dictionary" : [{
      "dictionary_type" : 1,
      "account_object_id" : "104c49f2-6828-4dea-88e9-08f1fb027701",
      "due_time" : 0,
      "account_object_type" : 0,
      "is_vendor" : false,
      "is_customer" : true,
      "is_employee" : false,
      "inactive" : false,
      "agreement_salary" : 0.0,
      "salary_coefficient" : 0.0,
      "insurance_salary" : 0.0,
      "maximize_debt_amount" : 0.0,
      "receiptable_debt_amount" : 0.0,
      "account_object_code" : "KHOP0002",
      "account_object_name" : "KHOP0002 Nga",
      "country" : "Việt Nam",
      "is_same_address" : false,
      "pay_account" : "331.01",
      "receive_account" : "131.01add-alf56",
      "closing_amount" : 0.0,
      "reftype" : 0,
      "reftype_category" : 0,
      "branch_id" : "fd745cee-9980-11ea-af8e-005056890bf4",
      "is_convert" : false,
      "is_group" : false,
      "is_remind_debt" : true,
      "excel_row_index" : 0,
      "is_valid" : false,
      "created_date" : "2021-04-09T07:49:45.000+07:00",
      "created_by" : "Nguyễn Ngọc Anh",
      "modified_date" : "2021-04-09T07:49:45.000+07:00",
      "modified_by" : "Nguyễn Ngọc Anh",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }, {
      "dictionary_type" : 1,
      "account_object_id" : "507abe24-520e-47ad-9c39-feed3cc8ba02",
      "organization_unit_id" : "fd745cee-9980-11ea-af8e-005056890bf4",
      "gender" : 1,
      "is_vendor" : false,
      "is_customer" : false,
      "is_employee" : true,
      "inactive" : false,
      "agreement_salary" : 0.0,
      "salary_coefficient" : 0.0,
      "insurance_salary" : 0.0,
      "maximize_debt_amount" : 0.0,
      "receiptable_debt_amount" : 0.0,
      "account_object_code" : "NV00001",
      "account_object_name" : "Nguyễn Kiệt",
      "organization_unit_name" : "AN NHIEN JSC 123",
      "is_same_address" : false,
      "closing_amount" : 0.0,
      "reftype" : 0,
      "reftype_category" : 0,
      "branch_id" : "fd745cee-9980-11ea-af8e-005056890bf4",
      "is_convert" : false,
      "is_group" : false,
      "is_remind_debt" : true,
      "excel_row_index" : 0,
      "is_valid" : false,
      "created_date" : "2021-05-18T09:28:53.5535531+07:00",
      "created_by" : "Hà Thị Hồng Vân",
      "modified_date" : "2021-05-18T09:28:53.5535531+07:00",
      "modified_by" : "Hà Thị Hồng Vân",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }, {
      "inventory_item_unit_convert" : [{
          "inventory_item_unit_convert_id" : "222639fa-abde-4595-93f6-5fb8886e8e77",
          "inventory_item_id" : "818b9c37-52ac-4617-83fc-0ff07cf60abd",
          "unit_id" : "a9886e1c-d5fa-4896-aa66-18de80ecdb5d",
          "sort_order" : 0,
          "convert_rate" : 0.0,
          "sale_price1" : 0.0,
          "sale_price2" : 0.0,
          "sale_price3" : 0.0,
          "fixed_sale_price" : 0.0,
          "convert_sale_price1" : 0.0,
          "convert_sale_price2" : 0.0,
          "convert_sale_price3" : 0.0,
          "convert_fixed_sale_price" : 0.0,
          "state" : 0
        }
      ],
      "dictionary_type" : 3,
      "inventory_item_id" : "818b9c37-52ac-4617-83fc-0ff07cf60abd",
      "inventory_item_name" : "Bút chì màu",
      "inventory_item_code" : "VT00001",
      "inventory_item_type" : 0,
      "unit_id" : "a9886e1c-d5fa-4896-aa66-18de80ecdb5d",
      "minimum_stock" : 0.0,
      "inventory_item_category_code_list" : "HH",
      "inventory_item_category_name_list" : "Hàng hóa",
      "inventory_item_category_id_list" : "4087476a-ede8-4d0d-888a-a05fc215ceeb",
      "inventory_item_category_misa_code_list" : ";/00003/;",
      "branch_id" : "fd745cee-9980-11ea-af8e-005056890bf4",
      "discount_type" : 0,
      "base_on_formula" : 0,
      "is_unit_price_after_tax" : false,
      "is_system" : false,
      "inactive" : false,
      "is_follow_serial_number" : false,
      "is_allow_duplicate_serial_number" : true,
      "purchase_discount_rate" : 0.0,
      "unit_price" : 0.0,
      "sale_price1" : 0.0,
      "sale_price2" : 0.0,
      "sale_price3" : 0.0,
      "fixed_sale_price" : 0.0,
      "import_tax_rate" : 0.0,
      "export_tax_rate" : 0.0,
      "fixed_unit_price" : 0.0,
      "discount_account" : "5111",
      "sale_off_account" : "5111",
      "return_account" : "5111",
      "inventory_account" : "156",
      "cogs_account" : "632",
      "sale_account" : "5111",
      "unit_list" : "[{\"unit_id\": \"a9886e1c-d5fa-4896-aa66-18de80ecdb5d\", \"unit_name\": \"Bình\", \"sort_order\": 0, \"unit_price\": 0, \"sale_price1\": 0, \"sale_price2\": 0, \"sale_price3\": 0, \"convert_rate\": 1, \"fixed_sale_price\": 0, \"exchange_rate_operator\": \"*\"}, {\"unit_id\": \"6aa444f8-bf60-445f-8e6a-00222bfe1922\", \"unit_name\": \"Hộp\", \"sort_order\": 1, \"description\": \"1 Hộp = 10 Bình\", \"sale_price1\": 0, \"sale_price2\": 0, \"sale_price3\": 0, \"convert_rate\": 10, \"fixed_sale_price\": 0, \"exchange_rate_operator\": \"*\", \"exchange_rate_operator_name\": \"Phép nhân\"}]",
      "reftype" : 0,
      "reftype_category" : 0,
      "quantityBarCode" : 1,
      "allocation_type" : 0,
      "allocation_time" : 0,
      "allocation_account" : "5111",
      "purchase_last_unit_price" : 0.0,
      "is_specific_inventory_item" : false,
      "has_delete_fixed_unit_price" : false,
      "has_delete_unit_price" : false,
      "has_delete_discount" : false,
      "has_delete_unit_convert" : false,
      "has_delete_norm" : false,
      "has_delete_serial_type" : false,
      "is_edit_multiple" : false,
      "is_group" : false,
      "excel_row_index" : 0,
      "is_valid" : false,
      "created_date" : "2021-05-18T09:49:42.5435433+07:00",
      "created_by" : "Hà Thị Hồng Vân",
      "modified_date" : "2021-05-18T09:49:42.5435433+07:00",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }, {
      "dictionary_type" : 5,
      "stock_id" : "45c575c0-1a38-4262-b64a-4004df79812d",
      "branch_id" : "fd745cee-9980-11ea-af8e-005056890bf4",
      "inactive" : false,
      "stock_code" : "KhoHN",
      "stock_name" : "Kho Hà Nội",
      "inventory_account" : "151",
      "reftype_category" : 0,
      "reftype" : 0,
      "excel_row_index" : 0,
      "is_valid" : false,
      "created_date" : "2021-05-18T09:50:36.8448449+07:00",
      "created_by" : "Hà Thị Hồng Vân",
      "modified_date" : "2021-05-18T09:50:36.8448449+07:00",
      "modified_by" : "Hà Thị Hồng Vân",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }, {
      "dictionary_type" : 6,
      "unit_id" : "a9886e1c-d5fa-4896-aa66-18de80ecdb5d",
      "inactive" : false,
      "unit_name" : "Bình",
      "description" : "",
      "reftype_category" : 0,
      "created_date" : "2021-05-18T09:53:15.8908905+07:00",
      "modified_date" : "2021-05-18T09:53:15.8908905+07:00",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }, {
      "dictionary_type" : 4,
      "inventory_category_id" : "4087476a-ede8-4d0d-888a-a05fc215ceeb",
      "grade" : 1,
      "is_parent" : false,
      "is_system" : false,
      "inactive" : false,
      "misa_code_id" : "/00003/",
      "inventory_category_code" : "HH",
      "inventory_category_name" : "Hàng hóa",
      "reftype_category" : 0,
      "reftype" : 0,
      "excel_row_index" : 0,
      "is_valid" : false,
      "created_date" : "2021-05-18T09:53:15.8928923+07:00",
      "modified_date" : "2021-05-18T09:53:15.8928923+07:00",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }
  ]
}

14: [Tính năng đang phát triển]:Mua giảm giá (PUDiscount ). Xem ý nghĩa các thông tin chi tiết tại: Thông tin chung, Danh mục, pu_discount

15: [Tính năng đang phát triển]:Hóa đơn mua hàng (PUInvoice ). Xem ý nghĩa các thông tin chi tiết tại: Thông tin chung, Danh mục, pu_invoice

16: [Tính năng đang phát triển]:Mua trả lại (PUReturn ). Xem ý nghĩa các thông tin chi tiết tại: Thông tin chung, Danh mục, pu_return

17: Mua dịch vụ (PUService ). Xem ý nghĩa các thông tin chi tiết tại: Thông tin chung, Danh mục, pu_service

{
  "org_company_code" : "congtydemoketnoiact",
  "app_id" : "0e0a14cf-9e4b-4af9-875b-c490f34a581b",
  "voucher" : [{
      "detail" : [{
          "ref_detail_id" : "8ea31d3b-e605-4305-af59-333f29a17972",
          "refid" : "6d251bbd-7bb8-4876-bcc1-4d1ed87b739c",
          "inventory_item_id" : "c9386f9b-6cba-4e1a-abb6-f6391d4cc9ad",
          "purchase_purpose_id" : "ed4bd91d-83ac-4a26-b4c1-4bce85faecb8",
          "tax_account_object_id" : "cea4fc12-1681-4875-ace1-153b96bd87aa",
          "account_object_id" : "cea4fc12-1681-4875-ace1-153b96bd87aa",
          "sort_order" : 1,
          "inv_date" : "2021-06-01T00:00:00.000+07:00",
          "un_resonable_cost" : false,
          "quantity" : 1.0,
          "unit_price" : 5000000.0,
          "amount_oc" : 5000000.0,
          "amount" : 5000000.0,
          "discount_rate" : 0.0,
          "discount_amount_oc" : 0.0,
          "cash_out_diff_vat_amount_management" : 0.0,
          "cash_out_exchange_rate_finance" : 0.0,
          "cash_out_exchange_rate_management" : 0.0,
          "cash_out_diff_amount_finance" : 0.0,
          "cash_out_vat_amount_finance" : 0.0,
          "cash_out_diff_vat_amount_finance" : 0.0,
          "cash_out_amount_management" : 0.0,
          "cash_out_diff_amount_management" : 0.0,
          "cash_out_vat_amount_management" : 0.0,
          "discount_amount" : 0.0,
          "inward_amount" : 0.0,
          "vat_rate" : 10.0,
          "vat_amount_oc" : 500000.0,
          "vat_amount" : 500000.0,
          "cash_out_amount_finance" : 0.0,
          "description" : "Chi phí mua hàng",
          "debit_account" : "632.1",
          "credit_account" : "331",
          "vat_account" : "1331",
          "inv_no" : "2233",
          "tax_account_object_name" : "CN TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM-CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN:CẢNG CẦN THƠ",
          "tax_account_object_tax_code" : "0100104595-010",
          "tax_account_object_address" : "27 Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam",
          "vat_description" : "Thuế GTGT - Chi phí mua hàng",
          "purchase_purpose_code" : "1",
          "inventory_item_code" : "CPMH",
          "account_object_code" : "NCC00001-NH",
          "account_object_name" : "CN TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM-CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN:CẢNG CẦN THƠ",
          "is_description" : false,
          "is_description_import" : false,
          "state" : 0
        }
      ],
      "voucher_type" : 17,
      "is_get_new_id" : true,
      "org_refid" : "6d251bbd-7bb8-4876-bcc1-4d1ed87b739c",
      "is_allow_group" : false,
      "org_refno" : "MDV00001",
      "org_reftype" : 330,
      "org_reftype_name" : "chứng từ mua dịch vụ",
      "refno" : "",
      "act_voucher_type" : 0,
      "refid" : "6d251bbd-7bb8-4876-bcc1-4d1ed87b739c",
      "branch_id" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
      "account_object_id" : "cea4fc12-1681-4875-ace1-153b96bd87aa",
      "reftype" : 330,
      "due_time" : 0,
      "display_on_book" : 0,
      "reforder" : 1623320290666,
      "include_invoice" : 1,
      "refdate" : "2021-06-01T00:00:00.000+07:00",
      "posted_date" : "2021-06-01T00:00:00.000+07:00",
      "is_posted_finance" : true,
      "is_posted_management" : false,
      "is_freight_service" : true,
      "is_paid" : false,
      "is_posted_cash_book_finance" : false,
      "is_posted_cash_book_management" : false,
      "exchange_rate" : 1.0,
      "discount_by_invoice_rate" : 0.0,
      "total_amount_oc" : 5000000.0,
      "total_amount" : 5000000.0,
      "total_vat_amount_oc" : 500000.0,
      "total_vat_amount" : 500000.0,
      "total_discount_amount_oc" : 0.0,
      "total_discount_amount" : 0.0,
      "caba_amount_oc" : 0.0,
      "caba_amount" : 0.0,
      "refno_finance" : "",
      "refno_management" : "",
      "account_object_code" : "NCC00001-NH",
      "account_object_name" : "CN TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM-CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN:CẢNG CẦN THƠ",
      "account_object_address" : "27 Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam",
      "currency_id" : "VND",
      "journal_memo" : "Mua dịch vụ của CN TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM-CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN:CẢNG CẦN THƠ",
      "discount_type" : 0,
      "created_date" : "2021-06-10T10:18:10.6666664+07:00",
      "created_by" : "Ngọc Mon",
      "modified_date" : "2021-06-10T10:18:11.7517512+07:00",
      "modified_by" : "admin",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }
  ],
  "dictionary" : [{
      "dictionary_type" : 1,
      "account_object_id" : "cea4fc12-1681-4875-ace1-153b96bd87aa",
      "due_time" : 0,
      "account_object_type" : 0,
      "is_vendor" : true,
      "is_customer" : false,
      "is_employee" : false,
      "inactive" : false,
      "agreement_salary" : 0.0,
      "salary_coefficient" : 0.0,
      "insurance_salary" : 0.0,
      "maximize_debt_amount" : 0.0,
      "receiptable_debt_amount" : 0.0,
      "account_object_code" : "NCC00001-NH",
      "account_object_name" : "CN TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM-CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN:CẢNG CẦN THƠ",
      "address" : "27 Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam",
      "legal_representative" : "Dương Chí Dũng",
      "district" : "Quận Bình Thuỷ",
      "ward_or_commune" : "Phường Trà An",
      "country" : "Việt Nam",
      "province_or_city" : "Cần Thơ",
      "company_tax_code" : "0100104595-010",
      "is_same_address" : false,
      "pay_account" : "331",
      "receive_account" : "131",
      "closing_amount" : 0.0,
      "reftype" : 0,
      "reftype_category" : 0,
      "branch_id" : "83c97858-33bb-416a-93cf-3003acd02c8a",
      "is_convert" : false,
      "is_group" : false,
      "is_remind_debt" : true,
      "excel_row_index" : 0,
      "is_valid" : false,
      "created_date" : "2021-04-23T08:12:18.4114112+07:00",
      "created_by" : "Ngọc Mon",
      "modified_date" : "2021-04-23T08:12:18.4114112+07:00",
      "modified_by" : "Ngọc Mon",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }, {
      "dictionary_type" : 3,
      "inventory_item_id" : "c9386f9b-6cba-4e1a-abb6-f6391d4cc9ad",
      "inventory_item_name" : "Chi phí mua hàng",
      "inventory_item_code" : "CPMH",
      "inventory_item_type" : 2,
      "minimum_stock" : 0.00000000,
      "discount_type" : 0,
      "cost_method" : 0,
      "ta_career_group_id" : 0,
      "base_on_formula" : 0,
      "is_unit_price_after_tax" : false,
      "is_system" : true,
      "inactive" : false,
      "is_follow_serial_number" : false,
      "is_allow_duplicate_serial_number" : true,
      "purchase_discount_rate" : 0.0000,
      "unit_price" : 5000000.0000,
      "sale_price1" : 0.000000,
      "sale_price2" : 0.000000,
      "sale_price3" : 0.000000,
      "fixed_sale_price" : 0.000000,
      "tax_rate" : 10.0000,
      "import_tax_rate" : 0.0000,
      "export_tax_rate" : 0.0000,
      "fixed_unit_price" : 0.000000,
      "purchase_description" : "Chi phí mua hàng",
      "sale_description" : "Chi phí mua hàng",
      "cogs_account" : "632.1",
      "sale_account" : "5113",
      "unit_list" : "[{\"unit_id\" : null, \"unit_name\" : null, \"sort_order\" : 0, \"description\" : null, \"sale_price1\" : 0.000000, \"sale_price2\" : 0.000000, \"sale_price3\" : 0.000000, \"convert_rate\" : 1, \"fixed_sale_price\" : 0.000000, \"exchange_rate_operator\" : \"*\"}]",
      "reftype" : 0,
      "reftype_category" : 0,
      "purchase_last_unit_price_list" : "[{\"currency_id\": \"USD\",\"unit_id\": null,\"unit_name\": null,\"unit_price\":\"50.0000\"}]",
      "quantityBarCode" : 1,
      "allocation_type" : 0,
      "allocation_time" : 0,
      "purchase_last_unit_price" : 0.0,
      "is_specific_inventory_item" : false,
      "has_delete_fixed_unit_price" : false,
      "has_delete_unit_price" : false,
      "has_delete_discount" : false,
      "has_delete_unit_convert" : false,
      "has_delete_norm" : false,
      "has_delete_serial_type" : false,
      "is_edit_multiple" : false,
      "is_group" : false,
      "excel_row_index" : 0,
      "is_valid" : false,
      "created_date" : "2021-06-30T10:35:59.6146144+07:00",
      "modified_date" : "2021-06-30T10:35:59.6146144+07:00",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }
  ]
}

18: Mua hàng (PUVoucher ). Xem ý nghĩa các thông tin chi tiết tại: Thông tin chung, Danh mục, pu_voucher

{
  "org_company_code" : "congtydemoketnoiact",
  "app_id" : "0e0a14cf-9e4b-4af9-875b-c490f34a581b",
  "voucher" : [{
      "detail" : [{
          "ref_detail_id" : "46cc26ec-05c3-4076-851d-3ddfec998d6a",
          "refid" : "ef275406-a919-4c6d-abfe-012f421e93ac",
          "inventory_item_id" : "b58af21f-0e79-40ca-8523-56efe16d2e25",
          "stock_id" : "cee745e3-02e3-4302-984c-c1acae38a359",
          "unit_id" : "a9886e1c-d5fa-4896-aa66-18de80ecdb5d",
          "pu_invoice_refid" : "d79cadcc-ab8d-4b51-ac22-a21288dd9f91",
          "main_unit_id" : "a9886e1c-d5fa-4896-aa66-18de80ecdb5d",
          "purchase_purpose_id" : "ed4bd91d-83ac-4a26-b4c1-4bce85faecb8",
          "sort_order" : 1,
          "inventory_resale_type_id" : 0,
          "inv_date" : "2021-06-10T00:00:00.000+07:00",
          "un_resonable_cost" : false,
          "quantity" : 1.0,
          "unit_price" : 500000.0000,
          "amount_oc" : 500000.0,
          "amount" : 500000.0,
          "discount_rate" : 0.0,
          "discount_amount_oc" : 0.0,
          "import_charge_before_custom_amount_oc" : 0.0,
          "import_charge_before_custom_amount_main_currency" : 0.0,
          "allocation_rate_import_origin_currency" : 0.0000000000,
          "import_charge_before_custom_amount_allocated" : 0.0000000000,
          "cash_out_exchange_rate_management" : 0.0,
          "allocation_rate" : 0.0000000000,
          "allocation_rate_import" : 0.0000000000,
          "unit_price_after_tax" : 0.0,
          "import_charge_exchange_rate" : 1.0,
          "cash_out_diff_vat_amount_finance" : 0.0,
          "cash_out_amount_management" : 0.0,
          "cash_out_diff_amount_management" : 0.0,
          "cash_out_vat_amount_management" : 0.0,
          "cash_out_diff_vat_amount_management" : 0.0,
          "cash_out_exchange_rate_finance" : 0.0,
          "special_consume_tax_amount" : 0.0,
          "environmental_tax_amount" : 0.0,
          "environmental_tax_amount_oc" : 0.0,
          "cash_out_amount_finance" : 0.0,
          "cash_out_diff_amount_finance" : 0.0,
          "cash_out_vat_amount_finance" : 0.0,
          "import_tax_rate_price" : 500000.0,
          "import_tax_rate" : 0.0,
          "import_tax_amount_oc" : 0.0,
          "import_tax_amount" : 0.0,
          "special_consume_tax_rate" : 0.0,
          "special_consume_tax_amount_oc" : 0.0,
          "vat_rate" : 10.0,
          "vat_amount_oc" : 50000.0,
          "vat_amount" : 50000.0,
          "fob_amount_oc" : 500000.0,
          "fob_amount" : 500000.0,
          "import_charge_amount" : 0.0,
          "discount_amount" : 0.0,
          "freight_amount" : 0.0,
          "inward_amount" : 500000.0,
          "main_convert_rate" : 1.0,
          "main_quantity" : 1.0,
          "main_unit_price" : 500000.0000,
          "description" : "AAA",
          "debit_account" : "1561",
          "credit_account" : "1111.1",
          "exchange_rate_operator" : "*",
          "vat_account" : "1331",
          "vat_description" : "Thuế GTGT - AAA",
          "is_description" : false,
          "inventory_item_code" : "AAA",
          "inventory_item_type" : 0,
          "unit_name" : "Bình",
          "main_unit_name" : "Bình",
          "stock_code" : "01",
          "due_day" : 0,
          "exchange_rate" : 0.0,
          "is_follow_serial_number" : false,
          "is_allow_duplicate_serial_number" : false,
          "status" : 0,
          "panel_width_quantity" : 0.0,
          "panel_height_quantity" : 0.0,
          "panel_radius_quantity" : 0.0,
          "panel_quantity" : 0.0,
          "panel_length_quantity" : 0.0,
          "is_description_import" : false,
          "inventory_item_name" : "AAA",
          "state" : 0
        }
      ],
      "pu_invoice" : {
        "voucher_type" : 15,
        "is_get_new_id" : true,
        "is_allow_group" : false,
        "org_reftype" : 0,
        "act_voucher_type" : 0,
        "total_amount" : 550000.0,
        "refid" : "d79cadcc-ab8d-4b51-ac22-a21288dd9f91",
        "branch_id" : "83c97858-33bb-416a-93cf-3003acd02c8a",
        "account_object_id" : "cea4fc12-1681-4875-ace1-153b96bd87aa",
        "display_on_book" : 0,
        "reforder" : 1623320730111,
        "refdate" : "2021-06-10T00:00:00.000+07:00",
        "posted_date" : "2021-06-10T00:00:00.000+07:00",
        "inv_date" : "2021-06-10T00:00:00.000+07:00",
        "is_posted_finance" : true,
        "is_posted_management" : false,
        "is_import_purchase" : false,
        "include_invoice" : 1,
        "is_paid" : false,
        "is_summary_by_same_inventory_item" : false,
        "total_turnover_amount_oc" : 550000.0,
        "total_turnover_amount" : 550000.0,
        "total_vat_amount_oc" : 50000.0,
        "total_vat_amount" : 50000.0,
        "refno_finance" : "",
        "refno_management" : "",
        "account_object_name" : "CN TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM-CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN:CẢNG CẦN THƠ",
        "account_object_code" : "NCC00001-NH",
        "account_object_address" : "27 Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam",
        "account_object_tax_code" : "0100104595-010",
        "inv_no" : "5656",
        "reftype" : 3400,
        "created_date" : "2021-06-10T10:25:30.1111119+07:00",
        "created_by" : "Ngọc Mon",
        "modified_date" : "2021-06-10T10:25:32.2882885+07:00",
        "modified_by" : "admin",
        "auto_refno" : false,
        "state" : 0
      },
      "voucher_type" : 18,
      "is_get_new_id" : true,
      "org_refid" : "ef275406-a919-4c6d-abfe-012f421e93ac",
      "is_allow_group" : false,
      "org_refno" : "NK00005",
      "org_reftype" : 307,
      "org_reftype_name" : "chứng từ mua hàng",
      "refno" : "",
      "act_voucher_type" : 0,
      "refid" : "ef275406-a919-4c6d-abfe-012f421e93ac",
      "branch_id" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
      "pu_invoice_refid" : "d79cadcc-ab8d-4b51-ac22-a21288dd9f91",
      "account_object_id" : "cea4fc12-1681-4875-ace1-153b96bd87aa",
      "include_invoice" : 1,
      "due_time" : 0,
      "display_on_book" : 0,
      "reforder" : 1623320730055,
      "refdate" : "2021-06-10T00:00:00.000+07:00",
      "posted_date" : "2021-06-10T00:00:00.000+07:00",
      "caba_refdate" : "2021-06-10T00:00:00.000+07:00",
      "caba_posted_date" : "2021-06-10T00:00:00.000+07:00",
      "in_reforder" : "2021-06-10T10:29:50.000+07:00",
      "is_posted_finance" : true,
      "is_posted_management" : false,
      "paid_status" : 0,
      "discount_type" : 0,
      "discount_by_invoice_rate" : 0.0,
      "is_posted_cash_book_finance" : false,
      "is_posted_cash_book_management" : false,
      "is_posted_inventory_book_finance" : false,
      "is_posted_inventory_book_management" : false,
      "is_pu_lot_voucher" : false,
      "exchange_rate" : 1.0,
      "total_amount_oc" : 500000.0,
      "total_amount" : 500000.0,
      "total_import_tax_amount_oc" : 0.0,
      "total_import_tax_amount" : 0.0,
      "total_vat_amount_oc" : 50000.0,
      "total_special_consume_tax_amount" : 0.0,
      "total_custom_before_amount" : 0.0,
      "caba_amount_oc" : 0.0,
      "caba_amount" : 0.0,
      "total_vat_amount" : 50000.0,
      "total_discount_amount_oc" : 0.0,
      "total_discount_amount" : 0.0,
      "total_freight_amount" : 0.0,
      "total_inward_amount" : 500000.0,
      "total_special_consume_tax_amount_oc" : 0.0,
      "refno_finance" : "",
      "refno_management" : "",
      "caba_refno_finance" : "PC00003-TQP",
      "account_object_code" : "NCC00001-NH",
      "account_object_name" : "CN TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM-CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN:CẢNG CẦN THƠ",
      "account_object_address" : "27 Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam",
      "journal_memo" : "Mua hàng của CN TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM-CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN:CẢNG CẦN THƠ",
      "caba_journal_memo" : "Chi tiền mua hàng của CN TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM-CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN:CẢNG CẦN THƠ",
      "currency_id" : "VND",
      "reftype" : 307,
      "created_date" : "2021-06-10T10:25:30.0550555+07:00",
      "created_by" : "Ngọc Mon",
      "modified_date" : "2021-06-10T10:25:32.2812815+07:00",
      "modified_by" : "admin",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }
  ],
  "dictionary" : [{
      "dictionary_type" : 1,
      "account_object_id" : "cea4fc12-1681-4875-ace1-153b96bd87aa",
      "due_time" : 0,
      "account_object_type" : 0,
      "is_vendor" : true,
      "is_customer" : false,
      "is_employee" : false,
      "inactive" : false,
      "agreement_salary" : 0.0,
      "salary_coefficient" : 0.0,
      "insurance_salary" : 0.0,
      "maximize_debt_amount" : 0.0,
      "receiptable_debt_amount" : 0.0,
      "account_object_code" : "NCC00001-NH",
      "account_object_name" : "CN TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM-CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN:CẢNG CẦN THƠ",
      "address" : "27 Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam",
      "legal_representative" : "Dương Chí Dũng",
      "district" : "Quận Bình Thuỷ",
      "ward_or_commune" : "Phường Trà An",
      "country" : "Việt Nam",
      "province_or_city" : "Cần Thơ",
      "company_tax_code" : "0100104595-010",
      "is_same_address" : false,
      "pay_account" : "331",
      "receive_account" : "131",
      "closing_amount" : 0.0,
      "reftype" : 0,
      "reftype_category" : 0,
      "branch_id" : "83c97858-33bb-416a-93cf-3003acd02c8a",
      "is_convert" : false,
      "is_group" : false,
      "is_remind_debt" : true,
      "excel_row_index" : 0,
      "is_valid" : false,
      "created_date" : "2021-04-23T08:12:18.4114112+07:00",
      "created_by" : "Ngọc Mon",
      "modified_date" : "2021-04-23T08:12:18.4114112+07:00",
      "modified_by" : "Ngọc Mon",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }, {
      "dictionary_type" : 3,
      "inventory_item_id" : "b58af21f-0e79-40ca-8523-56efe16d2e25",
      "inventory_item_name" : "AAA",
      "inventory_item_code" : "AAA",
      "inventory_item_type" : 0,
      "unit_id" : "a9886e1c-d5fa-4896-aa66-18de80ecdb5d",
      "minimum_stock" : 0.0,
      "inventory_item_category_code_list" : "DVVS;DVG;DV;HH;TP;NVL;Bánh;BOT;CCDC;CCDC TD;CCDC SC;GD",
      "inventory_item_category_name_list" : "Dịch vụ vệ sinh;Dịch vụ theo gói;Dịch vụ;Hàng hóa;Thành phẩm;Nguyên vật liệu;Bánh;Bột làm bánh;Công cụ dụng cụ;Công cụ dụng cụ tiêu dùng;Công cụ dụng cụ sửa chữa;Gia dụng",
      "inventory_item_category_id_list" : "6b9ae2bf-c39d-4ac8-867f-227cb2dc19c7;b998c083-4e6d-4841-9c09-01a079366781;a95cd269-2640-4564-a514-54d68f04259c;4087476a-ede8-4d0d-888a-a05fc215ceeb;652b9ade-53b0-4479-84ce-631aca2b177f;f8186d4b-f88d-49d6-8a32-b096cbcc86ea;4a8b663f-6893-4aa2-8828-4ad7c77a3791;2e381312-6df3-4ded-b30f-8684a03bc0da;a06ba341-63af-4b3c-b2d7-336b169175f0;5576aba5-cf3f-4f81-b34d-811272a8501d;f87034fb-4459-4a89-ba16-9467ee0f25a1;f4bdfd96-8bf7-4929-9fb8-cf0bc1f8e3ee",
      "inventory_item_category_misa_code_list" : ";/00003/00002/;/00003/00001/;/00003/;/00005/;/00007/;/00006/;/00006/00001/;/00006/00002/;/00002/;/00002/00002/;/00002/00001/;/00004/;",
      "branch_id" : "83c97858-33bb-416a-93cf-3003acd02c8a",
      "discount_type" : 0,
      "base_on_formula" : 0,
      "is_unit_price_after_tax" : false,
      "is_system" : false,
      "inactive" : false,
      "is_follow_serial_number" : false,
      "is_allow_duplicate_serial_number" : true,
      "purchase_discount_rate" : 0.0,
      "unit_price" : 500000.0000,
      "sale_price1" : 0.0,
      "sale_price2" : 0.0,
      "sale_price3" : 0.0,
      "fixed_sale_price" : 0.0,
      "import_tax_rate" : 0.0,
      "export_tax_rate" : 0.0,
      "fixed_unit_price" : 0.0,
      "discount_account" : "5211.1",
      "sale_off_account" : "5213.1",
      "return_account" : "5212.1",
      "inventory_account" : "1561",
      "cogs_account" : "632.1",
      "sale_account" : "5111.1",
      "unit_list" : "[{\"unit_id\": \"a9886e1c-d5fa-4896-aa66-18de80ecdb5d\", \"unit_name\": \"Bình\", \"sort_order\": 0, \"unit_price\": 0, \"sale_price1\": 0, \"sale_price2\": 0, \"sale_price3\": 0, \"convert_rate\": 1, \"fixed_sale_price\": 0, \"exchange_rate_operator\": \"*\"}]",
      "reftype" : 0,
      "reftype_category" : 0,
      "purchase_last_unit_price_list" : "[{\"currency_id\": \"VND\",\"unit_id\": \"a9886e1c-d5fa-4896-aa66-18de80ecdb5d\",\"unit_name\": \"Bình\",\"unit_price\":\"500000.0000\"}]",
      "quantityBarCode" : 1,
      "allocation_type" : 0,
      "allocation_time" : 0,
      "allocation_account" : "5111.1",
      "purchase_last_unit_price" : 0.0,
      "is_specific_inventory_item" : false,
      "has_delete_fixed_unit_price" : false,
      "has_delete_unit_price" : false,
      "has_delete_discount" : false,
      "has_delete_unit_convert" : false,
      "has_delete_norm" : false,
      "has_delete_serial_type" : false,
      "is_edit_multiple" : false,
      "is_group" : false,
      "excel_row_index" : 0,
      "is_valid" : false,
      "created_date" : "2021-05-04T16:32:40.6596596+07:00",
      "created_by" : "Ngọc Mon",
      "modified_date" : "2021-05-04T16:32:40.6596596+07:00",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }, {
      "dictionary_type" : 5,
      "stock_id" : "cee745e3-02e3-4302-984c-c1acae38a359",
      "branch_id" : "83c97858-33bb-416a-93cf-3003acd02c8a",
      "inactive" : false,
      "stock_code" : "01",
      "stock_name" : "Kho 01",
      "description" : "Tòa N03T1, Ngoại giao đoàn, Từ Liêm, HN",
      "inventory_account" : "1532.1",
      "reftype_category" : 0,
      "reftype" : 0,
      "excel_row_index" : 0,
      "is_valid" : false,
      "created_date" : "2021-04-20T14:58:22.501501+07:00",
      "created_by" : "Ngọc Mon",
      "modified_date" : "2021-04-20T14:58:22.501501+07:00",
      "modified_by" : "Ngọc Mon",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }, {
      "dictionary_type" : 6,
      "unit_id" : "a9886e1c-d5fa-4896-aa66-18de80ecdb5d",
      "inactive" : false,
      "unit_name" : "Bình",
      "description" : "",
      "reftype_category" : 0,
      "created_date" : "2021-06-28T09:49:07.3513514+07:00",
      "modified_date" : "2021-06-28T09:49:07.3513514+07:00",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }, {
      "dictionary_type" : 4,
      "inventory_category_id" : "6b9ae2bf-c39d-4ac8-867f-227cb2dc19c7",
      "parent_id" : "a95cd269-2640-4564-a514-54d68f04259c",
      "grade" : 2,
      "is_parent" : false,
      "is_system" : false,
      "inactive" : false,
      "misa_code_id" : "/00003/00002/",
      "inventory_category_code" : "DVVS",
      "inventory_category_name" : "Dịch vụ vệ sinh",
      "reftype_category" : 0,
      "reftype" : 0,
      "excel_row_index" : 0,
      "is_valid" : false,
      "created_date" : "2021-04-22T16:14:17.7687681+07:00",
      "created_by" : "Ngọc Mon",
      "modified_date" : "2021-04-22T16:14:40.5265263+07:00",
      "modified_by" : "Ngọc Mon",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }, {
      "dictionary_type" : 4,
      "inventory_category_id" : "b998c083-4e6d-4841-9c09-01a079366781",
      "parent_id" : "a95cd269-2640-4564-a514-54d68f04259c",
      "grade" : 2,
      "is_parent" : false,
      "is_system" : false,
      "inactive" : false,
      "misa_code_id" : "/00003/00001/",
      "inventory_category_code" : "DVG",
      "inventory_category_name" : "Dịch vụ theo gói",
      "reftype_category" : 0,
      "reftype" : 0,
      "excel_row_index" : 0,
      "is_valid" : false,
      "created_date" : "2021-04-22T15:28:31.3473471+07:00",
      "created_by" : "Ngọc Mon",
      "modified_date" : "2021-04-22T16:14:31.4524526+07:00",
      "modified_by" : "Ngọc Mon",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }, {
      "dictionary_type" : 4,
      "inventory_category_id" : "a95cd269-2640-4564-a514-54d68f04259c",
      "grade" : 1,
      "is_parent" : true,
      "is_system" : false,
      "inactive" : false,
      "misa_code_id" : "/00003/",
      "inventory_category_code" : "DV",
      "inventory_category_name" : "Dịch vụ",
      "reftype_category" : 0,
      "reftype" : 0,
      "excel_row_index" : 0,
      "is_valid" : false,
      "created_date" : "2021-06-28T09:49:07.3553558+07:00",
      "modified_date" : "2021-06-28T09:49:07.3553558+07:00",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }, {
      "dictionary_type" : 4,
      "inventory_category_id" : "4087476a-ede8-4d0d-888a-a05fc215ceeb",
      "grade" : 1,
      "is_parent" : false,
      "is_system" : false,
      "inactive" : false,
      "misa_code_id" : "/00005/",
      "inventory_category_code" : "HH",
      "inventory_category_name" : "Hàng hóa",
      "reftype_category" : 0,
      "reftype" : 0,
      "excel_row_index" : 0,
      "is_valid" : false,
      "created_date" : "2021-06-28T09:49:07.3563566+07:00",
      "modified_date" : "2021-06-28T09:49:07.3563566+07:00",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }, {
      "dictionary_type" : 4,
      "inventory_category_id" : "652b9ade-53b0-4479-84ce-631aca2b177f",
      "grade" : 1,
      "is_parent" : false,
      "is_system" : false,
      "inactive" : false,
      "misa_code_id" : "/00007/",
      "inventory_category_code" : "TP",
      "inventory_category_name" : "Thành phẩm",
      "reftype_category" : 0,
      "reftype" : 0,
      "excel_row_index" : 0,
      "is_valid" : false,
      "created_date" : "2021-06-28T09:49:07.3573576+07:00",
      "modified_date" : "2021-06-28T09:49:07.3573576+07:00",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }, {
      "dictionary_type" : 4,
      "inventory_category_id" : "f8186d4b-f88d-49d6-8a32-b096cbcc86ea",
      "grade" : 1,
      "is_parent" : true,
      "is_system" : false,
      "inactive" : false,
      "misa_code_id" : "/00006/",
      "inventory_category_code" : "NVL",
      "inventory_category_name" : "Nguyên vật liệu",
      "reftype_category" : 0,
      "reftype" : 0,
      "excel_row_index" : 0,
      "is_valid" : false,
      "created_date" : "2021-06-28T09:49:07.3583583+07:00",
      "modified_date" : "2021-06-28T09:49:07.3583583+07:00",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }, {
      "dictionary_type" : 4,
      "inventory_category_id" : "4a8b663f-6893-4aa2-8828-4ad7c77a3791",
      "parent_id" : "f8186d4b-f88d-49d6-8a32-b096cbcc86ea",
      "grade" : 2,
      "is_parent" : false,
      "is_system" : false,
      "inactive" : true,
      "misa_code_id" : "/00006/00001/",
      "inventory_category_code" : "Bánh",
      "inventory_category_name" : "Bánh",
      "reftype_category" : 0,
      "reftype" : 0,
      "excel_row_index" : 0,
      "is_valid" : false,
      "created_date" : "2021-04-22T16:35:47.5055052+07:00",
      "created_by" : "Ngọc Mon",
      "modified_date" : "2021-04-22T16:35:47.5055052+07:00",
      "modified_by" : "Ngọc Mon",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }, {
      "dictionary_type" : 4,
      "inventory_category_id" : "2e381312-6df3-4ded-b30f-8684a03bc0da",
      "parent_id" : "f8186d4b-f88d-49d6-8a32-b096cbcc86ea",
      "grade" : 2,
      "is_parent" : false,
      "is_system" : false,
      "inactive" : false,
      "misa_code_id" : "/00006/00002/",
      "inventory_category_code" : "BOT",
      "inventory_category_name" : "Bột làm bánh",
      "reftype_category" : 0,
      "reftype" : 0,
      "excel_row_index" : 0,
      "is_valid" : false,
      "created_date" : "2021-04-22T16:16:04.3183182+07:00",
      "created_by" : "Ngọc Mon",
      "modified_date" : "2021-04-22T16:16:04.3183182+07:00",
      "modified_by" : "Ngọc Mon",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }, {
      "dictionary_type" : 4,
      "inventory_category_id" : "a06ba341-63af-4b3c-b2d7-336b169175f0",
      "grade" : 1,
      "is_parent" : true,
      "is_system" : false,
      "inactive" : false,
      "misa_code_id" : "/00002/",
      "inventory_category_code" : "CCDC",
      "inventory_category_name" : "Công cụ dụng cụ",
      "reftype_category" : 0,
      "reftype" : 0,
      "excel_row_index" : 0,
      "is_valid" : false,
      "created_date" : "2021-06-28T09:49:07.3613611+07:00",
      "modified_date" : "2021-06-28T09:49:07.3613611+07:00",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }, {
      "dictionary_type" : 4,
      "inventory_category_id" : "5576aba5-cf3f-4f81-b34d-811272a8501d",
      "parent_id" : "a06ba341-63af-4b3c-b2d7-336b169175f0",
      "grade" : 2,
      "is_parent" : false,
      "is_system" : false,
      "inactive" : false,
      "misa_code_id" : "/00002/00002/",
      "inventory_category_code" : "CCDC TD",
      "inventory_category_name" : "Công cụ dụng cụ tiêu dùng",
      "reftype_category" : 0,
      "reftype" : 0,
      "excel_row_index" : 0,
      "is_valid" : false,
      "created_date" : "2021-04-22T16:15:15.6976978+07:00",
      "created_by" : "Ngọc Mon",
      "modified_date" : "2021-04-22T16:15:15.6976978+07:00",
      "modified_by" : "Ngọc Mon",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }, {
      "dictionary_type" : 4,
      "inventory_category_id" : "f87034fb-4459-4a89-ba16-9467ee0f25a1",
      "parent_id" : "a06ba341-63af-4b3c-b2d7-336b169175f0",
      "grade" : 2,
      "is_parent" : false,
      "is_system" : false,
      "inactive" : false,
      "misa_code_id" : "/00002/00001/",
      "inventory_category_code" : "CCDC SC",
      "inventory_category_name" : "Công cụ dụng cụ sửa chữa",
      "reftype_category" : 0,
      "reftype" : 0,
      "excel_row_index" : 0,
      "is_valid" : false,
      "created_date" : "2021-04-22T16:14:58.5915918+07:00",
      "created_by" : "Ngọc Mon",
      "modified_date" : "2021-04-22T16:14:58.5915918+07:00",
      "modified_by" : "Ngọc Mon",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }, {
      "dictionary_type" : 4,
      "inventory_category_id" : "f4bdfd96-8bf7-4929-9fb8-cf0bc1f8e3ee",
      "grade" : 1,
      "is_parent" : false,
      "is_system" : false,
      "inactive" : false,
      "misa_code_id" : "/00004/",
      "inventory_category_code" : "GD",
      "inventory_category_name" : "Gia dụng",
      "reftype_category" : 0,
      "reftype" : 0,
      "excel_row_index" : 0,
      "is_valid" : false,
      "created_date" : "2021-04-22T16:15:46.3443446+07:00",
      "created_by" : "Ngọc Mon",
      "modified_date" : "2021-04-22T16:15:46.3443446+07:00",
      "modified_by" : "Ngọc Mon",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }
  ]
}

19: Kiểm kê kho (INAudit ). Xem ý nghĩa các thông tin chi tiết tại: Thông tin chung, Danh mục, in_audit

{
  "org_company_code": "congtydemoketnoiact",
  "app_id": "0e0a14cf-9e4b-4af9-875b-c490f34a581b",
  "voucher": [{
      "detail": [{
          "ref_detail_id": "31c591de-084f-4ba0-8f40-886c63ac1cb5",
          "refid": "f2bd7fd0-1891-4958-a6a7-569de689bf47",
          "inventory_item_id": "0a120077-65da-4e45-861d-38e4d49fb99c",
          "unit_id": "1906b7ed-ab74-4839-93e6-ea2f67d7f752",
          "stock_id": "eed66903-22a4-4db1-99e2-ed6f5f4e7fec",
          "execute_action": 2,
          "sort_order": 1,
          "include_serial_not_in_stock": false,
          "unit_price": 0.0,
          "quantity_on_book": 969.0,
          "amount_on_book": 244560525.1,
          "quantity_audit": 950.0,
          "amount_audit": 239765220.686274,
          "diff_quantity": -19.0,
          "diff_amount": 0.0,
          "good_quantity": 950.0,
          "low_quantity": 0.0,
          "lost_quantity": 0.0,
          "inventory_item_code": "000003",
          "unit_name": "1000ml",
          "inventory_item_name": "Máy xúc",
          "stock_code": "CG1",
          "main_convert_rate": 0.0,
          "is_follow_serial_number": false,
          "is_allow_duplicate_serial_number": false,
          "state": 0
        }
      ],
      "voucher_type": 19,
      "is_get_new_id": true,
      "org_refid": "f2bd7fd0-1891-4958-a6a7-569de689bf47",
      "is_allow_group": false,
      "org_refno": "KKK1213137",
      "org_reftype": 2060,
      "org_reftype_name": "Phiếu bán hàng",
      "refid": "f2bd7fd0-1891-4958-a6a7-569de689bf47",
      "branch_id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
      "display_on_book": 0,
      "reftype": 2060,
      "reforder": 1626082827945,
      "refdate": "2021-07-12T00:00:00.000+07:00",
      "ref_time": "2021-07-12T09:40:00.000+07:00",
      "audit_date": "2021-07-12T08:43:32.769769+07:00",
      "is_value_audit": false,
      "is_quality_audit": false,
      "is_executed": false,
      "refno": "KKK1213137",
      "journal_memo": "Kiểm kê vật tư hàng hóa định kỳ",
      "stock_name": "Tất cả",
      "audit_member": "[]",
      "created_date": "2021-07-12T09:40:27.9459459+07:00",
      "created_by": "Nguyen Quan",
      "modified_date": "2021-07-12T09:40:27.9459459+07:00",
      "auto_refno": false,
      "state": 0
    }
  ],
  "dictionary": [{
      "dictionary_type": 5,
      "stock_id": "eed66903-22a4-4db1-99e2-ed6f5f4e7fec",
      "branch_id": "aa883e97-c903-44f5-8dd3-75fb08755b38",
      "inactive": false,
      "stock_code": "CG1",
      "stock_name": "Cầu Giấy 1",
      "inventory_account": "153",
      "reftype_category": 0,
      "reftype": 0,
      "excel_row_index": 0,
      "is_valid": false,
      "created_date": "2021-05-20T23:34:58.3203204+07:00",
      "created_by": "Phùng Văn Dương",
      "modified_date": "2021-05-20T23:34:58.3203204+07:00",
      "modified_by": "Phùng Văn Dương",
      "auto_refno": false,
      "state": 0
    }, {
      "inventory_item_unit_convert": [{
          "inventory_item_unit_convert_id": "93c46fe4-bc2b-4506-ac1d-b0927860c03c",
          "inventory_item_id": "0a120077-65da-4e45-861d-38e4d49fb99c",
          "unit_id": "a9886e1c-d5fa-4896-aa66-18de80ecdb5d",
          "sort_order": 1,
          "convert_rate": 2.0,
          "sale_price1": 0.0,
          "sale_price2": 0.0,
          "sale_price3": 0.0,
          "fixed_sale_price": 0.0,
          "exchange_rate_operator": "*",
          "description": "1 Bình = 2 1000ml",
          "convert_sale_price1": 0.0,
          "convert_sale_price2": 0.0,
          "convert_sale_price3": 0.0,
          "convert_fixed_sale_price": 0.0,
          "state": 0
        }
      ],
      "dictionary_type": 3,
      "inventory_item_id": "0a120077-65da-4e45-861d-38e4d49fb99c",
      "inventory_item_name": "Máy xúc",
      "inventory_item_code": "000003",
      "inventory_item_type": 0,
      "unit_id": "1906b7ed-ab74-4839-93e6-ea2f67d7f752",
      "minimum_stock": 0.0,
      "inventory_item_category_code_list": "DOUONGDONGCHAI;QLTH.VN;HCSNonline",
      "inventory_item_category_name_list": "Đồ uống đóng chai;QLTH.VN;HCSN online",
      "inventory_item_category_id_list": "914a8779-3faf-4244-b656-99e40000e5ab;33c7bcbb-00e6-4f15-8e0f-ea39c92a7add;47eb49c2-0d05-405b-9252-6261e92c13df",
      "inventory_item_category_misa_code_list": ";/00027/;/00122/;/00054/;",
      "branch_id": "aa883e97-c903-44f5-8dd3-75fb08755b38",
      "default_stock_id": "eed66903-22a4-4db1-99e2-ed6f5f4e7fec",
      "discount_type": 0,
      "is_unit_price_after_tax": false,
      "is_system": false,
      "inactive": false,
      "is_follow_serial_number": true,
      "is_allow_duplicate_serial_number": true,
      "purchase_discount_rate": 0.0,
      "unit_price": 213131.0,
      "sale_price1": 10000.0,
      "sale_price2": 100000.0,
      "sale_price3": 150000.0,
      "fixed_sale_price": 230000.0,
      "tax_rate": 10.0,
      "import_tax_rate": 0.0,
      "export_tax_rate": 0.0,
      "fixed_unit_price": 600000.0,
      "image": "e53ec1d9-906b-4659-be6e-c07873cfc960.png",
      "purchase_description": "Máy xúc",
      "sale_description": "Máy xúc",
      "cogs_account": "6321",
      "sale_account": "5118",
      "unit_list": "[{\"unit_id\": \"1906b7ed-ab74-4839-93e6-ea2f67d7f752\", \"unit_name\": \"1000ml\", \"sort_order\": 0, \"unit_price\": 213131, \"sale_price1\": 10000, \"sale_price2\": 100000, \"sale_price3\": 150000, \"convert_rate\": 1, \"fixed_sale_price\": 230000, \"exchange_rate_operator\": \"*\"}, {\"state\": 0, \"unit_id\": \"a9886e1c-d5fa-4896-aa66-18de80ecdb5d\", \"unit_name\": \"Bình\", \"sort_order\": 1, \"description\": \"1 Bình = 2 1000ml\", \"sale_price1\": 0, \"sale_price2\": 0, \"sale_price3\": 0, \"convert_rate\": 2, \"edit_version\": 15216827, \"fixed_sale_price\": 0, \"inventory_item_id\": \"0a120077-65da-4e45-861d-38e4d49fb99c\", \"exchange_rate_operator\": \"*\", \"exchange_rate_operator_name\": \"Phép nhân\", \"inventory_item_unit_convert_id\": \"93c46fe4-bc2b-4506-ac1d-b0927860c03c\"}]",
      "reftype": 0,
      "reftype_category": 0,
      "purchase_fixed_unit_price_list": "[{\"unit_id\": \"1906b7ed-ab74-4839-93e6-ea2f67d7f752\", \"unit_name\": \"1000ml\", \"sort_order\": 1, \"unit_price\": 600000, \"currency_id\": \"VND\"}]",
      "purchase_last_unit_price_list": "[{\"unit_id\": \"1906b7ed-ab74-4839-93e6-ea2f67d7f752\", \"unit_name\": \"1000ml\", \"sort_order\": 1, \"unit_price\": 213131, \"currency_id\": \"VND\"}, {\"unit_id\": \"a9886e1c-d5fa-4896-aa66-18de80ecdb5d\", \"unit_name\": \"Bình\", \"sort_order\": 2, \"unit_price\": 1200, \"currency_id\": \"VND\"}, {\"unit_id\": \"1906b7ed-ab74-4839-93e6-ea2f67d7f752\", \"unit_name\": \"1000ml\", \"sort_order\": 3, \"unit_price\": 1000000, \"currency_id\": \"GBP\"}, {\"unit_id\": \"1906b7ed-ab74-4839-93e6-ea2f67d7f752\", \"unit_name\": \"1000ml\", \"sort_order\": 4, \"unit_price\": 1000, \"currency_id\": \"USD\"}]",
      "quantityBarCode": 1,
      "allocation_type": 0,
      "allocation_time": 3,
      "allocation_account": "51111",
      "purchase_last_unit_price": 0.0,
      "is_specific_inventory_item": false,
      "has_delete_fixed_unit_price": false,
      "has_delete_unit_price": false,
      "has_delete_discount": false,
      "has_delete_unit_convert": false,
      "has_delete_norm": false,
      "has_delete_serial_type": false,
      "is_edit_multiple": false,
      "is_group": false,
      "excel_row_index": 0,
      "is_valid": false,
      "created_date": "2021-02-22T15:34:06.5585583+07:00",
      "created_by": "Phùng Văn Dương",
      "modified_date": "2021-07-12T09:39:50.3233232+07:00",
      "modified_by": "Nguyen Quan",
      "auto_refno": false,
      "state": 0
    }, {
      "dictionary_type": 6,
      "unit_id": "1906b7ed-ab74-4839-93e6-ea2f67d7f752",
      "inactive": false,
      "unit_name": "1000ml",
      "reftype_category": 0,
      "created_date": "2020-02-07T15:50:07.011011+07:00",
      "modified_date": "2020-02-07T15:50:07.011011+07:00",
      "auto_refno": false,
      "state": 0
    }, {
      "dictionary_type": 4,
      "inventory_category_id": "914a8779-3faf-4244-b656-99e40000e5ab",
      "grade": 1,
      "is_parent": false,
      "is_system": false,
      "inactive": false,
      "misa_code_id": "/00027/",
      "inventory_category_code": "DOUONGDONGCHAI",
      "inventory_category_name": "Đồ uống đóng chai",
      "reftype_category": 0,
      "reftype": 0,
      "excel_row_index": 0,
      "is_valid": false,
      "created_date": "2020-12-23T11:02:00.765765+07:00",
      "modified_date": "2020-12-23T11:02:00.765765+07:00",
      "auto_refno": false,
      "state": 0
    }, {
      "dictionary_type": 4,
      "inventory_category_id": "33c7bcbb-00e6-4f15-8e0f-ea39c92a7add",
      "grade": 1,
      "is_parent": false,
      "is_system": false,
      "inactive": false,
      "misa_code_id": "/00122/",
      "inventory_category_code": "QLTH.VN",
      "inventory_category_name": "QLTH.VN",
      "description": "",
      "reftype_category": 0,
      "reftype": 0,
      "excel_row_index": 0,
      "is_valid": false,
      "created_date": "2021-07-12T09:42:11.4894891+07:00",
      "modified_date": "2021-07-12T09:42:11.4894891+07:00",
      "auto_refno": false,
      "state": 0
    }, {
      "dictionary_type": 4,
      "inventory_category_id": "47eb49c2-0d05-405b-9252-6261e92c13df",
      "grade": 1,
      "is_parent": false,
      "is_system": false,
      "inactive": false,
      "misa_code_id": "/00054/",
      "inventory_category_code": "HCSNonline",
      "inventory_category_name": "HCSN online",
      "description": "",
      "reftype_category": 0,
      "reftype": 0,
      "excel_row_index": 0,
      "is_valid": false,
      "created_date": "2021-07-12T09:42:11.49049+07:00",
      "modified_date": "2021-07-12T09:42:11.49049+07:00",
      "auto_refno": false,
      "state": 0
    }, {
      "dictionary_type": 6,
      "unit_id": "a9886e1c-d5fa-4896-aa66-18de80ecdb5d",
      "inactive": false,
      "unit_name": "Bình",
      "description": "",
      "reftype_category": 0,
      "created_date": "2021-07-12T09:42:11.4924924+07:00",
      "modified_date": "2021-07-12T09:42:11.4924924+07:00",
      "auto_refno": false,
      "state": 0
    }
  ]
}

20: Đơn đặt hàng (SAOrder). Xem ý nghĩa các thông tin chi tiết tại: Thông tin chung, Danh mục, sa_order

{
  "org_company_code": "congtydemoketnoiact",
  "app_id": "0e0a14cf-9e4b-4af9-875b-c490f34a581b",
  "voucher": [{
    "detail": [{
      "ref_detail_id": "358e4d87-14b9-42ae-9387-87dbe75b56dc",
      "refid": "ae48cf0b-eb45-473a-8be6-6036a37c047d",
      "inventory_item_id": "2cddb2d9-a350-4197-86d1-8e41bd174b98",
      "unit_id": "3a3d4460-f54b-46b5-a26a-cd416a020fa7",
      "main_unit_id": "3a3d4460-f54b-46b5-a26a-cd416a020fa7",
      "organization_unit_id": "48291a3e-3885-4976-abf3-a3d2d781872d",
      "sort_order": 3,
      "is_promotion": false,
      "quantity": 810.0000,
      "quantity_delivered_sa": 810.0,
      "quantity_delivered_in": 810.0,
      "panel_quantity": 0.0,
      "last_year_delivered_before_tax_amount_oc": 0.0,
      "last_year_delivered_before_tax_amount": 0.0,
      "panel_length_quantity": 0.0,
      "panel_width_quantity": 0.0,
      "panel_height_quantity": 0.0,
      "panel_radius_quantity": 0.0,
      "main_quantity_delivered_sa": 810.0,
      "main_quantity_delivered_sa_last_year": 0.0,
      "main_quantity_delivered_in": 810.0,
      "main_quantity_delivered_in_last_year": 0.0,
      "last_year_delivered_amount_oc": 0.0,
      "last_year_delivered_amount": 0.0,
      "quantity_delivered_in_last_year": 0.0,
      "quantity_delivered_sa_last_year": 0.0,
      "unit_price": 0.0000,
      "unit_price_after_tax": 0.0000,
      "amount_oc": 0.0000,
      "amount": 0.0000,
      "discount_rate": 0.0000,
      "main_convert_rate": 1.0,
      "main_quantity": 810.0000,
      "discount_amount_oc": 0.0000,
      "discount_amount": 0.0000,
      "vat_rate": -1.0,
      "vat_amount_oc": 0.0000,
      "vat_amount": 0.0000,
      "main_unit_price": 0.0000,
      "description": "Bóp cao su trắng",
      "inventory_item_name": "Bóp cao su trắng",
      "exchange_rate_operator": "*",
      "inventory_item_code": "BCST",
      "main_unit_name": "Chiếc",
      "organization_unit_code": "PKD_AMIS",
      "unit_name": "Chiếc",
      "is_unit_price_after_tax": false,
      "reftype": 0,
      "account_object_id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
      "quantity_delivered": 0.0,
      "main_quantity_delivered": 0.0,
      "quantity_remain": 0.0,
      "main_quantity_remain": 0.0,
      "status": 0,
      "is_description": false,
      "discount_type": 0,
      "discount_rate_voucher": 0,
      "organization_unit_name": "Phòng Kinh Doanh",
      "is_description_import": false,
      "quantity_delivered_last_year": 0.0,
      "old_quantity_delivered_sa": 0.0,
      "old_quantity_delivered_in": 0.0,
      "old_main_quantity_delivered_sa": 0.0,
      "old_main_quantity_delivered_in": 0.0,
      "crm_id": "230",
      "is_follow_serial_number": false,
      "is_allow_duplicate_serial_number": false,
      "state": 0
    },
    {
      "ref_detail_id": "4986299f-e7a0-4e59-9dac-b0f99f4df04f",
      "refid": "ae48cf0b-eb45-473a-8be6-6036a37c047d",
      "inventory_item_id": "7c3867e8-31ba-4a3f-9500-e00db27823f8",
      "unit_id": "81cebf94-9cb9-4b20-880a-a01fc0f6d850",
      "main_unit_id": "81cebf94-9cb9-4b20-880a-a01fc0f6d850",
      "organization_unit_id": "48291a3e-3885-4976-abf3-a3d2d781872d",
      "sort_order": 1,
      "is_promotion": false,
      "quantity": 810.0000,
      "quantity_delivered_sa": 810.0,
      "quantity_delivered_in": 810.0,
      "panel_quantity": 0.0,
      "last_year_delivered_before_tax_amount_oc": 0.0,
      "last_year_delivered_before_tax_amount": 0.0,
      "panel_length_quantity": 0.0,
      "panel_width_quantity": 0.0,
      "panel_height_quantity": 0.0,
      "panel_radius_quantity": 0.0,
      "main_quantity_delivered_sa": 810.0,
      "main_quantity_delivered_sa_last_year": 0.0,
      "main_quantity_delivered_in": 810.0,
      "main_quantity_delivered_in_last_year": 0.0,
      "last_year_delivered_amount_oc": 0.0,
      "last_year_delivered_amount": 0.0,
      "quantity_delivered_in_last_year": 0.0,
      "quantity_delivered_sa_last_year": 0.0,
      "unit_price": 750.0000,
      "unit_price_after_tax": 0.0000,
      "amount_oc": 607500.0000,
      "amount": 607500.0000,
      "discount_rate": 0.0000,
      "main_convert_rate": 1.0,
      "main_quantity": 810.0000,
      "discount_amount_oc": 0.0000,
      "discount_amount": 0.0000,
      "vat_rate": -1.0,
      "vat_amount_oc": 0.0000,
      "vat_amount": 0.0000,
      "main_unit_price": 750.0000,
      "description": "Chai tinh dầu nâu 20ml",
      "inventory_item_name": "Chai tinh dầu nâu 20ml",
      "exchange_rate_operator": "*",
      "inventory_item_code": "C-490201",
      "main_unit_name": "Chai",
      "organization_unit_code": "PKD_AMIS",
      "unit_name": "Chai",
      "is_unit_price_after_tax": false,
      "reftype": 0,
      "account_object_id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
      "quantity_delivered": 0.0,
      "main_quantity_delivered": 0.0,
      "quantity_remain": 0.0,
      "main_quantity_remain": 0.0,
      "status": 0,
      "is_description": false,
      "discount_type": 0,
      "discount_rate_voucher": 0,
      "organization_unit_name": "Phòng Kinh Doanh",
      "is_description_import": false,
      "quantity_delivered_last_year": 0.0,
      "old_quantity_delivered_sa": 0.0,
      "old_quantity_delivered_in": 0.0,
      "old_main_quantity_delivered_sa": 0.0,
      "old_main_quantity_delivered_in": 0.0,
      "crm_id": "228",
      "is_follow_serial_number": false,
      "is_allow_duplicate_serial_number": false,
      "state": 0
    },
    {
      "ref_detail_id": "c475f64a-7f41-4169-b54a-1f15125e5437",
      "refid": "ae48cf0b-eb45-473a-8be6-6036a37c047d",
      "inventory_item_id": "324a909f-16cb-4feb-9b8c-928332a322c0",
      "unit_id": "3a3d4460-f54b-46b5-a26a-cd416a020fa7",
      "main_unit_id": "3a3d4460-f54b-46b5-a26a-cd416a020fa7",
      "organization_unit_id": "48291a3e-3885-4976-abf3-a3d2d781872d",
      "sort_order": 2,
      "is_promotion": false,
      "quantity": 810.0000,
      "quantity_delivered_sa": 810.0,
      "quantity_delivered_in": 810.0,
      "panel_quantity": 0.0,
      "last_year_delivered_before_tax_amount_oc": 0.0,
      "last_year_delivered_before_tax_amount": 0.0,
      "panel_length_quantity": 0.0,
      "panel_width_quantity": 0.0,
      "panel_height_quantity": 0.0,
      "panel_radius_quantity": 0.0,
      "main_quantity_delivered_sa": 810.0,
      "main_quantity_delivered_sa_last_year": 0.0,
      "main_quantity_delivered_in": 810.0,
      "main_quantity_delivered_in_last_year": 0.0,
      "last_year_delivered_amount_oc": 0.0,
      "last_year_delivered_amount": 0.0,
      "quantity_delivered_in_last_year": 0.0,
      "quantity_delivered_sa_last_year": 0.0,
      "unit_price": 890.0000,
      "unit_price_after_tax": 0.0000,
      "amount_oc": 720900.0000,
      "amount": 720900.0000,
      "discount_rate": 0.0000,
      "main_convert_rate": 1.0,
      "main_quantity": 810.0000,
      "discount_amount_oc": 0.0000,
      "discount_amount": 0.0000,
      "vat_rate": -1.0,
      "vat_amount_oc": 0.0000,
      "vat_amount": 0.0000,
      "main_unit_price": 890.0000,
      "description": "Khoen vàng trơn",
      "inventory_item_name": "Khoen vàng trơn",
      "exchange_rate_operator": "*",
      "inventory_item_code": "KV",
      "main_unit_name": "Chiếc",
      "organization_unit_code": "PKD_AMIS",
      "unit_name": "Chiếc",
      "is_unit_price_after_tax": false,
      "reftype": 0,
      "account_object_id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
      "quantity_delivered": 0.0,
      "main_quantity_delivered": 0.0,
      "quantity_remain": 0.0,
      "main_quantity_remain": 0.0,
      "status": 0,
      "is_description": false,
      "discount_type": 0,
      "discount_rate_voucher": 0,
      "organization_unit_name": "Phòng Kinh Doanh",
      "is_description_import": false,
      "quantity_delivered_last_year": 0.0,
      "old_quantity_delivered_sa": 0.0,
      "old_quantity_delivered_in": 0.0,
      "old_main_quantity_delivered_sa": 0.0,
      "old_main_quantity_delivered_in": 0.0,
      "crm_id": "229",
      "is_follow_serial_number": false,
      "is_allow_duplicate_serial_number": false,
      "state": 0
    },
    {
      "ref_detail_id": "5f4e0af5-6cc8-4291-8690-5f2ec17bdee9",
      "refid": "ae48cf0b-eb45-473a-8be6-6036a37c047d",
      "inventory_item_id": "ed6ea128-0b6a-4751-aa76-0dba12ec3d6a",
      "unit_id": "3a3d4460-f54b-46b5-a26a-cd416a020fa7",
      "main_unit_id": "3a3d4460-f54b-46b5-a26a-cd416a020fa7",
      "organization_unit_id": "48291a3e-3885-4976-abf3-a3d2d781872d",
      "sort_order": 4,
      "is_promotion": false,
      "quantity": 810.0000,
      "quantity_delivered_sa": 810.0,
      "quantity_delivered_in": 810.0,
      "panel_quantity": 0.0,
      "last_year_delivered_before_tax_amount_oc": 0.0,
      "last_year_delivered_before_tax_amount": 0.0,
      "panel_length_quantity": 0.0,
      "panel_width_quantity": 0.0,
      "panel_height_quantity": 0.0,
      "panel_radius_quantity": 0.0,
      "main_quantity_delivered_sa": 810.0,
      "main_quantity_delivered_sa_last_year": 0.0,
      "main_quantity_delivered_in": 810.0,
      "main_quantity_delivered_in_last_year": 0.0,
      "last_year_delivered_amount_oc": 0.0,
      "last_year_delivered_amount": 0.0,
      "quantity_delivered_in_last_year": 0.0,
      "quantity_delivered_sa_last_year": 0.0,
      "unit_price": 0.0000,
      "unit_price_after_tax": 0.0000,
      "amount_oc": 0.0000,
      "amount": 0.0000,
      "discount_rate": 0.0000,
      "main_convert_rate": 1.0,
      "main_quantity": 810.0000,
      "discount_amount_oc": 0.0000,
      "discount_amount": 0.0000,
      "vat_rate": -1.0,
      "vat_amount_oc": 0.0000,
      "vat_amount": 0.0000,
      "main_unit_price": 0.0000,
      "description": "Ống thủy tinh 20ml",
      "inventory_item_name": "Ống thủy tinh 20ml",
      "exchange_rate_operator": "*",
      "inventory_item_code": "OTT20",
      "main_unit_name": "Chiếc",
      "organization_unit_code": "PKD_AMIS",
      "unit_name": "Chiếc",
      "is_unit_price_after_tax": false,
      "reftype": 0,
      "account_object_id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
      "quantity_delivered": 0.0,
      "main_quantity_delivered": 0.0,
      "quantity_remain": 0.0,
      "main_quantity_remain": 0.0,
      "status": 0,
      "is_description": false,
      "discount_type": 0,
      "discount_rate_voucher": 0,
      "organization_unit_name": "Phòng Kinh Doanh",
      "is_description_import": false,
      "quantity_delivered_last_year": 0.0,
      "old_quantity_delivered_sa": 0.0,
      "old_quantity_delivered_in": 0.0,
      "old_main_quantity_delivered_sa": 0.0,
      "old_main_quantity_delivered_in": 0.0,
      "crm_id": "231",
      "is_follow_serial_number": false,
      "is_allow_duplicate_serial_number": false,
      "state": 0
    }],
    "voucher_type": 20,
    "is_get_new_id": true,
    "org_refid": "ae48cf0b-eb45-473a-8be6-6036a37c047d",
    "is_allow_group": false,
    "org_refno": "DH0004251",
    "org_reftype": 3520,
    "org_reftype_name": "Đơn đặt hàng",
    "refno_finance": "DH0004251",
    "act_voucher_type": 0,
    "refid": "ae48cf0b-eb45-473a-8be6-6036a37c047d",
    "branch_id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "account_object_id": "68276259-95ff-4a1e-ba41-5e730c243eac",
    "employee_id": "4476d50e-6d76-4202-843b-1367c0c4b4f5",
    "status": 1,
    "delivered_status": 2,
    "due_day": 0,
    "refdate": "2021-05-17T00:00:00.000+07:00",
    "delivery_date": "2021-05-17T00:00:00.000+07:00",
    "is_calculated_cost": false,
    "exchange_rate": 1.0000,
    "total_amount_oc": 1328400.0000,
    "total_amount": 1328400.0000,
    "total_discount_amount_oc": 0.0000,
    "total_discount_amount": 0.0000,
    "total_vat_amount_oc": 0.0000,
    "total_vat_amount": 0.0000,
    "last_year_invoice_amount_oc": 0.0,
    "last_year_invoice_amount": 0.0,
    "refno": "DH0004251",
    "account_object_name": "Thảo - Hà Nội",
    "account_object_code": "THAO-HN",
    "journal_memo": "Đơn hàng bán cho Thảo - Hà Nội",
    "currency_id": "VND",
    "employee_code": "NHHA_AMIS",
    "employee_name": "Nguyễn Hoàng Hải Anh",
    "discount_type": 0,
    "discount_rate_voucher": 0.0,
    "total_sale_amount_oc": 1328400.0000,
    "total_sale_amount": 1328400.0000,
    "total_amount_made": 0.0,
    "total_amount_made_oc": 0.0,
    "ccy_exchange_operator": false,
    "organization_unit_id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "has_create_contract": false,
    "organization_unit_type_id": 0,
    "revenue_status": 1,
    "old_revenue_status": 0,
    "total_receipted_amount": 0.0,
    "total_receipted_amount_oc": 0.0,
    "total_invoice_amount": 1328400.0,
    "old_total_invoice_amount": 0.0,
    "total_invoice_amount_oc": 1328400.0,
    "old_total_invoice_amount_oc": 0.0,
    "is_invoiced": false,
    "old_is_invoiced": false,
    "old_delivered_status": 0,
    "crm_id": "39",
    "isUpdateRevenue": true,
    "check_quantity": false,
    "excel_row_index": 0,
    "is_valid": false,
    "reftype": 3520,
    "created_date": "2021-05-17T14:44:05.000+07:00",
    "created_by": "Nguyễn Hoàng Hải Anh (NHHA)",
    "modified_date": "2021-05-19T09:57:31.8128125+07:00",
    "auto_refno": false,
    "state": 0
  }],
  "dictionary": [{
    "dictionary_type": 1,
    "account_object_id": "68276259-95ff-4a1e-ba41-5e730c243eac",
    "employee_id": "145ddac0-a9e0-4d10-8ee7-074d0560d1c6",
    "gender": 1,
    "number_of_dependent": 0,
    "due_time": 0,
    "account_object_type": 0,
    "is_vendor": false,
    "is_customer": true,
    "is_employee": false,
    "inactive": false,
    "agreement_salary": 0.0000,
    "salary_coefficient": 0.0000,
    "insurance_salary": 0.0000,
    "maximize_debt_amount": 0.0000,
    "receiptable_debt_amount": 0.0,
    "account_object_code": "THAO-HN",
    "account_object_name": "Thảo - Hà Nội",
    "country": "Việt Nam",
    "company_tax_code": "0101243150",
    "is_same_address": false,
    "account_object_group_id_list": "072d375d-b82d-4e7e-8dbb-3beca6c54469",
    "account_object_group_code_list": "NHHA_CRM",
    "account_object_group_name_list": "Nguyễn Hoàng Hải Anh",
    "account_object_group_misa_code_list": ";/00006/;",
    "receive_account": "131",
    "closing_amount": 0.0,
    "reftype": 0,
    "reftype_category": 0,
    "branch_id": "426797a8-2b94-4379-92cb-b40950014d8f",
    "is_convert": false,
    "is_group": false,
    "crm_id": "116",
    "crm_group_id": "3",
    "is_remind_debt": true,
    "excel_row_index": 0,
    "is_valid": false,
    "created_date": "2021-04-29T08:25:50.785785+07:00",
    "created_by": "Huỳnh Dung",
    "modified_date": "2021-04-29T08:29:50.0060063+07:00",
    "modified_by": "SME",
    "auto_refno": false,
    "state": 0
  },
  {
    "dictionary_type": 1,
    "account_object_id": "4476d50e-6d76-4202-843b-1367c0c4b4f5",
    "organization_unit_id": "48291a3e-3885-4976-abf3-a3d2d781872d",
    "gender": 1,
    "is_vendor": false,
    "is_customer": false,
    "is_employee": true,
    "inactive": false,
    "agreement_salary": 0.0,
    "salary_coefficient": 0.0,
    "insurance_salary": 0.0,
    "maximize_debt_amount": 0.0,
    "receiptable_debt_amount": 0.0,
    "account_object_code": "NHHA_AMIS",
    "account_object_name": "Nguyễn Hoàng Hải Anh",
    "contact_email": "baobiduocpham.sg@gmail.com",
    "contact_mobile": "0977841102",
    "company_tax_code": "0101243150",
    "organization_unit_name": "Phòng Kinh Doanh",
    "is_same_address": false,
    "closing_amount": 0.0,
    "reftype": 0,
    "reftype_category": 0,
    "branch_id": "426797a8-2b94-4379-92cb-b40950014d8f",
    "is_convert": true,
    "is_group": false,
    "crm_id": "4476d50e-6d76-4202-843b-1367c0c4b4f5",
    "is_remind_debt": true,
    "excel_row_index": 0,
    "is_valid": false,
    "created_date": "2021-04-29T09:30:48.5545547+07:00",
    "modified_date": "2021-05-04T08:53:22.5465462+07:00",
    "auto_refno": false,
    "state": 0
  },
  {
    "dictionary_type": 3,
    "inventory_item_id": "2cddb2d9-a350-4197-86d1-8e41bd174b98",
    "inventory_item_name": "Bóp cao su trắng",
    "inventory_item_code": "BCST",
    "inventory_item_type": 0,
    "unit_id": "3a3d4460-f54b-46b5-a26a-cd416a020fa7",
    "minimum_stock": 0.0,
    "branch_id": "426797a8-2b94-4379-92cb-b40950014d8f",
    "default_stock_id": "50c2ef28-9ce8-41eb-bc48-1187950f264f",
    "discount_type": 1,
    "cost_method": 0,
    "base_on_formula": 0,
    "is_unit_price_after_tax": false,
    "is_system": false,
    "inactive": false,
    "is_follow_serial_number": false,
    "is_allow_duplicate_serial_number": true,
    "purchase_discount_rate": 0.0,
    "unit_price": 0.0000,
    "sale_price1": 200.0,
    "sale_price2": 0.0,
    "sale_price3": 0.0,
    "fixed_sale_price": 0.0,
    "tax_rate": -1.0,
    "import_tax_rate": 0.0,
    "export_tax_rate": 0.0,
    "fixed_unit_price": 0.0,
    "discount_account": "5213",
    "sale_off_account": "5211",
    "return_account": "5213",
    "purchase_description": "Bóp cao su trắng",
    "sale_description": "Bóp cao su trắng",
    "inventory_account": "1561",
    "cogs_account": "632",
    "sale_account": "5111",
    "unit_list": "[{\"unit_id\": \"3a3d4460-f54b-46b5-a26a-cd416a020fa7\", \"unit_name\": \"Chiếc\", \"sort_order\": 0, \"unit_price\": 0, \"sale_price1\": 200, \"sale_price2\": 0, \"sale_price3\": 0, \"convert_rate\": 1, \"fixed_sale_price\": 0, \"exchange_rate_operator\": \"*\"}]",
    "reftype": 0,
    "reftype_category": 0,
    "purchase_last_unit_price_list": "[{\"currency_id\": \"CNY\",\"unit_id\": \"3a3d4460-f54b-46b5-a26a-cd416a020fa7\",\"unit_name\": \"Chiếc\",\"unit_price\":\"0.0500\"}]",
    "quantityBarCode": 1,
    "allocation_type": 0,
    "allocation_time": 0,
    "allocation_account": "5111",
    "purchase_last_unit_price": 0.0,
    "is_specific_inventory_item": false,
    "has_delete_fixed_unit_price": false,
    "has_delete_unit_price": false,
    "has_delete_discount": false,
    "has_delete_unit_convert": false,
    "has_delete_norm": false,
    "has_delete_serial_type": false,
    "is_edit_multiple": false,
    "is_group": false,
    "excel_row_index": 0,
    "is_valid": false,
    "created_date": "2021-04-29T11:46:25.4254258+07:00",
    "created_by": "Huỳnh Dung",
    "modified_date": "2021-06-24T08:00:28.0620627+07:00",
    "modified_by": "Huỳnh Dung",
    "auto_refno": false,
    "state": 0
  },
  {
    "dictionary_type": 6,
    "unit_id": "3a3d4460-f54b-46b5-a26a-cd416a020fa7",
    "inactive": false,
    "unit_name": "Chiếc",
    "description": "",
    "reftype_category": 0,
    "created_date": "2021-07-14T11:53:03.1621624+07:00",
    "modified_date": "2021-07-14T11:53:03.1621624+07:00",
    "auto_refno": false,
    "state": 0
  },
  {
    "dictionary_type": 3,
    "inventory_item_id": "7c3867e8-31ba-4a3f-9500-e00db27823f8",
    "inventory_item_name": "Chai tinh dầu nâu 20ml",
    "inventory_item_code": "C-490201",
    "inventory_item_type": 0,
    "unit_id": "81cebf94-9cb9-4b20-880a-a01fc0f6d850",
    "minimum_stock": 0.0,
    "branch_id": "426797a8-2b94-4379-92cb-b40950014d8f",
    "default_stock_id": "50c2ef28-9ce8-41eb-bc48-1187950f264f",
    "discount_type": 1,
    "cost_method": 0,
    "base_on_formula": 0,
    "is_unit_price_after_tax": false,
    "is_system": false,
    "inactive": false,
    "is_follow_serial_number": false,
    "is_allow_duplicate_serial_number": true,
    "purchase_discount_rate": 0.0000,
    "unit_price": 0.0000,
    "sale_price1": 0.000000,
    "sale_price2": 0.000000,
    "sale_price3": 0.000000,
    "fixed_sale_price": 0.000000,
    "tax_rate": -1.0,
    "import_tax_rate": 0.0000,
    "export_tax_rate": 0.0000,
    "fixed_unit_price": 0.0,
    "discount_account": "5213",
    "sale_off_account": "5211",
    "return_account": "5213",
    "purchase_description": "Chai tinh dầu nâu 20ml",
    "sale_description": "Chai tinh dầu nâu 20ml",
    "inventory_account": "1561",
    "cogs_account": "632",
    "sale_account": "5111",
    "unit_list": "[{\"unit_id\": \"81cebf94-9cb9-4b20-880a-a01fc0f6d850\", \"unit_name\": \"Chai\", \"sort_order\": 0, \"unit_price\": 0.0, \"sale_price1\": 0.0, \"sale_price2\": 0.0, \"sale_price3\": 0.0, \"convert_rate\": 1.0, \"fixed_sale_price\": 0.0, \"exchange_rate_operator\": \"*\"}]",
    "reftype": 0,
    "reftype_category": 0,
    "purchase_last_unit_price_list": "[{\"currency_id\": \"USD\",\"unit_id\": \"81cebf94-9cb9-4b20-880a-a01fc0f6d850\",\"unit_name\": \"Chai\",\"unit_price\":\"0.0200\"}]",
    "quantityBarCode": 1,
    "allocation_type": 0,
    "allocation_time": 0,
    "allocation_account": "5111",
    "purchase_last_unit_price": 0.0,
    "is_specific_inventory_item": false,
    "has_delete_fixed_unit_price": false,
    "has_delete_unit_price": false,
    "has_delete_discount": false,
    "has_delete_unit_convert": false,
    "has_delete_norm": false,
    "has_delete_serial_type": false,
    "is_edit_multiple": false,
    "is_group": false,
    "excel_row_index": 0,
    "is_valid": false,
    "created_date": "2021-04-29T11:46:25.5575575+07:00",
    "created_by": "Huỳnh Dung",
    "modified_date": "2021-04-29T11:46:25.5575575+07:00",
    "modified_by": "Huỳnh Dung",
    "auto_refno": false,
    "state": 0
  },
  {
    "dictionary_type": 6,
    "unit_id": "81cebf94-9cb9-4b20-880a-a01fc0f6d850",
    "inactive": false,
    "unit_name": "Chai",
    "description": "",
    "reftype_category": 0,
    "created_date": "2021-07-14T11:53:03.1651659+07:00",
    "modified_date": "2021-07-14T11:53:03.1651659+07:00",
    "auto_refno": false,
    "state": 0
  },
  {
    "dictionary_type": 3,
    "inventory_item_id": "324a909f-16cb-4feb-9b8c-928332a322c0",
    "inventory_item_name": "Khoen vàng trơn",
    "inventory_item_code": "KV",
    "inventory_item_type": 0,
    "unit_id": "3a3d4460-f54b-46b5-a26a-cd416a020fa7",
    "minimum_stock": 0.0,
    "inventory_item_category_code_list": "PK",
    "inventory_item_category_name_list": "Phụ kiện",
    "inventory_item_category_id_list": "934c5150-9576-4fa8-a150-6f7aebedbefd",
    "inventory_item_category_misa_code_list": ";/00006/;",
    "branch_id": "426797a8-2b94-4379-92cb-b40950014d8f",
    "default_stock_id": "50c2ef28-9ce8-41eb-bc48-1187950f264f",
    "discount_type": 1,
    "cost_method": 0,
    "base_on_formula": 0,
    "is_unit_price_after_tax": false,
    "is_system": false,
    "inactive": false,
    "is_follow_serial_number": false,
    "is_allow_duplicate_serial_number": true,
    "purchase_discount_rate": 0.0000,
    "unit_price": 620.0000,
    "sale_price1": 0.000000,
    "sale_price2": 0.000000,
    "sale_price3": 0.000000,
    "fixed_sale_price": 0.000000,
    "tax_rate": -1.0,
    "import_tax_rate": 0.0000,
    "export_tax_rate": 0.0000,
    "fixed_unit_price": 0.0,
    "discount_account": "5213",
    "sale_off_account": "5211",
    "return_account": "5213",
    "purchase_description": "Khoen vàng trơn",
    "sale_description": "Khoen vàng trơn",
    "inventory_account": "1561",
    "cogs_account": "632",
    "sale_account": "5111",
    "unit_list": "[{\"unit_id\": \"3a3d4460-f54b-46b5-a26a-cd416a020fa7\", \"unit_name\": \"Chiếc\", \"sort_order\": 0, \"unit_price\": 550.0, \"sale_price1\": 0.0, \"sale_price2\": 0.0, \"sale_price3\": 0.0, \"convert_rate\": 1.0, \"fixed_sale_price\": 0.0, \"exchange_rate_operator\": \"*\"}]",
    "reftype": 0,
    "reftype_category": 0,
    "purchase_last_unit_price_list": "[{\"currency_id\": \"CNY\",\"unit_id\": \"3a3d4460-f54b-46b5-a26a-cd416a020fa7\",\"unit_name\": \"Chiếc\",\"unit_price\":\"0.1000\"}]",
    "quantityBarCode": 1,
    "allocation_type": 0,
    "allocation_time": 0,
    "allocation_account": "5111",
    "purchase_last_unit_price": 0.0,
    "is_specific_inventory_item": false,
    "has_delete_fixed_unit_price": false,
    "has_delete_unit_price": false,
    "has_delete_discount": false,
    "has_delete_unit_convert": false,
    "has_delete_norm": false,
    "has_delete_serial_type": false,
    "is_edit_multiple": false,
    "is_group": false,
    "excel_row_index": 0,
    "is_valid": false,
    "created_date": "2021-04-29T11:46:26.2862861+07:00",
    "created_by": "Huỳnh Dung",
    "modified_date": "2021-04-29T11:46:26.2862861+07:00",
    "modified_by": "Huỳnh Dung",
    "auto_refno": false,
    "state": 0
  },
  {
    "dictionary_type": 3,
    "inventory_item_id": "ed6ea128-0b6a-4751-aa76-0dba12ec3d6a",
    "inventory_item_name": "Ống thủy tinh 20ml",
    "inventory_item_code": "OTT20",
    "inventory_item_type": 0,
    "unit_id": "3a3d4460-f54b-46b5-a26a-cd416a020fa7",
    "minimum_stock": 0.0,
    "branch_id": "426797a8-2b94-4379-92cb-b40950014d8f",
    "default_stock_id": "50c2ef28-9ce8-41eb-bc48-1187950f264f",
    "discount_type": 1,
    "cost_method": 0,
    "base_on_formula": 0,
    "is_unit_price_after_tax": false,
    "is_system": false,
    "inactive": false,
    "is_follow_serial_number": false,
    "is_allow_duplicate_serial_number": true,
    "purchase_discount_rate": 0.0,
    "unit_price": 0.0000,
    "sale_price1": 150.0,
    "sale_price2": 0.0,
    "sale_price3": 0.0,
    "fixed_sale_price": 0.0,
    "tax_rate": -1.0,
    "import_tax_rate": 0.0,
    "export_tax_rate": 0.0,
    "fixed_unit_price": 0.0,
    "discount_account": "5213",
    "sale_off_account": "5211",
    "return_account": "5213",
    "purchase_description": "Ống thủy tinh 20ml",
    "sale_description": "Ống thủy tinh 20ml",
    "inventory_account": "1561",
    "cogs_account": "632",
    "sale_account": "5111",
    "unit_list": "[{\"unit_id\": \"3a3d4460-f54b-46b5-a26a-cd416a020fa7\", \"unit_name\": \"Chiếc\", \"sort_order\": 0, \"unit_price\": 0, \"sale_price1\": 150, \"sale_price2\": 0, \"sale_price3\": 0, \"convert_rate\": 1, \"fixed_sale_price\": 0, \"exchange_rate_operator\": \"*\"}]",
    "reftype": 0,
    "reftype_category": 0,
    "purchase_last_unit_price_list": "[{\"currency_id\": \"CNY\",\"unit_id\": \"3a3d4460-f54b-46b5-a26a-cd416a020fa7\",\"unit_name\": \"Chiếc\",\"unit_price\":\"0.0300\"}]",
    "quantityBarCode": 1,
    "allocation_type": 0,
    "allocation_time": 0,
    "allocation_account": "5111",
    "purchase_last_unit_price": 0.0,
    "is_specific_inventory_item": false,
    "has_delete_fixed_unit_price": false,
    "has_delete_unit_price": false,
    "has_delete_discount": false,
    "has_delete_unit_convert": false,
    "has_delete_norm": false,
    "has_delete_serial_type": false,
    "is_edit_multiple": false,
    "is_group": false,
    "excel_row_index": 0,
    "is_valid": false,
    "created_date": "2021-04-29T11:46:26.8688682+07:00",
    "created_by": "Huỳnh Dung",
    "modified_date": "2021-06-28T09:32:08.0570575+07:00",
    "modified_by": "Huỳnh Dung",
    "auto_refno": false,
    "state": 0
  },
  {
    "dictionary_type": 2,
    "account_object_group_id": "072d375d-b82d-4e7e-8dbb-3beca6c54469",
    "grade": 1,
    "sort_order": 0,
    "is_parent": false,
    "inactive": false,
    "is_system": false,
    "account_object_group_code": "NHHA_CRM",
    "account_object_group_name": "Nguyễn Hoàng Hải Anh",
    "misa_code_id": "/00006/",
    "reftype": 0,
    "reftype_category": 0,
    "crm_id": "3",
    "excel_row_index": 0,
    "is_valid": false,
    "created_date": "2021-04-29T08:29:48.6996997+07:00",
    "modified_date": "2021-04-29T08:29:54.2552555+07:00",
    "modified_by": "SyncCRM",
    "auto_refno": false,
    "state": 0
  },
  {
    "dictionary_type": 5,
    "stock_id": "50c2ef28-9ce8-41eb-bc48-1187950f264f",
    "branch_id": "426797a8-2b94-4379-92cb-b40950014d8f",
    "inactive": false,
    "stock_code": "HCM",
    "stock_name": "Hồ Chí Minh",
    "inventory_account": "1561",
    "reftype_category": 0,
    "reftype": 0,
    "excel_row_index": 0,
    "is_valid": false,
    "created_date": "2021-04-27T15:22:38.000+07:00",
    "created_by": "ConvertACT2",
    "modified_date": "2021-04-27T15:22:38.000+07:00",
    "modified_by": "ConvertACT2",
    "auto_refno": false,
    "state": 0
  },
  {
    "dictionary_type": 4,
    "inventory_category_id": "934c5150-9576-4fa8-a150-6f7aebedbefd",
    "grade": 1,
    "is_parent": false,
    "is_system": false,
    "inactive": false,
    "misa_code_id": "/00006/",
    "inventory_category_code": "PK",
    "inventory_category_name": "Phụ kiện",
    "reftype_category": 0,
    "reftype": 0,
    "excel_row_index": 0,
    "is_valid": false,
    "created_date": "2021-04-27T15:22:38.000+07:00",
    "created_by": "ConvertACT2",
    "modified_date": "2021-04-27T15:22:38.000+07:00",
    "modified_by": "ConvertACT2",
    "auto_refno": false,
    "state": 0
  }]
}

21: Đơn mua hàng (PUOrder). Xem ý nghĩa các thông tin chi tiết tại: Thông tin chung, Danh mục, pu_order

{
  "org_company_code" : "congtydemoketnoiact",
  "app_id" : "0e0a14cf-9e4b-4af9-875b-c490f34a581b",
  "voucher" : [{
      "detail" : [{
          "ref_detail_id" : "f42ff5fb-00a5-43b3-a789-9f16edceab04",
          "refid" : "920cdae2-cb71-48fa-b241-40c207a700e3",
          "inventory_item_id" : "7d34624c-f80e-480f-9531-7e4d10ec4bf8",
          "organization_unit_id" : "bbb51ab2-9839-48b3-9de2-6dd898aebc05",
          "sort_order" : 1,
          "quantity" : 1.0,
          "quantity_receipt" : 0.0,
          "unit_price" : 5000000.0,
          "amount" : 5000000.0,
          "discount_rate" : 0.0,
          "discount_amount" : 0.0,
          "main_convert_rate" : 1.0,
          "main_quantity" : 1.0,
          "quantity_receipt_last_year" : 0.0,
          "unit_price_after_tax" : 0.0,
          "vat_amount" : 0.0,
          "is_description" : false,
          "amount_oc" : 5000000.0,
          "discount_amount_oc" : 0.0,
          "vat_amount_oc" : 0.0,
          "main_unit_price" : 5000000.0,
          "description" : "Bánh gấu ",
          "exchange_rate_operator" : "*",
          "inventory_item_code" : "0105C-MAU",
          "organization_unit_code" : "BĐ",
          "sa_refid" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
          "sa_reftype" : 0,
          "sa_refdate" : "0001-01-01T00:00:00.000+07:00",
          "inventory_item_type" : 0,
          "is_allow_duplicate_serial_number" : false,
          "is_follow_serial_number" : false,
          "panel_width_quantity" : 0.0,
          "panel_height_quantity" : 0.0,
          "panel_radius_quantity" : 0.0,
          "panel_quantity" : 0.0,
          "panel_length_quantity" : 0.0,
          "is_description_import" : false,
          "state" : 0
        }
      ],
      "voucher_type" : 21,
      "is_get_new_id" : true,
      "org_refid" : "920cdae2-cb71-48fa-b241-40c207a700e3",
      "is_allow_group" : false,
      "org_refno" : "ĐMH00001",
      "org_reftype" : 301,
      "org_reftype_name" : "Đơn mua hàng",
      "act_voucher_type" : 0,
      "refid" : "920cdae2-cb71-48fa-b241-40c207a700e3",
      "account_object_id" : "80cbbc52-e46c-44d7-9041-a3765d29b280",
      "branch_id" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
      "employee_id" : "a042dead-a889-4f74-969a-f5d0c207a37e",
      "employee_name" : "Nguyễn Thùy Linnh",
      "status" : 1,
      "reforder" : 1625223777180,
      "refdate" : "2021-07-02T00:00:00.000+07:00",
      "exchange_rate" : 1.0,
      "total_amount_oc" : 5000000.0,
      "total_amount" : 5000000.0,
      "total_vat_amount_oc" : 0.0,
      "total_vat_amount" : 0.0,
      "total_discount_amount_oc" : 0.0,
      "total_discount_amount" : 0.0,
      "discount_type" : 0,
      "discount_rate_voucher" : 0.0,
      "refno" : "ĐMH00001",
      "account_object_name" : "CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ESTC",
      "account_object_address" : "Số 7, ngách 105/325, phố Kim Ngưu, tổ 14c, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam",
      "account_object_tax_code" : "0101243087",
      "account_object_code" : "NCC00001",
      "journal_memo" : "Đơn mua hàng công ty bóng chuyền",
      "currency_id" : "VND",
      "excel_row_index" : 0,
      "is_valid" : false,
      "reftype" : 301,
      "created_date" : "2021-07-02T11:02:57.1801807+07:00",
      "created_by" : "long 26",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }
  ],
  "dictionary" : [{
      "dictionary_type" : 1,
      "account_object_id" : "80cbbc52-e46c-44d7-9041-a3765d29b280",
      "due_time" : 0,
      "account_object_type" : 0,
      "is_vendor" : true,
      "is_customer" : false,
      "is_employee" : false,
      "inactive" : false,
      "agreement_salary" : 0.0,
      "salary_coefficient" : 0.0,
      "insurance_salary" : 0.0,
      "maximize_debt_amount" : 0.0,
      "receiptable_debt_amount" : 0.0,
      "account_object_code" : "NCC00001",
      "account_object_name" : "CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ESTC",
      "address" : "Số 7, ngách 105/325, phố Kim Ngưu, tổ 14c, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam",
      "legal_representative" : "Vũ Quang Thân",
      "district" : "Quận Hai Bà Trưng",
      "ward_or_commune" : "Phường Thanh Lương",
      "country" : "Việt Nam",
      "province_or_city" : "Hà Nội",
      "company_tax_code" : "0101243087",
      "is_same_address" : false,
      "pay_account" : "3311",
      "receive_account" : "131",
      "closing_amount" : 0.0,
      "reftype" : 0,
      "reftype_category" : 0,
      "branch_id" : "2c2261a0-c21c-4ec9-83a4-7e4979f6686b",
      "is_convert" : false,
      "is_group" : false,
      "is_remind_debt" : true,
      "excel_row_index" : 0,
      "is_valid" : false,
      "created_date" : "2021-06-28T16:23:24.4554552+07:00",
      "created_by" : "long 26",
      "modified_date" : "2021-06-28T16:23:24.4554552+07:00",
      "modified_by" : "long 26",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }, {
      "dictionary_type" : 1,
      "account_object_id" : "a042dead-a889-4f74-969a-f5d0c207a37e",
      "organization_unit_id" : "bbb51ab2-9839-48b3-9de2-6dd898aebc05",
      "gender" : 1,
      "is_vendor" : false,
      "is_customer" : false,
      "is_employee" : true,
      "inactive" : false,
      "agreement_salary" : 0.0,
      "salary_coefficient" : 0.0,
      "insurance_salary" : 0.0,
      "maximize_debt_amount" : 0.0,
      "receiptable_debt_amount" : 0.0,
      "account_object_code" : "NV00001",
      "account_object_name" : "Nguyễn Thùy Linnh",
      "organization_unit_name" : "Ba Đình",
      "is_same_address" : false,
      "closing_amount" : 0.0,
      "reftype" : 0,
      "reftype_category" : 0,
      "branch_id" : "2c2261a0-c21c-4ec9-83a4-7e4979f6686b",
      "is_convert" : false,
      "is_group" : false,
      "is_remind_debt" : true,
      "excel_row_index" : 0,
      "is_valid" : false,
      "created_date" : "2021-06-28T16:21:46.2282289+07:00",
      "created_by" : "long 26",
      "modified_date" : "2021-06-28T16:21:46.2282289+07:00",
      "modified_by" : "long 26",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }, {
      "dictionary_type" : 3,
      "inventory_item_id" : "7d34624c-f80e-480f-9531-7e4d10ec4bf8",
      "inventory_item_name" : "Bánh gấu ",
      "inventory_item_code" : "0105C-MAU",
      "inventory_item_type" : 0,
      "minimum_stock" : 0.0,
      "inventory_item_category_code_list" : "HH",
      "inventory_item_category_name_list" : "Hàng hóa",
      "inventory_item_category_id_list" : "3bec6b72-be9a-4208-80cb-5e3b6fab162c",
      "inventory_item_category_misa_code_list" : ";/00003/;",
      "branch_id" : "2c2261a0-c21c-4ec9-83a4-7e4979f6686b",
      "discount_type" : 0,
      "base_on_formula" : 0,
      "is_unit_price_after_tax" : false,
      "is_system" : false,
      "inactive" : false,
      "is_follow_serial_number" : false,
      "is_allow_duplicate_serial_number" : true,
      "purchase_discount_rate" : 0.0,
      "unit_price" : 0.0,
      "sale_price1" : 0.0,
      "sale_price2" : 0.0,
      "sale_price3" : 0.0,
      "fixed_sale_price" : 0.0,
      "import_tax_rate" : 0.0,
      "export_tax_rate" : 0.0,
      "fixed_unit_price" : 0.0,
      "discount_account" : "5111a",
      "sale_off_account" : "5111a",
      "return_account" : "5111a",
      "inventory_account" : "1561",
      "cogs_account" : "632",
      "sale_account" : "5111a",
      "unit_list" : "[{\"unit_id\" : null, \"unit_name\" : null, \"sort_order\" : 0, \"description\" : null, \"sale_price1\" : 0, \"sale_price2\" : 0, \"sale_price3\" : 0, \"convert_rate\" : 1, \"fixed_sale_price\" : 0, \"exchange_rate_operator\" : \"*\"}]",
      "reftype" : 0,
      "reftype_category" : 0,
      "quantityBarCode" : 1,
      "allocation_type" : 0,
      "allocation_time" : 0,
      "allocation_account" : "5111a",
      "purchase_last_unit_price" : 0.0,
      "is_specific_inventory_item" : false,
      "has_delete_fixed_unit_price" : false,
      "has_delete_unit_price" : false,
      "has_delete_discount" : false,
      "has_delete_unit_convert" : false,
      "has_delete_norm" : false,
      "has_delete_serial_type" : false,
      "is_edit_multiple" : false,
      "is_group" : false,
      "excel_row_index" : 0,
      "is_valid" : false,
      "created_date" : "2021-06-30T16:37:46.9709702+07:00",
      "created_by" : "long 26",
      "modified_date" : "2021-06-30T16:37:46.9709702+07:00",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }, {
      "dictionary_type" : 4,
      "inventory_category_id" : "3bec6b72-be9a-4208-80cb-5e3b6fab162c",
      "grade" : 1,
      "is_parent" : false,
      "is_system" : false,
      "inactive" : false,
      "misa_code_id" : "/00003/",
      "inventory_category_code" : "HH",
      "inventory_category_name" : "Hàng hóa",
      "reftype_category" : 0,
      "reftype" : 0,
      "excel_row_index" : 0,
      "is_valid" : false,
      "created_date" : "2021-06-10T14:37:20.000+07:00",
      "created_by" : "ConvertACT2",
      "modified_date" : "2021-06-10T14:37:20.000+07:00",
      "modified_by" : "ConvertACT2",
      "auto_refno" : false,
      "state" : 0
    }
  ]
}

V. Ý nghĩa các thông tin dữ liệu

1. Danh mục

account_object

account_object/account_object_bank_account(string): Lưu thông tin các tài khoản ngân hàng của nhà cung cấp, khách hàng: Cấu trúc: bank_account: Tài khoản bank_name : Tên ngân hàng bank_branch_name: Chi nhánh provin_or_city: Tỉnh , TP của ngân hàng sort_order: số thứ tự
account_object/account_object_code(string): Mã đối tượng
account_object/account_object_group_code_list(string): 
account_object/account_object_group_id_list(string): Danh sách Id của nhóm KH/NCC
account_object/account_object_group_misa_code_list(string): 
account_object/account_object_group_name_list(string): 
account_object/account_object_id(Guid?): PK Đối tượng
account_object/account_object_name(string): Tên đối tượng
account_object/account_object_shipping_address(string): Địa điểm giao hàng: có cú pháp như sau shipping_address sort_order Lưu ý: dòng đầu tiên được cập nhật lên thông tin trường shipping_address
account_object/account_object_type(int?): 0 = là tổ chức; 1 = Là cá nhân
account_object/address(string): Địa chỉ của đối tượng
account_object/agreement_salary(decimal): Lương thỏa thuận
account_object/bank_account(string): Tài khoản ngân hàng (Là số TK cá nhân nếu là nhân viên)
account_object/bank_branch_name(string): Chi nhánh tài khoản ngân hàng)
account_object/bank_name(string): Tên ngân hàng
account_object/bank_province_or_city(string): Tỉnh/Thành phố nơi mở tài khoản ngân hàng
account_object/birth_date(DateTime?): Ngày sinh
account_object/birth_place(string): Nơi sinh
account_object/branch_id(Guid?): Chi nhánh
account_object/company_tax_code(string): Mã số thuế
account_object/contact_address(string): Địa chỉ người liên hệ
account_object/contact_email(string): Email người liên hệ
account_object/contact_fixed_tel(string): Điện thoại cố định người liên hệ
account_object/contact_mobile(string): Số điện thoại di động của người liên hệ
account_object/contact_name(string): Tên người liên hệ
account_object/contact_title(string): Chức vụ người liên hệ (Nếu đối tượng là nhân viên thì đây chính là chức vụ mặc định của nhân viên đó)
account_object/country(string): Quốc gia
account_object/created_by(string): 
account_object/created_date(DateTime?): 
account_object/crm_group_id(string): Id của nhóm khách hàng trên crm
account_object/crm_id(string): ID của vật tư kết nối được lấy từ crm
account_object/debt_amount(decimal): công nợ khách hàng/nhà cung cấp
account_object/description(string): 
account_object/district(string): Quận/ Huyện
account_object/due_time(int?): Hạn nợ ( Số ngày được nợ)
account_object/einvoice_contact_email(string): Email người nhận hóa đơn điện tử
account_object/einvoice_contact_mobile(string): Mobile người nhận hóa đơn điện tử
account_object/einvoice_contact_name(string): Người nhận hóa đơn điện tử
account_object/email_address(string): Địa chỉ Email của tổ chức
account_object/employee_id(Guid?): 
account_object/fax(string): Fax
account_object/gender(int?): Giới tính
account_object/identification_number(string): Số CMTND của người liên hệ
account_object/inactive(bool?): Ngừng theo dõi
account_object/insurance_salary(decimal): Lương đóng bảo hiểm
account_object/is_convert(bool?): Thuộc hệ thống
account_object/is_customer(bool?): Là khách hàng
account_object/is_employee(bool?): Là cán bộ nhân viên
account_object/is_same_address(bool?): Cùng địa chỉ với địa chỉ giao hàng địa chỉ khách hàng
account_object/issue_by(string): Nơi cấp CMTND người liên hệ
account_object/issue_date(DateTime?): Ngày cấp CMTND người liên hệ
account_object/is_vendor(bool?): Là nhà cung cấp
account_object/legal_representative(string): Người đại diện theo pháp luật
account_object/maximize_debt_amount(decimal): Số nợ tối đa
account_object/mobile(string): Số điện thoại di động
account_object/modified_by(string): 
account_object/modified_date(DateTime?): 
account_object/number_of_dependent(int?): Số người phụ thuộc
account_object/organization_unit_id(Guid?): Đơn vị của nhân viên
account_object/organization_unit_name(string): 
account_object/other_contact_mobile(string): Số điện thoại di động khác của người liên hệ
account_object/pay_account(string): tài khoản phải trả
account_object/payment_term_id(Guid?): Điều khoản thanh toán
account_object/prefix(string): Xưng hô
account_object/province_or_city(string): Tỉnh/ Thành phố
account_object/receiptable_debt_amount(decimal): 
account_object/receive_account(string): tài khoản phải thu
account_object/salary_coefficient(decimal): Hệ số lương
account_object/shipping_address(string): 
account_object/tel(string): Số điện thoại cố định
account_object/ward_or_commune(string): Phường/Xã
account_object/website(string): Website

accountobjectgroup

account_object_group/account_object_group_code(string): Mã nhóm khách hàng, nhà cung cấp
account_object_group/account_object_group_id(Guid?): PK
account_object_group/account_object_group_name(string): Tên nhóm khách hàng, nhà cung cấp
account_object_group/created_by(string): 
account_object_group/created_date(DateTime?): 
account_object_group/crm_id(string): ID của vật tư kết nối được lấy từ crm
account_object_group/description(string): Diễn giải
account_object_group/grade(int?): 
account_object_group/inactive(bool?): Ngừng theo dõi
account_object_group/is_parent(bool?): 
account_object_group/is_system(bool?): Thuộc hệ thống
account_object_group/misa_code_id(string): 
account_object_group/modified_by(string): 
account_object_group/modified_date(DateTime?): 
account_object_group/parent_id(Guid?): 
account_object_group/sort_order(int?): 

bank

bank/address(string): Địa điểm hội sở chính
bank/bank_code(string): Tên viết tắt
bank/bank_id(Guid?): Khoá chính
bank/bank_name(string): Tên ngân hàng đầy đủ
bank/bank_name_english(string): Tên ngân hàng đầy đủ tiếng anh
bank/created_by(string): Người tạo
bank/created_date(DateTime?): Ngày tạo
bank/description(string): Diễn giải
bank/ebank_code(string): 
bank/icon(string): 
bank/inactive(bool?): Ngừng theo dõi
bank/modified_by(string): Người sửa
bank/modified_date(DateTime?): Ngày sửa

bank_account

bank_account/account_holder(string): Chủ tài khoản
bank_account/address(string): Địa chỉ nơi mở
bank_account/bank_account_id(Guid?): PK Tài khoản ngân hàng
bank_account/bank_account_number(string): Số tài khoản ngân hàng
bank_account/bank_branch_name(string): Chi nhánh,Nơi mở: ví dụ Ngân hàng VCB chi nhánh 01
bank_account/bank_id(Guid?): Ngân hàng
bank_account/bank_name(string): Tên ngân hàng
bank_account/branch_id(Guid?): Chi nhánh làm việc (thuộc về cơ cấu tổ chức)
bank_account/created_by(string): 
bank_account/created_date(DateTime?): 
bank_account/description(string): Diễn giải
bank_account/inactive(bool?): Ngừng theo dõi
bank_account/modified_by(string): 
bank_account/modified_date(DateTime?): 
bank_account/province_or_city(string): 

budget_item

budget_item/budget_item_code(string): Mã mục chi
budget_item/budget_item_id(Guid?): FK của bảng
budget_item/budget_item_name(string): Tên mục chi
budget_item/budget_item_type(int?): 0: Mục thu; 1: Mục chi
budget_item/created_by(string): 
budget_item/created_date(DateTime?): 
budget_item/description(string): Diễn giải
budget_item/grade(int?): Cấp bậc
budget_item/inactive(bool?): Ngừng theo dõi
budget_item/is_monthly_incurred(bool?): Là khoản phát sinh định kỳ hàng tháng
budget_item/is_parent(bool?): Là mục chi cha
budget_item/is_system(bool?): Là hệ thống
budget_item/misa_code_id(string): 
budget_item/modified_by(string): 
budget_item/modified_date(DateTime?): 
budget_item/parent_id(Guid?): Mục chi cha

expense_item

expense_item/created_by(string): 
expense_item/created_date(DateTime?): 
expense_item/description(string): Diễn giải
expense_item/expense_item_code(string): Mã khoản mục chi phí
expense_item/expense_item_id(Guid?): PK
expense_item/expense_item_name(string): Tên khoản mục chi phí
expense_item/grade(int?): 
expense_item/inactive(bool?): Ngừng theo dõi
expense_item/is_parent(bool?): 
expense_item/is_system(bool?): Thuộc hệ thống
expense_item/misa_code_id(string): 
expense_item/modified_by(string): 
expense_item/modified_date(DateTime?): 
expense_item/parent_id(Guid?): ID khoản mục chi phí cha

inventory_item

inventory_item/allocation_account(string): Tài khoản doanh thu phân bổ
inventory_item/allocation_formula(string): Công thức cho số kỳ phân bổ
inventory_item/allocation_time(int?): Số kỳ phân bổ doanh thu
inventory_item/allocation_type(int?): Loại kỳ phân bổ:
  0: Số kỳ phân bổ cố định
  1: Số kỳ phân bổ trên một đơn vị số lượng
inventory_item/back_end_formula(string): Công thức tính số lượng trên chứng từ bán hàng chuyển từ công thức NSD ra để dùng tính toán trên chứng từ bán hàng
inventory_item/bar_code(string): Mã vạch (dùng máy đọc mã vạch gí vào phát lên ngay). Khi mua, bán hàng, lại gí vào tự động tìm ra VTHH đó.
inventory_item/base_on_formula(int?): Dựa trên cách tính: 1 Là Chu vi hình chữ nhật; 2 Là Diện tích hình chữ nhật; 3 Là THể tích hình hộp chữ nhật; 4 Là Chu vi hình tròn; 5 Là Diện tích hình tròn; 6 Là Thể tích hình trụ; 0 Là Khác
inventory_item/branch_id(Guid?): Chi nhánh
inventory_item/cogs_account(string): Tài khoản chi phí
inventory_item/cost_method(int?): Phương pháp tính giá (vẫn để pp tính giá trong danh mục này vì thỉnh thoảng vẫn có KH muốn mỗi VTHH tính theo 1 pp khác nhau)
inventory_item/created_by(string): 
inventory_item/created_date(DateTime?): 
inventory_item/crm_category_id(string): Id trên crm của nhóm vật tư 
inventory_item/crm_id(string): ID của vật tư kết nối được lấy từ crm
inventory_item/default_stock_id(Guid?): Kho ngầm định
inventory_item/description(string): Mô tả thêm thông tin hàng hóa, quy cách
inventory_item/discount_account(string): 
inventory_item/discount_type(int?): Loại chiết khấu (0= Không chiết khấu; 1= % chiết khấu;2= Số tiền chiết khấu, ; 3= Số tiền CK/1 đơn vị SL)
inventory_item/export_tax_rate(decimal): Thuế xuất khẩu
inventory_item/fixed_sale_price(decimal): Giá bán cố định
inventory_item/fixed_unit_price(decimal): Đơn giá mua cố định
inventory_item/front_end_formula(string): Công thức tính số lượng trên chứng từ bán hàng do NSD nhập
inventory_item/guaranty_period(string): Thời hạn bảo hành
inventory_item/image(string): Hình ảnh
inventory_item/import_tax_rate(decimal): Thuế nhập khẩu
inventory_item/inactive(bool?): Ngừng theo dõi
inventory_item/inventory_account(string): Tài khoản kho
inventory_item/inventory_category_special_tax_id(Guid?): Nhóm HHDV chịu thuế tiêu thu đặc biệt
inventory_item/inventory_item_category_code_list(string): 
inventory_item/inventory_item_category_id_list(string): 
inventory_item/inventory_item_category_misa_code_list(string): 
inventory_item/inventory_item_category_name_list(string): 
inventory_item/inventory_item_code(string): Mã vật tư, hàng hóa
inventory_item/inventory_item_id(Guid?): PK Vật tư
inventory_item/inventory_item_name(string): Tên vật tư, hàng hóa
inventory_item/inventory_item_source(string): Nguồn gốc hàng hóa
inventory_item/inventory_item_type(int?): Tính chất:0 Là Vật tư hàng hóa; 1: Là thành phẩm; 2 Là dịch vụ;3 là Nguyên vật liệu
inventory_item/is_allow_duplicate_serial_number(bool?): Cho phép trùng mã quy cách hay không: nếu có một mã quy cách không cho phép trùng thì sẽ cập nhật =false, ngược lại=true
inventory_item/is_follow_serial_number(bool?): Theo dõi theo mã quy cách
inventory_item/is_system(bool?): Là hệ thống
inventory_item/is_unit_price_after_tax(bool?): Là đơn giá sau thuế
inventory_item/minimum_stock(decimal): Số lượng tồn tối thiểu
inventory_item/modified_by(string): 
inventory_item/modified_date(DateTime?): 
inventory_item/purchase_description(string): Diễn giải khi mua
inventory_item/purchase_discount_rate(decimal): Tỷ lệ chiết khấu khi mua hàng
inventory_item/purchase_fixed_unit_price_list(string): Danh sách đơn giá mua cố định: 
inventory_item/purchase_last_unit_price_list(string): Danh sách đơn giá mua gần nhất: 
inventory_item/return_account(string): 
inventory_item/sale_account(string): Tài khoản doanh thu
inventory_item/sale_description(string): Diễn giải khi bán
inventory_item/sale_off_account(string): 
inventory_item/sale_price1(decimal): Đơn giá bán 1
inventory_item/sale_price2(decimal): Đơn giá bán 2
inventory_item/sale_price3(decimal): Đơn giá bán 3
inventory_item/specificity(string): 
inventory_item/ta_career_group_id(int?): Nhóm ngành nghề tính thuế trực tiếp trên doanh thu
inventory_item/tax_rate(decimal): Thuế suất GTGT: 0=0%;5=5%;10=10%;-1=KCT
inventory_item/unit_id(Guid?): Đơn vị tính chính
inventory_item/unit_list(string): Danh sách đơn vị tính : bao gồm đơn vị tính chính và các đơn vị chuyển đổi của nó cấu trúc: unit_id: value unit_name: value, exchange_rate_operator: value, convert_rate: value   sort_order ,   sale_price1 ,   sale_price2 ,   sale_price3 ,   fixed_sale_price numeric, 
inventory_item/unit_price(decimal): Đơn giá mua gần nhất
inventory_item_unit_convert(List<inventory_item_unit_convert>): Danh sách đơn vị chuyển đổi

inventoryitemunit_convert

inventory_item_id: ID vật tư
unit_id:Đơn vị chuyển đổi
sort_order:Số thứ tự
convert_rate:Tỷ lệ chuyển đổi về đơn vị chính
exchange_rate_operator:Phép tính chuyển đổi

inventoryitemcategory

inventory_item_category/created_by(string): 
inventory_item_category/created_date(DateTime?): 
inventory_item_category/crm_id(string): ID của vật tư kết nối được lấy từ crm
inventory_item_category/description(string): Mô tả loại hàng hóa
inventory_item_category/grade(int?): Cấp bậc
inventory_item_category/inactive(bool?): Ngừng theo dõi
inventory_item_category/inventory_category_code(string): Mã loại vật tư
inventory_item_category/inventory_category_id(Guid?): PK Loại vật tư
inventory_item_category/inventory_category_name(string): Tên loại vật tư
inventory_item_category/is_parent(bool?): Là cha
inventory_item_category/is_system(bool?): Thuộc hệ thống
inventory_item_category/misa_code_id(string): 
inventory_item_category/modified_by(string): 
inventory_item_category/modified_date(DateTime?): 
inventory_item_category/parent_id(Guid?): Mã cha

stock

stock/branch_id(Guid?): 
stock/created_by(string): 
stock/created_date(DateTime?): 
stock/description(string): Diễn giải
stock/inactive(bool?): Ngừng theo dõi
stock/inventory_account(string): 
stock/modified_by(string): 
stock/modified_date(DateTime?): 
stock/stock_code(string): Mã kho
stock/stock_id(Guid?): PK kho
stock/stock_name(string): Tên kho

unit

unit/created_by(string): 
unit/created_date(DateTime?): 
unit/description(string): Mô tả
unit/inactive(bool?): Ngừng theo dõi
unit/modified_by(string): 
unit/modified_date(DateTime?): 
unit/unit_id(Guid?): PK
unit/unit_name(string): Tên đơn vị tính

2.Chứng từ

Một số thông tin chung

+ voucher_type: Thông tin đại diện cho mỗi loại chứng từ được đẩy sang AMIS kế toán.
+ reftype: Loại chứng từ kế toán.
+ org_refid: id của chứng từ trên dữ liệu gốc.
+ is\_allow\_group: Cho phép gộp chứng từ/chi tiết chứng từ.
+ org_refno: Số chứng từ trên dữ liệu gốc
+ org\_reftype\_name: Tên loại chứng từ trên dữ liệu gốc
+ branch_id: ID chi nhánh, trường hợp bỏ trống hoặc gửi ID không có trên danh mục chi nhánh thì dữ liệu sẽ được chuyển vào tổng công ty.

+voucher_type: Thông tin đại diện cho mỗi loại chứng từ, tùy theo mỗi loại sẽ được định nghĩa các thông tin đầu vào khác nhau. Xem thêm: Danh sách các loại chứng từ hỗ trợ đồng bộ sang AMIS kế toán.

+reftype: Loại chứng từ kế toán. Xem thêm: 9. Danh sách các loại chứng từ của AMIS kế toán (reftype). Nếu bỏ trống hệ thống sẽ tự mặc định.

ba_deposit

ba_deposit/account_object_address(string): Địa chỉ người nộp tiền
ba_deposit/account_object_bank_account(string): số tài khoản ngân hàng
ba_deposit/account_object_bank_account_name(string): 
ba_deposit/account_object_id(Guid?): Mã người nộp tiền
ba_deposit/account_object_name(string): Tên người nộp tiền/Kho bạc
ba_deposit/attachment_id_list(string): Bảng lưu trữ mảng các id của attachment_id dưới dạng json
ba_deposit/bank_account_id(Guid?): Tài khoản ngân hàng
ba_deposit/bank_account_number(string): 
ba_deposit/bank_name(string): Tên ngân hàng
ba_deposit/branch_id(Guid?): Mã chi nhánh
ba_deposit/created_by(string): 
ba_deposit/created_date(DateTime?): 
ba_deposit/currency_id(string): Loại tiền
ba_deposit/custom_field1(string): Kieu du lieu custom field1
ba_deposit/custom_field10(string): Kieu du lieu custom field10
ba_deposit/custom_field2(string): Kieu du lieu custom field3
ba_deposit/custom_field3(string): Kieu du lieu custom field3
ba_deposit/custom_field4(string): Kieu du lieu custom field4
ba_deposit/custom_field5(string): Kieu du lieu custom field5
ba_deposit/custom_field6(string): Kieu du lieu custom field6
ba_deposit/custom_field7(string): Kieu du lieu custom field7
ba_deposit/custom_field8(string): Kieu du lieu custom field8
ba_deposit/custom_field9(string): Kieu du lieu custom field9
ba_deposit/display_on_book(int?): Xác định chứng từ được ghi vào sổ nào (0=Sổ tài chinh;1=Sổ quản trị;2=Cả hai)
ba_deposit/employee_code(string): Mã nhân viên
ba_deposit/employee_id(Guid?): Nhân viên
ba_deposit/employee_name(string): 
ba_deposit/exchange_rate(decimal): Tỷ giá hối đoái
ba_deposit/is_create_from_eb_history(bool?): 
ba_deposit/is_posted_finance(bool?): Trạng thái (Ghi sổ/Chưa ghi sổ)
ba_deposit/is_posted_management(bool?): Trạng thái ghi vào sổ quản trị
ba_deposit/journal_memo(string): Diễn giải Lý do thu
ba_deposit/modified_by(string): 
ba_deposit/modified_date(DateTime?): 
ba_deposit/posted_date(DateTime?): Ngày hạch toán
ba_deposit/reason_type_id(int?): Lý do thu
ba_deposit/reason_type_name(string): 
ba_deposit/refdate(DateTime?): Ngày chứng từ
ba_deposit/refid(Guid?): PK
ba_deposit/refno_finance(string): Số chứng từ sổ tài chính
ba_deposit/refno_management(string): Số chứng từ sổ quản trị
ba_deposit/reforder(long?): Số thứ tự chứng từ nhập vào database
ba_deposit/reftype(int?): Loại chứng từ (Lấy từ bảng RefType)
ba_deposit/total_amount(decimal): Tổng tiền hàng quy đổi
ba_deposit/total_amount_oc(decimal): Tổng tiền hàng
detail(List<ba_deposit_detail>): Chi tiết chứng từ 

badepositdetail

ba_deposit_detail/account_name(string): tên tài khoan
ba_deposit_detail/account_object_code(string): Mã đối tượng
ba_deposit_detail/account_object_id(Guid?): Mã đối tượng
ba_deposit_detail/amount(decimal): Số tiền quy đổi
ba_deposit_detail/amount_oc(decimal): Số tiền
ba_deposit_detail/budget_item_code(string): Mã ngân sách - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_deposit_detail/budget_item_id(Guid?): Mục thu - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_deposit_detail/budget_item_name(string): Tên mục thu/chi - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_deposit_detail/business_type(int?): 
ba_deposit_detail/contract_code(string): Mã hợp đồng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_deposit_detail/contract_id(Guid?): Hợp đồng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_deposit_detail/contract_sign_date(DateTime?): Ngày ký của hợp đồng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_deposit_detail/contract_subject(string): Trích yếu hợp đồng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_deposit_detail/credit_account(string): Tài khoản Có
ba_deposit_detail/custom_field1(string): Kieu du lieu custom field1
ba_deposit_detail/custom_field10(string): Kieu du lieu custom field10
ba_deposit_detail/custom_field2(string): Kieu du lieu custom field3
ba_deposit_detail/custom_field3(string): Kieu du lieu custom field3
ba_deposit_detail/custom_field4(string): Kieu du lieu custom field4
ba_deposit_detail/custom_field5(string): Kieu du lieu custom field5
ba_deposit_detail/custom_field6(string): Kieu du lieu custom field6
ba_deposit_detail/custom_field7(string): Kieu du lieu custom field7
ba_deposit_detail/custom_field8(string): Kieu du lieu custom field8
ba_deposit_detail/custom_field9(string): Kieu du lieu custom field9
ba_deposit_detail/debit_account(string): Tài khoản nợ
ba_deposit_detail/debt_agreement_id(Guid?): Khế ước vay
ba_deposit_detail/description(string): Diễn giải
ba_deposit_detail/expense_item_code(string): Mã KMCP - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_deposit_detail/expense_item_id(Guid?): Khoản mục chi phí (dùng cho Thu tiền KH) - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_deposit_detail/expense_item_name(string): Tên khoản mục chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_deposit_detail/job_code(string): Mã ÐT TPCP - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_deposit_detail/job_id(Guid?): Đối tượng THCP - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_deposit_detail/job_name(string): Tên đối tượng tập hợp chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_deposit_detail/list_item_code(string): Mã thống kê - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_deposit_detail/list_item_id(Guid?): Mã thống kê - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_deposit_detail/list_item_name(string): Tên mã thống kê - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_deposit_detail/loan_agreement_refid(Guid?): ID khế ước vay
ba_deposit_detail/loan_agreement_refno(string): Số chứng từ khế ước vay
ba_deposit_detail/order_code(string): Mã don hàng (bán hàng) - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_deposit_detail/order_id(Guid?): Đơn hàng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_deposit_detail/organization_unit_code(string): Mã phòng ban - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_deposit_detail/organization_unit_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_deposit_detail/organization_unit_name(string): Tên đơn vị - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_deposit_detail/project_work_code(string): Mã công trình - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_deposit_detail/project_work_id(Guid?): Công trình/Dự án - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_deposit_detail/project_work_name(string): Tên công trình - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_deposit_detail/pu_contract_id(Guid?): Hợp đồng mua - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_deposit_detail/pu_contract_subject(string): Trich yeu hop dong mua - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_deposit_detail/pu_order_refid(Guid?): 
ba_deposit_detail/ref_detail_id(Guid?): PK
ba_deposit_detail/refid(Guid?): FK
ba_deposit_detail/sort_order(int?): Thứ tự sắp xếp các dòng chi tiết
ba_deposit_detail/un_resonable_cost(bool?): 

bainternaltransfer

ba_internal_transfer/attachment_id_list(string): Bảng lưu trữ mảng các id của attachment_id dưới dạng json
ba_internal_transfer/bank_code(string): Mã ngân hàng chuyển tiền
ba_internal_transfer/branch_id(Guid?): FK: ID chi nhánh
ba_internal_transfer/created_by(string): 
ba_internal_transfer/created_date(DateTime?): 
ba_internal_transfer/currency_id(string): Loại tiền
ba_internal_transfer/custom_field1(string): Kieu du lieu custom field1
ba_internal_transfer/custom_field10(string): Kieu du lieu custom field10
ba_internal_transfer/custom_field2(string): Kieu du lieu custom field3
ba_internal_transfer/custom_field3(string): Kieu du lieu custom field3
ba_internal_transfer/custom_field4(string): Kieu du lieu custom field4
ba_internal_transfer/custom_field5(string): Kieu du lieu custom field5
ba_internal_transfer/custom_field6(string): Kieu du lieu custom field6
ba_internal_transfer/custom_field7(string): Kieu du lieu custom field7
ba_internal_transfer/custom_field8(string): Kieu du lieu custom field8
ba_internal_transfer/custom_field9(string): Kieu du lieu custom field9
ba_internal_transfer/display_on_book(int?): Xác định chứng từ được ghi vào sổ nào (0=Sổ tài chinh;1=Sổ quản trị;2=Cả hai)
ba_internal_transfer/exchange_rate(decimal): Tỷ giá
ba_internal_transfer/from_bank_account_id(Guid?): Từ Tài khoản ngân hàng
ba_internal_transfer/from_bank_account_name(string): Tên hoặc diễn giải ngân hàng chuyển từ
ba_internal_transfer/from_bank_account_number(string): 
ba_internal_transfer/is_create_from_eb_history(bool?): thực hiện lập lệnh chuyển tiền
ba_internal_transfer/is_posted_finance(bool?): Trạng thái (Ghi sổ/Chưa ghi sổ)
ba_internal_transfer/is_posted_management(bool?): Trạng thái ghi vào sổ quản trị
ba_internal_transfer/journal_memo(string): Lý do chuyển
ba_internal_transfer/modified_by(string): 
ba_internal_transfer/modified_date(DateTime?): 
ba_internal_transfer/posted_date(DateTime?): Ngày hạch toán
ba_internal_transfer/refdate(DateTime?): Ngày chứng từ
ba_internal_transfer/refid(Guid?): PK
ba_internal_transfer/refno_finance(string): Số chứng từ
ba_internal_transfer/refno_management(string): Số chứng từ sổ quản trị
ba_internal_transfer/reforder(long?): Số thứ tự chứng từ nhập vào database
ba_internal_transfer/reftype(int?): Loại chứng từ (Lấy từ bảng RefType)
ba_internal_transfer/to_bank_account_id(Guid?): đến Tài khoản ngân hàng
ba_internal_transfer/to_bank_account_name(string): Tên hoặc diễn giải ngân hàng chuyển đến
ba_internal_transfer/to_bank_account_number(string): 
ba_internal_transfer/total_amount(decimal): Tổng tiền chuyển quy đổi
ba_internal_transfer/total_amount_oc(decimal): Tổng tiền chuyển
detail(List<ba_internal_transfer_detail>): Chi tiết chứng từ  

bainternaltransfer_detail

ba_internal_transfer_detail/account_name(string): tên tài khoan
ba_internal_transfer_detail/amount(decimal): Số tiền quy đổi
ba_internal_transfer_detail/amount_oc(decimal): Số tiền
ba_internal_transfer_detail/budget_item_code(string): Mã ngân sách - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_internal_transfer_detail/budget_item_id(Guid?): Mục thu - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_internal_transfer_detail/budget_item_name(string): Tên mục thu/chi - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_internal_transfer_detail/cash_out_amount_finance(decimal): Quy đổi theo Tỷ giá xuất quỹ sổ tài chính
ba_internal_transfer_detail/cash_out_amount_management(decimal): Quy đổi theo Tỷ giá xuất quỹ sổ quản trị
ba_internal_transfer_detail/cash_out_diff_account_number_finance(string): Tài khoản xử lý chênh lệch Tỷ giá xuất quỹ sổ tài chính
ba_internal_transfer_detail/cash_out_diff_account_number_management(string): Tài khoản xử lý chênh lệch Tỷ giá xuất quỹ sổ quản trị
ba_internal_transfer_detail/cash_out_diff_amount_finance(decimal): Chênh lệch Tỷ giá xuất quỹ sổ tài chính
ba_internal_transfer_detail/cash_out_diff_amount_management(decimal): Chênh lệch Tỷ giá xuất quỹ sổ quản trị
ba_internal_transfer_detail/cash_out_exchange_rate_finance(decimal): Tỷ giá xuất quỹ sổ tài chính
ba_internal_transfer_detail/cash_out_exchange_rate_management(decimal): Tỷ giá xuất quỹ sổ quản trị
ba_internal_transfer_detail/contract_code(string): Mã hợp đồng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_internal_transfer_detail/contract_id(Guid?): Hợp đồng bán - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_internal_transfer_detail/contract_sign_date(DateTime?): Ngày ký của hợp đồng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_internal_transfer_detail/contract_subject(string): Trich yeu hop dong - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_internal_transfer_detail/credit_account(string): TK Có
ba_internal_transfer_detail/custom_field(string): 
ba_internal_transfer_detail/custom_field1(string): Kieu du lieu custom field1
ba_internal_transfer_detail/custom_field10(string): Kieu du lieu custom field10
ba_internal_transfer_detail/custom_field2(string): Kieu du lieu custom field3
ba_internal_transfer_detail/custom_field3(string): Kieu du lieu custom field3
ba_internal_transfer_detail/custom_field4(string): Kieu du lieu custom field4
ba_internal_transfer_detail/custom_field5(string): Kieu du lieu custom field5
ba_internal_transfer_detail/custom_field6(string): Kieu du lieu custom field6
ba_internal_transfer_detail/custom_field7(string): Kieu du lieu custom field7
ba_internal_transfer_detail/custom_field8(string): Kieu du lieu custom field8
ba_internal_transfer_detail/custom_field9(string): Kieu du lieu custom field9
ba_internal_transfer_detail/debit_account(string): TK Nợ
ba_internal_transfer_detail/description(string): Diễn giải
ba_internal_transfer_detail/expense_item_code(string): Mã KMCP - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_internal_transfer_detail/expense_item_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_internal_transfer_detail/expense_item_name(string): Tên khoản mục chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_internal_transfer_detail/job_code(string): Mã ÐT TPCP - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_internal_transfer_detail/job_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_internal_transfer_detail/job_name(string): Tên đối tượng tập hợp chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_internal_transfer_detail/list_item_code(string): Mã thống kê - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_internal_transfer_detail/list_item_id(Guid?): Mã thống kê - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_internal_transfer_detail/list_item_name(string): Tên mã thống kê - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_internal_transfer_detail/order_code(string): Mã don hàng (bán hàng) - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_internal_transfer_detail/order_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_internal_transfer_detail/organization_unit_code(string): Mã phòng ban - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_internal_transfer_detail/organization_unit_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_internal_transfer_detail/organization_unit_name(string): Tên đơn vị - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_internal_transfer_detail/project_work_code(string): Mã công trình - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_internal_transfer_detail/project_work_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_internal_transfer_detail/project_work_name(string): Tên công trình - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_internal_transfer_detail/pu_contract_id(Guid?): Hợp đồng mua - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_internal_transfer_detail/pu_contract_subject(string): Trich yeu hop dong mua - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_internal_transfer_detail/pu_order_refid(Guid?): 
ba_internal_transfer_detail/ref_detail_id(Guid?): PK
ba_internal_transfer_detail/refid(Guid?): FK
ba_internal_transfer_detail/sort_order(int?): Thứ tự sắp xếp các dòng chi tiết
ba_internal_transfer_detail/un_resonable_cost(bool?): 

ba_withdraw

ba_withdraw/account_object_address(string): Địa chỉ đơn vị nhận tiền
ba_withdraw/account_object_bank_account(string): Tài khoản đơn vị nhận tiền
ba_withdraw/account_object_bank_name(string): Tên ngân hàng đơn vị nhận tiền
ba_withdraw/account_object_contact_idnumber(string): Số CMTND của Người lĩnh tiền
ba_withdraw/account_object_contact_issue_by(string): Nơi cấp CMTND Người lĩnh tiền
ba_withdraw/account_object_contact_issue_date(DateTime?): Ngày cấp CMTND Người lĩnh tiền
ba_withdraw/account_object_contact_name(string): Người lĩnh tiền
ba_withdraw/account_object_id(Guid?): Mã đơn vị nhận tiền
ba_withdraw/account_object_name(string): Têm đơn vị nhận tiền (Tên đối tượng/Kho bạc nhà nước)
ba_withdraw/attachment_id_list(string): Bảng lưu trữ mảng các id của attachment_id dưới dạng json
ba_withdraw/bank_account_id(Guid?): Tài khoản ngân hàng
ba_withdraw/bank_account_number(string): 
ba_withdraw/bank_code(string): Mã ngân hàng tài khoản chi
ba_withdraw/bank_name(string): Tên ngân hàng đơn vị trả tiền
ba_withdraw/branch_id(Guid?): Mã chi nhánh
ba_withdraw/created_by(string): 
ba_withdraw/created_date(DateTime?): 
ba_withdraw/currency_id(string): Loại tiền
ba_withdraw/custom_field1(string): Kieu du lieu custom field1
ba_withdraw/custom_field10(string): Kieu du lieu custom field10
ba_withdraw/custom_field2(string): Kieu du lieu custom field3
ba_withdraw/custom_field3(string): Kieu du lieu custom field3
ba_withdraw/custom_field4(string): Kieu du lieu custom field4
ba_withdraw/custom_field5(string): Kieu du lieu custom field5
ba_withdraw/custom_field6(string): Kieu du lieu custom field6
ba_withdraw/custom_field7(string): Kieu du lieu custom field7
ba_withdraw/custom_field8(string): Kieu du lieu custom field8
ba_withdraw/custom_field9(string): Kieu du lieu custom field9
ba_withdraw/display_on_book(int?): Xác định chứng từ được ghi vào sổ nào (0=Sổ tài chinh;1=Sổ quản trị;2=Cả hai)
ba_withdraw/employee_code(string): 
ba_withdraw/employee_id(Guid?): 
ba_withdraw/employee_name(string): 
ba_withdraw/exchange_rate(decimal): Tỷ giá hối đoái
ba_withdraw/is_create_from_accontant_fee(bool?): UNC có phải sinh ra từ hạch toán phí lệnh chuyển tiền hay không
ba_withdraw/is_create_from_eb_history(bool?): 
ba_withdraw/is_environment_vat(bool?): 
ba_withdraw/is_import_vat(bool?): 
ba_withdraw/is_posted_finance(bool?): Trạng thái (Ghi sổ/Chưa ghi sổ)
ba_withdraw/is_posted_management(bool?): Trạng thái ghi vào sổ quản trị
ba_withdraw/is_special_vat(bool?): 
ba_withdraw/is_vat(bool?): 
ba_withdraw/journal_memo(string): Diễn giải Nội dung thanh toán
ba_withdraw/modified_by(string): 
ba_withdraw/modified_date(DateTime?): 
ba_withdraw/posted_date(DateTime?): Ngày hạch toán
ba_withdraw/reason_type_id(int?): Nội dung thanh toán
ba_withdraw/reason_type_name(string): 
ba_withdraw/refdate(DateTime?): Ngày chứng từ
ba_withdraw/refid(Guid?): PK
ba_withdraw/refno_finance(string): Số chứng từ Sổ tài chính
ba_withdraw/refno_management(string): Số chứng từ sổ quản trị
ba_withdraw/reforder(long?): Số thứ tự chứng từ nhập vào database
ba_withdraw/reftype(int?): Loại chứng từ (Lấy từ bảng RefType)
ba_withdraw/settlement_deadline_date(DateTime?): 
ba_withdraw/total_amount(decimal): Số tiền= Tổng tiền từ Detail tương ứng với ID (Sum(Amount)) (Quy đổi)
ba_withdraw/total_amount_oc(decimal): Số tiền
ba_withdraw/total_vat_amount(decimal): Thuế quy đổi
ba_withdraw/total_vat_amount_oc(decimal): Thuế nguyên tệ
detail(List<ba_withdraw_detail>): Chi tiết chứng từ 

bawithdrawdetail

ba_withdraw_detail/account_name(string): tên tài khoan
ba_withdraw_detail/account_object_code(string): Mã d?i tu?ng
ba_withdraw_detail/account_object_id(Guid?): ID đối tượng
ba_withdraw_detail/amount(decimal): Số tiền quy đổi
ba_withdraw_detail/amount_oc(decimal): Số tiền
ba_withdraw_detail/budget_item_code(string): Mã ngân sách - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_withdraw_detail/budget_item_id(Guid?): Mục chi - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_withdraw_detail/budget_item_name(string): Tên mục thu/chi - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_withdraw_detail/business_type(int?): Nghiệp vụ
ba_withdraw_detail/cash_out_amount_finance(decimal): Quy đổi theo Tỷ giá xuất quỹ sổ tài chính
ba_withdraw_detail/cash_out_amount_management(decimal): Quy đổi theo Tỷ giá xuất quỹ sổ quản trị
ba_withdraw_detail/cash_out_diff_account_number_finance(string): Tài khoản xử lý chênh lệch Tỷ giá xuất quỹ sổ tài chính
ba_withdraw_detail/cash_out_diff_account_number_management(string): Tài khoản xử lý chênh lệch Tỷ giá xuất quỹ sổ quản trị
ba_withdraw_detail/cash_out_diff_amount_finance(decimal): Chênh lệch Tỷ giá xuất quỹ sổ tài chính
ba_withdraw_detail/cash_out_diff_amount_management(decimal): Chênh lệch Tỷ giá xuất quỹ sổ quản trị
ba_withdraw_detail/cash_out_diff_vat_amount_finance(decimal): Chênh lệch tiền thuế
ba_withdraw_detail/cash_out_diff_vat_amount_management(decimal): Chênh lệch tiền thuế sổ quản trị
ba_withdraw_detail/cash_out_exchange_rate_finance(decimal): Tỷ giá xuất quỹ sổ tài chính
ba_withdraw_detail/cash_out_exchange_rate_management(decimal): Tỷ giá xuất quỹ sổ quản trị
ba_withdraw_detail/cash_out_vat_amount_finance(decimal): Tiền thuế quy đổi theo Tỷ giá xuất quỹ sổ tài chính
ba_withdraw_detail/cash_out_vat_amount_management(decimal): Tiền thuế quy đổi theo Tỷ giá xuất quỹ sổ quản trị
ba_withdraw_detail/contract_code(string): Mã hợp đồng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_withdraw_detail/contract_id(Guid?): Hợp đồng bán - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_withdraw_detail/contract_sign_date(DateTime?): Ngày ký của hợp đồng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_withdraw_detail/contract_subject(string): Trich yeu hop dong - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_withdraw_detail/credit_account(string): Tài khoản Có
ba_withdraw_detail/custom_field1(string): Kieu du lieu custom field1
ba_withdraw_detail/custom_field10(string): Kieu du lieu custom field10
ba_withdraw_detail/custom_field2(string): Kieu du lieu custom field3
ba_withdraw_detail/custom_field3(string): Kieu du lieu custom field3
ba_withdraw_detail/custom_field4(string): Kieu du lieu custom field4
ba_withdraw_detail/custom_field5(string): Kieu du lieu custom field5
ba_withdraw_detail/custom_field6(string): Kieu du lieu custom field6
ba_withdraw_detail/custom_field7(string): Kieu du lieu custom field7
ba_withdraw_detail/custom_field8(string): Kieu du lieu custom field8
ba_withdraw_detail/custom_field9(string): Kieu du lieu custom field9
ba_withdraw_detail/debit_account(string): Tài khoản nợ
ba_withdraw_detail/debt_agreement_id(Guid?): Khế ước vay
ba_withdraw_detail/description(string): Diễn giải
ba_withdraw_detail/expense_item_code(string): Mã KMCP - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_withdraw_detail/expense_item_id(Guid?): Khoản mục chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_withdraw_detail/expense_item_name(string): Tên khoản mục chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_withdraw_detail/inv_date(DateTime?): Số hóa đơn
ba_withdraw_detail/inv_no(string): Số hóa đơn
ba_withdraw_detail/inv_series(string): ký hiệu hóa đơn
ba_withdraw_detail/inv_template_no(string): Mẫu số hóa đơn
ba_withdraw_detail/is_have_invoice(bool?): Có hóa đơn
ba_withdraw_detail/job_code(string): Mã ÐT TPCP - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_withdraw_detail/job_id(Guid?): ĐT tập hợp chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_withdraw_detail/job_name(string): Tên đối tượng tập hợp chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_withdraw_detail/list_item_code(string): Mã thống kê - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_withdraw_detail/list_item_id(Guid?): Mã thống kê - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_withdraw_detail/list_item_name(string): Tên mã thống kê - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_withdraw_detail/loan_agreement_refid(Guid?): ID khế ước vay
ba_withdraw_detail/loan_agreement_refno(string): Số chứng từ khế ước vay
ba_withdraw_detail/order_code(string): Mã don hàng (bán hàng) - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_withdraw_detail/order_id(Guid?): Đơn hàng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_withdraw_detail/organization_unit_code(string): Mã phòng ban - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_withdraw_detail/organization_unit_id(Guid?): Đơn vị - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_withdraw_detail/organization_unit_name(string): Tên đơn vị - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_withdraw_detail/project_work_code(string): Mã công trình - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_withdraw_detail/project_work_id(Guid?): Công trình/vụ việc - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_withdraw_detail/project_work_name(string): Tên công trình - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_withdraw_detail/pu_contract_id(Guid?): Hợp đồng mua - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_withdraw_detail/pu_contract_subject(string): Trich yeu hop dong mua - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ba_withdraw_detail/pu_order_refid(Guid?): 
ba_withdraw_detail/purchase_purpose_code(string): Mã HHDV mua vào
ba_withdraw_detail/purchase_purpose_id(Guid?): Nhóm HHDV mua vào
ba_withdraw_detail/ref_detail_id(Guid?): PK
ba_withdraw_detail/refid(Guid?): FK
ba_withdraw_detail/sort_order(int?): Thứ tự sắp xếp các dòng chi tiết
ba_withdraw_detail/tax_account_object_address(string): Địa chỉ đối tượng tab thuế
ba_withdraw_detail/tax_account_object_code(string): 
ba_withdraw_detail/tax_account_object_id(Guid?): Đối tượng thuế
ba_withdraw_detail/tax_account_object_name(string): Tên đối tượng tab thuế
ba_withdraw_detail/tax_account_object_tax_code(string): Mã số thuế đối tượng tab thuế
ba_withdraw_detail/un_resonable_cost(bool?): Chi phí không hợp lý
ba_withdraw_detail/vat_account(string): Tài khoản thuế
ba_withdraw_detail/vat_amount(decimal): tiền thuế
ba_withdraw_detail/vat_amount_oc(decimal): Thuế nguyên tệ
ba_withdraw_detail/vat_description(string): Diễn giải thuế
ba_withdraw_detail/vat_rate(decimal): Thuế suất

ca_payment

ca_payment/account_object_address(string): Địa chỉ
ca_payment/account_object_code(string): Mã đối tượng
ca_payment/account_object_contact_name(string): Người nhận tiền (Chỉ hiển thị trên Trả tiền nhà cung cấp)
ca_payment/account_object_id(Guid?): Mã đối tượng
ca_payment/account_object_name(string): Tên đối tượng
ca_payment/attachment_id_list(string): Bảng lưu trữ mảng các id của attachment_id dưới dạng json
ca_payment/branch_id(Guid?): ID của chi nhánh.
ca_payment/cash_book_posted_date(DateTime?): Ngày ghi sổ thủ quỹ
ca_payment/created_by(string): 
ca_payment/created_date(DateTime?): 
ca_payment/currency_id(string): Loại tiền
ca_payment/custom_field1(string): Kieu du lieu custom field1
ca_payment/custom_field10(string): Kieu du lieu custom field10
ca_payment/custom_field2(string): Kieu du lieu custom field2
ca_payment/custom_field3(string): Kieu du lieu custom field3
ca_payment/custom_field4(string): Kieu du lieu custom field4
ca_payment/custom_field5(string): Kieu du lieu custom field5
ca_payment/custom_field6(string): Kieu du lieu custom field6
ca_payment/custom_field7(string): Kieu du lieu custom field7
ca_payment/custom_field8(string): Kieu du lieu custom field8
ca_payment/custom_field9(string): Kieu du lieu custom field9
ca_payment/display_on_book(int?): Xác định chứng từ được ghi vào sổ nào (0=Sổ tài chinh;1=Sổ quản trị;2=Cả hai)
ca_payment/document_included(string): Kèm theo chứng từ gốc
ca_payment/employee_code(string): Mã nhân viên
ca_payment/employee_id(Guid?): Nhân viên
ca_payment/employee_name(string): mã nhân viên
ca_payment/exchange_rate(decimal): Tỷ giá
ca_payment/gl_voucher_refid(Guid?): 
ca_payment/inv_id(string): id hóa đơn đầu vào
ca_payment/is_environment_vat(bool?): 
ca_payment/is_import_vat(bool?): 
ca_payment/is_posted_cash_book_finance(bool?): Trạng thái ghi sổ thủ quỹ (Sổ tài chính)
ca_payment/is_posted_cash_book_management(bool?): Trạng thái ghi sổ thủ quỹ (Sổ quản trị)
ca_payment/is_posted_finance(bool?): Trạng thái ghi sổ Sổ tài chính
ca_payment/is_posted_management(bool?): Trạng thái ghi sổ Sổ quản trị
ca_payment/is_special_vat(bool?): 
ca_payment/is_vat(bool?): 
ca_payment/journal_memo(string): Diễn giải lý do chi
ca_payment/modified_by(string): 
ca_payment/modified_date(DateTime?): 
ca_payment/posted_date(DateTime?): Ngày hạch toán
ca_payment/reason_type_id(int?): Lý do chi 1. Trả tiền nhà cung cấp: 24, 2. Tạm ứng cho nhân viên: 21, 3. Chi mua ngoài có hóa đơn: 25, 4. Gửi tiền vào ngân hàng: 22, 5. Chi khác: 23 
ca_payment/refdate(DateTime?): Ngày chứng từ
ca_payment/refid(Guid?): PK
ca_payment/refno_finance(string): Số chứng từ sổ tài chính
ca_payment/refno_management(string): Số chứng từ sổ quản trị
ca_payment/reforder(long?): Số thứ tự chứng từ nhập vào database
ca_payment/reftype(int?): Loại chứng từ (Lấy từ bảng RefType)
ca_payment/settlement_deadline_date(DateTime?): 
ca_payment/total_amount(decimal): Tổng tiền quy đổi
ca_payment/total_amount_oc(decimal): Tổng tiền

capaymentdetail

ca_payment_detail/account_name(string): tên tài khoan
ca_payment_detail/account_object_code(string): Mã d?i tu?ng
ca_payment_detail/account_object_id(Guid?): Đối tượng
ca_payment_detail/account_object_name(string): 
ca_payment_detail/amount(decimal): Số tiền quy đổi
ca_payment_detail/amount_oc(decimal): Số tiền
ca_payment_detail/bank_account_id(Guid?): Tài khoản ngân hàng
ca_payment_detail/bank_account_number(string): 
ca_payment_detail/bank_name(string): tên chi nhánh của tài khoản ngân hàng
ca_payment_detail/budget_item_code(string): Mã ngân sách - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_payment_detail/budget_item_id(Guid?): Mục chi - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_payment_detail/budget_item_name(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_payment_detail/business_type(int?): 
ca_payment_detail/cash_out_amount_finance(decimal): Quy đổi theo Tỷ giá xuất quỹ sổ tài chính
ca_payment_detail/cash_out_amount_management(decimal): Quy đổi theo Tỷ giá xuất quỹ sổ quản trị
ca_payment_detail/cash_out_diff_account_number_finance(string): Tài khoản xử lý chênh lệch Tỷ giá xuất quỹ sổ tài chính
ca_payment_detail/cash_out_diff_account_number_management(string): Tài khoản xử lý chênh lệch Tỷ giá xuất quỹ sổ quản trị
ca_payment_detail/cash_out_diff_amount_finance(decimal): Chênh lệch Tỷ giá xuất quỹ sổ tài chính
ca_payment_detail/cash_out_diff_amount_management(decimal): Chênh lệch Tỷ giá xuất quỹ sổ quản trị
ca_payment_detail/cash_out_diff_vat_amount_finance(decimal): Chênh lệch tiền thuế
ca_payment_detail/cash_out_diff_vat_amount_management(decimal): Chênh lệch tiền thuế sổ quản trị
ca_payment_detail/cash_out_exchange_rate_finance(decimal): Tỷ giá xuất quỹ sổ tài chính
ca_payment_detail/cash_out_exchange_rate_management(decimal): Tỷ giá xuất quỹ sổ quản trị
ca_payment_detail/cash_out_vat_amount_finance(decimal): Tiền thuế quy đổi theo Tỷ giá xuất quỹ sổ tài chính
ca_payment_detail/cash_out_vat_amount_management(decimal): Tiền thuế quy đổi theo Tỷ giá xuất quỹ sổ quản trị
ca_payment_detail/contract_code(string): Mã hợp đồng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_payment_detail/contract_id(Guid?): Hợp đồng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_payment_detail/contract_sign_date(DateTime?): Ngày ký của hợp đồng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_payment_detail/contract_subject(string): Trich yeu hop dong - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_payment_detail/credit_account(string): Tài khoản có
ca_payment_detail/custom_field1(string): Kieu du lieu custom field1
ca_payment_detail/custom_field10(string): Kieu du lieu custom field10
ca_payment_detail/custom_field2(string): Kieu du lieu custom field3
ca_payment_detail/custom_field3(string): Kieu du lieu custom field3
ca_payment_detail/custom_field4(string): Kieu du lieu custom field4
ca_payment_detail/custom_field5(string): Kieu du lieu custom field5
ca_payment_detail/custom_field6(string): Kieu du lieu custom field6
ca_payment_detail/custom_field7(string): Kieu du lieu custom field7
ca_payment_detail/custom_field8(string): Kieu du lieu custom field8
ca_payment_detail/custom_field9(string): Kieu du lieu custom field9
ca_payment_detail/debit_account(string): Tài khoản nợ
ca_payment_detail/debt_agreement_id(Guid?): Khế ước vay
ca_payment_detail/description(string): Diễn giải
ca_payment_detail/expense_item_code(string): Mã KMCP - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_payment_detail/expense_item_id(Guid?): Khoản mục chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_payment_detail/expense_item_name(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_payment_detail/inv_date(DateTime?): Ngày hóa đơn
ca_payment_detail/inv_no(string): Số hóa đơn
ca_payment_detail/inv_series(string): Ký hiệu hóa đơn
ca_payment_detail/inv_template_no(string): Mẫu số hóa đơn
ca_payment_detail/is_have_invoice(bool?): Có hóa đơn
ca_payment_detail/job_code(string): Mã ÐT TPCP - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_payment_detail/job_id(Guid?): ĐT tập hợp chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_payment_detail/job_name(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_payment_detail/list_item_code(string): Mã thống kê - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_payment_detail/list_item_id(Guid?): Mã thống kê - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_payment_detail/list_item_name(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_payment_detail/loan_agreement_refid(Guid?): ID khế ước vay
ca_payment_detail/loan_agreement_refno(string): Số chứng từ khế ước vay
ca_payment_detail/order_code(string): Mã don hàng (bán hàng) - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_payment_detail/order_id(Guid?): Đơn hàng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_payment_detail/organization_unit_code(string): Mã phòng ban - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_payment_detail/organization_unit_id(Guid?): Đơn vị - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_payment_detail/organization_unit_name(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_payment_detail/project_work_code(string): Mã công trình - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_payment_detail/project_work_id(Guid?): Công trình/vụ việc - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_payment_detail/project_work_name(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_payment_detail/pu_contract_id(Guid?): Hợp đồng mua - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_payment_detail/pu_contract_subject(string): Trich yeu hop dong mua - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_payment_detail/pu_order_refid(Guid?): 
ca_payment_detail/purchase_purpose_code(string): 
ca_payment_detail/purchase_purpose_id(Guid?): Nhóm HHDV mua vào
ca_payment_detail/ref_detail_id(Guid?): PK
ca_payment_detail/refid(Guid?): FK
ca_payment_detail/sort_order(int?): Thứ tự sắp xếp
ca_payment_detail/tax_account_object_address(string): Địa chỉ đối tượng tab thuế
ca_payment_detail/tax_account_object_code(string): 
ca_payment_detail/tax_account_object_id(Guid?): Đối tượng thuế
ca_payment_detail/tax_account_object_name(string): Tên đối tượng tab thuế
ca_payment_detail/tax_account_object_tax_code(string): Mã số thuế đối tượng tab thuế
ca_payment_detail/un_resonable_cost(bool?): Chi phí không hợp lý
ca_payment_detail/vat_account(string): Tài khoản thuế
ca_payment_detail/vat_amount(decimal): tiền thuế
ca_payment_detail/vat_amount_oc(decimal): Tiền thuế
ca_payment_detail/vat_description(string): Diễn giải thuế
ca_payment_detail/vat_rate(decimal): Thuế suất

ca_receipt

ca_receipt/account_object_address(string): Địa chỉ
ca_receipt/account_object_code(string): Mã đối tượng
ca_receipt/account_object_contact_name(string): Người nộp
ca_receipt/account_object_id(Guid?): Mã đối tượng (Người nộp, khách hàng)
ca_receipt/account_object_name(string): Tên đối tượng
ca_receipt/attachment_id_list(string): Bảng lưu trữ mảng các id của attachment_id dưới dạng json
ca_receipt/branch_id(Guid?): ID của chi nhánh.
ca_receipt/cash_book_posted_date(DateTime?): Ngày ghi sổ quỹ
ca_receipt/created_by(string): Người lập chứng từ
ca_receipt/created_date(DateTime?): Ngày lập chứng từ
ca_receipt/currency_id(string): Loại tiền
ca_receipt/custom_field1(string): Kieu du lieu custom field1
ca_receipt/custom_field10(string): Kieu du lieu custom field10
ca_receipt/custom_field2(string): Kieu du lieu custom field3
ca_receipt/custom_field3(string): Kieu du lieu custom field3
ca_receipt/custom_field4(string): Kieu du lieu custom field4
ca_receipt/custom_field5(string): Kieu du lieu custom field5
ca_receipt/custom_field6(string): Kieu du lieu custom field6
ca_receipt/custom_field7(string): Kieu du lieu custom field7
ca_receipt/custom_field8(string): Kieu du lieu custom field8
ca_receipt/custom_field9(string): Kieu du lieu custom field9
ca_receipt/display_on_book(int?): Xác định chứng từ được ghi vào sổ nào (0=Sổ tài chinh;1=Sổ quản trị;2=Cả hai)
ca_receipt/document_included(string): Kèm theo
ca_receipt/employee_code(string): Mã nhân viên
ca_receipt/employee_id(Guid?): Nhân viên (đại diện mua, bán hàng)
ca_receipt/employee_name(string): Mã nhân viên
ca_receipt/exchange_rate(decimal): Tỷ giá hối đoái
ca_receipt/gl_voucher_refid(Guid?): 
ca_receipt/is_posted_cash_book_finance(bool?): Trạng thái ghi sổ quỹ (Sổ tài chính)
ca_receipt/is_posted_cash_book_management(bool?): Trạng thái ghi sổ quỹ (Sổ quản trị)
ca_receipt/is_posted_finance(bool?): Trạng thái ghi sổ Sổ tài chính
ca_receipt/is_posted_management(bool?): Trạng thái ghi sổ Sổ quản trị
ca_receipt/journal_memo(string): Diễn giải Lý do nộp
ca_receipt/modified_by(string): Người sửa chứng từ lần cuối
ca_receipt/modified_date(DateTime?): Ngày sửa chứng từ lần cuối
ca_receipt/posted_date(DateTime?): Ngày hạch toán
ca_receipt/reason_type_id(int?): Lý do thu 1. Thu tiền khách hàng: 14, 2. Rút tiền gửi nhập quỹ: 10, 3. Thu hoàn ứng nhân viên: 12, 4. Khác: 13 
ca_receipt/refdate(DateTime?): Ngày phiếu thu
ca_receipt/refid(Guid?): PK
ca_receipt/refno_finance(string): Số chứng từ sổ tài chính
ca_receipt/refno_management(string): Số chứng từ sổ quản trị
ca_receipt/reforder(long?): Số thứ tự chứng từ nhập vào database
ca_receipt/reftype(int?): Loại chứng từ (lấy từ bảng RefType)
ca_receipt/reftype_name(string): Tên loại chứng từ
ca_receipt/total_amount(decimal): Tổng tiền quy đổi
ca_receipt/total_amount_oc(decimal): Tổng tiền
detail(List<ca_receipt_detail>): Chi tiết chứng từ 

careceiptdetail

ca_receipt_detail/account_name(string): tên tài khoan
ca_receipt_detail/account_object_code(string): Mã d?i tu?ng
ca_receipt_detail/account_object_id(Guid?): Mã đối tượng
ca_receipt_detail/amount(decimal): Số tiền quy đổi
ca_receipt_detail/amount_oc(decimal): Số tiền
ca_receipt_detail/bank_account_id(Guid?): Tài khoản ngân hàng
ca_receipt_detail/bank_account_number(string): 
ca_receipt_detail/bank_name(string): tên chi nhánh của tài khoản ngân hàng
ca_receipt_detail/budget_item_code(string): Mã ngân sách - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_receipt_detail/budget_item_id(Guid?): Mục thu - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_receipt_detail/budget_item_name(string): Tên mục thu/chi - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_receipt_detail/business_type(int?): 
ca_receipt_detail/cash_out_amount_finance(decimal): Quy đổi theo Tỷ giá xuất quỹ sổ tài chính
ca_receipt_detail/cash_out_amount_management(decimal): Quy đổi theo Tỷ giá xuất quỹ sổ quản trị
ca_receipt_detail/cash_out_diff_account_number_finance(string): Tài khoản xử lý chênh lệch Tỷ giá xuất quỹ sổ tài chính
ca_receipt_detail/cash_out_diff_account_number_management(string): Tài khoản xử lý chênh lệch Tỷ giá xuất quỹ sổ quản trị
ca_receipt_detail/cash_out_diff_amount_finance(decimal): Chênh lệch Tỷ giá xuất quỹ sổ tài chính
ca_receipt_detail/cash_out_diff_amount_management(decimal): Chênh lệch Tỷ giá xuất quỹ sổ quản trị
ca_receipt_detail/cash_out_exchange_rate_finance(decimal): Tỷ giá xuất quỹ sổ tài chính
ca_receipt_detail/cash_out_exchange_rate_management(decimal): Tỷ giá xuất quỹ sổ quản trị
ca_receipt_detail/contract_code(string): Mã hợp đồng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_receipt_detail/contract_id(Guid?): Hợp đồng bán - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_receipt_detail/contract_sign_date(DateTime?): Ngày ký của hợp đồng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_receipt_detail/contract_subject(string): Trich yeu hop dong - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_receipt_detail/credit_account(string): Tài khoản có
ca_receipt_detail/custom_field1(string): Kieu du lieu custom field1
ca_receipt_detail/custom_field10(string): Kieu du lieu custom field10
ca_receipt_detail/custom_field2(string): Kieu du lieu custom field3
ca_receipt_detail/custom_field3(string): Kieu du lieu custom field3
ca_receipt_detail/custom_field4(string): Kieu du lieu custom field4
ca_receipt_detail/custom_field5(string): Kieu du lieu custom field5
ca_receipt_detail/custom_field6(string): Kieu du lieu custom field6
ca_receipt_detail/custom_field7(string): Kieu du lieu custom field7
ca_receipt_detail/custom_field8(string): Kieu du lieu custom field8
ca_receipt_detail/custom_field9(string): Kieu du lieu custom field9
ca_receipt_detail/debit_account(string): Tài khoản nợ
ca_receipt_detail/debt_agreement_id(Guid?): Khế ước vay
ca_receipt_detail/description(string): Diễn giải
ca_receipt_detail/expense_item_code(string): Mã KMCP - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_receipt_detail/expense_item_id(Guid?): Khoản mục chi phí (dùng cho Thu tiền KH) - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_receipt_detail/expense_item_name(string): Tên khoản mục chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_receipt_detail/job_code(string): Mã ÐT TPCP - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_receipt_detail/job_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_receipt_detail/job_name(string): Tên đối tượng tập hợp chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_receipt_detail/list_item_code(string): Mã thống kê - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_receipt_detail/list_item_id(Guid?): Mã thống kê - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_receipt_detail/list_item_name(string): Tên mã thống kê - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_receipt_detail/loan_agreement_refid(Guid?): ID khế ước vay
ca_receipt_detail/loan_agreement_refno(string): Số chứng từ khế ước vay
ca_receipt_detail/order_code(string): Mã don hàng (bán hàng) - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_receipt_detail/order_id(Guid?): Đơn đặt hàng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_receipt_detail/organization_unit_code(string): Mã phòng ban - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_receipt_detail/organization_unit_id(Guid?): Đơn vị - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_receipt_detail/organization_unit_name(string): Tên đơn vị - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_receipt_detail/project_work_code(string): Mã công trình - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_receipt_detail/project_work_id(Guid?): Công trình/vụ việc - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_receipt_detail/project_work_name(string): Tên công trình - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_receipt_detail/pu_contract_id(Guid?): Hợp đồng mua - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_receipt_detail/pu_contract_subject(string): Trich yeu hop dong mua - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
ca_receipt_detail/pu_order_refid(Guid?): 
ca_receipt_detail/ref_detail_id(Guid?): PK
ca_receipt_detail/refid(Guid?): FK
ca_receipt_detail/sort_order(int?): Thứ tự sắp xếp các dòng chi tiết
ca_receipt_detail/un_resonable_cost(bool?): 

gl_voucher

gl_voucher/account_object_code(string): Mã đối tượng
gl_voucher/account_object_id(Guid?): ID đối tượng
gl_voucher/account_object_name(string): Tên đối tượng
gl_voucher/advanced_amount(decimal): 
gl_voucher/advanced_amount_oc(decimal): 
gl_voucher/attachment_id_list(string): Bảng lưu trữ mảng các id của attachment_id dưới dạng json
gl_voucher/branch_id(Guid?): Mã chi nhánh
gl_voucher/created_by(string): 
gl_voucher/created_date(DateTime?): 
gl_voucher/credit_account(string): TK Có/Tài khoản xử lý lãi khi đánh giá ngoại tệ cuối năm
gl_voucher/cross_entry_date(DateTime?): ngày đối trừ
gl_voucher/currency_id(string): Loại tiền
gl_voucher/custom_field1(string): Kieu du lieu custom field1
gl_voucher/custom_field10(string): Kieu du lieu custom field10
gl_voucher/custom_field2(string): Kieu du lieu custom field3
gl_voucher/custom_field3(string): Kieu du lieu custom field3
gl_voucher/custom_field4(string): Kieu du lieu custom field4
gl_voucher/custom_field5(string): Kieu du lieu custom field5
gl_voucher/custom_field6(string): Kieu du lieu custom field6
gl_voucher/custom_field7(string): Kieu du lieu custom field7
gl_voucher/custom_field8(string): Kieu du lieu custom field8
gl_voucher/custom_field9(string): Kieu du lieu custom field9
gl_voucher/debit_account(string): TK Nợ/Tài khoản xử lý lỗ khi đánh giá ngoại tệ cuối năm
gl_voucher/deduction_amount(decimal): Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
gl_voucher/deduction_amount_last_period(decimal): Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ từ kỳ trước chuyển sang
gl_voucher/deduction_amount_this_period(decimal): Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của kỳ này
gl_voucher/dept_status(int?): Tình trạng đòi nợ: (0=nợ bình thường;1=Nợ khó đòi;2=Nợ không thể đòi)
gl_voucher/diff_amount(decimal): 
gl_voucher/diff_amount_oc(decimal): 
gl_voucher/display_on_book(int?): Xác định chứng từ được ghi vào sổ nào (0=Sổ tài chinh;1=Sổ quản trị;2=Cả hai)
gl_voucher/due_date(DateTime?): Hạn thanh toán
gl_voucher/employee_id(Guid?): 
gl_voucher/employee_name(string): 
gl_voucher/exchange_rate(decimal): Tỉ giá hối đoái 
gl_voucher/is_executed(bool?): 
gl_voucher/is_once_settlement_advance(bool?): 
gl_voucher/is_posted_finance(bool?): Trạng thái ghi sổ Sổ tài chính
gl_voucher/is_posted_management(bool?): Trạng thái ghi sổ Sổ quản trị
gl_voucher/journal_memo(string): Diễn giải/Lý do
gl_voucher/modified_by(string): 
gl_voucher/modified_date(DateTime?): 
gl_voucher/month(int?): Tháng tính tỷ giá xuất quỹ
gl_voucher/output_amount(decimal): Số thuế GTGT đầu ra dùng để hiển thị trên chứng từ khấu trừ thuế
gl_voucher/paralell_refid(Guid?): 
gl_voucher/period_type_vat_deduction(int?): 
gl_voucher/posted_date(DateTime?): Ngày hạch toán
gl_voucher/receipt_type(bool?): 
gl_voucher/refdate(DateTime?): Ngày chứng từ
gl_voucher/refid(Guid?): PK
gl_voucher/refno_finance(string): Số chứng từ Sổ tài chính
gl_voucher/refno_management(string): Số chứng từ sổ quản trị
gl_voucher/reforder(long?): 
gl_voucher/reftype(int?): Loại chứng từ (lấy từ bảng RefType)
gl_voucher/reftype_name(string): Tên loại chứng từ
gl_voucher/total_amount(decimal): Tổng số tiền quy đổi
gl_voucher/total_amount_oc(decimal): Tổng số tiền
gl_voucher/voucher_type(int?): 1: Hạch toán thuế TNDN phải nộp, 2: Vay ngân hàng chuyển trả cho nhà cung cấp, 0: Khác
gl_voucher/year(int?): Năm tính tỷ giá xuất quỹ
detail(List<gl_voucher_detail>): Chi tiết chứng từ 

glvoucherdetail

gl_voucher_detail/account_name(string): tên tài khoan
gl_voucher_detail/account_object_code(string): Mã d?i tu?ng
gl_voucher_detail/account_object_id(Guid?): Đối tượng Nợ
gl_voucher_detail/account_object_name(string): Tên đối tượng Nợ
gl_voucher_detail/amount(decimal): Số tiền quy đổi/Số chênh lệch trên Tỷ giá xuất quỹ
gl_voucher_detail/amount_oc(decimal): Số tiền
gl_voucher_detail/bank_account_id(Guid?): Tài khoản ngân hàng
gl_voucher_detail/bank_account_number(string): 
gl_voucher_detail/bank_name(string): tên chi nhánh của tài khoản ngân hàng
gl_voucher_detail/budget_item_code(string): Mã ngân sách - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
gl_voucher_detail/budget_item_id(Guid?): Mục chi/thu - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
gl_voucher_detail/budget_item_name(string): Tên mục thu/chi - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
gl_voucher_detail/business_type(int?): 
gl_voucher_detail/cash_out_amount(decimal): Số tiền Quy đổi theo tỷ giá xuất quỹ
gl_voucher_detail/cash_out_amount_finance(decimal): Quy đổi theo Tỷ giá xuất quỹ sổ tài chính
gl_voucher_detail/cash_out_amount_management(decimal): Quy đổi theo Tỷ giá xuất quỹ sổ quản trị
gl_voucher_detail/cash_out_amount_oc(decimal): Số tiền đã xuất quỹ
gl_voucher_detail/cash_out_amount_org(decimal): Số tiền Quy đổi đã xuất quỹ (theo chứng từ gốc)
gl_voucher_detail/cash_out_currency_id(string): Loại tiền tỷ giá xuất quỹ
gl_voucher_detail/cash_out_diff_account_number_finance(string): Tài khoản xử lý chênh lệch Tỷ giá xuất quỹ sổ tài chính
gl_voucher_detail/cash_out_diff_account_number_management(string): Tài khoản xử lý chênh lệch Tỷ giá xuất quỹ sổ quản trị
gl_voucher_detail/cash_out_diff_amount_finance(decimal): Chênh lệch Tỷ giá xuất quỹ sổ tài chính
gl_voucher_detail/cash_out_diff_amount_management(decimal): Chênh lệch Tỷ giá xuất quỹ sổ quản trị
gl_voucher_detail/cash_out_diff_vat_amount_finance(decimal): Chênh lệch tiền thuế
gl_voucher_detail/cash_out_diff_vat_amount_management(decimal): Chênh lệch tiền thuế sổ quản trị
gl_voucher_detail/cash_out_exchange_rate(decimal): Tỷ giá xuất quỹ bình quân
gl_voucher_detail/cash_out_exchange_rate_finance(decimal): Tỷ giá xuất quỹ sổ tài chính
gl_voucher_detail/cash_out_exchange_rate_management(decimal): Tỷ giá xuất quỹ sổ quản trị
gl_voucher_detail/cash_out_vat_amount_finance(decimal): Tiền thuế quy đổi theo Tỷ giá xuất quỹ sổ tài chính
gl_voucher_detail/cash_out_vat_amount_management(decimal): Tiền thuế quy đổi theo Tỷ giá xuất quỹ sổ quản trị
gl_voucher_detail/contract_code(string): Mã hợp đồng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
gl_voucher_detail/contract_id(Guid?): Hợp đồng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
gl_voucher_detail/contract_sign_date(DateTime?): Ngày ký của hợp đồng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
gl_voucher_detail/contract_subject(string): Trich yeu hop dong - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
gl_voucher_detail/credit_account(string): TK Có
gl_voucher_detail/credit_account_object_code(string): 
gl_voucher_detail/credit_account_object_id(Guid?): Đối tượng Có
gl_voucher_detail/credit_account_object_name(string): 
gl_voucher_detail/custom_field1(string): Kieu du lieu custom field1
gl_voucher_detail/custom_field10(string): Kieu du lieu custom field10
gl_voucher_detail/custom_field2(string): Kieu du lieu custom field3
gl_voucher_detail/custom_field3(string): Kieu du lieu custom field3
gl_voucher_detail/custom_field4(string): Kieu du lieu custom field4
gl_voucher_detail/custom_field5(string): Kieu du lieu custom field5
gl_voucher_detail/custom_field6(string): Kieu du lieu custom field6
gl_voucher_detail/custom_field7(string): Kieu du lieu custom field7
gl_voucher_detail/custom_field8(string): Kieu du lieu custom field8
gl_voucher_detail/custom_field9(string): Kieu du lieu custom field9
gl_voucher_detail/debit_account(string): TK Nợ
gl_voucher_detail/debit_bank_account(string): Số TK ngân hàng của đối tượng Nợ
gl_voucher_detail/debit_bank_name(string): Tên ngân hàng của đối tượng Nợ
gl_voucher_detail/description(string): Diễn giải
gl_voucher_detail/employee_code(string): Mã nhân viên
gl_voucher_detail/employee_id(Guid?): 
gl_voucher_detail/employee_name(string): Tên nhân viên
gl_voucher_detail/expense_item_code(string): Mã KMCP - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
gl_voucher_detail/expense_item_id(Guid?): Khoản mục chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
gl_voucher_detail/expense_item_name(string): Tên khoản mục chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
gl_voucher_detail/inv_date(DateTime?): 
gl_voucher_detail/inv_no(string): 
gl_voucher_detail/inv_series(string): 
gl_voucher_detail/inv_template_no(string): 
gl_voucher_detail/is_have_invoice(bool?): Có hóa đơn
gl_voucher_detail/is_list_on_tax_declaration(bool?): Kê lên tờ khai
gl_voucher_detail/job_code(string): Mã ÐT TPCP - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
gl_voucher_detail/job_id(Guid?): Đối tượng THCP - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
gl_voucher_detail/job_name(string): Tên đối tượng tập hợp chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
gl_voucher_detail/last_exchange_rate(decimal): 
gl_voucher_detail/list_item_code(string): Mã thống kê - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
gl_voucher_detail/list_item_id(Guid?): Mã thống kê - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
gl_voucher_detail/list_item_name(string): Tên mã thống kê - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
gl_voucher_detail/loan_agreement_refid(Guid?): ID khế ước vay
gl_voucher_detail/loan_agreement_refno(string): Số chứng từ khế ước vay
gl_voucher_detail/not_include_invoice(bool?): Không có hóa đơn
gl_voucher_detail/order_code(string): Mã don hàng (bán hàng) - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
gl_voucher_detail/order_id(Guid?): Đơn hàng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
gl_voucher_detail/organization_unit_code(string): Mã phòng ban - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
gl_voucher_detail/organization_unit_id(Guid?): Đơn vị - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
gl_voucher_detail/organization_unit_name(string): Tên đơn vị - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
gl_voucher_detail/project_work_code(string): Mã công trình - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
gl_voucher_detail/project_work_id(Guid?): Công trình/Dự án - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
gl_voucher_detail/project_work_name(string): Tên công trình - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
gl_voucher_detail/pu_contract_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
gl_voucher_detail/pu_contract_id(Guid?): Hợp đồng mua - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
gl_voucher_detail/pu_contract_subject(string): Trich yeu hop dong mua - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
gl_voucher_detail/pu_order_refid(Guid?): 
gl_voucher_detail/purchase_purpose_code(string): 
gl_voucher_detail/purchase_purpose_id(Guid?): 
gl_voucher_detail/ref_detail_id(Guid?): PK
gl_voucher_detail/refid(Guid?): FK
gl_voucher_detail/sort_order(int?): Thứ tự sắp xếp các dòng chi tiết
gl_voucher_detail/ta_career_group_id(int?): Nhóm ngành nghề: dùng cho TT trên doanh thu
gl_voucher_detail/tax_account_object_address(string): 
gl_voucher_detail/tax_account_object_code(string): 
gl_voucher_detail/tax_account_object_id(Guid?): 
gl_voucher_detail/tax_account_object_name(string): 
gl_voucher_detail/tax_account_object_tax_code(string): 
gl_voucher_detail/tax_type(int?): Loại thuế: 1: Tăng thuế đầu ra, 2: Giảm thuế đầu ra, 3: Tăng thuế đầu vào, 4: Giảm thuế đầu vào 
gl_voucher_detail/un_resonable_cost(bool?): Chi phí không hợp lý
gl_voucher_detail/vat_account(string): TK thuế GTGT
gl_voucher_detail/vat_amount(decimal): Tiền thuế GTGT quy đổi
gl_voucher_detail/vat_amount_oc(decimal): Tiền thuế GTGT
gl_voucher_detail/vat_description(string): 
gl_voucher_detail/vat_rate(decimal): % thuế GTGT

in_audit

in_audit/attachment_id_list(string): 
in_audit/audit_date(DateTime?): Kiểm kê đến ngày
in_audit/audit_member(string): Thành viên tham gia kiểm kê: full_name;position;representative (họ và tên, chức vụ, đại diện)
in_audit/branch_id(Guid?): Mã chi nhánh
in_audit/created_by(string): 
in_audit/created_date(DateTime?): 
in_audit/display_on_book(int?): 0 = Kiểm kê trên Sổ tài chinh;1 = Kiểm kê trên Sổ quản trị
in_audit/in_inward_refid(Guid?): Số chứng từ nhập sinh ra do kiểm kê
in_audit/in_outward_refid(Guid?): Số chứng từ xuất sinh ra do kiểm kê
in_audit/is_executed(bool?): Đã xử lý chênh lệch
in_audit/is_quality_audit(bool?): Kiểm kê phẩm chất
in_audit/is_value_audit(bool?): Kiểm kê giá trị
in_audit/journal_memo(string): Mục đích
in_audit/modified_by(string): 
in_audit/modified_date(DateTime?): 
in_audit/refdate(DateTime?): ngày chứng từ
in_audit/refid(Guid?): FK
in_audit/refno(string): Số chứng từ
in_audit/reforder(long?): Số thứ tự
in_audit/ref_time(DateTime?): Giờ
in_audit/reftype(int?): 219 = Kiểm kê kho
in_audit/stock_code(string): 
in_audit/stock_id(Guid?): Kho
in_audit/stock_name(string): 
in_audit/summary(string): Kết luận sau kiểm kê
detail(List<in_audit_detail>): Chi tiết chứng từ  

inauditdetail

in_audit_detail/amount_audit(decimal): Thành tiền kiểm kê
in_audit_detail/amount_on_book(decimal): Thành tiền trên số kế toán
in_audit_detail/diff_amount(decimal): Số tiền chênh lệch
in_audit_detail/diff_quantity(decimal): Số lượng chênh lệch
in_audit_detail/execute_action(int?): 0 = Không xử lý; 1 = Nhập kho; 2 = Xuất kho
in_audit_detail/expiry_date(DateTime?): 
in_audit_detail/good_quantity(decimal): Số lượng còn tốt 100%
in_audit_detail/include_serial_not_in_stock(bool?): 
in_audit_detail/inventory_item_code(string): Mã vật tu
in_audit_detail/inventory_item_id(Guid): Mã vật tư (Yêu cầu bắt buộc)
in_audit_detail/inventory_item_name(string): 
in_audit_detail/lost_quantity(decimal): Số lượng mất phẩm chất
in_audit_detail/lot_no(string): 
in_audit_detail/low_quantity(decimal): Số lương kém phẩm chất
in_audit_detail/quantity_audit(decimal): Số lượng kiểm kê
in_audit_detail/quantity_on_book(decimal): Số lượng trên số kế toán
in_audit_detail/ref_detail_id(Guid?): PK
in_audit_detail/refid(Guid?): FK
in_audit_detail/serial_number1(string): 
in_audit_detail/serial_number2(string): 
in_audit_detail/serial_number3(string): 
in_audit_detail/serial_number4(string): 
in_audit_detail/serial_number5(string): 
in_audit_detail/sort_order(int?): Số thứ tự dòng
in_audit_detail/stock_code(string): 
in_audit_detail/stock_id(Guid?): 
in_audit_detail/unit_id(Guid?): Đơn vị tính
in_audit_detail/unit_name(string): 
in_audit_detail/unit_price(decimal): Đơn giá

in_inward

in_inward/account_object_address(string): 
in_inward/account_object_code(string): 
in_inward/account_object_id(Guid?): Mã đối tượng
in_inward/account_object_name(string): Tên đối tượng
in_inward/assembly_refid(Guid?): 
in_inward/attachment_id_list(string): Bảng lưu trữ mảng các id của attachment_id dưới dạng json
in_inward/branch_id(Guid?): ID của chi nhánh.
in_inward/contact_name(string): Người giao hàng
in_inward/created_by(string): 
in_inward/created_date(DateTime?): 
in_inward/currency_id(string): 
in_inward/custom_field1(string): Kieu du lieu custom field1
in_inward/custom_field10(string): Kieu du lieu custom field10
in_inward/custom_field2(string): Kieu du lieu custom field3
in_inward/custom_field3(string): Kieu du lieu custom field3
in_inward/custom_field4(string): Kieu du lieu custom field4
in_inward/custom_field5(string): Kieu du lieu custom field5
in_inward/custom_field6(string): Kieu du lieu custom field6
in_inward/custom_field7(string): Kieu du lieu custom field7
in_inward/custom_field8(string): Kieu du lieu custom field8
in_inward/custom_field9(string): Kieu du lieu custom field9
in_inward/display_on_book(int?): Xác định chứng từ được ghi vào sổ nào (0=Sổ tài chinh;1=Sổ quản trị;2=Cả hai)
in_inward/document_included(string): Tài liệu kèm theo trên phiếu thu
in_inward/employee_id(Guid?): Nhân viên
in_inward/employee_name(string): mã nhân viên
in_inward/exchange_rate(decimal): 
in_inward/in_reforder(DateTime?): 
in_inward/inventory_posted_date(DateTime?): Ngày ghi sổ kho
in_inward/is_adjust_value(bool?): Điều chỉnh giá trị: 1 là điều chỉnh giá trị, 0 là không điều chỉnh giá trị
in_inward/is_created_sa_return_last_year(bool?): Đã lập bán trả lại năm trước
in_inward/is_posted_finance(bool?): Trạng thái ghi sổ Sổ tài chính
in_inward/is_posted_inventory_book_finance(bool?): Trạng thái ghi sổ thủ kho (Sổ tài chính)
in_inward/is_posted_inventory_book_management(bool?): Trạng thái ghi sổ thủ kho (Sổ quản trị)
in_inward/is_posted_management(bool?): Trạng thái ghi sổ Sổ quản trị
in_inward/is_return_with_inward(bool?): 
in_inward/journal_memo(string): Diễn giải
in_inward/modified_by(string): 
in_inward/modified_date(DateTime?): 
in_inward/outward_dependent_refid(Guid?): ID của chứng từ xuất kho của chi nhánh khác
in_inward/posted_date(DateTime?): Ngày hạch toán
in_inward/refdate(DateTime?): Ngày phiếu nhập
in_inward/refid(Guid?): PK
in_inward/refno_finance(string): Số chứng từ Sổ tài chính
in_inward/refno_management(string): Số chứng từ Sổ quản trị
in_inward/reforder(long?): Số thứ tự nhập chứng từ
in_inward/reftype(int?): Loại chứng từ
in_inward/reftype_name(string): Tên loại chứng từ
in_inward/sa_return_refid(Guid?): RefID của chứng từ Bán trả lại
in_inward/total_amount_finance(decimal): Tổng thành tiền Sổ tài chính
in_inward/total_amount_management(decimal): Tổng thành tiền Sổ quản trị
in_inward/unit_price_method(int?): Phương thức nhập/tính đơn giá nhập. 0 = Lấy từ giá xuất bán; 1 = Nhập đơn giá bằng tay
detail(List<in_inward_detail>): Chi tiết chứng từ  

ininwarddetail

in_inward_detail/account_name(string): Tên tài khoản
in_inward_detail/account_object_code(string): Mã đối tượng
in_inward_detail/account_object_id(Guid?): 
in_inward_detail/account_object_name(string): 
in_inward_detail/amount_finance(decimal): Số tiền (Sổ tài chính)
in_inward_detail/amount_finance_oc(decimal): 
in_inward_detail/amount_management(decimal): Số tiền (Sổ quản trị)
in_inward_detail/amount_management_oc(decimal): 
in_inward_detail/assembly_disassembly_detail_id(Guid?): 
in_inward_detail/budget_item_code(string): Mã mục thu/chi - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_inward_detail/budget_item_id(Guid?): Mục thu/chi - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_inward_detail/budget_item_name(string): Tên mục thu/chi - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_inward_detail/confronting_ref_detail_id(Guid?): 
in_inward_detail/confronting_refid(Guid?): 
in_inward_detail/confronting_refno_finance(string): Số chứng từ đối trừ
in_inward_detail/confronting_refno_management(string): Số chứng từ đối trừ
in_inward_detail/contract_code(string): Mã hợp đồng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_inward_detail/contract_detail_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_inward_detail/contract_id(Guid?): Hợp đồng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_inward_detail/contract_sign_date(DateTime?): Ngày ký của hợp đồng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_inward_detail/contract_subject(string): Trích yếu hợp đồng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_inward_detail/credit_account(string): Tài khoản Có
in_inward_detail/custom_field(string): 
in_inward_detail/custom_field1(string): Kieu du lieu custom field1
in_inward_detail/custom_field10(string): Kieu du lieu custom field10
in_inward_detail/custom_field2(string): Kieu du lieu custom field3
in_inward_detail/custom_field3(string): Kieu du lieu custom field3
in_inward_detail/custom_field4(string): Kieu du lieu custom field4
in_inward_detail/custom_field5(string): Kieu du lieu custom field5
in_inward_detail/custom_field6(string): Kieu du lieu custom field6
in_inward_detail/custom_field7(string): Kieu du lieu custom field7
in_inward_detail/custom_field8(string): Kieu du lieu custom field8
in_inward_detail/custom_field9(string): Kieu du lieu custom field9
in_inward_detail/debit_account(string): Tài khoản Nợ
in_inward_detail/description(string): Diễn giải
in_inward_detail/exchange_rate_operator(string): Toán tử quy đổi *=nhân;/=chia
in_inward_detail/expense_item_code(string): Mã KMCP - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_inward_detail/expense_item_id(Guid?): Khoản mục CP - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_inward_detail/expense_item_name(string): Tên khoản mục chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_inward_detail/expiry_date(DateTime?): Ngày hết hạn
in_inward_detail/in_assembly_ref_detail_id(Guid?): 
in_inward_detail/in_assembly_refid(Guid?): 
in_inward_detail/is_description(bool?): Là dòng diễn giải
in_inward_detail/inventory_item_code(string): Mã vật tu
in_inward_detail/inventory_item_id(Guid?): Mã hàng/Mã vật tư (Yêu cầu bắt buộc nếu thông tin is_description = false)
in_inward_detail/inventory_item_name(string): Tên vật tư
in_inward_detail/inventory_resale_type_id(int?): Hàng hóa giữ hộ/bán hộ
in_inward_detail/is_promotion(bool?): Là hàng khuyến mại
in_inward_detail/job_code(string): Mã ÐT TPCP - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_inward_detail/job_id(Guid?): Đối tượng tập hợp chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_inward_detail/job_name(string): Tên đối tượng tập hợp chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_inward_detail/list_item_code(string): Mã thống kê - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_inward_detail/list_item_id(Guid?): Mã thống kê - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_inward_detail/list_item_name(string): Tên mã thống kê - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_inward_detail/lot_no(string): Số lô
in_inward_detail/main_convert_rate(decimal): Tỷ lệ chuyển đổi ra đơn vị chính
in_inward_detail/main_quantity(decimal): Số lượng theo đơn vị chính
in_inward_detail/main_unit_id(Guid?): Đơn vị tính chính
in_inward_detail/main_unit_name(string): Tên đơn vị tính chính
in_inward_detail/main_unit_price_finance(decimal): Đơn giá theo đơn vị chính (Sổ tài chính)
in_inward_detail/main_unit_price_management(decimal): Đơn giá theo đơn vị chính (Sổ quản trị) - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_inward_detail/order_code(string): Mã don hàng (bán hàng) - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_inward_detail/order_id(Guid?): Đơn hàng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_inward_detail/organization_unit_code(string): Mã phòng ban - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_inward_detail/organization_unit_id(Guid?): Đơn vị - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_inward_detail/organization_unit_name(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_inward_detail/outward_ref_detail_id(Guid?): RefDetailID của phiếu xuất kho (dùng cho Nhập kho từ hàng bán trả lại Lấy từ giá xuất bán)
in_inward_detail/outward_refid(Guid?): RefID của phiếu xuất kho (dùng cho Nhập kho từ hàng bán trả lại Lấy từ giá xuất bán)
in_inward_detail/outward_refno_finance(string): Số phiếu xuất
in_inward_detail/outward_refno_management(string): Số phiếu xuất - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_inward_detail/production_id(Guid?): 
in_inward_detail/production_order_refid(Guid?): RefID của lệnh sản xuất
in_inward_detail/project_work_code(string): Mã công trình - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_inward_detail/project_work_id(Guid?): Công trình/Dự án - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_inward_detail/project_work_name(string): Tên công trình - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_inward_detail/pu_contract_code(string): mã hợp đồng mua - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_inward_detail/pu_contract_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_inward_detail/pu_contract_subject(string): Tên hợp đồng mua - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_inward_detail/quantity(decimal): Số lượng
in_inward_detail/ref_detail_id(Guid?): PK
in_inward_detail/refid(Guid?): FK
in_inward_detail/sa_order_ref_detail_id(Guid?): 
in_inward_detail/sa_return_ref_detail_id(Guid?): id chi tiết của chứng từ hàng bán trả lại
in_inward_detail/sa_return_refid(Guid?): id của chứng từ hàng bán trả lại
in_inward_detail/sort_order(int?): Thứ tự sắp xếp các dòng chi tiết
in_inward_detail/stock_code(string): 
in_inward_detail/stock_id(Guid?): Mã kho
in_inward_detail/stock_name(string): Tên kho
in_inward_detail/unit_id(Guid?): Đơn vị tính(bộ, chiếc, mét...)
in_inward_detail/unit_name(string): Tên đơn vị tính
in_inward_detail/unit_price_finance(decimal): Đơn giá (Sổ tài chính)
in_inward_detail/unit_price_management(decimal): Đơn giá (Sổ quản trị) - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_inward_detail/un_resonable_cost(bool?): Chi phí không hợp lý

in_outward

in_outward/account_object_address(string): Địa chỉ/Bộ phận
in_outward/account_object_code(string): Mã đối tượng
in_outward/account_object_id(Guid?): Mã đối tượng
in_outward/account_object_name(string): Tên đối tượng
in_outward/account_object_tax_code(string): 
in_outward/assembly_refid(Guid?): 
in_outward/attachment_id_list(string): Bảng lưu trữ mảng các id của attachment_id dưới dạng json
in_outward/branch_id(Guid?): ID của chi nhánh.
in_outward/contact_name(string): Tên người nhận/Bộ phận/Của
in_outward/contract_code(string): Hợp đồng số
in_outward/created_by(string): 
in_outward/created_date(DateTime?): 
in_outward/custom_field1(string): Kieu du lieu custom field1
in_outward/custom_field10(string): Kieu du lieu custom field10
in_outward/custom_field2(string): Kieu du lieu custom field3
in_outward/custom_field3(string): Kieu du lieu custom field3
in_outward/custom_field4(string): Kieu du lieu custom field4
in_outward/custom_field5(string): Kieu du lieu custom field5
in_outward/custom_field6(string): Kieu du lieu custom field6
in_outward/custom_field7(string): Kieu du lieu custom field7
in_outward/custom_field8(string): Kieu du lieu custom field8
in_outward/custom_field9(string): Kieu du lieu custom field9
in_outward/display_on_book(int?): Xác định chứng từ được ghi vào sổ nào (0=Sổ tài chinh;1=Sổ quản trị;2=Cả hai)
in_outward/document_included(string): Tài liệu kèm theo
in_outward/employee_code(string): Tên nhân viên
in_outward/employee_id(Guid?): Nhân viên
in_outward/employee_name(string): mã nhân viên
in_outward/from_stock_id(Guid?): Xuất tại kho
in_outward/in_reforder(DateTime?): 
in_outward/inventory_posted_date(DateTime?): Ngày ghi sổ kho
in_outward/inv_no(string): Số chứng từ (Xuất hàng cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc)
in_outward/inv_series(string): Ký hiệu hóa đơn
in_outward/inv_template_no(string): Mẫu số HĐ
in_outward/inv_type_id(int?): Loại hóa đơn:
  0 : nhập tay
  1.Hóa đơn giá trị gia tăng; 2.Hóa đơn bán hàng; 3.Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ; 4.Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý; 5.Hóa đơn xuất khấu; 6.Hóa đơn bán hàng (dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan)
in_outward/is_branch_issued(bool?): 
in_outward/is_invoice_replace(bool?): 
in_outward/is_posted_finance(bool?): Trạng thái ghi sổ Sổ tài chính
in_outward/is_posted_inventory_book_finance(bool?): Trạng thái ghi sổ thủ kho (Sổ tài chính)
in_outward/is_posted_inventory_book_management(bool?): Trạng thái ghi sổ thủ kho (Sổ quản trị)
in_outward/is_posted_management(bool?): Trạng thái ghi sổ Sổ quản trị
in_outward/is_sale_with_outward(bool?): 
in_outward/journal_memo(string): Lý do xuất/Về việc
in_outward/modified_by(string): 
in_outward/modified_date(DateTime?): 
in_outward/order_date(DateTime?): Ngày lệnh điều động
in_outward/order_no(string): Lệnh điều động số
in_outward/organization_code(string): Xuất đến chi nhánh - Mã chi nhánh
in_outward/organization_id(Guid?): Xuất đến chi nhánh - ID chi nhánh
in_outward/organization_name(string): Xuất đến chi nhánh - Tên chi nhánh
in_outward/posted_date(DateTime?): Ngày hạch toán
in_outward/refdate(DateTime?): Ngày chứng từ
in_outward/refid(Guid?): PK
in_outward/refno_finance(string): Số chứng từ Sổ tài chính
in_outward/refno_management(string): Số chứng từ Sổ quản trị
in_outward/reforder(long?): Số thứ tự nhập chứng từ
in_outward/reftype(int?): Loại chứng từ
in_outward/reftype_name(string): Tên loại chứng từ
in_outward/revenue_status(int?): Tình trạng ghi nhận doanh thu. 0 = Chưa lập; 1 = Đã lập
in_outward/shipping_address(string): 
in_outward/to_stock_id(Guid?): Nhập tại kho
in_outward/total_amount_finance(decimal): Tổng thành tiền Sổ tài chính
in_outward/total_amount_management(decimal): Tổng thành tiền Sổ quản trị
in_outward/transport(string): Phương tiện vận chuyển
in_outward/transporter_id(Guid?): Người vận chuyển (danh mục nhân viên)
in_outward/transporter_name(string): Tên người vận chuyển
detail(List<in_outward_detail>): Chi tiết chứng từ 

inoutwarddetail

in_outward_detail/account_name(string): Tên tài khoản
in_outward_detail/account_object_code(string): Mã d?i tu?ng
in_outward_detail/account_object_id(Guid?): 
in_outward_detail/account_object_name(string): 
in_outward_detail/amount_finance(decimal): Số tiền trên sổ tài chính/Tiền vốn
in_outward_detail/amount_management(decimal): Số tiền trên sổ quản trị/Tiền vốn
in_outward_detail/assembly_disassembly_detail_id(Guid?): 
in_outward_detail/budget_item_code(string): Mã mục thu/chi - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_outward_detail/budget_item_id(Guid?): Mục thu/chi - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_outward_detail/budget_item_name(string): Tên mục thu/chi - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_outward_detail/confronting_ref_detail_id(Guid?): RefDetailID của chứng từ Nhập đối trừ (dùng cho PP đích danh)
in_outward_detail/confronting_refid(Guid?): RefID của chứng từ Nhập đối trừ (dùng cho PP đích danh)
in_outward_detail/confronting_refno_finance(string): Số chứng từ đối trừ
in_outward_detail/confronting_refno_management(string): Số chứng từ đối trừ
in_outward_detail/contract_code(string): Mã hợp đồng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_outward_detail/contract_detail_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_outward_detail/contract_id(Guid?): Hợp đồng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_outward_detail/contract_sign_date(DateTime?): Ngày ký của hợp đồng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_outward_detail/contract_subject(string): Trích yếu hợp đồng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_outward_detail/credit_account(string): Tài khoản Có
in_outward_detail/custom_field1(string): Kieu du lieu custom field1
in_outward_detail/custom_field10(string): Kieu du lieu custom field10
in_outward_detail/custom_field2(string): Kieu du lieu custom field3
in_outward_detail/custom_field3(string): Kieu du lieu custom field3
in_outward_detail/custom_field4(string): Kieu du lieu custom field4
in_outward_detail/custom_field5(string): Kieu du lieu custom field5
in_outward_detail/custom_field6(string): Kieu du lieu custom field6
in_outward_detail/custom_field7(string): Kieu du lieu custom field7
in_outward_detail/custom_field8(string): Kieu du lieu custom field8
in_outward_detail/custom_field9(string): Kieu du lieu custom field9
in_outward_detail/debit_account(string): Tài khoản Nợ
in_outward_detail/description(string): Diễn giải
in_outward_detail/exchange_rate_operator(string): Toán tử quy đổi *=nhân;/=chia
in_outward_detail/expense_item_code(string): Mã KMCP - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_outward_detail/expense_item_id(Guid?): Khoản mục CP - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_outward_detail/expense_item_name(string): Tên khoản mục chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_outward_detail/expiry_date(DateTime?): Ngày hết hạn
in_outward_detail/in_assembly_ref_detail_id(Guid?): 
in_outward_detail/in_assembly_refid(Guid?): 
in_outward_detail/in_transfer_ref_detail_id(Guid?): ID của dòng detail chứng từ chuyển kho
in_outward_detail/in_transfer_refid(Guid?): ID của chứng từ chuyển kho
in_outward_detail/is_description(bool?): Là dòng diễn giải
in_outward_detail/inventory_item_code(string): Mã vật tư
in_outward_detail/inventory_item_id(Guid?): Mã hàng/Mã vật tư (nếu thông tin is_description = false thì không được bỏ trống thông tin này)
in_outward_detail/inventory_item_name(string): Tên vật tư
in_outward_detail/inventory_resale_type_id(int?): Hàng hóa ký gửi, bán hộ 1: Hàng hóa giữ hộ, gia công 2: Hàng hóa bán hộ, ký gửi
in_outward_detail/is_promotion(bool?): Là hàng khuyến mại
in_outward_detail/is_un_update_outward_price(bool?): Ko cập nhật giá xuất (Là hàng nhận bán Đại lý/Ủy thác XK)
in_outward_detail/job_code(string): Mã ÐT TPCP - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_outward_detail/job_id(Guid?): Công việc (sx sản phẩm, công trình, dự án, ...) - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_outward_detail/job_name(string): Tên đối tượng tập hợp chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_outward_detail/list_item_code(string): Mã thống kê - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_outward_detail/list_item_id(Guid?): Mã thống kê - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_outward_detail/list_item_name(string): Tên mã thống kê - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_outward_detail/lot_no(string): Số lô
in_outward_detail/main_convert_rate(decimal): Tỷ lệ chuyển đổi ra đơn vị chính
in_outward_detail/main_quantity(decimal): Số lượng theo đơn vị chính
in_outward_detail/main_unit_id(Guid?): Đơn vị tính chính
in_outward_detail/main_unit_name(string): Tên đơn vị tính chính
in_outward_detail/main_unit_price_finance(decimal): Đơn giá theo đơn vị chính (Sổ tài chính)
in_outward_detail/main_unit_price_management(decimal): Đơn giá theo đơn vị chính (Sổ quản trị) - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_outward_detail/order_code(string): Mã don hàng (bán hàng) - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_outward_detail/order_id(Guid?): Đơn hàng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_outward_detail/organization_unit_code(string): Mã phòng ban - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_outward_detail/organization_unit_id(Guid?): Đơn vị - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_outward_detail/organization_unit_name(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_outward_detail/production_id(Guid?): ID thành phẩm
in_outward_detail/production_order_refid(Guid?): RefID của lệnh sản xuất
in_outward_detail/project_work_code(string): Mã công trình - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_outward_detail/project_work_id(Guid?): Công trình/Dự án - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_outward_detail/project_work_name(string): Tên công trình - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_outward_detail/pu_contract_code(string): Mã hợp đồng mua - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_outward_detail/pu_contract_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_outward_detail/pu_contract_subject(string): Trich yeu hop dong mua - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_outward_detail/pu_voucher_ref_detail_id(Guid?): Id chi tiết của chứng từ mua hàng
in_outward_detail/pu_voucher_refid(Guid?): ID của chứng từ mua hàng
in_outward_detail/quantity(decimal): Số lượng
in_outward_detail/ref_detail_id(Guid?): PK
in_outward_detail/refid(Guid?): FK
in_outward_detail/sale_amount(decimal): Thành tiền
in_outward_detail/sale_price(decimal): Đơn giá bán
in_outward_detail/sa_order_ref_detail_id(Guid?): 
in_outward_detail/sa_voucher_ref_detail_id(Guid?): ID chi tiết của chứng từ bán hàng (trong trường hợp lập từ chứng từ bán hàng)
in_outward_detail/sa_voucher_refid(Guid?): Id của chứng từ bán hàng ( trong trường hợp lập phiếu xuất từ bán hàng)
in_outward_detail/sort_order(int?): Thứ tự sắp xếp các dòng chi tiết
in_outward_detail/stock_code(string): 
in_outward_detail/stock_id(Guid?): Mã kho
in_outward_detail/stock_name(string): 
in_outward_detail/unit_id(Guid?): Đơn vị tính(bộ, chiếc, mét...)
in_outward_detail/unit_name(string): Tên đơn vị tính chính
in_outward_detail/unit_price_finance(decimal): Đơn giá Sổ tài chỉnh/Đơn giá vốn
in_outward_detail/unit_price_management(decimal): Đơn giá Sổ quản trị/Đơn giá vốn - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_outward_detail/un_resonable_cost(bool?): Chi phí không hợp lý

in_transfer

in_transfer/account_object_id(Guid?): 
in_transfer/account_object_name(string): 
in_transfer/attachment_id_list(string): Bảng lưu trữ mảng các id của attachment_id dưới dạng json
in_transfer/branch_id(Guid?): ID của chi nhánh.
in_transfer/common_inventory_name(string): 
in_transfer/company_tax_code(string): Mã số thuế
in_transfer/contract_code(string): Hợp đồng kinh tế/Lệnh điều động
in_transfer/contract_date(DateTime?): Ngày hợp đồng/Điều động
in_transfer/contract_owner(string): Hợp đồng/Lệnh điều động của
in_transfer/created_by(string): 
in_transfer/created_date(DateTime?): 
in_transfer/custom_field1(string): Kieu du lieu custom field1
in_transfer/custom_field10(string): Kieu du lieu custom field10
in_transfer/custom_field2(string): Kieu du lieu custom field3
in_transfer/custom_field3(string): Kieu du lieu custom field3
in_transfer/custom_field4(string): Kieu du lieu custom field4
in_transfer/custom_field5(string): Kieu du lieu custom field5
in_transfer/custom_field6(string): Kieu du lieu custom field6
in_transfer/custom_field7(string): Kieu du lieu custom field7
in_transfer/custom_field8(string): Kieu du lieu custom field8
in_transfer/custom_field9(string): Kieu du lieu custom field9
in_transfer/display_on_book(int?): Xác định chứng từ được ghi vào sổ nào (0=Sổ tài chinh;1=Sổ quản trị;2=Cả hai)
in_transfer/in_reforder(DateTime?): 
in_transfer/inventory_posted_date(DateTime?): Ngày ghi sổ kho
in_transfer/inv_no(string): Xuất kho gửi bán đại lý/Xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
in_transfer/inv_series(string): Ký hiệu
in_transfer/inv_template_no(string): Mẫu số
in_transfer/inv_type_id(int?): Loại hóa đơn:
  0 : nhập tay
  1.Hóa đơn giá trị gia tăng; 2.Hóa đơn bán hàng; 3.Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ; 4.Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý; 5.Hóa đơn xuất khấu; 6.Hóa đơn bán hàng (dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan),
in_transfer/is_attach_list(bool?): 
in_transfer/is_branch_issued(bool?): 
in_transfer/is_invoice_replace(bool?): 
in_transfer/is_posted_finance(bool?): Trạng thái ghi sổ Sổ tài chính
in_transfer/is_posted_inventory_book_finance(bool?): Trạng thái ghi sổ thủ kho (Sổ tài chính)
in_transfer/is_posted_inventory_book_management(bool?): Trạng thái ghi sổ thủ kho (Sổ quản trị)
in_transfer/is_posted_management(bool?): Trạng thái ghi sổ Sổ quản trị
in_transfer/journal_memo(string): Với đại lý/Về việc
in_transfer/list_date(DateTime?): 
in_transfer/list_no(string): 
in_transfer/modified_by(string): 
in_transfer/modified_date(DateTime?): 
in_transfer/posted_date(DateTime?): Ngày hạch toán
in_transfer/refdate(DateTime?): Ngày chứng từ
in_transfer/refid(Guid?): PK
in_transfer/refno_finance(string): Số chứng từ Sổ tài chính
in_transfer/refno_management(string): Số chứng từ Sổ quản trị
in_transfer/reforder(long?): Số thứ tự nhập chứng từ
in_transfer/reftype(int?): 230 = Xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ; 231 = Xuất kho gửi bán đại lý; 232 = Xuất chuyển kho nội bộ
in_transfer/reftype_name(string): Tên loại chứng từ
in_transfer/total_amount_finance(decimal): Tổng thành tiền Sổ tài chính
in_transfer/total_amount_management(decimal): Tổng thành tiền Sổ quản trị
in_transfer/transport(string): Phương tiện vận chuyển
in_transfer/transport_contract_code(string): Hợp đồng vận chuyển
in_transfer/transporter_id(Guid?): Mã Người vận chuyển
in_transfer/transporter_name(string): Tên người vận chuyển

intransferdetail

in_transfer_detail/account_name(string): tên tài khoan
in_transfer_detail/amount_finance(decimal): Tiền vốn Sổ tài chính
in_transfer_detail/amount_management(decimal): Tiền vốn Sổ quản trị
in_transfer_detail/budget_item_code(string): Mã mục thu/chi - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_transfer_detail/budget_item_id(Guid?): Mục thu/chi - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_transfer_detail/budget_item_name(string): Tên mục thu/chi - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_transfer_detail/confronting_ref_detail_id(Guid?): RefDetailID của chứng từ Nhập đối trừ
in_transfer_detail/confronting_refid(Guid?): RefID của chứng từ Nhập đối trừ
in_transfer_detail/confronting_refno_finance(string): Số chứng từ đối trừ
in_transfer_detail/confronting_refno_management(string): Số chứng từ đối trừ
in_transfer_detail/contract_code(string): Mã hợp đồng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_transfer_detail/contract_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_transfer_detail/contract_sign_date(DateTime?): Ngày ký của hợp đồng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_transfer_detail/contract_subject(string): Trich yeu hop dong - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_transfer_detail/credit_account(string): TK Có
in_transfer_detail/custom_field(string): 
in_transfer_detail/custom_field1(string): Kieu du lieu custom field1
in_transfer_detail/custom_field10(string): Kieu du lieu custom field10
in_transfer_detail/custom_field2(string): Kieu du lieu custom field3
in_transfer_detail/custom_field3(string): Kieu du lieu custom field3
in_transfer_detail/custom_field4(string): Kieu du lieu custom field4
in_transfer_detail/custom_field5(string): Kieu du lieu custom field5
in_transfer_detail/custom_field6(string): Kieu du lieu custom field6
in_transfer_detail/custom_field7(string): Kieu du lieu custom field7
in_transfer_detail/custom_field8(string): Kieu du lieu custom field8
in_transfer_detail/custom_field9(string): Kieu du lieu custom field9
in_transfer_detail/debit_account(string): TK Nợ
in_transfer_detail/description(string): Diễn giải
in_transfer_detail/exchange_rate_operator(string): Toán tử quy đổi *=nhân;/=chia
in_transfer_detail/expense_item_code(string): Mã KMCP - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_transfer_detail/expense_item_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_transfer_detail/expense_item_name(string): Tên khoản mục chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_transfer_detail/expiry_date(DateTime?): Ngày hết hạn
in_transfer_detail/from_stock_code(string): 
in_transfer_detail/from_stock_id(Guid?): Từ kho
in_transfer_detail/from_stock_name(string): Tên kho chuyển đi
in_transfer_detail/in_inward_no(string): 
in_transfer_detail/is_description(bool?): Là dòng diễn giải
in_transfer_detail/inventory_item_code(string): Mã vật tư
in_transfer_detail/inventory_item_id(Guid?): Mã hàng (nếu thông tin is_description = false thì không được bỏ trống thông tin này)
in_transfer_detail/inventory_item_name(string): Tên vật tư
in_transfer_detail/inventory_resale_type_id(int?): 
in_transfer_detail/job_code(string): Mã ÐT TPCP - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_transfer_detail/job_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_transfer_detail/job_name(string): Tên đối tượng tập hợp chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_transfer_detail/list_item_code(string): Mã thống kê - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_transfer_detail/list_item_id(Guid?): Mã thống kê - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_transfer_detail/list_item_name(string): Tên mã thống kê - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_transfer_detail/lot_no(string): Số lô
in_transfer_detail/main_convert_rate(decimal): Tỷ lệ chuyển đổi ra đơn vị chính
in_transfer_detail/main_quantity(decimal): Số lượng theo đơn vị chính
in_transfer_detail/main_unit_id(Guid?): Đơn vị tính chính
in_transfer_detail/main_unit_name(string): Tên đơn vị tính chính
in_transfer_detail/main_unit_price_finance(decimal): Đơn giá theo đơn vị chính (Sổ tài chính)
in_transfer_detail/main_unit_price_management(decimal): Đơn giá theo đơn vị chính (Sổ quản trị) - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_transfer_detail/order_code(string): Mã don hàng (bán hàng) - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_transfer_detail/order_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_transfer_detail/organization_unit_code(string): Mã phòng ban - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_transfer_detail/organization_unit_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_transfer_detail/organization_unit_name(string): Tên đơn vị - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_transfer_detail/project_work_code(string): Mã công trình - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_transfer_detail/project_work_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_transfer_detail/project_work_name(string): Tên công trình - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_transfer_detail/pu_contract_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_transfer_detail/pu_contract_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_transfer_detail/pu_contract_subject(string): Trich yeu hop dong mua - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_transfer_detail/pu_voucher_or_inward_refid(Guid?): 
in_transfer_detail/quantity(decimal): Số lượng
in_transfer_detail/ref_detail_id(Guid?): PK
in_transfer_detail/refid(Guid?): FK
in_transfer_detail/sale_amount(decimal): Thành tiền bán (Xuất kho gửi bán đại lý)
in_transfer_detail/sale_price(decimal): Đơn giá bán (Xuất kho gửi bán đại lý)
in_transfer_detail/sort_order(int?): Thứ tự sắp xếp các dòng chi tiết
in_transfer_detail/to_stock_code(string): 
in_transfer_detail/to_stock_id(Guid?): Đến kho
in_transfer_detail/to_stock_name(string): Tên kho chuyển đến
in_transfer_detail/unit_id(Guid?): Đơn vị tính
in_transfer_detail/unit_name(string): Tên đơn vị tính
in_transfer_detail/unit_price_finance(decimal): Đơn giá vốn Sổ tài chính
in_transfer_detail/unit_price_management(decimal): Đơn giá vốn Sổ quản trị - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
in_transfer_detail/un_resonable_cost(bool?): 

pu_discount

pu_discount/account_object_code(string): Mã đối tượng
pu_discount/account_object_id(Guid?): Mã đối tượng
pu_discount/account_object_name(string): Tên đối tượng
pu_discount/account_object_tax_code(string): 
pu_discount/attachment_id_list(string): Bảng lưu trữ mảng các id của attachment_id dưới dạng json
pu_discount/branch_id(Guid?): Mã chi nhánh
pu_discount/caba_amount(decimal): 
pu_discount/caba_amount_oc(decimal): 
pu_discount/cash_book_posted_date(DateTime?): Ngày ghi sổ thủ quỹ
pu_discount/created_by(string): 
pu_discount/created_date(DateTime?): 
pu_discount/currency_id(string): Loại tiền
pu_discount/custom_field1(string): Kieu du lieu custom field1
pu_discount/custom_field10(string): Kieu du lieu custom field10
pu_discount/custom_field2(string): Kieu du lieu custom field3
pu_discount/custom_field3(string): Kieu du lieu custom field3
pu_discount/custom_field4(string): Kieu du lieu custom field4
pu_discount/custom_field5(string): Kieu du lieu custom field5
pu_discount/custom_field6(string): Kieu du lieu custom field6
pu_discount/custom_field7(string): Kieu du lieu custom field7
pu_discount/custom_field8(string): Kieu du lieu custom field8
pu_discount/custom_field9(string): Kieu du lieu custom field9
pu_discount/display_on_book(int?): Xác định chứng từ được ghi vào sổ nào (0=Sổ tài chinh;1=Sổ quản trị;2=Cả hai)
pu_discount/document_included(string): Kèm theo
pu_discount/einvoice_import_type(int?): Nhập khẩu hóa đơn điện tử của hãng nào
pu_discount/einvoice_item_name(string): 
pu_discount/einvoice_transaction_id(string): Mã tra cứu HDDT
pu_discount/employee_id(Guid?): Nhân viên mua hàng
pu_discount/employee_name(string): mã nhân viên
pu_discount/exchange_rate(decimal): Tỉ giá hối đoái
pu_discount/in_reforder(DateTime?): 
pu_discount/is_posted_cash_book_finance(bool?): Trạng thái ghi sổ thủ quỹ (Sổ tài chính)
pu_discount/is_posted_cash_book_management(bool?): Trạng thái ghi sổ thủ quỹ (Sổ quản trị)
pu_discount/is_posted_finance(bool?): Trạng thái ghi sổ Sổ tài chính
pu_discount/is_posted_management(bool?): Trạng thái ghi sổ Sổ quản trị
pu_discount/is_value_decrement_from_stock(bool?): Giảm giá trị hàng nhập kho
pu_discount/journal_memo(string): Diễn giải/Lý do nộp
pu_discount/modified_by(string): 
pu_discount/modified_date(DateTime?): 
pu_discount/payer(string): Người nộp
pu_discount/payer_address(string): Địa chỉ người nộp
pu_discount/posted_date(DateTime?): Ngày hạch toán
pu_discount/pu_invoice_refid(Guid?): ID của hóa đơn nhận
pu_discount/refdate(DateTime?): Ngày chứng từ
pu_discount/refid(Guid?): PK
pu_discount/refno_finance(string): Số chứng từ sổ tài chính
pu_discount/refno_management(string): Số chứng từ sổ quản trị
pu_discount/reforder(long?): Số thứ tự nhập chứng từ
pu_discount/reftype(int?): Loại chứng từ
pu_discount/reftype_name(string): Tên loại chứng từ
pu_discount/total_amount(decimal): Tổng tiền quy đổi
pu_discount/total_amount_oc(decimal): Tổng tiền
pu_discount/total_vat_amount(decimal): Tổng tiền thuế quy đổi
pu_discount/total_vat_amount_oc(decimal): Tiền thuế NT

pudiscountdetail

pu_discount_detail/account_name(string): tên tài khoan
pu_discount_detail/amount(decimal): Thành tiền quy đổi
pu_discount_detail/amount_oc(decimal): Thành tiền
pu_discount_detail/bank_account_id(Guid?): 
pu_discount_detail/bank_account_number(string): 
pu_discount_detail/bank_name(string): tên chi nhánh của tài khoản ngân hàng
pu_discount_detail/budget_item_code(string): Mã mục thu/chi - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_discount_detail/budget_item_id(Guid?): Mục chi - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_discount_detail/budget_item_name(string): Tên mục thu/chi - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_discount_detail/confronting_ref_detail_id(Guid?): 
pu_discount_detail/confronting_refid(Guid?): 
pu_discount_detail/confronting_refno_finance(string): Số chứng từ đối trừ
pu_discount_detail/confronting_refno_management(string): Số chứng từ đối trừ
pu_discount_detail/contract_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_discount_detail/contract_id(Guid?): PK hợp đồng bán - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_discount_detail/contract_sign_date(DateTime?): Ngày ký của hợp đồng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_discount_detail/contract_subject(string): Trich yeu hop dong - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_discount_detail/credit_account(string): TK Có
pu_discount_detail/custom_field1(string): Kieu du lieu custom field1
pu_discount_detail/custom_field10(string): Kieu du lieu custom field10
pu_discount_detail/custom_field2(string): Kieu du lieu custom field3
pu_discount_detail/custom_field3(string): Kieu du lieu custom field3
pu_discount_detail/custom_field4(string): Kieu du lieu custom field4
pu_discount_detail/custom_field5(string): Kieu du lieu custom field5
pu_discount_detail/custom_field6(string): Kieu du lieu custom field6
pu_discount_detail/custom_field7(string): Kieu du lieu custom field7
pu_discount_detail/custom_field8(string): Kieu du lieu custom field8
pu_discount_detail/custom_field9(string): Kieu du lieu custom field9
pu_discount_detail/debit_account(string): TK Nợ
pu_discount_detail/description(string): Tên hàng
pu_discount_detail/expense_item_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_discount_detail/expense_item_id(Guid?): Khoản mục chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_discount_detail/expense_item_name(string): Tên khoản mục chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_discount_detail/expiry_date(DateTime?): Ngày hết hạn
pu_discount_detail/is_description(bool?): Là dòng diễn giải
pu_discount_detail/inventory_item_code(string): 
pu_discount_detail/inventory_item_id(Guid?): Mã hàng/Mã vật tư (nếu thông tin is_description = false thì không được bỏ trống thông tin này)
pu_discount_detail/inventory_item_name(string): Tên hàng trên danh mục
pu_discount_detail/job_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_discount_detail/job_id(Guid?): Đối tượng THCP - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_discount_detail/job_name(string): Tên đối tượng tập hợp chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_discount_detail/list_item_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_discount_detail/list_item_id(Guid?): Mã thống kê - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_discount_detail/list_item_name(string): Tên mã thống kê - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_discount_detail/lot_no(string): Số lô
pu_discount_detail/main_unit_name(string): Tên đơn vị chính
pu_discount_detail/order_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_discount_detail/order_id(Guid?): Mã đơn đặt hàng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_discount_detail/organization_unit_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_discount_detail/organization_unit_id(Guid?): Đơn vị sử dụng (Phòng ban trong cơ cấu tổ chức) - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_discount_detail/organization_unit_name(string): Tên đơn vị - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_discount_detail/project_work_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_discount_detail/project_work_id(Guid?): Công trình/Dự án - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_discount_detail/project_work_name(string): Tên công trình - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_discount_detail/pu_contract_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_discount_detail/pu_contract_id(Guid?): PK hợp đồng mua - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_discount_detail/pu_contract_ref_detail_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_discount_detail/pu_contract_subject(string): Trich yeu hop dong mua - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_discount_detail/pu_invoice_refid(Guid?): ID của hóa đơn nhận (lấy dữ liệu cho dễ dàng khi ghi sô TaxLedger)- Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_discount_detail/pu_order_ref_detail_id(Guid?): ID chi tiết đơn mua hàng
pu_discount_detail/pu_order_refid(Guid?): Số đơn mua hàng
pu_discount_detail/purchase_purpose_code(string): 
pu_discount_detail/purchase_purpose_id(Guid?): Mã nhóm hàng hóa dịch vụ
pu_discount_detail/pu_voucher_inv_date(DateTime?): 
pu_discount_detail/pu_voucher_inv_no(string): 
pu_discount_detail/pu_voucher_inv_series(string): 
pu_discount_detail/pu_voucher_inv_template_no(string): 
pu_discount_detail/pu_voucher_ref_detail_id(Guid?): ID chi tiết chứng từ mua hàng
pu_discount_detail/pu_voucher_refid(Guid?): ID của chứng từ mua hàng
pu_discount_detail/quantity(decimal): Số lượng
pu_discount_detail/ref_detail_id(Guid?): PK
pu_discount_detail/refid(Guid?): FK
pu_discount_detail/sort_order(int?): Thứ tự sắp xếp các dòng chi tiết
pu_discount_detail/stock_code(string): 
pu_discount_detail/stock_id(Guid?): Mã kho
pu_discount_detail/unit_id(Guid?): Đơn vị tính
pu_discount_detail/unit_name(string): 
pu_discount_detail/unit_price(decimal): Đơn giá
pu_discount_detail/un_resonable_cost(bool?): Chi phí không hợp lý
pu_discount_detail/vat_account(string): TK thuế GTGT
pu_discount_detail/vat_amount(decimal): Tiền thuế quy đổi
pu_discount_detail/vat_amount_oc(decimal): Tiền thuế nguyên tệ
pu_discount_detail/vat_description(string): 
pu_discount_detail/vat_rate(decimal): Thuế suất

pu_invoice

pu_invoice/account_object_address(string): Địa chỉ người nhận
pu_invoice/account_object_code(string): Mã nhà cung cấp
pu_invoice/account_object_id(Guid?): Mã nhà cung cấp/khách hàng/cán bộ
pu_invoice/account_object_name(string): Tên nhà cung cấp/khách hàng/cán bộ
pu_invoice/account_object_tax_code(string): Mã số thuế
pu_invoice/attachment_id_list(string): Bảng lưu trữ mảng các id của attachment_id dưới dạng json
pu_invoice/branch_id(Guid?): Chi nhánh
pu_invoice/created_by(string): 
pu_invoice/created_date(DateTime?): 
pu_invoice/currency_id(string): Loại tiền
pu_invoice/custom_field1(string): Kieu du lieu custom field1
pu_invoice/custom_field10(string): Kieu du lieu custom field10
pu_invoice/custom_field2(string): Kieu du lieu custom field3
pu_invoice/custom_field3(string): Kieu du lieu custom field3
pu_invoice/custom_field4(string): Kieu du lieu custom field4
pu_invoice/custom_field5(string): Kieu du lieu custom field5
pu_invoice/custom_field6(string): Kieu du lieu custom field6
pu_invoice/custom_field7(string): Kieu du lieu custom field7
pu_invoice/custom_field8(string): Kieu du lieu custom field8
pu_invoice/custom_field9(string): Kieu du lieu custom field9
pu_invoice/display_on_book(int?): Xác định chứng từ được hiển thị trên sổ nào (0=Sổ tài chinh;1=Sổ quản trị;2=Cả hai)
pu_invoice/due_date(DateTime?): Hạn thanh toán
pu_invoice/employee_id(Guid?): Nhân viên mua hàng
pu_invoice/exchange_rate(decimal): Tỉ giá hối đoái
pu_invoice/include_invoice(int?): 
pu_invoice/inv_date(DateTime?): Ngày hóa đơn
pu_invoice/inv_no(string): Số hóa đơn
pu_invoice/inv_series(string): Ký hiệu hóa đơn
pu_invoice/inv_template_no(string): Mẫu số hóa đơn
pu_invoice/is_import_purchase(bool?): Với loại chứng từ là Mua hàng nhập khẩu thì = 1. Còn lại = 0
pu_invoice/is_paid(bool?): Đã thanh toán đủ
pu_invoice/is_posted_finance(bool?): Trạng thái ghi sổ Sổ tài chính
pu_invoice/is_posted_management(bool?): Trạng thái ghi sổ Sổ quản trị
pu_invoice/is_summary_by_same_inventory_item(bool?): Cộng gộp các mặt hàng giống nhau
pu_invoice/journal_memo(string): Diễn giải
pu_invoice/modified_by(string): 
pu_invoice/modified_date(DateTime?): 
pu_invoice/posted_date(DateTime?): Ngày hạch toán (Phiếu chi/Chứng từ ghi nợ)
pu_invoice/refdate(DateTime?): Ngày chứng từ (Phiếu chi/Chứng từ ghi nợ)
pu_invoice/refid(Guid?): PK
pu_invoice/refno_finance(string): Số chứng từ sổ tài chính (Phiếu chi/Chứng từ ghi nợ)
pu_invoice/refno_management(string): Số chứng từ sổ quản trị (Phiếu chi/Chứng từ ghi nợ)
pu_invoice/reforder(long?): Số thứ tự nhập chứng từ
pu_invoice/reftype(int?): Loại chứng từ
pu_invoice/reftype_name(string): Tên loại chứng từ
pu_invoice/seller_tax_code(string): 
pu_invoice/total_turnover_amount(decimal): Giá trị HHDV chưa thuế QĐ
pu_invoice/total_turnover_amount_oc(decimal): Giá trị HHDV chưa thuế
pu_invoice/total_vat_amount(decimal): Tiền thuế GTGT QĐ
pu_invoice/total_vat_amount_oc(decimal): Tiền thuế GTGT
pu_invoice/transaction_id(string): 
detail(List<pu_invoice_detail>): Chi tiết chứng từ 

puinvoicedetail

pu_invoice_detail/account_name(string): tên tài khoan
pu_invoice_detail/contract_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_invoice_detail/contract_id(Guid?): PK hợp đồng bán - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_invoice_detail/contract_sign_date(DateTime?): Ngày ký của hợp đồng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_invoice_detail/contract_subject(string): Trich yeu hop dong - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_invoice_detail/credit_account(string): TK Có
pu_invoice_detail/custom_field1(string): Kieu du lieu custom field1
pu_invoice_detail/custom_field10(string): Kieu du lieu custom field10
pu_invoice_detail/custom_field2(string): Kieu du lieu custom field3
pu_invoice_detail/custom_field3(string): Kieu du lieu custom field3
pu_invoice_detail/custom_field4(string): Kieu du lieu custom field4
pu_invoice_detail/custom_field5(string): Kieu du lieu custom field5
pu_invoice_detail/custom_field6(string): Kieu du lieu custom field6
pu_invoice_detail/custom_field7(string): Kieu du lieu custom field7
pu_invoice_detail/custom_field8(string): Kieu du lieu custom field8
pu_invoice_detail/custom_field9(string): Kieu du lieu custom field9
pu_invoice_detail/debit_account(string): TK Nợ
pu_invoice_detail/description(string): Tên hàng
pu_invoice_detail/expense_item_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_invoice_detail/expense_item_id(Guid?): Khoản mục chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_invoice_detail/expense_item_name(string): Tên khoản mục chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_invoice_detail/is_description(bool?): Là dòng diễn giải
pu_invoice_detail/inventory_item_code(string): 
pu_invoice_detail/inventory_item_id(Guid?): Mã hàng (nếu thông tin is_description = false thì không được bỏ trống thông tin này)
pu_invoice_detail/inventory_item_name(string): 
pu_invoice_detail/job_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_invoice_detail/job_id(Guid?): Đối tượng THCP - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_invoice_detail/job_name(string): Tên đối tượng tập hợp chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_invoice_detail/list_item_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_invoice_detail/list_item_id(Guid?): Mã thống kê - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_invoice_detail/list_item_name(string): Tên mã thống kê - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_invoice_detail/loan_agreement_refid(Guid?): ID khế ước vay
pu_invoice_detail/loan_agreement_refno(string): Số chứng từ khế ước vay
pu_invoice_detail/order_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_invoice_detail/order_id(Guid?): Mã đơn đặt hàng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_invoice_detail/organization_unit_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_invoice_detail/organization_unit_id(Guid?): Đơn vị sử dụng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_invoice_detail/organization_unit_name(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_invoice_detail/project_work_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_invoice_detail/project_work_id(Guid?): Công trình/Dự án - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_invoice_detail/project_work_name(string): Tên công trình - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_invoice_detail/pu_contract_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_invoice_detail/pu_contract_id(Guid?): PK hợp đồng mua - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_invoice_detail/pu_contract_subject(string): Trich yeu hop dong mua - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_invoice_detail/pu_order_ref_detail_id(Guid?): 
pu_invoice_detail/pu_order_refid(Guid?): 
pu_invoice_detail/purchase_purpose_id(Guid?): Mã nhóm hàng hóa dịch vụ
pu_invoice_detail/pu_voucher_ref_detail_id(Guid?): RefDetailID chứng từ Mua hàng
pu_invoice_detail/pu_voucher_refid(Guid?): RefID chứng từ Mua hàng
pu_invoice_detail/pu_voucher_refno_finance(string): Số chứng từ Mua hàng
pu_invoice_detail/pu_voucher_refno_management(string): Số chứng từ Mua hàng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_invoice_detail/ref_detail_id(Guid?): PK
pu_invoice_detail/refid(Guid?): FK
pu_invoice_detail/sort_order(int?): Thứ tự sắp xếp các dòng chi tiết
pu_invoice_detail/turnover_amount(decimal): Giá trị HHDV chưa thuế QĐ
pu_invoice_detail/turnover_amount_oc(decimal): Giá trị HHDV chưa thuế
pu_invoice_detail/un_resonable_cost(bool?): Chi phí không hợp lý
pu_invoice_detail/vat_amount(decimal): Tiền thuế GTGT quy đổi
pu_invoice_detail/vat_amount_oc(decimal): 
pu_invoice_detail/vat_description(string): 
pu_invoice_detail/vat_rate(decimal): Thuế suất GTGT

pu_order

pu_order/account_object_address(string): Địa chỉ NCC
pu_order/account_object_code(string): Mã nhà cung cấp
pu_order/account_object_id(Guid?): Mã nhà cung cấp/khách hàng/cán bộ
pu_order/account_object_name(string): Tên nhà cung cấp/khách hàng/cán bộ
pu_order/account_object_tax_code(string): Mã số thuế NCC
pu_order/attachment_id_list(string): Bảng lưu trữ mảng các id của attachment_id dưới dạng json
pu_order/branch_id(Guid?): Mã chi nhánh
pu_order/contact_name(string): Người liên hệ
pu_order/created_by(string): 
pu_order/created_date(DateTime?): 
pu_order/currency_id(string): Loại tiền
pu_order/custom_field1(string): Kieu du lieu custom field1
pu_order/custom_field10(string): Kieu du lieu custom field10
pu_order/custom_field2(string): Kieu du lieu custom field3
pu_order/custom_field3(string): Kieu du lieu custom field3
pu_order/custom_field4(string): Kieu du lieu custom field4
pu_order/custom_field5(string): Kieu du lieu custom field5
pu_order/custom_field6(string): Kieu du lieu custom field6
pu_order/custom_field7(string): Kieu du lieu custom field7
pu_order/custom_field8(string): Kieu du lieu custom field8
pu_order/custom_field9(string): Kieu du lieu custom field9
pu_order/discount_rate_voucher(decimal): Tỷ lệ chiết klhấu theo mặt hàng
pu_order/discount_type(int?): Loại chiết khấu: 0: Không chiết khấu 1: Theo mặt hàng 2: theo % hóa đơn 3: số tiền trên tổng số hóa đơn 
pu_order/due_day(int?): Số ngày được nợ
pu_order/employee_id(Guid?): Nhân viên
pu_order/employee_name(string): 
pu_order/exchange_rate(decimal): Tỉ giá hối đoái
pu_order/journal_memo(string): Diễn giải/Lý do
pu_order/modified_by(string): 
pu_order/modified_date(DateTime?): 
pu_order/other_term(string): Điều khoản khác
pu_order/payment_term_id(Guid?): Điều khoản thanh toán
pu_order/receive_address(string): Địa chỉ nhận hàng
pu_order/receive_date(DateTime?): Ngày nhận hàng
pu_order/refdate(DateTime?): Ngày đơn hàng
pu_order/refid(Guid?): PK
pu_order/refno(string): Số đơn hàng
pu_order/reforder(long?): Số thứ tự nhập chứng từ
pu_order/reftype(int?): Loại chứng từ (lấy từ bảng RefType)
pu_order/status(int?): Tình trạng đơn hàng: 1: Chưa thực hiện; 2: Đang thực hiện; 3: Hoàn thành 4: Hủy bỏ
pu_order/total_amount(decimal): Tổng tiền quy đổi
pu_order/total_amount_oc(decimal): Tổng tiền
pu_order/total_discount_amount(decimal): Tổng tiền chiết khấu quy đổi
pu_order/total_discount_amount_oc(decimal): Tổng tiền chiết khấu
pu_order/total_vat_amount(decimal): Tổng tiền thuế Quy đổi
pu_order/total_vat_amount_oc(decimal): Tổng tiền thuế
detail(List<pu_order_detail>): Chi tiết chứng từ  

puorderdetail

pu_order_detail/amount(decimal): Thành tiền quy đổi
pu_order_detail/amount_oc(decimal): Thành tiền nguyên tệ
pu_order_detail/contract_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_order_detail/contract_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_order_detail/contract_sign_date(DateTime?): Ngày ký của hợp đồng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_order_detail/contract_subject(string): Trich yeu hop dong - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_order_detail/custom_field(string): 
pu_order_detail/custom_field1(string): Kieu du lieu custom field1
pu_order_detail/custom_field10(string): Kieu du lieu custom field10
pu_order_detail/custom_field2(string): Kieu du lieu custom field3
pu_order_detail/custom_field3(string): Kieu du lieu custom field3
pu_order_detail/custom_field4(string): Kieu du lieu custom field4
pu_order_detail/custom_field5(string): Kieu du lieu custom field5
pu_order_detail/custom_field6(string): Kieu du lieu custom field6
pu_order_detail/custom_field7(string): Kieu du lieu custom field7
pu_order_detail/custom_field8(string): Kieu du lieu custom field8
pu_order_detail/custom_field9(string): Kieu du lieu custom field9
pu_order_detail/description(string): Diễn giải (Tên hàng)
pu_order_detail/discount_amount(decimal): Tiền chiêt khấu quy đổi
pu_order_detail/discount_amount_oc(decimal): Tiền chiêt khấu nguyên tệ
pu_order_detail/discount_rate(decimal): Tỉ lệ chiết khấu
pu_order_detail/exchange_rate_operator(string): Toán tử quy đổi *=nhân;/=chia
pu_order_detail/expense_item_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_order_detail/expense_item_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_order_detail/expense_item_name(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_order_detail/in_production_order_refid(Guid?): Lệnh sản xuất
pu_order_detail/is_description(bool?): là dòng diễn giải
pu_order_detail/inventory_item_code(string): Mã hàng
pu_order_detail/inventory_item_id(Guid?): ID hàng hóa (nếu thông tin is_description = false thì không được bỏ trống thông tin này)
pu_order_detail/inventory_item_name(string): 
pu_order_detail/job_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_order_detail/job_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_order_detail/job_name(string): Tên đối tượng tập hợp chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_order_detail/last_year_executed_amount(decimal): Giá trị đã thực hiện năm trước quy đổi
pu_order_detail/last_year_executed_amount_oc(decimal): Giá trị đã thực hiện năm trước
pu_order_detail/list_item_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_order_detail/list_item_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_order_detail/list_item_name(string): Tên mã thống kê - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_order_detail/main_convert_rate(decimal): Tỷ lệ chuyển đổi ra đơn vị chính
pu_order_detail/main_quantity(decimal): Số lượng theo đơn vị chính
pu_order_detail/main_unit_id(Guid?): Đơn vị tính chính
pu_order_detail/main_unit_name(string): 
pu_order_detail/main_unit_price(decimal): Đơn giá theo đơn vị chính
pu_order_detail/order_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_order_detail/order_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_order_detail/organization_unit_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_order_detail/organization_unit_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_order_detail/panel_height_quantity(decimal): Chiều cao
pu_order_detail/panel_length_quantity(decimal): Chiều dài
pu_order_detail/panel_quantity(decimal): Lượng
pu_order_detail/panel_radius_quantity(decimal): Bán kính
pu_order_detail/panel_width_quantity(decimal): Chiều rộng
pu_order_detail/production_id(Guid?): Thành phẩm
pu_order_detail/project_work_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_order_detail/project_work_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_order_detail/project_work_name(string): Tên công trình - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_order_detail/pu_contract_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_order_detail/pu_contract_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_order_detail/pu_contract_subject(string): Trich yeu hop dong mua - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_order_detail/quantity(decimal): Số lượng
pu_order_detail/quantity_receipt(decimal): Số lượng nhận trên PUInvoiceDetail, mua hàng
pu_order_detail/quantity_receipt_last_year(decimal): Số lượng nhận năm trước
pu_order_detail/ref_detail_id(Guid?): PK
pu_order_detail/refid(Guid?): FK
pu_order_detail/sa_order_ref_detail_id(Guid?): 
pu_order_detail/sort_order(int?): Thứ tự sắp xếp các dòng chi tiết
pu_order_detail/stock_code(string): 
pu_order_detail/stock_id(Guid?): 
pu_order_detail/unit_id(Guid?): Đơn vị tính
pu_order_detail/unit_name(string): 
pu_order_detail/unit_price(decimal): Đơn giá
pu_order_detail/unit_price_after_tax(decimal): Đơn giá sau thuế
pu_order_detail/vat_amount(decimal): Tiền thuế quy đổi
pu_order_detail/vat_amount_oc(decimal): Tiền thuế nguyên tệ
pu_order_detail/vat_rate(decimal): % Thuế GTGT

pu_return

pu_return/account_object_code(string): Mã đối tượng
pu_return/account_object_id(Guid?): Mã đối tượng
pu_return/account_object_name(string): Tên đối tượng
pu_return/attachment_id_list(string): Bảng lưu trữ mảng các id của attachment_id dưới dạng json
pu_return/branch_id(Guid?): Mã chi nhánh
pu_return/caba_amount(decimal): 
pu_return/caba_amount_oc(decimal): 
pu_return/ca_document_included(string): Tài liệu kèm theo trên phiếu thu
pu_return/ca_journal_memo(string): Lý do nộp
pu_return/ca_posted_date(DateTime?): Ngày hạch toán (Phiếu chi)
pu_return/ca_refdate(DateTime?): Ngày chứng từ (Phiếu chi)
pu_return/ca_refno_finance(string): Số chứng từ sổ tài chính (Phiếu chi)
pu_return/ca_refno_management(string): Số chứng từ sổ quản trị (Phiếu chi)
pu_return/cash_book_posted_date(DateTime?): Ngày ghi sổ thủ quỹ
pu_return/created_by(string): 
pu_return/created_date(DateTime?): 
pu_return/currency_id(string): Loại tiền
pu_return/custom_field1(string): Kieu du lieu custom field1
pu_return/custom_field10(string): Kieu du lieu custom field10
pu_return/custom_field2(string): Kieu du lieu custom field3
pu_return/custom_field3(string): Kieu du lieu custom field3
pu_return/custom_field4(string): Kieu du lieu custom field4
pu_return/custom_field5(string): Kieu du lieu custom field5
pu_return/custom_field6(string): Kieu du lieu custom field6
pu_return/custom_field7(string): Kieu du lieu custom field7
pu_return/custom_field8(string): Kieu du lieu custom field8
pu_return/custom_field9(string): Kieu du lieu custom field9
pu_return/display_on_book(int?): Xác định chứng từ được ghi vào sổ nào (0=Sổ tài chinh;1=Sổ quản trị;2=Cả hai)
pu_return/employee_code(string): mã nhân viên mua hàng
pu_return/employee_id(Guid?): Nhân viên mua hàng
pu_return/employee_name(string): mã nhân viên
pu_return/exchange_rate(decimal): Tỉ giá hối đoái
pu_return/in_reforder(DateTime?): 
pu_return/inventory_posted_date(DateTime?): Ngày ghi sổ kho
pu_return/is_invoice_exported(bool?): Đã xuất hóa đơn
pu_return/is_posted_cash_book_finance(bool?): Trạng thái ghi sổ thủ quỹ (Sổ tài chính)
pu_return/is_posted_cash_book_management(bool?): Trạng thái ghi sổ thủ quỹ (Sổ quản trị)
pu_return/is_posted_finance(bool?): Trạng thái ghi sổ Sổ tài chính
pu_return/is_posted_inventory_book_finance(bool?): Trạng thái ghi sổ thủ kho (Sổ tài chính)
pu_return/is_posted_inventory_book_management(bool?): Trạng thái ghi sổ thủ kho (Sổ quản trị)
pu_return/is_posted_management(bool?): Trạng thái ghi sổ Sổ quản trị
pu_return/journal_memo(string): Lý do xuất(Phiếu xuất)/Diễn giải (Chứng từ ghi nợ)
pu_return/modified_by(string): 
pu_return/modified_date(DateTime?): 
pu_return/out_document_included(string): Tài liệu kèm theo trên phiếu xuất
pu_return/payer(string): Người nộp
pu_return/payer_address(string): Địa chỉ người nộp, địa chỉ bên tab phiếu thu
pu_return/posted_date(DateTime?): Ngày hạch toán (Phiếu xuất/Chứng từ ghi nợ)
pu_return/receiver(string): Người nhận hàng (Phiếu xuất)
pu_return/receiver_address(string): Địa chỉ người nhận hàng, nhà cung cấp
pu_return/refdate(DateTime?): Ngày chứng từ (Phiếu xuất/Chứng từ ghi nợ)
pu_return/refid(Guid?): PK
pu_return/refno_finance(string): Số chứng từ sổ tài chính (Phiếu xuất/Chứng từ ghi nợ)
pu_return/refno_management(string): Số chứng từ sổ quản trị (Phiếu xuất/Chứng từ ghi nợ)
pu_return/reforder(long?): Số thứ tự nhập chứng từ
pu_return/reftype(int?): Loại chứng từ (lấy từ bảng RefType)
pu_return/reftype_name(string): Tên loại chứng từ
pu_return/sa_invoice_refid(Guid?): ID của hóa đơn xuất
pu_return/total_amount(decimal): Tổng tiền quy đổi Sổ tài chính
pu_return/total_amount_oc(decimal): Tổng tiền Sổ tài chính
pu_return/total_vat_amount(decimal): Tổng tiền thuế quy đổi Sổ tài chỉnh
pu_return/total_vat_amount_oc(decimal): Tiền thuế GTGT NT Sổ tài chính
detail(List<pu_return_detail>): Chi tiết chứng từ  

pureturndetail

pu_return_detail/account_name(string): tên tài khoan
pu_return_detail/amount(decimal): Thành tiền quy đổi
pu_return_detail/amount_oc(decimal): Thành tiền
pu_return_detail/bank_account_id(Guid?): 
pu_return_detail/bank_account_number(string): 
pu_return_detail/bank_name(string): tên chi nhánh của tài khoản ngân hàng
pu_return_detail/budget_item_code(string): Mã mục thu/chi - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_return_detail/budget_item_id(Guid?): Mục thu - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_return_detail/budget_item_name(string): Tên mục thu/chi - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_return_detail/confronting_ref_detail_id(Guid?): RefDetailID của chứng từ Nhập đối trừ
pu_return_detail/confronting_refid(Guid?): RefID của chứng từ Nhập đối trừ
pu_return_detail/confronting_refno_finance(string): Số chứng từ đối trừ
pu_return_detail/confronting_refno_management(string): Số chứng từ đối trừ
pu_return_detail/contract_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_return_detail/contract_id(Guid?): PK hợp đồng bán - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_return_detail/contract_sign_date(DateTime?): Ngày ký của hợp đồng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_return_detail/contract_subject(string): Trich yeu hop dong - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_return_detail/credit_account(string): TK Có
pu_return_detail/custom_field(string): 
pu_return_detail/custom_field1(string): Kieu du lieu custom field1
pu_return_detail/custom_field10(string): Kieu du lieu custom field10
pu_return_detail/custom_field2(string): Kieu du lieu custom field3
pu_return_detail/custom_field3(string): Kieu du lieu custom field3
pu_return_detail/custom_field4(string): Kieu du lieu custom field4
pu_return_detail/custom_field5(string): Kieu du lieu custom field5
pu_return_detail/custom_field6(string): Kieu du lieu custom field6
pu_return_detail/custom_field7(string): Kieu du lieu custom field7
pu_return_detail/custom_field8(string): Kieu du lieu custom field8
pu_return_detail/custom_field9(string): Kieu du lieu custom field9
pu_return_detail/debit_account(string): TK Nợ
pu_return_detail/description(string): Tên hàng
pu_return_detail/discount_amount(decimal): 
pu_return_detail/discount_amount_oc(decimal): 
pu_return_detail/discount_rate(decimal): 
pu_return_detail/exchange_rate_operator(string): Toán tử quy đổi *=nhân;/=chia
pu_return_detail/expense_item_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_return_detail/expense_item_id(Guid?): Khoản mục chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_return_detail/expense_item_name(string): Tên khoản mục chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_return_detail/expiry_date(DateTime?): Ngày hết hạn
pu_return_detail/in_production_order_refid(Guid?): 
pu_return_detail/is_description(bool?): Là dòng diễn giải
pu_return_detail/inventory_item_code(string): 
pu_return_detail/inventory_item_id(Guid?): Mã hàng/Mã vật tư (nếu thông tin is_description = false thì không được bỏ trống thông tin này)
pu_return_detail/inventory_item_name(string): Tên hàng trên danh mục
pu_return_detail/inventory_resale_type_id(int?): 
pu_return_detail/job_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_return_detail/job_id(Guid?): Đối tượng THCP - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_return_detail/job_name(string): Tên đối tượng tập hợp chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_return_detail/list_item_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_return_detail/list_item_id(Guid?): Mã thống kê - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_return_detail/list_item_name(string): Tên mã thống kê - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_return_detail/lot_no(string): Số lô
pu_return_detail/main_convert_rate(decimal): Tỷ lệ chuyển đổi ra đơn vị chính
pu_return_detail/main_quantity(decimal): Số lượng theo đơn vị chính
pu_return_detail/main_unit_id(Guid?): Đơn vị tính chính
pu_return_detail/main_unit_name(string): 
pu_return_detail/main_unit_price(decimal): Đơn giá theo đơn vị chính (Sổ tài chính)
pu_return_detail/order_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_return_detail/order_id(Guid?): Mã đơn đặt hàng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_return_detail/organization_unit_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_return_detail/organization_unit_id(Guid?): Đơn vị sử dụng (Phòng ban trong cơ cấu tổ chức) - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_return_detail/organization_unit_name(string): Tên đơn vị - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_return_detail/panel_height_quantity(decimal): Chiều cao
pu_return_detail/panel_length_quantity(decimal): Chiều dài
pu_return_detail/panel_quantity(decimal): Lượng
pu_return_detail/panel_radius_quantity(decimal): Bán kính
pu_return_detail/panel_width_quantity(decimal): Chiều rộng
pu_return_detail/product_code(string): 
pu_return_detail/product_id(Guid?): Thành phẩm
pu_return_detail/production_id(Guid?): 
pu_return_detail/project_work_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_return_detail/project_work_id(Guid?): Công trình/Dự án - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_return_detail/project_work_name(string): Tên công trình - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_return_detail/pu_contract_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_return_detail/pu_contract_id(Guid?): PK hợp đồng mua - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_return_detail/pu_contract_ref_detail_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_return_detail/pu_contract_subject(string): Trich yeu hop dong mua - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_return_detail/pu_order_ref_detail_id(Guid?): ID chi tiết đơn mua hàng
pu_return_detail/pu_order_refid(Guid?): Số đơn mua hàng
pu_return_detail/purchase_purpose_id(Guid?): Mã nhóm hàng hóa dịch vụ
pu_return_detail/pu_voucher_inv_date(DateTime?): 
pu_return_detail/pu_voucher_inv_no(string): 
pu_return_detail/pu_voucher_ref_detail_id(Guid?): ID chi tiết chứng từ mua hàng
pu_return_detail/pu_voucher_refid(Guid?): ID của chứng từ mua hàng
pu_return_detail/quantity(decimal): Số lượng
pu_return_detail/ref_detail_id(Guid?): PK
pu_return_detail/refid(Guid?): FK
pu_return_detail/sa_invoice_refid(Guid?): ID của hóa đơn xuất (mục đích dễ dàng join lấy lên Hóa đơn xuất)
pu_return_detail/sort_order(int?): Thứ tự sắp xếp các dòng chi tiết
pu_return_detail/stock_code(string): 
pu_return_detail/stock_id(Guid?): Mã kho
pu_return_detail/unit_id(Guid?): Đơn vị tính
pu_return_detail/unit_name(string): 
pu_return_detail/unit_price(decimal): Đơn giá
pu_return_detail/unit_price_before_discount(decimal): 
pu_return_detail/un_resonable_cost(bool?): Chi phí không hợp lý
pu_return_detail/vat_account(string): TK thuế GTGT
pu_return_detail/vat_amount(decimal): Tiền thuế quy đổi
pu_return_detail/vat_amount_oc(decimal): Tiền thuế nguyên tệ
pu_return_detail/vat_description(string): 
pu_return_detail/vat_rate(decimal): Thuế suất

pu_service

pu_service/account_object_address(string): Địa chỉ người nhận
pu_service/account_object_address_other(string): 
pu_service/account_object_bank_account(string): Tài khoản của nhà cung cấp
pu_service/account_object_bank_name(string): Tên ngân hàng của nhà cung cấp
pu_service/account_object_code(string): Mã nhà cung cấp
pu_service/account_object_contactname(string): Người nhận/Người lĩnh tiền
pu_service/account_object_id(Guid?): Mã nhà cung cấp/khách hàng/cán bộ
pu_service/account_object_identification_number_other(string): 
pu_service/account_object_name(string): Tên nhà cung cấp/khách hàng/cán bộ
pu_service/attachment_id_list(string): Bảng lưu trữ mảng các id của attachment_id dưới dạng json
pu_service/bank_account_id(Guid?): Tài khoản ngân hàng của đơn vị trả tiền
pu_service/bank_account_number(string): 
pu_service/bank_name(string): Tên ngân hàng đơn vị trả tiền: chỉ dùng cho chứng từ chi tiền gửi
pu_service/branch_id(Guid?): Mã chi nhánh
pu_service/caba_amount(decimal): 
pu_service/caba_amount_oc(decimal): 
pu_service/cash_book_posted_date(DateTime?): Ngày ghi sổ thủ quỹ
pu_service/created_by(string): 
pu_service/created_date(DateTime?): 
pu_service/currency_id(string): Loại tiền
pu_service/custom_field1(string): Kieu du lieu custom field1
pu_service/custom_field10(string): Kieu du lieu custom field10
pu_service/custom_field2(string): Kieu du lieu custom field3
pu_service/custom_field3(string): Kieu du lieu custom field3
pu_service/custom_field4(string): Kieu du lieu custom field4
pu_service/custom_field5(string): Kieu du lieu custom field5
pu_service/custom_field6(string): Kieu du lieu custom field6
pu_service/custom_field7(string): Kieu du lieu custom field7
pu_service/custom_field8(string): Kieu du lieu custom field8
pu_service/custom_field9(string): Kieu du lieu custom field9
pu_service/discount_by_invoice_rate(decimal): 
pu_service/discount_type(int?): Loại chiết khấu 0: Không chiết khấu 1: Chiết khấu theo mặt hàng 2: Chiết khấu theo % Hóa đơn 3: Chiết khấu theo số tiền trên tổng hóa đơn
pu_service/display_on_book(int?): Xác định chứng từ được ghi vào sổ nào (0=Sổ tài chinh;1=Sổ quản trị;2=Cả hai)
pu_service/document_included(string): Tài liệu kèm theo
pu_service/due_date(DateTime?): Ngày thanh toán
pu_service/due_time(int?): Hạn thanh toán (bao nhiêu ngày)
pu_service/einvoice_import_type(int?): Nhập khẩu hóa đơn điện tử của hãng nào
pu_service/einvoice_transaction_id(string): Mã hóa đơn điện tử Meinvoice(Nếu lập từ HDDT)
pu_service/employee_id(Guid?): Nhân viên mua hàng
pu_service/employee_name(string): mã nhân viên
pu_service/exchange_rate(decimal): Tỉ giá hối đoái
pu_service/identification_number(string): Số CMTND của người liên hệ
pu_service/include_invoice(int?): 0: Không kèm hóa đơn; 1: Nhận kèm hóa đơn; 2: Không có hóa đơn
pu_service/is_freight_service(bool?): Là chi phí mua hàng
pu_service/is_paid(bool?): Đã thanh toán đủ.Với Chưa thanh toán, khi trả hết tiền thì cập nhật = 1
pu_service/is_posted_cash_book_finance(bool?): Trạng thái ghi sổ thủ quỹ (Sổ tài chính)
pu_service/is_posted_cash_book_management(bool?): Trạng thái ghi sổ thủ quỹ (Sổ quản trị)
pu_service/is_posted_finance(bool?): Trạng thái ghi sổ Sổ tài chính
pu_service/is_posted_management(bool?): Trạng thái ghi sổ Sổ quản trị
pu_service/issue_by(string): Nơi cấp CMTND người liên hệ
pu_service/issue_date(DateTime?): Ngày cấp CMTND người liên hệ
pu_service/journal_memo(string): Lý do chi/Nội dung thanh toán
pu_service/modified_by(string): 
pu_service/modified_date(DateTime?): 
pu_service/payment_term_id(Guid?): Điều kiện thanh toán
pu_service/posted_date(DateTime?): Ngày hạch toán (Phiếu chi/Chứng từ ghi nợ)
pu_service/pu_invoice_refid(Guid?): RefID của hóa đơn mua dịch vụ
pu_service/refdate(DateTime?): Ngày chứng từ (Phiếu chi/Chứng từ ghi nợ)
pu_service/refid(Guid?): PK
pu_service/refno_finance(string): Số chứng từ sổ tài chính (Phiếu chi/Chứng từ ghi nợ)
pu_service/refno_management(string): Số chứng từ sổ quản trị (Phiếu chi/Chứng từ ghi nợ)
pu_service/reforder(long?): Số thứ tự nhập chứng từ
pu_service/reftype(int?): Loại chứng từ (lấy từ bảng RefType)
pu_service/reftype_name(string): Tên loại chứng từ
pu_service/seller_tax_code(string): 
pu_service/total_amount(decimal): Tổng thành tiền quy đổi
pu_service/total_amount_oc(decimal): Tổng thành tiền
pu_service/total_discount_amount(decimal): Tổng tiền chiết khấu quy đổi
pu_service/total_discount_amount_oc(decimal): Tổng tiền chiết khấu
pu_service/total_vat_amount(decimal): Tổng tiền thuế GTGT quy đổi
pu_service/total_vat_amount_oc(decimal): 
pu_service/transaction_id(string): 

pu_service_detail

pu_service_detail/account_name(string): tên tài khoan
pu_service_detail/account_object_code(string): 
pu_service_detail/account_object_id(Guid?): 
pu_service_detail/account_object_name(string): 
pu_service_detail/amount(decimal): 
pu_service_detail/amount_oc(decimal): 
pu_service_detail/budget_item_code(string): Mã mục thu/chi - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_service_detail/budget_item_id(Guid?): ID mục thu/chi - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_service_detail/budget_item_name(string): Tên mục thu/chi - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_service_detail/cash_out_amount_finance(decimal): Quy đổi theo Tỷ giá xuất quỹ sổ tài chính
pu_service_detail/cash_out_amount_management(decimal): Quy đổi theo Tỷ giá xuất quỹ sổ quản trị
pu_service_detail/cash_out_diff_account_number_finance(string): Tài khoản xử lý chênh lệch Tỷ giá xuất quỹ sổ tài chính
pu_service_detail/cash_out_diff_account_number_management(string): Tài khoản xử lý chênh lệch Tỷ giá xuất quỹ sổ quản trị
pu_service_detail/cash_out_diff_amount_finance(decimal): Chênh lệch Tỷ giá xuất quỹ sổ tài chính
pu_service_detail/cash_out_diff_amount_management(decimal): Chênh lệch Tỷ giá xuất quỹ sổ quản trị
pu_service_detail/cash_out_diff_vat_amount_finance(decimal): Chênh lệch tiền thuế
pu_service_detail/cash_out_diff_vat_amount_management(decimal): Chênh lệch tiền thuế
pu_service_detail/cash_out_exchange_rate_finance(decimal): Tỷ giá xuất quỹ sổ tài chính
pu_service_detail/cash_out_exchange_rate_management(decimal): Tỷ giá xuất quỹ sổ quản trị
pu_service_detail/cash_out_vat_amount_finance(decimal): Tiền thuế quy đổi theo Tỷ giá xuất quỹ sổ tài chính
pu_service_detail/cash_out_vat_amount_management(decimal): Tiền thuế quy đổi theo Tỷ giá xuất quỹ sổ quản trị
pu_service_detail/contract_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_service_detail/contract_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_service_detail/contract_sign_date(DateTime?): Ngày ký của hợp đồng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_service_detail/contract_subject(string): Trich yeu hop dong - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_service_detail/credit_account(string): 
pu_service_detail/custom_field1(string): Kieu du lieu custom field1
pu_service_detail/custom_field10(string): Kieu du lieu custom field10
pu_service_detail/custom_field2(string): Kieu du lieu custom field3
pu_service_detail/custom_field3(string): Kieu du lieu custom field3
pu_service_detail/custom_field4(string): Kieu du lieu custom field4
pu_service_detail/custom_field5(string): Kieu du lieu custom field5
pu_service_detail/custom_field6(string): Kieu du lieu custom field6
pu_service_detail/custom_field7(string): Kieu du lieu custom field7
pu_service_detail/custom_field8(string): Kieu du lieu custom field8
pu_service_detail/custom_field9(string): Kieu du lieu custom field9
pu_service_detail/debit_account(string): 
pu_service_detail/description(string): 
pu_service_detail/discount_amount(decimal): 
pu_service_detail/discount_amount_oc(decimal): 
pu_service_detail/discount_rate(decimal): 
pu_service_detail/einvoice_item_name(string): 
pu_service_detail/expense_item_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_service_detail/expense_item_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_service_detail/expense_item_name(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_service_detail/inv_date(DateTime?): 
pu_service_detail/is_description(bool?): Là dòng diễn giải
pu_service_detail/inventory_item_code(string): Mã hàng 
pu_service_detail/inventory_item_id(Guid?): ID hàng hóa(nếu thông tin is_description = false thì không được bỏ trống thông tin này)
pu_service_detail/inv_no(string): 
pu_service_detail/inv_series(string): 
pu_service_detail/inv_template_no(string): 
pu_service_detail/inward_amount(decimal): 
pu_service_detail/job_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_service_detail/job_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_service_detail/job_name(string): Tên đối tượng tập hợp chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_service_detail/list_item_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_service_detail/list_item_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_service_detail/list_item_name(string): Tên mã thống kê - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_service_detail/loan_agreement_refid(Guid?): ID khế ước vay
pu_service_detail/loan_agreement_refno(string): Số chứng từ khế ước vay
pu_service_detail/order_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_service_detail/order_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_service_detail/organization_unit_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_service_detail/organization_unit_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_service_detail/organization_unit_name(string): Tên đơn vị - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_service_detail/project_work_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_service_detail/project_work_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_service_detail/project_work_name(string): Tên công trình - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_service_detail/pu_contract_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_service_detail/pu_contract_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_service_detail/pu_contract_ref_detail_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_service_detail/pu_contract_subject(string): Trich yeu hop dong mua - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_service_detail/pu_order_ref_detail_id(Guid?): 
pu_service_detail/pu_order_refid(Guid?): 
pu_service_detail/purchase_purpose_code(string): 
pu_service_detail/purchase_purpose_id(Guid?): 
pu_service_detail/quantity(decimal): 
pu_service_detail/ref_detail_id(Guid?): 
pu_service_detail/refid(Guid?): 
pu_service_detail/sort_order(int?): 
pu_service_detail/tax_account_object_address(string): 
pu_service_detail/tax_account_object_id(Guid?): 
pu_service_detail/tax_account_object_name(string): 
pu_service_detail/tax_account_object_tax_code(string): 
pu_service_detail/unit_id(Guid?): 
pu_service_detail/unit_name(string): 
pu_service_detail/unit_price(decimal): 
pu_service_detail/un_resonable_cost(bool?): 
pu_service_detail/vat_account(string): 
pu_service_detail/vat_amount(decimal): 
pu_service_detail/vat_amount_oc(decimal): 
pu_service_detail/vat_description(string): 
pu_service_detail/vat_rate(decimal): 

pu_voucher

pu_voucher/account_object_address(string): Địa chỉ
pu_voucher/account_object_address_other(string): 
pu_voucher/account_object_bank_account(string): Tài khoản đơn vị nhận tiền
pu_voucher/account_object_bank_name(string): Tên ngân hàng đơn vị nhận tiền
pu_voucher/account_object_code(string): Mã đối tượng
pu_voucher/account_object_contact_name(string): Người giao hàng (Phiếu nhập)
pu_voucher/account_object_id(Guid?): Mã nhà cung cấp/khách hàng/cán bộ
pu_voucher/account_object_identification_number_other(string): 
pu_voucher/account_object_name(string): Tên nhà cung cấp/khách hàng/cán bộ
pu_voucher/attachment_id_list(string): Bảng lưu trữ mảng các id của attachment_id dưới dạng json
pu_voucher/bank_account_id(Guid?): Tài khoản ngân hàng của đơn vị trả tiền
pu_voucher/bank_account_number(string): tài khoản chi
pu_voucher/bank_name(string): Tên ngân hàng đơn vị trả tiền: chỉ dùng cho chứng từ chi tiền gửi
pu_voucher/branch_id(Guid?): Mã chi nhánh
pu_voucher/caba_amount(decimal): 
pu_voucher/caba_amount_oc(decimal): 
pu_voucher/caba_document_included(string): Tài liệu kèm theo
pu_voucher/caba_journal_memo(string): Lý do chi/Nội dung thanh toán
pu_voucher/caba_posted_date(DateTime?): Ngày hạch toán (Phiếu chi)
pu_voucher/caba_refdate(DateTime?): Ngày chứng từ (Phiếu chi)
pu_voucher/caba_refno_finance(string): Số chứng từ sổ tài chính (Phiếu chi)
pu_voucher/caba_refno_management(string): Số chứng từ sổ quản trị (Phiếu chi)
pu_voucher/cash_book_posted_date(DateTime?): Ngày ghi sổ thủ quỹ
pu_voucher/created_by(string): 
pu_voucher/created_date(DateTime?): 
pu_voucher/currency_id(string): Loại tiền
pu_voucher/custom_field1(string): Kieu du lieu custom field1
pu_voucher/custom_field10(string): Kieu du lieu custom field10
pu_voucher/custom_field2(string): Kieu du lieu custom field3
pu_voucher/custom_field3(string): Kieu du lieu custom field3
pu_voucher/custom_field4(string): Kieu du lieu custom field4
pu_voucher/custom_field5(string): Kieu du lieu custom field5
pu_voucher/custom_field6(string): Kieu du lieu custom field6
pu_voucher/custom_field7(string): Kieu du lieu custom field7
pu_voucher/custom_field8(string): Kieu du lieu custom field8
pu_voucher/custom_field9(string): Kieu du lieu custom field9
pu_voucher/discount_by_invoice_rate(decimal): Chiết khấu theo % hóa đơn
pu_voucher/discount_type(int?): Loại chiết khấu 1: Không chiết khấu 2: Chiết khấu theo mặt hàng 3: Chiết khấu theo % Hóa đơn 4: Chiết khấu theo số tiền trên tổng hóa đơn
pu_voucher/display_on_book(int?): Xác định chứng từ được ghi vào sổ nào (0=Sổ tài chinh;1=Sổ quản trị;2=Cả hai)
pu_voucher/document_included(string): Kèm theo (Phiếu nhập)
pu_voucher/due_date(DateTime?): Ngày thanh toán
pu_voucher/due_time(int?): Hạn thanh toán (bao nhiêu ngày)
pu_voucher/einvoice_import_type(int?): Loại hóa đơn điện tử nhập khẩu lập chứng từ
pu_voucher/einvoice_transaction_id(string): Mã tra cứu hóa đơn điện tử nếu lập chứng từ mua hàng từ hóa đơn điện tử
pu_voucher/employee_id(Guid?): Nhân viên
pu_voucher/employee_name(string): mã nhân viên
pu_voucher/exchange_rate(decimal): Tỉ giá hối đoái
pu_voucher/identification_number(string): Số CMTND của người liên hệ
pu_voucher/include_invoice(int?): Có nhận kèm hóa đơn hay không?
pu_voucher/in_reforder(DateTime?): 
pu_voucher/inventory_posted_date(DateTime?): Ngày ghi sổ kho
pu_voucher/is_posted_cash_book_finance(bool?): Trạng thái ghi sổ thủ quỹ (Sổ tài chính)
pu_voucher/is_posted_cash_book_management(bool?): Trạng thái ghi sổ thủ quỹ (Sổ quản trị)
pu_voucher/is_posted_finance(bool?): Trạng thái ghi sổ Sổ tài chính
pu_voucher/is_posted_inventory_book_finance(bool?): Trạng thái ghi sổ thủ kho (Sổ tài chính)
pu_voucher/is_posted_inventory_book_management(bool?): Trạng thái ghi sổ thủ kho (Sổ quản trị)
pu_voucher/is_posted_management(bool?): Trạng thái ghi sổ Sổ quản trị
pu_voucher/is_pu_lot_voucher(bool?): 
pu_voucher/issue_by(string): Nơi cấp CMTND người liên hệ
pu_voucher/issue_date(DateTime?): Ngày cấp CMTND người liên hệ
pu_voucher/journal_memo(string): Diễn giải
pu_voucher/modified_by(string): 
pu_voucher/modified_date(DateTime?): 
pu_voucher/paid_status(int?): Trạng thái TT: 0: Chưa thanh toán; 1: Thanh toán 1 phần; 2: Đã thanh toán
pu_voucher/payment_term_id(Guid?): Điều kiện thanh toán
pu_voucher/posted_date(DateTime?): Ngày hạch toán (Phiếu nhập/Chứng từ ghi nợ)
pu_voucher/pu_invoice_refid(Guid?): RefID của hóa đơn mua hàng
pu_voucher/receiver(string): Người nhận (Phiếu chi)/Người lĩnh tiền (Séc tiền mặt)
pu_voucher/refdate(DateTime?): Ngày chứng từ (Phiếu nhập/Chứng từ ghi nợ)
pu_voucher/refid(Guid?): PK
pu_voucher/refno_finance(string): Số chứng từ sổ tài chính (Phiếu nhập/Chứng từ ghi nợ)
pu_voucher/refno_management(string): Số chứng từ sổ quản trị (Phiếu nhập/Chứng từ ghi nợ)
pu_voucher/reforder(long?): Số thứ tự nhập chứng từ
pu_voucher/reftype(int?): Loại chứng từ (lấy từ bảng RefType)
pu_voucher/reftype_name(string): 
pu_voucher/total_amount(decimal): Tổng tiền hàng quy đổi
pu_voucher/total_amount_oc(decimal): Tổng tiền hàng
pu_voucher/total_custom_before_amount(decimal): Tổng phí trước hải quan
pu_voucher/total_discount_amount(decimal): Tổng tiền chiết khấu quy đổi
pu_voucher/total_discount_amount_oc(decimal): Tổng tiền chiết khấu
pu_voucher/total_freight_amount(decimal): Tổng phí vận chuyển quy đổi
pu_voucher/total_import_tax_amount(decimal): Tổng tiền thuế nhập khẩu quy đổi
pu_voucher/total_import_tax_amount_oc(decimal): Tổng tiền thuế nhập khẩu
pu_voucher/total_inward_amount(decimal): Tổng giá trị nhập kho quy đổi
pu_voucher/total_special_consume_tax_amount(decimal): Tổng tiền thuế tiêu thụ đặc biệt quy đổi
pu_voucher/total_special_consume_tax_amount_oc(decimal): Thuế tiêu thụ đặc biệt
pu_voucher/total_vat_amount(decimal): Tổng tiền thuế GTGT quy đổi
pu_voucher/total_vat_amount_oc(decimal): Tổng tiền thuế GTGT
detail(List<pu_voucher_detail>): Chi tiết chứng từ 

pu_voucher_detail

pu_voucher_detail/account_name(string): tên tài khoan
pu_voucher_detail/account_object_address(string): Địa chỉ
pu_voucher_detail/account_object_code(string): 
pu_voucher_detail/account_object_id(Guid?): 
pu_voucher_detail/account_object_name(string): Tên đối tượng
pu_voucher_detail/allocation_rate(decimal): 
pu_voucher_detail/allocation_rate_import(decimal): 
pu_voucher_detail/allocation_rate_import_origin_currency(decimal): 
pu_voucher_detail/amount(decimal): Thành tiền quy đổi
pu_voucher_detail/amount_oc(decimal): Thành tiền
pu_voucher_detail/budget_item_code(string): Mã mục thu chi - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_voucher_detail/budget_item_id(Guid?): Mục chi - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_voucher_detail/budget_item_name(string): Tên mục thu/chi - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_voucher_detail/cash_out_amount_finance(decimal): Quy đổi theo Tỷ giá xuất quỹ sổ tài chính
pu_voucher_detail/cash_out_amount_management(decimal): Quy đổi theo Tỷ giá xuất quỹ sổ quản trị
pu_voucher_detail/cash_out_diff_account_number_finance(string): Tài khoản xử lý chênh lệch Tỷ giá xuất quỹ sổ tài chính
pu_voucher_detail/cash_out_diff_account_number_management(string): Tài khoản xử lý chênh lệch Tỷ giá xuất quỹ sổ quản trị
pu_voucher_detail/cash_out_diff_amount_finance(decimal): Chênh lệch Tỷ giá xuất quỹ sổ tài chính
pu_voucher_detail/cash_out_diff_amount_management(decimal): Chênh lệch Tỷ giá xuất quỹ sổ quản trị
pu_voucher_detail/cash_out_diff_vat_amount_finance(decimal): Chênh lệch tiền thuế
pu_voucher_detail/cash_out_diff_vat_amount_management(decimal): Chênh lệch tiền thuế
pu_voucher_detail/cash_out_exchange_rate_finance(decimal): Tỷ giá xuất quỹ sổ tài chính
pu_voucher_detail/cash_out_exchange_rate_management(decimal): Tỷ giá xuất quỹ sổ quản trị
pu_voucher_detail/cash_out_vat_amount_finance(decimal): Tiền thuế quy đổi theo Tỷ giá xuất quỹ sổ tài chính
pu_voucher_detail/cash_out_vat_amount_management(decimal): Tiền thuế quy đổi theo Tỷ giá xuất quỹ sổ quản trị
pu_voucher_detail/contract_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_voucher_detail/contract_id(Guid?): PK hợp đồng bán - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_voucher_detail/contract_sign_date(DateTime?): Ngày ký của hợp đồng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_voucher_detail/contract_subject(string): Trich yeu hop dong - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_voucher_detail/credit_account(string): TK Có
pu_voucher_detail/custom_field1(string): Kieu du lieu custom field1
pu_voucher_detail/custom_field10(string): Kieu du lieu custom field10
pu_voucher_detail/custom_field2(string): Kieu du lieu custom field3
pu_voucher_detail/custom_field3(string): Kieu du lieu custom field3
pu_voucher_detail/custom_field4(string): Kieu du lieu custom field4
pu_voucher_detail/custom_field5(string): Kieu du lieu custom field5
pu_voucher_detail/custom_field6(string): Kieu du lieu custom field6
pu_voucher_detail/custom_field7(string): Kieu du lieu custom field7
pu_voucher_detail/custom_field8(string): Kieu du lieu custom field8
pu_voucher_detail/custom_field9(string): Kieu du lieu custom field9
pu_voucher_detail/date_enough_tax_payment(DateTime?): Ngày nộp đủ thuế: trường hợp với không nộp thuế --> Là ngày ghi sổ của chứng từ mua hàng; trường hợp nộp thuế 1 hóa đơn: --> Ngày max nhất của chứng từ nộp thuế mà số tiền nộp đã nộp đủ
pu_voucher_detail/debit_account(string): TK Nợ
pu_voucher_detail/deduction_debit_account(string): TK đối ứng thuế GTGT
pu_voucher_detail/description(string): Tên hàng
pu_voucher_detail/discount_amount(decimal): Tiền chiêt khấu quy đổi
pu_voucher_detail/discount_amount_oc(decimal): Tiền chiêt khấu
pu_voucher_detail/discount_rate(decimal): Tỉ lệ chiết khấu
pu_voucher_detail/einvoice_item_name(string): 
pu_voucher_detail/environmental_tax_account(string): 
pu_voucher_detail/environmental_tax_amount(decimal): 
pu_voucher_detail/environmental_tax_amount_oc(decimal): 
pu_voucher_detail/exchange_rate_operator(string): Toán tử quy đổi *=nhân;/=chia
pu_voucher_detail/expense_item_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_voucher_detail/expense_item_id(Guid?): Khoản mục chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_voucher_detail/expense_item_name(string): Tên khoản mục chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_voucher_detail/expiry_date(DateTime?): Hạn dùng
pu_voucher_detail/fob_amount(decimal): Giá FOB
pu_voucher_detail/fob_amount_oc(decimal): Giá FOB ngoại tệ
pu_voucher_detail/freight_amount(decimal): Chi phí mua hàng/Phí hàng về kho QĐ
pu_voucher_detail/import_charge_amount(decimal): Phí trước hải quan
pu_voucher_detail/import_charge_before_custom_amount_allocated(decimal): 
pu_voucher_detail/import_charge_before_custom_amount_main_currency(decimal): Phí trước hải quan bằng đồng tiền hạch toán
pu_voucher_detail/import_charge_before_custom_amount_oc(decimal): Phí trước hải quan bằng ngoại tệ
pu_voucher_detail/import_charge_exchange_rate(decimal): Tỷ giá hải quan
pu_voucher_detail/import_tax_account(string): TK thuế nhập khẩu
pu_voucher_detail/import_tax_amount(decimal): Tiền thuế nhập khẩu quy đổi
pu_voucher_detail/import_tax_amount_oc(decimal): Tiền thuế nhập khẩu
pu_voucher_detail/import_tax_rate(decimal): % Thuế nhập khẩu
pu_voucher_detail/import_tax_rate_price(decimal): Giá tính thuế NK = Giá FOB + Phí trước hải quan
pu_voucher_detail/in_production_order_refid(Guid?): ID lệnh sản xuất
pu_voucher_detail/inv_date(DateTime?): 
pu_voucher_detail/is_description(bool?): Là dòng diễn giải
pu_voucher_detail/inventory_item_code(string): Mã hàng
pu_voucher_detail/inventory_item_id(Guid?): ID hàng hóa(nếu thông tin is_description = false thì không được bỏ trống thông tin này)
pu_voucher_detail/inventory_item_name(string): Tên hàng trên danh mục
pu_voucher_detail/inventory_resale_type_id(int?): Hàng hóa giữ hộ, bán hộ
pu_voucher_detail/inv_no(string): 
pu_voucher_detail/inv_series(string): 
pu_voucher_detail/inv_template_no(string): 
pu_voucher_detail/inward_amount(decimal): Giá trị nhập kho/Tổng giá trị HHDV (Mua hàng ko qua kho) QĐ
pu_voucher_detail/job_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_voucher_detail/job_id(Guid?): Đối tượng THCP - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_voucher_detail/job_name(string): Tên đối tượng tập hợp chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_voucher_detail/list_item_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_voucher_detail/list_item_id(Guid?): Mã thống kê - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_voucher_detail/list_item_name(string): Tên mã thống kê - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_voucher_detail/loan_agreement_refid(Guid?): ID khế ước vay
pu_voucher_detail/loan_agreement_refno(string): Số chứng từ khế ước vay
pu_voucher_detail/lot_no(string): Số lô
pu_voucher_detail/main_convert_rate(decimal): Tỷ lệ chuyển đổi ra đơn vị chính
pu_voucher_detail/main_quantity(decimal): Số lượng theo đơn vị chính
pu_voucher_detail/main_unit_id(Guid?): Đơn vị tính chính
pu_voucher_detail/main_unit_name(string): 
pu_voucher_detail/main_unit_price(decimal): Đơn giá theo đơn vị chính
pu_voucher_detail/order_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_voucher_detail/order_id(Guid?): Mã đơn đặt hàng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_voucher_detail/organization_unit_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_voucher_detail/organization_unit_id(Guid?): Đơn vị sử dụng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_voucher_detail/organization_unit_name(string): Tên đơn vị - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_voucher_detail/panel_height_quantity(decimal): Chiều cao
pu_voucher_detail/panel_length_quantity(decimal): Chiều dài
pu_voucher_detail/panel_quantity(decimal): Lượng
pu_voucher_detail/panel_radius_quantity(decimal): Bán kính
pu_voucher_detail/panel_width_quantity(decimal): Chiều rộng
pu_voucher_detail/product_code(string): Mã thành phẩm của lệnh sản xuất
pu_voucher_detail/product_id(Guid?): thành phẩm
pu_voucher_detail/production_id(Guid?): 
pu_voucher_detail/project_work_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_voucher_detail/project_work_id(Guid?): Công trình/Dự án - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_voucher_detail/project_work_name(string): Tên công trình - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_voucher_detail/pu_contract_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_voucher_detail/pu_contract_id(Guid?): PK hợp đồng mua - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_voucher_detail/pu_contract_ref_detail_id(Guid?): ID Dòng detail hợp đồng mua được chọn - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_voucher_detail/pu_contract_subject(string): Trich yeu hop dong mua - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_voucher_detail/pu_invoice_refid(Guid?): ID của hóa đơn nhận (lấy dữ liệu cho dễ dàng khi ghi sô TaxLedger)- Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
pu_voucher_detail/pu_order_ref_detail_id(Guid?): ID chi tiết đơn mua hàng
pu_voucher_detail/pu_order_refid(Guid?): Số đơn mua hàng
pu_voucher_detail/purchase_purpose_code(string): 
pu_voucher_detail/purchase_purpose_id(Guid?): Mã nhóm hàng hóa dịch vụ
pu_voucher_detail/quantity(decimal): Số lượng
pu_voucher_detail/ref_detail_id(Guid?): PK
pu_voucher_detail/refid(Guid?): FK
pu_voucher_detail/sort_order(int?): Thứ tự sắp xếp các dòng chi tiết
pu_voucher_detail/special_consume_tax_account(string): Tài khoản thuế tiêu thụ đặc biệt
pu_voucher_detail/special_consume_tax_amount(decimal): Thuế tiêu thụ đặc biệt quy đổi
pu_voucher_detail/special_consume_tax_amount_oc(decimal): Thuế tiêu thụ đặc biệt
pu_voucher_detail/special_consume_tax_rate(decimal): %Thuế tiêu thụ đặc biệt
pu_voucher_detail/stock_code(string): 
pu_voucher_detail/stock_id(Guid?): Kho
pu_voucher_detail/tax_account_object_address(string): 
pu_voucher_detail/tax_account_object_code(string): Mã nhà CC
pu_voucher_detail/tax_account_object_id(Guid?): 
pu_voucher_detail/tax_account_object_name(string): 
pu_voucher_detail/tax_account_object_tax_code(string): 
pu_voucher_detail/unit_id(Guid?): Đơn vị tính
pu_voucher_detail/unit_name(string): 
pu_voucher_detail/unit_price(decimal): Đơn giá quy đổi
pu_voucher_detail/unit_price_after_tax(decimal): Đơn giá sau thuế
pu_voucher_detail/un_resonable_cost(bool?): Chi phí không hợp lý
pu_voucher_detail/vat_account(string): TK thuế GTGT
pu_voucher_detail/vat_amount(decimal): Tiền thuế GTGT quy đổi
pu_voucher_detail/vat_amount_oc(decimal): 
pu_voucher_detail/vat_description(string): 
pu_voucher_detail/vat_rate(decimal): Thuế suất GTGT

sa_discount

sa_discount/account_object_address(string): Địa chỉ khách hàng
sa_discount/account_object_code(string): Mã đối tượng
sa_discount/account_object_id(Guid?): Khách hàng
sa_discount/account_object_name(string): Tên khách hàng
sa_discount/attachment_id_list(string): Bảng lưu trữ mảng các id của attachment_id dưới dạng json
sa_discount/branch_id(Guid?): Chi nhánh
sa_discount/caba_amount(decimal): 
sa_discount/caba_amount_oc(decimal): 
sa_discount/cash_book_posted_date(DateTime?): Ngày ghi sổ thủ quỹ
sa_discount/created_by(string): 
sa_discount/created_date(DateTime?): 
sa_discount/currency_id(string): Loại tiền
sa_discount/custom_field1(string): Kieu du lieu custom field1
sa_discount/custom_field10(string): Kieu du lieu custom field10
sa_discount/custom_field2(string): Kieu du lieu custom field3
sa_discount/custom_field3(string): Kieu du lieu custom field3
sa_discount/custom_field4(string): Kieu du lieu custom field4
sa_discount/custom_field5(string): Kieu du lieu custom field5
sa_discount/custom_field6(string): Kieu du lieu custom field6
sa_discount/custom_field7(string): Kieu du lieu custom field7
sa_discount/custom_field8(string): Kieu du lieu custom field8
sa_discount/custom_field9(string): Kieu du lieu custom field9
sa_discount/discount_rate_voucher(decimal): Tỷ lệ chiết klhấu theo mặt hàng
sa_discount/discount_type(int?): Loại chiết khấu: 
sa_discount/display_on_book(int?): Xác định chứng từ được ghi vào sổ nào (0=Sổ tài chinh;1=Sổ quản trị;2=Cả hai)
sa_discount/document_included(string): Tài liệu kèm theo
sa_discount/employee_code(string): mã nhân viên
sa_discount/employee_id(Guid?): Nhân viên bán hàng
sa_discount/employee_name(string): mã nhân viên
sa_discount/exchange_rate(decimal): Tỉ giá hối đoái
sa_discount/is_posted_cash_book_finance(bool?): Trạng thái ghi sổ thủ quỹ (Sổ tài chính)
sa_discount/is_posted_cash_book_management(bool?): Trạng thái ghi sổ thủ quỹ (Sổ quản trị)
sa_discount/is_posted_finance(bool?): Trạng thái ghi sổ Sổ tài chính
sa_discount/is_posted_management(bool?): Trạng thái ghi sổ Sổ quản trị
sa_discount/journal_memo(string): Diễn giải/Lý do chi
sa_discount/modified_by(string): 
sa_discount/modified_date(DateTime?): 
sa_discount/posted_date(DateTime?): Ngày hạch toán
sa_discount/receiver(string): Người nhận
sa_discount/refdate(DateTime?): Ngày chứng từ
sa_discount/refid(Guid?): 
sa_discount/refno_finance(string): Số chứng từ Phiếu chi/Chứng từ ghi giảm công nợ (sổ tài chính)
sa_discount/refno_management(string): Số chứng từ Phiếu chi/Chứng từ ghi giảm công nợ (sổ quản trị)
sa_discount/reforder(long?): Số thứ tự nhập chứng từ
sa_discount/reftype(int?): Loại chứng từ
sa_discount/sa_invoice_refid(Guid?): RefID của hóa đơn xuất
sa_discount/supplier_code(string): Mã đơn vị giao đại lý, đơn vị ủy thác
sa_discount/supplier_id(Guid?): Đơn vị giao đại lý/Đơn vị ủy thác
sa_discount/supplier_name(string): Tên đơn vị giao đại lý/Đơn vị ủy thác
sa_discount/total_amount(decimal): Tổng tiền quy đổi
sa_discount/total_amount_oc(decimal): Tổng tiền
sa_discount/total_discount_amount(decimal): Tổng tiền chiết khấu quy đổi
sa_discount/total_discount_amount_oc(decimal): Tổng tiền chiết khấu
sa_discount/total_sale_amount(decimal): Tổng tiền quy đổi của hóa đơn chưa có thuế
sa_discount/total_sale_amount_oc(decimal): Tổng tiền của hóa đơn chưa có thuế
sa_discount/total_vat_amount(decimal): Tổng tiền thuế quy đổi
sa_discount/total_vat_amount_oc(decimal): Tổng tiền thuế thuế NT
detail(List<sa_discount_detail>): Chi tiết chứng từ 
sa_discount_detail/account_name(string): tên tài khoan
sa_discount_detail/amount(decimal): Thành tiền trước thuế quy đổi
sa_discount_detail/amount_oc(decimal): Thành tiền trước thuế
sa_discount_detail/bank_account_id(Guid?): 
sa_discount_detail/bank_account_number(string): 
sa_discount_detail/bank_name(string): Tên chi nhánh của tài khoản ngân hàng
sa_discount_detail/budget_item_code(string): Mã mục thu/chi - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_discount_detail/budget_item_id(Guid?): Mục thu - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_discount_detail/budget_item_name(string): Tên mục thu/chi - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_discount_detail/cash_out_amount_finance(decimal): Quy đổi theo Tỷ giá xuất quỹ sổ tài chính
sa_discount_detail/cash_out_amount_management(decimal): Quy đổi theo Tỷ giá xuất quỹ sổ quản trị
sa_discount_detail/cash_out_diff_account_number_finance(string): Tài khoản xử lý chênh lệch Tỷ giá xuất quỹ sổ tài chính
sa_discount_detail/cash_out_diff_account_number_management(string): Tài khoản xử lý chênh lệch Tỷ giá xuất quỹ sổ quản trị
sa_discount_detail/cash_out_diff_amount_finance(decimal): Chênh lệch Tỷ giá xuất quỹ sổ tài chính
sa_discount_detail/cash_out_diff_amount_management(decimal): Chênh lệch Tỷ giá xuất quỹ sổ quản trị
sa_discount_detail/cash_out_diff_vat_amount_finance(decimal): Chênh lệch tiền thuế
sa_discount_detail/cash_out_diff_vat_amount_management(decimal): Chênh lệch tiền thuế
sa_discount_detail/cash_out_exchange_rate_finance(decimal): Tỷ giá xuất quỹ sổ tài chính
sa_discount_detail/cash_out_exchange_rate_management(decimal): Tỷ giá xuất quỹ sổ quản trị
sa_discount_detail/cash_out_vat_amount_finance(decimal): Tiền thuế quy đổi theo Tỷ giá xuất quỹ sổ tài chính
sa_discount_detail/cash_out_vat_amount_management(decimal): Tiền thuế quy đổi theo Tỷ giá xuất quỹ sổ quản trị
sa_discount_detail/contract_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_discount_detail/contract_detail_id(Guid?): Chi tiết của hợp đồng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_discount_detail/contract_id(Guid?): Hợp đồng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_discount_detail/contract_sign_date(DateTime?): Ngày của hợp đồng bán - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_discount_detail/contract_subject(string): Trích yếu hợp đồng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_discount_detail/credit_account(string): TK Có
sa_discount_detail/custom_field(string): 
sa_discount_detail/custom_field1(string): Kieu du lieu custom field1
sa_discount_detail/custom_field10(string): Kieu du lieu custom field10
sa_discount_detail/custom_field2(string): Kieu du lieu custom field3
sa_discount_detail/custom_field3(string): Kieu du lieu custom field3
sa_discount_detail/custom_field4(string): Kieu du lieu custom field4
sa_discount_detail/custom_field5(string): Kieu du lieu custom field5
sa_discount_detail/custom_field6(string): Kieu du lieu custom field6
sa_discount_detail/custom_field7(string): Kieu du lieu custom field7
sa_discount_detail/custom_field8(string): Kieu du lieu custom field8
sa_discount_detail/custom_field9(string): Kieu du lieu custom field9
sa_discount_detail/debit_account(string): TK Nợ
sa_discount_detail/description(string): Diễn giải
sa_discount_detail/discount_account(string): TK chiết khấu
sa_discount_detail/discount_amount(decimal): Tiền chiết khấu quy đổi
sa_discount_detail/discount_amount_oc(decimal): Tiền chiết khấu
sa_discount_detail/discount_rate(decimal): Tỷ lệ chiết khấu
sa_discount_detail/exchange_rate_operator(string): Phép tính để tính toán số lượng, đơn giá
sa_discount_detail/expense_item_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_discount_detail/expense_item_id(Guid?): Khoản mục chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_discount_detail/expense_item_name(string): Tên khoản mục chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_discount_detail/is_description(bool?): Là dòng diễn giải
sa_discount_detail/inventory_item_code(string): Mã hàng
sa_discount_detail/inventory_item_id(Guid?): ID hàng hóa/vật tư(nếu thông tin is_description = false thì không được bỏ trống thông tin này)
sa_discount_detail/inventory_item_name(string): Tên vật tư
sa_discount_detail/job_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_discount_detail/job_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_discount_detail/job_name(string): Tên đối tượng tập hợp chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_discount_detail/list_item_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_discount_detail/list_item_id(Guid?): Mã thống kê - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_discount_detail/list_item_name(string): Tên mã thống kê - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_discount_detail/main_convert_rate(decimal): Tỷ lệ chuyển đổi ra đơn vị chính
sa_discount_detail/main_quantity(decimal): Số lượng theo đơn vị chính
sa_discount_detail/main_unit_id(Guid?): Đơn vị tính chính
sa_discount_detail/main_unit_name(string): 
sa_discount_detail/main_unit_price(decimal): Đơn giá theo đơn vị chính
sa_discount_detail/not_in_vat_declaration(bool?): HHDV không tổng hợp trên tờ khai GTGT
sa_discount_detail/order_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_discount_detail/order_id(Guid?): Đơn hàng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_discount_detail/organization_unit_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_discount_detail/organization_unit_id(Guid?): Đơn vị - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_discount_detail/organization_unit_name(string): Tên đơn vị - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_discount_detail/project_work_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_discount_detail/project_work_id(Guid?): ID công trình - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_discount_detail/project_work_name(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_discount_detail/quantity(decimal): Số lượng
sa_discount_detail/ref_detail_id(Guid?): PK
sa_discount_detail/refid(Guid?): FK
sa_discount_detail/sa_invoice_refid(Guid?): ID của hóa đơn xuất (mục đích dễ dàng join lấy lên Hóa đơn xuất)
sa_discount_detail/sa_order_ref_detail_id(Guid?): 
sa_discount_detail/sa_voucher_ref_detail_id(Guid?): RefDetailID của chứng từ bán hàng
sa_discount_detail/sa_voucher_refid(Guid?): RefID của chứng từ bán hàng
sa_discount_detail/sort_order(int?): Thứ tự sắp xếp các dòng chi tiết
sa_discount_detail/ta_career_group_id(int?): ID nhóm ngành nghề
sa_discount_detail/unit_id(Guid?): Đơn vị tính
sa_discount_detail/unit_name(string): 
sa_discount_detail/unit_price(decimal): Đơn giá
sa_discount_detail/unit_price_after_tax(decimal): Đơn giá sau thuế
sa_discount_detail/un_resonable_cost(bool?): 
sa_discount_detail/vat_account(string): TK Thuế
sa_discount_detail/vat_amount(decimal): Tiền thuế quy đổi
sa_discount_detail/vat_amount_oc(decimal): Tiền thuế nguyên tệ
sa_discount_detail/vat_description(string): 
sa_discount_detail/vat_rate(decimal): % thuế GTGT

sa_invoice

sa_invoice/account_object_address(string): Địa chỉ
sa_invoice/account_object_bank_account(string): Tài khoản của khách hàng
sa_invoice/account_object_bank_name(string): 
sa_invoice/account_object_code(string): Mã đối tượng
sa_invoice/account_object_id(Guid?): Mã đối tượng
sa_invoice/account_object_name(string): Tên đối tượng
sa_invoice/account_object_tax_code(string): Mã số thuế của khách hàng
sa_invoice/adjust_inv_date(DateTime?): 
sa_invoice/adjust_inv_no(string): 
sa_invoice/adjust_inv_series(string): Ký hiệu hóa đơn của chứng từ gốc
sa_invoice/adjust_inv_template_no(string): Mẫu số của hóa đơn gốc
sa_invoice/adjust_journal_memo(string): Lý do điều chỉnh
sa_invoice/adjust_purchase_purpose_id(Guid?): 
sa_invoice/adjust_refid(Guid?): 
sa_invoice/adjust_reftype(int?): 
sa_invoice/adjust_t_acareer_group_id(int?): 
sa_invoice/adjust_vat_rate(decimal): 
sa_invoice/attachment_id_list(string): Bảng lưu trữ mảng các id của attachment_id dưới dạng json
sa_invoice/bill_of_lading_no(string): Số vận đơn
sa_invoice/branch_id(Guid?): Mã chi nhánh
sa_invoice/buyer(string): Người mua hàng
sa_invoice/common_inventory_name(string): Tên mặt hàng chung
sa_invoice/container_no(string): Số container
sa_invoice/contract_code(string): Số hợp đồng
sa_invoice/contract_date(DateTime?): Ngày hợp đồng
sa_invoice/created_by(string): 
sa_invoice/created_date(DateTime?): 
sa_invoice/currency_id(string): Loại tiền
sa_invoice/custom_field1(string): Kieu du lieu custom field1
sa_invoice/custom_field10(string): Kieu du lieu custom field10
sa_invoice/custom_field2(string): Kieu du lieu custom field3
sa_invoice/custom_field3(string): Kieu du lieu custom field3
sa_invoice/custom_field4(string): Kieu du lieu custom field4
sa_invoice/custom_field5(string): Kieu du lieu custom field5
sa_invoice/custom_field6(string): Kieu du lieu custom field6
sa_invoice/custom_field7(string): Kieu du lieu custom field7
sa_invoice/custom_field8(string): Kieu du lieu custom field8
sa_invoice/custom_field9(string): Kieu du lieu custom field9
sa_invoice/discount_rate_voucher(decimal): Tỷ lệ chiết klhấu theo mặt hàng
sa_invoice/discount_type(int?): Loại chiết khấu: 0: Không chiết khấu 1: Theo mặt hàng 2: theo % hóa đơn 3: số tiền trên tổng số hóa đơn 
sa_invoice/display_on_book(int?): Xác định chứng từ được ghi vào sổ nào (0=Sổ tài chinh;1=Sổ quản trị;2=Cả hai)
sa_invoice/employee_code(string): Mã nhân viên bán hàng
sa_invoice/employee_id(Guid?): Nhân viên
sa_invoice/employee_name(string): Nhân viên/nhân viên bán hàng
sa_invoice/exchange_rate(decimal): Tỉ giá hối đoái
sa_invoice/include_invoice(int?): 
sa_invoice/inv_date(DateTime?): Ngày hóa đơn
sa_invoice/inv_no(string): Số hóa đơn
sa_invoice/inv_series(string): Ký hiệu hóa đơn
sa_invoice/inv_template_no(string): Mẫu số hóa đơn
sa_invoice/inv_type_id(int?): Loại hóa đơn: 
  Chia ra làm 2 loại: 
  + Có sử dụng hóa đơn điện tử: null 
  + Không sử dụng hóa đơn điện tử: 0
  , chi tiết như sau : 
  1.Hóa đơn giá trị gia tăng; 
  2.Hóa đơn bán hàng; 
  3.Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ; 4.Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý; 
  5.Hóa đơn xuất khấu; 
  6.Hóa đơn bán hàng (dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan),
sa_invoice/is_attach_list(bool?): In kèm bảng kê
sa_invoice/is_branch_issued(bool?): Hóa đơn được cấp bởi chi nhánh
sa_invoice/is_invoice_replace(bool?): Là hóa đơn thay thế
sa_invoice/is_paid(bool?): Đã thanh toán đủ
sa_invoice/is_posted(bool?): Đã hạch toán
sa_invoice/is_posted_last_year(bool?): Đã hạch toán năm trước
sa_invoice/list_date(DateTime?): ngày in bảng kê
sa_invoice/list_no(string): Số bảng kê
sa_invoice/modified_by(string): 
sa_invoice/modified_date(DateTime?): 
sa_invoice/payment_method(string): Hình thức thanh toán
sa_invoice/place_of_delivery(string): Địa điểm giao hàng
sa_invoice/place_of_receipt(string): Địa điểm nhận hàng
sa_invoice/refid(Guid?): PK
sa_invoice/reftype(int?): Loại chứng từ (lấy từ bảng RefType)
sa_invoice/reftype_name(string): Tên loại chứng từ
sa_invoice/sa_invoice_request_refid(Guid?): 
sa_invoice/total_amount(decimal): Giá trị hóa đơn QĐ
sa_invoice/total_amount_oc(decimal): Giá trị hóa đơn
sa_invoice/total_discount_amount(decimal): Tiền CK QĐ
sa_invoice/total_discount_amount_oc(decimal): Tiền CK
sa_invoice/total_sale_amount(decimal): Tổng tiền hàng Quy đổi
sa_invoice/total_sale_amount_oc(decimal): Tổng tiền hàng
sa_invoice/total_vat_amount(decimal): Tiền thuế GTGT QĐ
sa_invoice/total_vat_amount_oc(decimal): Tiền thuế GTGT
sa_invoice/transport_name(string): Đơn vị vận chuyển

sainvoicedetail

sa_invoice_detail/amount(decimal): Thành tiền QĐ
sa_invoice_detail/amount_after_tax(decimal): 
sa_invoice_detail/amount_oc(decimal): Thành tiền
sa_invoice_detail/custom_field1(string): Kieu du lieu custom field1
sa_invoice_detail/custom_field10(string): Kieu du lieu custom field10
sa_invoice_detail/custom_field2(string): Kieu du lieu custom field3
sa_invoice_detail/custom_field3(string): Kieu du lieu custom field3
sa_invoice_detail/custom_field4(string): Kieu du lieu custom field4
sa_invoice_detail/custom_field5(string): Kieu du lieu custom field5
sa_invoice_detail/custom_field6(string): Kieu du lieu custom field6
sa_invoice_detail/custom_field7(string): Kieu du lieu custom field7
sa_invoice_detail/custom_field8(string): Kieu du lieu custom field8
sa_invoice_detail/custom_field9(string): Kieu du lieu custom field9
sa_invoice_detail/description(string): Tên hàng
sa_invoice_detail/discount_amount(decimal): Tiền CK QĐ
sa_invoice_detail/discount_amount_oc(decimal): Tiền CK
sa_invoice_detail/discount_rate(decimal): Tỷ lệ CK
sa_invoice_detail/exchange_rate_operator(string): 
sa_invoice_detail/expiry_date(DateTime?): 
sa_invoice_detail/is_description(bool?): Là dòng diễn giải
sa_invoice_detail/inventory_item_code(string): 
sa_invoice_detail/inventory_item_id(Guid?): ID hàng hóa/vật tư(nếu thông tin is_description = false thì không được bỏ trống thông tin này)
sa_invoice_detail/is_promotion(bool?): Là hàng khuyến mại
sa_invoice_detail/lot_no(string): 
sa_invoice_detail/main_convert_rate(decimal): 
sa_invoice_detail/main_quantity(decimal): 
sa_invoice_detail/main_unit_id(Guid?): 
sa_invoice_detail/main_unit_name(string): 
sa_invoice_detail/main_unit_price(decimal): 
sa_invoice_detail/not_in_vat_declaration(bool?): HHDV không tổng hợp trên tờ khai GTGT
sa_invoice_detail/purchase_purpose_id(Guid?): 
sa_invoice_detail/quantity(decimal): Số lượng
sa_invoice_detail/ref_detail_id(Guid?): PK
sa_invoice_detail/refid(Guid?): FK - Cúa master Hóa đơn xuất
sa_invoice_detail/sort_order(int?): Số thứ tự
sa_invoice_detail/ta_career_group_id(int?): ID nhóm ngành nghề
sa_invoice_detail/tax_type(int?): 
sa_invoice_detail/unit_id(Guid?): Đơn vị tính
sa_invoice_detail/unit_name(string): 
sa_invoice_detail/unit_price(decimal): Đơn giá
sa_invoice_detail/unit_price_after_tax(decimal): Đơn giá sau thuế
sa_invoice_detail/vat_account(string): 
sa_invoice_detail/vat_amount(decimal): Tiền thuế GTGT QĐ
sa_invoice_detail/vat_amount_oc(decimal): Tiền thuế GTGT
sa_invoice_detail/vat_rate(decimal): % thuế GTGT

sa_order

sa_order/account_object_address(string): Địa chỉ
sa_order/account_object_code(string): Mã khách hàng
sa_order/account_object_id(Guid?): FK: ID khách hàng là tổ chức hoặc cá nhân
sa_order/account_object_name(string): Tên khách hàng là tổ chức hoặc cá nhân
sa_order/account_object_tax_code(string): Mã số thuế
sa_order/attachment_id_list(string): Lưu list id tệp đính kèm
sa_order/branch_id(Guid?): Chi nhánh
sa_order/created_by(string): 
sa_order/created_date(DateTime?): 
sa_order/crm_id(string): ID đơn hàng bên CRM
sa_order/currency_id(string): Loại tiền
sa_order/custom_field1(string): Kieu du lieu custom field1
sa_order/custom_field10(string): Kieu du lieu custom field10
sa_order/custom_field2(string): Kieu du lieu custom field3
sa_order/custom_field3(string): Kieu du lieu custom field3
sa_order/custom_field4(string): Kieu du lieu custom field4
sa_order/custom_field5(string): Kieu du lieu custom field5
sa_order/custom_field6(string): Kieu du lieu custom field6
sa_order/custom_field7(string): Kieu du lieu custom field7
sa_order/custom_field8(string): Kieu du lieu custom field8
sa_order/custom_field9(string): Kieu du lieu custom field9
sa_order/delivered_status(int?): Tình trạng giao hàng 0 chưa giao, 1 đang giao, 2 đã giao đủ
sa_order/delivery_date(DateTime?): Ngày giao hàng
sa_order/discount_rate_voucher(decimal): Tỷ lệ/tiền chiết khấu theo mặt hàng/tổng chứng từ
sa_order/discount_type(int?): Loại chiết khấu: 0: Không chiết khấu 1: Theo mặt hàng 2: theo % hóa đơn 3: số tiền trên tổng số hóa đơn 
sa_order/due_day(int?): Số ngày được nợ
sa_order/employee_code(string): 
sa_order/employee_id(Guid?): Nhân viên bán hàng
sa_order/employee_name(string): mã nhân viên
sa_order/exchange_rate(decimal): Tỉ giá hối đoái
sa_order/is_calculated_cost(bool?): Check tính giá thành
sa_order/is_invoiced(bool?): Trạng thái đã xuất hóa đơn
sa_order/journal_memo(string): Ghi chú
sa_order/last_year_invoice_amount(decimal): Giá trị đã xuất hóa đơn năm trước
sa_order/last_year_invoice_amount_oc(decimal): Giá trị đã xuất hóa đơn năm trước nguyên tệ
sa_order/modified_by(string): 
sa_order/modified_date(DateTime?): 
sa_order/other_term(string): Điều khoản khác
sa_order/payment_term_code(string): 
sa_order/payment_term_id(Guid?): Mã điều kiện chiết khấu
sa_order/payment_term_name(string): 
sa_order/quote_refid(Guid?): FK với bảng báo giá
sa_order/receiver(string): Người nhận hàng
sa_order/refdate(DateTime?): Ngày đơn hàng
sa_order/refid(Guid?): PK
sa_order/refno(string): Số đơn hàng
sa_order/reftype(int?): Loại chứng từ
sa_order/revenue_status(int?): Tình trạng ghi nhận doanh số. 0=Chưa ghi doanh số: 1=Đã ghi doanh số
sa_order/shipping_address(string): Địa chỉ giao hàng
sa_order/status(int?): Tình trạng đơn hàng, 0: Chưa thực hiện; 1: Đang thực hiện; 2: Hoàn thành; 3: Đã hủy bỏ
sa_order/total_amount(decimal): Tổng tiền thanh toán quy đổi
sa_order/total_amount_made(decimal): Tổng tiền đã thực hiên quy đổi
sa_order/total_amount_made_oc(decimal): Tổng số tiền đã thực hiện nguyên tệ
sa_order/total_amount_oc(decimal): Tổng tiền thanh toán
sa_order/total_discount_amount(decimal): Tổng tiền chiết khấu quy đổi
sa_order/total_discount_amount_oc(decimal): Tổng tiền chiết khấu
sa_order/total_invoice_amount(decimal): Giá trị đã xuất hóa đơn quy đổi
sa_order/total_invoice_amount_oc(decimal): Giá trị đã xuất hóa đơn nguyên tệ
sa_order/total_receipted_amount(decimal): Thực thu quy đổi(hiển thị trên danh sách)
sa_order/total_receipted_amount_oc(decimal): Thực thu nguyên tệ(hiển thị trên danh sách)
sa_order/total_sale_amount(decimal): Tổng tiền hàng quy đổi
sa_order/total_sale_amount_oc(decimal): Tổng tiền hàng
sa_order/total_vat_amount(decimal): Tổng tiền thuế quy đổi
sa_order/total_vat_amount_oc(decimal): Tổng tiền thuế

saorderdetail

sa_order_detail/amount(decimal): 
sa_order_detail/amount_oc(decimal): 
sa_order_detail/contract_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_order_detail/contract_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_order_detail/contract_sign_date(DateTime?): Ngày ký của hợp đồng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_order_detail/contract_subject(string): Trich yeu hop dong - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_order_detail/crm_id(string): ID detail đơn hàng bên CRM
sa_order_detail/custom_field1(string): Kieu du lieu custom field1
sa_order_detail/custom_field10(string): Kieu du lieu custom field10
sa_order_detail/custom_field2(string): Kieu du lieu custom field3
sa_order_detail/custom_field3(string): Kieu du lieu custom field3
sa_order_detail/custom_field4(string): Kieu du lieu custom field4
sa_order_detail/custom_field5(string): Kieu du lieu custom field5
sa_order_detail/custom_field6(string): Kieu du lieu custom field6
sa_order_detail/custom_field7(string): Kieu du lieu custom field7
sa_order_detail/custom_field8(string): Kieu du lieu custom field8
sa_order_detail/custom_field9(string): Kieu du lieu custom field9
sa_order_detail/description(string): Mô tả
sa_order_detail/discount_amount(decimal): 
sa_order_detail/discount_amount_oc(decimal): 
sa_order_detail/discount_rate(decimal): 
sa_order_detail/exchange_rate_operator(string): 
sa_order_detail/expense_item_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_order_detail/expense_item_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_order_detail/expense_item_name(string): Tên khoản mục chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_order_detail/expiry_date(DateTime?): 
sa_order_detail/guaranty_period(string): 
sa_order_detail/is_description(bool?): Là diễn giải
sa_order_detail/inventory_item_code(string): Mã hàng
sa_order_detail/inventory_item_id(Guid?): ID hàng hóa/vật tư(nếu thông tin is_description = false thì không được bỏ trống thông tin này)
sa_order_detail/inventory_item_name(string): Tên hàng
sa_order_detail/is_promotion(bool?): 
sa_order_detail/job_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_order_detail/job_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_order_detail/job_name(string): Tên đối tượng tập hợp chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_order_detail/last_year_delivered_amount(decimal): 
sa_order_detail/last_year_delivered_amount_oc(decimal): 
sa_order_detail/last_year_delivered_before_tax_amount(decimal): 
sa_order_detail/last_year_delivered_before_tax_amount_oc(decimal): 
sa_order_detail/list_item_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_order_detail/list_item_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_order_detail/list_item_name(string): Tên mã thống kê - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_order_detail/lot_no(string): 
sa_order_detail/main_convert_rate(decimal): 
sa_order_detail/main_quantity(decimal): 
sa_order_detail/main_quantity_delivered_in(decimal): 
sa_order_detail/main_quantity_delivered_in_last_year(decimal): 
sa_order_detail/main_quantity_delivered_sa(decimal): 
sa_order_detail/main_quantity_delivered_sa_last_year(decimal): 
sa_order_detail/main_unit_id(Guid?): 
sa_order_detail/main_unit_name(string): 
sa_order_detail/main_unit_price(decimal): 
sa_order_detail/organization_unit_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_order_detail/organization_unit_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_order_detail/organization_unit_name(string): Tên đơn vị - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_order_detail/panel_height_quantity(decimal): 
sa_order_detail/panel_length_quantity(decimal): 
sa_order_detail/panel_quantity(decimal): 
sa_order_detail/panel_radius_quantity(decimal): 
sa_order_detail/panel_width_quantity(decimal): 
sa_order_detail/project_work_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối 
sa_order_detail/project_work_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_order_detail/project_work_name(string): Tên công trình - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_order_detail/quantity(decimal): 
sa_order_detail/quantity_delivered_in(decimal): 
sa_order_detail/quantity_delivered_in_last_year(decimal): Số đã giao năm trước (Tính theo Bán hàng)
sa_order_detail/quantity_delivered_sa(decimal): 
sa_order_detail/quantity_delivered_sa_last_year(decimal): Số đã giao năm trước (Tính theo Phiếu xuất)
sa_order_detail/ref_detail_id(Guid?): 
sa_order_detail/refid(Guid?): 
sa_order_detail/sa_quote_ref_detail_id(Guid?): 
sa_order_detail/sort_order(int?): 
sa_order_detail/specificity(string): 
sa_order_detail/stock_code(string): 
sa_order_detail/stock_id(Guid?): 
sa_order_detail/stock_name(string): Tên kho
sa_order_detail/unit_id(Guid?): 
sa_order_detail/unit_name(string): 
sa_order_detail/unit_price(decimal): 
sa_order_detail/unit_price_after_tax(decimal): 
sa_order_detail/vat_amount(decimal): 
sa_order_detail/vat_amount_oc(decimal): 
sa_order_detail/vat_rate(decimal): 

sa_return

sa_return/account_object_address(string): Địa chỉ khách hàng
sa_return/account_object_code(string): Mã đối tượng
sa_return/account_object_id(Guid?): Khách hàng
sa_return/account_object_name(string): Tên khách hàng
sa_return/attachment_id_list(string): Bảng lưu trữ mảng các id của attachment_id dưới dạng json
sa_return/branch_id(Guid?): Chi nhánh
sa_return/caba_amount(decimal): 
sa_return/caba_amount_oc(decimal): 
sa_return/cash_book_posted_date(DateTime?): Ngày ghi sổ thủ quỹ
sa_return/created_by(string): 
sa_return/created_date(DateTime?): 
sa_return/currency_id(string): Loại tiền
sa_return/custom_field1(string): Kieu du lieu custom field1
sa_return/custom_field10(string): Kieu du lieu custom field10
sa_return/custom_field2(string): Kieu du lieu custom field3
sa_return/custom_field3(string): Kieu du lieu custom field3
sa_return/custom_field4(string): Kieu du lieu custom field4
sa_return/custom_field5(string): Kieu du lieu custom field5
sa_return/custom_field6(string): Kieu du lieu custom field6
sa_return/custom_field7(string): Kieu du lieu custom field7
sa_return/custom_field8(string): Kieu du lieu custom field8
sa_return/custom_field9(string): Kieu du lieu custom field9
sa_return/discount_rate_voucher(decimal): Tỷ lệ chiết klhấu theo mặt hàng
sa_return/discount_type(int?): Loại chiết khấu: 0: Không chiết khấu 1: Theo mặt hàng 2: theo % hóa đơn 3: số tiền trên tổng số hóa đơn 
sa_return/display_on_book(int?): Xác định chứng từ được ghi vào sổ nào (0=Sổ tài chinh;1=Sổ quản trị;2=Cả hai)
sa_return/document_included(string): Tài liệu kèm theo
sa_return/einvoice_import_type(int?): Nhập khẩu hóa đơn điện tử của hãng nào
sa_return/einvoice_transaction_id(string): Mã tra cứu HDDT
sa_return/employee_code(string): mã nhân viên
sa_return/employee_id(Guid?): Nhân viên bán hàng
sa_return/employee_name(string): mã nhân viên
sa_return/exchange_rate(decimal): Tỉ giá hối đoái
sa_return/in_inward_refid(Guid?): Id của chứng từ nhập trường hợp bán hàng kiêm phiếu nhập
sa_return/in_reforder(DateTime?): Giờ nhập xuất
sa_return/inv_date(DateTime?): 
sa_return/inv_no(string): 
sa_return/inv_series(string): 
sa_return/is_created_in_inward_last_year(bool?): Đã lập phiếu nhập năm trước
sa_return/is_posted_cash_book_finance(bool?): Trạng thái ghi sổ thủ quỹ (Sổ tài chính)
sa_return/is_posted_cash_book_management(bool?): Trạng thái ghi sổ thủ quỹ (Sổ quản trị)
sa_return/is_posted_finance(bool?): Trạng thái ghi sổ Sổ tài chính
sa_return/is_posted_management(bool?): Trạng thái ghi sổ Sổ quản trị
sa_return/is_return_with_inward(bool?): 
sa_return/journal_memo(string): Diễn giải/Lý do chi
sa_return/modified_by(string): 
sa_return/modified_date(DateTime?): 
sa_return/posted_date(DateTime?): Ngày hạch toán
sa_return/pu_invoice_refid(Guid?): ID của hóa đơn nhận
sa_return/receiver(string): Người nhận
sa_return/refdate(DateTime?): Ngày chứng từ
sa_return/refid(Guid?): 
sa_return/refno_finance(string): Số chứng từ Phiếu chi/Chứng từ ghi giảm công nợ (sổ tài chính)
sa_return/refno_management(string): Số chứng từ Phiếu chi/Chứng từ ghi giảm công nợ (sổ quản trị)
sa_return/reforder(long?): Số thứ tự nhập chứng từ
sa_return/reftype(int?): Loại chứng từ
sa_return/supplier_code(string): Mã đơn vị giao đại lý, đơn vị ủy thác
sa_return/supplier_id(Guid?): Đơn vị giao đại lý/Đơn vị ủy thác
sa_return/supplier_name(string): Tên đơn vị giao đại lý/Đơn vị ủy thác
sa_return/total_amount(decimal): Tổng tiền quy đổi=TotalSaleAmount+TotalTaxAmount- TotalDiscountAmount
sa_return/total_amount_oc(decimal): Tổng tiền =TotalSaleAmountOC+TotalTaxAmountOC- TotalDiscountAmountOC
sa_return/total_discount_amount(decimal): Tổng tiền chiết khấu quy đổi
sa_return/total_discount_amount_oc(decimal): Tổng tiền chiết khấu
sa_return/total_sale_amount(decimal): Tổng tiền quy đổi của hóa đơn chưa có thuế
sa_return/total_sale_amount_oc(decimal): Tổng tiền của hóa đơn chưa có thuế
sa_return/total_vat_amount(decimal): Tổng tiền thuế quy đổi
sa_return/total_vat_amount_oc(decimal): Tổng tiền thuế thuế NT
detail(List<sa_return_detail>): Chi tiết chứng từ  

sareturndetail

sa_return_detail/account_name(string): tên tài khoan
sa_return_detail/amount(decimal): Thành tiền quy đổi
sa_return_detail/amount_oc(decimal): Thành tiền
sa_return_detail/bank_account_id(Guid?): 
sa_return_detail/bank_account_number(string): 
sa_return_detail/bank_name(string): tên chi nhánh của tài khoản ngân hàng
sa_return_detail/budget_item_code(string): Mã mục thu/chi - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_return_detail/budget_item_id(Guid?): Mục thu - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_return_detail/budget_item_name(string): Tên mục thu/chi - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_return_detail/cash_out_amount_finance(decimal): Quy đổi theo Tỷ giá xuất quỹ sổ tài chính
sa_return_detail/cash_out_amount_management(decimal): Quy đổi theo Tỷ giá xuất quỹ sổ quản trị
sa_return_detail/cash_out_diff_account_number_finance(string): Tài khoản xử lý chênh lệch Tỷ giá xuất quỹ sổ tài chính
sa_return_detail/cash_out_diff_account_number_management(string): Tài khoản xử lý chênh lệch Tỷ giá xuất quỹ sổ quản trị
sa_return_detail/cash_out_diff_amount_finance(decimal): Chênh lệch Tỷ giá xuất quỹ sổ tài chính
sa_return_detail/cash_out_diff_amount_management(decimal): Chênh lệch Tỷ giá xuất quỹ sổ quản trị
sa_return_detail/cash_out_diff_vat_amount_finance(decimal): Chênh lệch tiền thuế
sa_return_detail/cash_out_diff_vat_amount_management(decimal): Chênh lệch tiền thuế
sa_return_detail/cash_out_exchange_rate_finance(decimal): Tỷ giá xuất quỹ sổ tài chính
sa_return_detail/cash_out_exchange_rate_management(decimal): Tỷ giá xuất quỹ sổ quản trị
sa_return_detail/cash_out_vat_amount_finance(decimal): Tiền thuế quy đổi theo Tỷ giá xuất quỹ sổ tài chính
sa_return_detail/cash_out_vat_amount_management(decimal): Tiền thuế quy đổi theo Tỷ giá xuất quỹ sổ quản trị
sa_return_detail/contract_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_return_detail/contract_detail_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_return_detail/contract_id(Guid?): Hợp đồng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_return_detail/contract_sign_date(DateTime?): Ngày ký của hợp đồng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_return_detail/contract_subject(string): Trích yếu hợp đồng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_return_detail/cost_account(string): Tài khoản giá vốn
sa_return_detail/cost_amount_finance(decimal): Tiền vốn theo sổ tài chinh
sa_return_detail/cost_amount_management(decimal): Tiền vốn theo sổ quản trị - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_return_detail/cost_main_unit_price_finance(decimal): Đơn giá vốn theo sổ quản trị - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_return_detail/cost_main_unit_price_management(decimal): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_return_detail/cost_unit_price_finance(decimal): Đơn giá vốn theo sổ tài chính
sa_return_detail/cost_unit_price_management(decimal): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_return_detail/credit_account(string): TK Có
sa_return_detail/custom_field(string): 
sa_return_detail/custom_field1(string): Kieu du lieu custom field1
sa_return_detail/custom_field10(string): Kieu du lieu custom field10
sa_return_detail/custom_field2(string): Kieu du lieu custom field3
sa_return_detail/custom_field3(string): Kieu du lieu custom field3
sa_return_detail/custom_field4(string): Kieu du lieu custom field4
sa_return_detail/custom_field5(string): Kieu du lieu custom field5
sa_return_detail/custom_field6(string): Kieu du lieu custom field6
sa_return_detail/custom_field7(string): Kieu du lieu custom field7
sa_return_detail/custom_field8(string): Kieu du lieu custom field8
sa_return_detail/custom_field9(string): Kieu du lieu custom field9
sa_return_detail/debit_account(string): TK Nợ
sa_return_detail/description(string): Diễn giải
sa_return_detail/discount_account(string): TK chiết khấu
sa_return_detail/discount_amount(decimal): Tiền chiết khấu quy đổi
sa_return_detail/discount_amount_oc(decimal): Tiền chiết khấu
sa_return_detail/discount_rate(decimal): Tỷ lệ chiết khấu
sa_return_detail/einvoice_item_name(string): 
sa_return_detail/exchange_rate_operator(string): Toán tử quy đổi *=nhân;/=chia
sa_return_detail/expense_item_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_return_detail/expense_item_id(Guid?): Khoản mục chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_return_detail/expense_item_name(string): Tên khoản mục chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_return_detail/expiry_date(DateTime?): Hạn sử dụng
sa_return_detail/inventory_item_code(string): Mã hàng
sa_return_detail/inventory_item_id(Guid?): ID hàng hóa/vật tư(nếu thông tin is_description = false thì không được bỏ trống thông tin này)
sa_return_detail/inventory_item_name(string): Tên vật tư
sa_return_detail/inventory_resale_type_id(int?): Hàng hóa ký gửi, bán hộ 1: Hàng hóa giữ hộ, gia công 2: Hàng hóa bán hộ, ký gửii
sa_return_detail/inward_ref_detail_id(Guid?): 
sa_return_detail/inward_refid(Guid?): Refid của chứng từ nhập kho
sa_return_detail/is_description(bool?): Là dòng diễn giải
sa_return_detail/is_promotion(bool?): Là hàng khuyến mại
sa_return_detail/is_un_update_outward_price(bool?): Không cho phép cập nhật giá xuất kho
sa_return_detail/job_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_return_detail/job_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_return_detail/job_name(string): Tên đối tượng tập hợp chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_return_detail/list_item_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_return_detail/list_item_id(Guid?): Mã thống kê - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_return_detail/list_item_name(string): Tên mã thống kê - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_return_detail/lot_no(string): Số lô
sa_return_detail/main_convert_rate(decimal): Tỷ lệ chuyển đổi ra đơn vị chính
sa_return_detail/main_quantity(decimal): Số lượng theo đơn vị chính
sa_return_detail/main_unit_id(Guid?): Đơn vị tính chính
sa_return_detail/main_unit_name(string): 
sa_return_detail/main_unit_price(decimal): Đơn giá theo đơn vị chính
sa_return_detail/not_in_vat_declaration(bool?): HHDV không tổng hợp trên tờ khai GTGT
sa_return_detail/order_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_return_detail/order_id(Guid?): Đơn hàng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_return_detail/organization_unit_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_return_detail/organization_unit_id(Guid?): Đơn vị - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_return_detail/organization_unit_name(string): Tên đơn vị - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_return_detail/outward_ref_detail_id(Guid?): ID của chứng từ xuất kho
sa_return_detail/outward_refid(Guid?): 
sa_return_detail/outward_refno_finance(string): Số phiếu xuất
sa_return_detail/outward_refno_management(string): Số phiếu xuất - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_return_detail/panel_height_quantity(decimal): chiều cao
sa_return_detail/panel_length_quantity(decimal): Chiều dài
sa_return_detail/panel_quantity(decimal): Lượng
sa_return_detail/panel_radius_quantity(decimal): Bán kính
sa_return_detail/panel_width_quantity(decimal): Chiều rộng
sa_return_detail/project_work_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_return_detail/project_work_id(Guid?): Công trình - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_return_detail/project_work_name(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_return_detail/pu_invoice_refid(Guid?): ID của hóa đơn nhận (lấy dữ liệu cho dễ dàng khi ghi sô TaxLedger)- Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_return_detail/purchase_purpose_id(Guid?): Mã nhóm hàng hóa dịch vụ
sa_return_detail/quantity(decimal): Số lượng
sa_return_detail/ref_detail_id(Guid?): PK
sa_return_detail/refid(Guid?): FK
sa_return_detail/sa_order_ref_detail_id(Guid?): 
sa_return_detail/sa_voucher_ref_detail_id(Guid?): RefDetailID của chứng từ bán hàng
sa_return_detail/sa_voucher_refid(Guid?): RefID của chứng từ bán hàng
sa_return_detail/sort_order(int?): Thứ tự sắp xếp các dòng chi tiết
sa_return_detail/stock_account(string): tài khoản kho
sa_return_detail/stock_code(string): 
sa_return_detail/stock_id(Guid?): 
sa_return_detail/stock_name(string): Tên kho
sa_return_detail/ta_career_group_id(int?): ID nhóm ngành nghề
sa_return_detail/unit_id(Guid?): Đơn vị tính
sa_return_detail/unit_name(string): 
sa_return_detail/unit_price(decimal): Đơn giá
sa_return_detail/unit_price_after_tax(decimal): 
sa_return_detail/un_resonable_cost(bool?): 
sa_return_detail/vat_account(string): TK Thuế
sa_return_detail/vat_amount(decimal): Tiền thuế quy đổi
sa_return_detail/vat_amount_oc(decimal): Tiền thuế nguyên tệ
sa_return_detail/vat_description(string): 
sa_return_detail/vat_rate(decimal): % thuế GTGT

sa_voucher

detail(List<sa_voucher_detail>): Chi tiết chứng từ 
in_outward(in_outward): thông tin phiếu xuất kho (sử dụng khi là chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất)
sa_invoice(sa_invoice): thông tin hóa đơn (sử dụng khi là chứng từ bán hàng kèm hóa đơn)
sa_voucher/account_object_address(string): Địa chỉ
sa_voucher/account_object_code(string): Mã đối tượng
sa_voucher/account_object_id(Guid?): ID khách hàng
sa_voucher/account_object_name(string): Tên khách hàng
sa_voucher/account_object_tax_code(string): Mã số thuế
sa_voucher/attachment_id_list(string): Bảng lưu trữ mảng các id của attachment_id dưới dạng json
sa_voucher/bank_account_id(Guid?): 
sa_voucher/bank_account_number(string): 
sa_voucher/bank_name(string): 
sa_voucher/branch_id(Guid?): Chi nhánh
sa_voucher/caba_amount(decimal): 
sa_voucher/caba_amount_oc(decimal): 
sa_voucher/cash_book_posted_date(DateTime?): Ngày ghi sổ thủ quỹ
sa_voucher/created_by(string): 
sa_voucher/created_date(DateTime?): 
sa_voucher/currency_id(string): Loại tiền
sa_voucher/custom_field1(string): Kieu du lieu custom field1
sa_voucher/custom_field10(string): Kieu du lieu custom field10
sa_voucher/custom_field2(string): Kieu du lieu custom field3
sa_voucher/custom_field3(string): Kieu du lieu custom field3
sa_voucher/custom_field4(string): Kieu du lieu custom field4
sa_voucher/custom_field5(string): Kieu du lieu custom field5
sa_voucher/custom_field6(string): Kieu du lieu custom field6
sa_voucher/custom_field7(string): Kieu du lieu custom field7
sa_voucher/custom_field8(string): Kieu du lieu custom field8
sa_voucher/custom_field9(string): Kieu du lieu custom field9
sa_voucher/debt_status(int?): Tình trạng đòi nợ: (0=nợ bình thường;1=Nợ khó đòi;2=Nợ không thể đòi)
sa_voucher/discount_rate_voucher(decimal): Tỷ lệ chiết klhấu theo mặt hàng
sa_voucher/discount_type(int?): Loại chiết khấu: 0: Không chiết khấu 1: Theo mặt hàng 2: theo % hóa đơn 3: số tiền trên tổng số hóa đơn
sa_voucher/display_on_book(int?): Xác định chứng từ được ghi vào sổ nào (0=Sổ tài chinh;1=Sổ quản trị;2=Cả hai)
sa_voucher/document_included(string): Kèm theo chứng từ gốc
sa_voucher/due_date(DateTime?): Hạn thanh toán
sa_voucher/due_day(int?): Số ngày được nợ
sa_voucher/employee_code(string): 
sa_voucher/employee_id(Guid?): Nhân viên bán hàng
sa_voucher/employee_name(string): mã nhân viên
sa_voucher/exchange_rate(decimal): Tỉ giá hối đoái
sa_voucher/include_invoice(int?): có lập kèm hóa đơn: 0 không lập kèm, 1 : có lập kèm hóa đơn
sa_voucher/in_reforder(DateTime?): Giờ nhập xuất
sa_voucher/inv_date(DateTime?): Ngày hóa đơn
sa_voucher/inv_no(string): Danh sách hóa đơn lập kèm hoặc là lập từ các hóa đơn: nếu nhiều cách nhau dấu;
sa_voucher/inv_series(string): Ký hiệu hóa đơn
sa_voucher/is_invoice_exported(bool?): Đã xuất hóa đơn
sa_voucher/is_invoice_exported_last_year(bool?): Đã xuất hóa đơn năm trước
sa_voucher/is_paid(bool?): Đã thanh toán đủ.Với Chưa thanh toán, khi trả hết tiền thì cập nhật = 1
sa_voucher/is_posted_cash_book_finance(bool?): Trạng thái ghi sổ thủ quỹ (Sổ tài chính)
sa_voucher/is_posted_cash_book_management(bool?): Trạng thái ghi sổ thủ quỹ (Sổ quản trị)
sa_voucher/is_posted_finance(bool?): Trạng thái ghi sổ Sổ tài chính
sa_voucher/is_posted_management(bool?): Trạng thái ghi sổ Sổ quản trị
sa_voucher/is_remind_debt(bool?): Tắt/bật tính năng nhắc nợ tự động
sa_voucher/is_sale_with_outward(bool?): Bán hàng kiêm phiếu xuất kho
sa_voucher/journal_memo(string): Lý do nộp/Diễn giải
sa_voucher/modified_by(string): 
sa_voucher/modified_date(DateTime?): 
sa_voucher/other_term(string): Điều khoản khác
sa_voucher/outward_exported_status(int?): Đã xuất hàng (0: Chưa xuất, 1: Đã xuất, 2: Để trắng <đối với hóa đơn bán hàng mà tất cả mặt hàng đều có tính chất dịchvụ>), 3 là xuất một phần
sa_voucher/outward_refid(Guid?): id phiếu xuất trong trường hợp có lập kèm phiếu xuất
sa_voucher/paid_type(int?): hết tiền thì cập nhật = 1 chi tiết: 0: chưa thanh toán, 1: thanh toán hết, 2: thanh toán một phần
sa_voucher/payer(string): Người nộp (Bán hàng thu tiền ngay) / Người liên hệ (Bán hàng chưa thu tiền)
sa_voucher/payment_term_code(string): 
sa_voucher/payment_term_id(Guid?): Điều kiện thanh toán
sa_voucher/payment_term_name(string): 
sa_voucher/posted_date(DateTime?): Ngày hạch toán
sa_voucher/pu_voucher_refid(Guid?): 
sa_voucher/refdate(DateTime?): Ngày chứng từ
sa_voucher/refid(Guid?): PK
sa_voucher/refno_finance(string): Số chứng từ sổ tài chính
sa_voucher/refno_management(string): Số chứng từ sổ quản trị
sa_voucher/reforder(long?): Số thứ tự nhập chứng từ
sa_voucher/reftype(int?): Loại chứng từ
sa_voucher/reftype_name(string): Tên loại chứng từ
sa_voucher/sa_invoice_refid(Guid?): Id của hóa đơn trong trường hợp bán hàng lập kèm hóa đơn
sa_voucher/sa_invoice_request_refid(Guid?): 
sa_voucher/shipping_address(string): Địa điểm giao hàng
sa_voucher/supplier_code(string): Mã nhà cung cấp
sa_voucher/supplier_id(Guid?): Nhà cung cấp/Đơn vị ủy thác xuất khẩu
sa_voucher/supplier_name(string): Tên nhà cung cấp/đơn vị ủy thác xuất khẩu
sa_voucher/total_amount(decimal): Tổng tiền thanh toán quy đổi
sa_voucher/total_amount_oc(decimal): Tổng tiền thanh toán
sa_voucher/total_discount_amount(decimal): Tổng tiền chiết khấu quy đổi
sa_voucher/total_discount_amount_oc(decimal): Tổng tiền chiết khấu
sa_voucher/total_export_tax_amount(decimal): Tiền thuế xuất khẩu QĐ
sa_voucher/total_export_tax_amount_oc(decimal): Tiền thuế xuất khẩu
sa_voucher/total_sale_amount(decimal): Tổng tiền hàng quy đổi
sa_voucher/total_sale_amount_oc(decimal): Tổng tiền hàng
sa_voucher/total_vat_amount(decimal): Tổng tiền thuế quy đổi
sa_voucher/total_vat_amount_oc(decimal): Tổng tiền thuế

savoucherdetail

sa_voucher_detail/account_name(string): tên tài khoan
sa_voucher_detail/account_object_address(string): 
sa_voucher_detail/account_object_code(string): 
sa_voucher_detail/account_object_id(Guid?): 
sa_voucher_detail/account_object_name(string): 
sa_voucher_detail/amount(decimal): Thành tiền quy đổi
sa_voucher_detail/amount_after_tax(decimal): 
sa_voucher_detail/amount_oc(decimal): Thành tiền
sa_voucher_detail/budget_item_code(string): Mã mục thu/chi - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_voucher_detail/budget_item_id(Guid?): Mục thu - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_voucher_detail/budget_item_name(string): Tên mục thu/chi - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_voucher_detail/confronting_ref_detail_id(Guid?): Số chứng từ đối trừ chi tiết ( cho PP đích danh)
sa_voucher_detail/confronting_refid(Guid?): Số chứng từ đối trừ cho PP đích danh
sa_voucher_detail/confronting_refno_finance(string): Số chứng từ đối trừ
sa_voucher_detail/confronting_refno_management(string): Số chứng từ đối trừ
sa_voucher_detail/contract_code(string): Mã hợp đồng bán - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_voucher_detail/contract_detail_id(Guid?): id chi tiết của chi tiết vật tư trên Hợp đồng bán - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_voucher_detail/contract_id(Guid?): Hợp đồng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_voucher_detail/contract_sign_date(DateTime?): Ngày ký của hợp đồng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_voucher_detail/contract_subject(string): Trích yếu hợp đồng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_voucher_detail/cost_account(string): Tài khoản giá vốn
sa_voucher_detail/cost_amount_finance(decimal): Tiền vốn theo sổ tài chính
sa_voucher_detail/cost_amount_management(decimal): Tiền vốn theo sổ quản trị - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_voucher_detail/cost_main_unit_price_finance(decimal): Đơn giá vốn theo đơn vị tính chính sổ tài chính - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_voucher_detail/cost_main_unit_price_management(decimal): Đơn giá vốn (ĐVC) theo sổ quản trị - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_voucher_detail/cost_unit_price_finance(decimal): Đơn giá vốn sổ tài chính
sa_voucher_detail/cost_unit_price_management(decimal): Đơn giá vốn theo sổ quản trị - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_voucher_detail/credit_account(string): TK Có
sa_voucher_detail/custom_field1(string): Kieu du lieu custom field1
sa_voucher_detail/custom_field10(string): Kieu du lieu custom field10
sa_voucher_detail/custom_field2(string): Kieu du lieu custom field3
sa_voucher_detail/custom_field3(string): Kieu du lieu custom field3
sa_voucher_detail/custom_field4(string): Kieu du lieu custom field4
sa_voucher_detail/custom_field5(string): Kieu du lieu custom field5
sa_voucher_detail/custom_field6(string): Kieu du lieu custom field6
sa_voucher_detail/custom_field7(string): Kieu du lieu custom field7
sa_voucher_detail/custom_field8(string): Kieu du lieu custom field8
sa_voucher_detail/custom_field9(string): Kieu du lieu custom field9
sa_voucher_detail/debit_account(string): TK Nợ
sa_voucher_detail/description(string): Diễn giải
sa_voucher_detail/discount_account(string): Tài khoản chiết khấu
sa_voucher_detail/discount_amount(decimal): Tiền chiêt khấu quy đổi
sa_voucher_detail/discount_amount_oc(decimal): Tiền chiêt khấu
sa_voucher_detail/discount_rate(decimal): Tỉ lệ chiết khấu
sa_voucher_detail/exchange_rate_operator(string): Toán tử quy đổi *=nhân;/=chia
sa_voucher_detail/expense_item_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_voucher_detail/expense_item_id(Guid?): Khoản mục chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_voucher_detail/expense_item_name(string): Tên khoản mục chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_voucher_detail/expiry_date(DateTime?): Hạn dùng
sa_voucher_detail/export_tax_account(string): Tài khoản thuế xuất khẩu
sa_voucher_detail/export_tax_amount(decimal): Tiền thuế xuất khẩu QĐ
sa_voucher_detail/export_tax_rate(decimal): % thuế xuất khẩu
sa_voucher_detail/fob_amount(decimal): Giá FOB (Giá tính thuế Xuất khẩu) QĐ
sa_voucher_detail/guaranty_period(string): Thời hạn bảo hành
sa_voucher_detail/in_transfer_ref_detail_id(Guid?): ID của dòng detail chứng từ chuyển kho
sa_voucher_detail/in_transfer_refid(Guid?): ID của chứng từ chuyển kho
sa_voucher_detail/inventory_item_code(string): 
sa_voucher_detail/inventory_item_id(Guid?): ID hàng hóa/vật tư(nếu thông tin is_description = false thì không được bỏ trống thông tin này)
sa_voucher_detail/inventory_item_name(string): Tên vật tư
sa_voucher_detail/inventory_resale_type_id(int?): Hàng hóa giữ hộ/bán hộ
sa_voucher_detail/is_description(bool?): Là dòng diễn giải
sa_voucher_detail/is_promotion(bool?): Là hàng khuyến mại
sa_voucher_detail/is_un_update_outward_price(bool?): Không cập nhật giá xuất kho
sa_voucher_detail/job_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_voucher_detail/job_id(Guid?): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_voucher_detail/job_name(string): Tên đối tượng tập hợp chi phí - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_voucher_detail/list_item_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_voucher_detail/list_item_id(Guid?): Mã thống kê - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_voucher_detail/list_item_name(string): Tên mã thống kê - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_voucher_detail/lot_no(string): Số lô
sa_voucher_detail/main_convert_rate(decimal): Tỷ lệ chuyển đổi ra đơn vị chính
sa_voucher_detail/main_quantity(decimal): Số lượng theo đơn vị chính
sa_voucher_detail/main_unit_id(Guid?): Đơn vị tính chính
sa_voucher_detail/main_unit_name(string): 
sa_voucher_detail/main_unit_price(decimal): Đơn giá theo đơn vị chính
sa_voucher_detail/not_in_vat_declaration(bool?): HHDV không tổng hợp trên tờ khai GTGT
sa_voucher_detail/order_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_voucher_detail/order_id(Guid?): RefID của đơn đặt hàng - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_voucher_detail/organization_unit_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_voucher_detail/organization_unit_id(Guid?): Đơn vị - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_voucher_detail/organization_unit_name(string): Tên cơ cấu tổ chức - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_voucher_detail/outward_ref_detail_id(Guid?): id chi tiết của chứng từ xuất kho bán hàng
sa_voucher_detail/outward_refid(Guid?): ID của chứng từ xuất kho
sa_voucher_detail/panel_height_quantity(decimal): Chiều cao
sa_voucher_detail/panel_length_quantity(decimal): Chiều dài
sa_voucher_detail/panel_quantity(decimal): Lượng, Số tấm
sa_voucher_detail/panel_radius_quantity(decimal): Bán kính
sa_voucher_detail/panel_width_quantity(decimal): Chiều rộng
sa_voucher_detail/project_work_code(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_voucher_detail/project_work_id(Guid?): Công trình - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_voucher_detail/project_work_name(string): - Thông tin chưa hỗ trợ kết nối
sa_voucher_detail/pu_voucher_ref_detail_id(Guid?): ID chi tiết của chứng từ mua hàng
sa_voucher_detail/pu_voucher_refid(Guid?): ID của chứng từ mua hàng
sa_voucher_detail/quantity(decimal): Số lượng
sa_voucher_detail/ref_detail_id(Guid?): PK
sa_voucher_detail/refid(Guid?): FK
sa_voucher_detail/sa_invoice_refid(Guid?): ID của hóa đơn xuất (mục đích dễ dàng join lấy lên Hóa đơn xuất)
sa_voucher_detail/sa_order_ref_detail_id(Guid?): RefDetailID của đơn đặt hàng
sa_voucher_detail/sa_quote_ref_detail_id(Guid?): ID của báo giá
sa_voucher_detail/sort_order(int?): Thứ tự sắp xếp các dòng chi tiết
sa_voucher_detail/stock_account(string): Tài khoản kho
sa_voucher_detail/stock_code(string): 
sa_voucher_detail/stock_id(Guid?): 
sa_voucher_detail/stock_name(string): Tên kho
sa_voucher_detail/ta_career_group_id(int?): ID nhóm ngành nghề
sa_voucher_detail/unit_id(Guid?): Đơn vị tính
sa_voucher_detail/unit_name(string): 
sa_voucher_detail/unit_price(decimal): Đơn giá quy đổi
sa_voucher_detail/unit_price_after_tax(decimal): Đơn giá sau thuế
sa_voucher_detail/un_resonable_cost(bool?): 
sa_voucher_detail/vat_account(string): TK thuế GTGT
sa_voucher_detail/vat_amount(decimal): Tiền thuế quy đổi
sa_voucher_detail/vat_amount_oc(decimal): Tiền thuế
sa_voucher_detail/vat_description(string): 
sa_voucher_detail/vat_rate(decimal): Thuế suất

3.Khác

callbackdatadetail

callback_data_detail/app_id(string): ID của ứng dụng
callback_data_detail/data_type(int?): kiểu dữ liệu trả về
callback_data_detail/error_call_back_message(string): Nguyên nhân lỗi không đẩy được dữ liệu
callback_data_detail/error_code(string): Mã lỗi
callback_data_detail/error_message(string): Thông báo lỗi
callback_data_detail/org_company_code(string): domain của dữ liệu nguồn
callback_data_detail/org_refid(string): ID của chứng từ dữ liệu gốc
callback_data_detail/success(bool?): Thành công hay thất bại
callback_data_detail/voucher_type(int?): Loại chứng từ 

ACTOpenBranch

branch_id: ID chi nhánh
branch_code: Mã chi nhánh
branch_name: Tên chi nhánh
parent_id: ID cha

ACTOpenAccount

account_id: ID tài khoản
account_number: Số tài khoản
account_name: Tên tài khoản
parent_id: ID tài khoản cha

ACTOpenSystemOption

option_id (string): mã tùy chọn
option_value (string): giá trị của tùy chọn
value_type (int): Kiểu dữ liệu
branch_id: ID chi nhánh (trường hợp null thì là tùy chọn chung cho toàn hệ thống)
description: mô tả 

Một số hàm hỗ trợ test liên thông kết nối

Đây là các hàm hỗ trợ việc test liên thông API kết nối dùng tài khoản Demo mà dự án AMIS kế toán cung cấp phục vụ mục đích demo:

 1. Demo tài khoản ứng dụng token có giá trị trong vòng 12 giờ:
  • app_id: 0e0a14cf-9e4b-4af9-875b-c490f34a581b
 2. Demo tài khoản ứng dụng token có giá trị trong vòng 10 phút (hỗ trợ người phát triển rút ngắn thời gian kiểm thử case token hết hạn):
  • app_id: 8a5c0196-6a0c-4b4f-a6c3-3fbac9e23344

1. Hàm demo gọi callback (call_back_data_demo)

 • Hàm này demo api callback ở phía ứng dụng dùng để nhận kết quả thực thi từ phía AMIS kế toán trả về. Phương thức "Post".
 • Đường dẫn: "APIUrl"/api/oauth/actopensupport/call_back_data_demo
 • Input:

  {
   "success": true,
   "app_id": "0e0a14cf-9e4b-4af9-875b-c490f34a581b",
   "error_code": "",
   "error_message": "",
   "signature": "fe0486063774866b76e2b31fb483f1f329ac33836330694d6e1e7fb3a3a455a6",
   "data_type": 1,
   "org_company_code": "congtydemoketnoiact",
   "data": "[{\"OrgRefID\":\"AB80B9D2-9747-4583-AA60-8286244ECA49\",\"Success\":true,\"ErrorCode\":null,\"ErrorMessage\":\"\",\"SessionID\":\"d9a9a4c9-2408-472d-af9a-bb9a2439b9a2\",\"ErrorCallBackMessage\":null,\"VoucherType\":1},{\"OrgRefID\":\"AB80B9D2-9747-4583-AA60-8286244ECA49\",\"Success\":true,\"ErrorCode\":null,\"ErrorMessage\":\"\",\"SessionID\":\"e6f76623-3c50-46a0-878e-4599940bf028\",\"ErrorCallBackMessage\":null,\"VoucherType\":1}]"
  }
  
  • app_id: Mã ứng dụng được MISA cung cấp cho đối tác để sử dụng API kết nối của MISA. Mã này dùng để nhận diện ứng dụng của đối tác khi thực hiện các lời gọi đến api kết nối.
  • error_code: Mã lỗi. Xem thêm: Danh sách mã lỗi.
  • error_message: Thông tin lỗi chi tiết.
  • signature = ký thông tin data bằng SHA256HMAC(key là app_id mà AMIS kế toán cung cấp cho ứng dụng) để API nhận biết được đây là kết quả do AMIS kế toán trả về.
  • org_company_code: Domain khách hàng của phía đối tác (dùng để phân biệt các khách hàng/dữ liệu của đối tác).
  • data_type: Loại kết quả trả về. Xem thêm: Danh sách các loại kết quả trả về
  • data: Danh sách dữ liệu trả về. Xem thêm: Chi tiết kết quả trả về)
 • Output:

  {
   "Success": false,
   "ErrorCode": "InvalidParam",
   "ErrorMessage": "Signature invalid"
  }
  
  • Success: true - thành công, false - thất bại (xem thông tin chi tiết tại ErrorCode và ErrorMessage)
  • ErrorCode: Mã lỗi. Xem thêm: Danh sách mã lỗi.
  • ErrorMessage: Thông tin lỗi chi tiết.

2. Hàm demo việc ký (get_signature)

 • Hàm này demo việc ký làm tham số cho thông tin signature để gọi callback. Phương thức "Post".
 • Đường dẫn: "APIUrl"/api/oauth/actopensupport/get_signature
 • Input:

  {
   "data": "Test callback",
   "key": "0e0a14cf-9e4b-4af9-875b-c490f34a581b"
  }
  
  • data: Dữ liệu cần ký
  • key: Khóa dùng để ký
 • Output:

  {
   "Success": true,
   "ErrorMessage": "",
   "ErrorMessage": ""
   "Data": "9648020f91e7470838cb3820b3b0c61e3fb5d54e421f41b06476d254f6b4f2fa"
  }
  
  • Success: true - thành công, false - thất bại (xem thông tin chi tiết tại ErrorCode và ErrorMessage)
  • ErrorCode: Mã lỗi. Xem thêm: Danh sách mã lỗi.
  • ErrorMessage: Thông tin lỗi chi tiết.
  • Data: Dữ liệu sau khi được ký

3.Hàm callback của tài khoản ứng dụng ACT demo (call_back_data)

 • Hàm này là api callback ở phía ứng dụng dùng để nhận kết quả thực thi từ phía act trả về (dùng cho tài khoản ứng dụng demo)
 • Đường dẫn: "APIUrl"/api/oauth/actopensupport/call_back_data
 • Input/output giống hàm CallBackDataDemo

4.Hàm kiểm tra kết quả gọi callback của tài khoản ứng dụng demo (check_call_back_data)

 • Hàm này kiểm tra các lời gọi đã từng gọi vào hàm call_back_data, dùng để test thông luồng callback. Phương thức "Post".
 • Đường dẫn: "APIUrl"/api/oauth/actopensupport/check_call_back_data
 • Input:

  {
   "app_id": "0e0a14cf-9e4b-4af9-875b-c490f34a581b",
   "org_company_code": "congtydemoketnoiact"
  }
  
  • app_id: Mã ứng dụng được MISA cung cấp cho đối tác để sử dụng API kết nối của MISA. Mã này dùng để nhận diện ứng dụng của đối tác khi thực hiện các lời gọi đến api kết nối.
  • org_company_code: Domain khách hàng của phía đối tác (dùng để phân biệt các khách hàng/dữ liệu của đối tác).
 • Output:

  {
   "Success": true,
   "ErrorMessage": "",
   "Data": "[{\"call_back_data\":\"{\\\"success\\\":true,\\\"app_id\\\":\\\"0e0a14cf-9e4b-4af9-875b-c490f34a581b\\\",\\\"error_message\\\":\\\"\\\",\\\"signature\\\":\\\"efcc8d1c4b4f19915a9cd49ee33cc56ca4c6436b8c05acd72e3ea76c46218b92\\\",\\\"data_type\\\":1,\\\"org_company_code\\\":\\\"congtydemoketnoiact\\\",\\\"data\\\":\\\"[{\\\\\\\"org_refid\\\\\\\":\\\\\\\"a149911f-afb8-43c0-8230-262674012d6e\\\\\\\",\\\\\\\"success\\\\\\\":true,\\\\\\\"error_message\\\\\\\":\\\\\\\"\\\\\\\",\\\\\\\"session_id\\\\\\\":\\\\\\\"f2443ccf-e367-4f3c-bd2e-6f5741287f75\\\\\\\",\\\\\\\"voucher_type\\\\\\\":13},{\\\\\\\"org_refid\\\\\\\":\\\\\\\"b9f83f22-3a08-4c4c-9fe2-4dce0d944636\\\\\\\",\\\\\\\"success\\\\\\\":false,\\\\\\\"error_code\\\\\\\":\\\\\\\"VoucherNotFound\\\\\\\",\\\\\\\"error_message\\\\\\\":\\\\\\\"Không tìm thấy đề nghị sinh chứng từ kế toán ở chi nhánh mà người dùng này có quyền đẩy dữ liệu\\\\\\\",\\\\\\\"session_id\\\\\\\":\\\\\\\"db119f3b-859e-4009-b294-95c3670db88f\\\\\\\",\\\\\\\"error_call_back_message\\\\\\\":\\\\\\\":\\\\\\\",\\\\\\\"voucher_type\\\\\\\":1},{\\\\\\\"org_refid\\\\\\\":\\\\\\\"0433b77e-eebd-4e9e-af87-99d2d6e6cf2a\\\\\\\",\\\\\\\"success\\\\\\\":false,\\\\\\\"error_code\\\\\\\":\\\\\\\"VoucherNotFound\\\\\\\",\\\\\\\"error_message\\\\\\\":\\\\\\\"Không tìm thấy đề nghị sinh chứng từ kế toán ở chi nhánh mà người dùng này có quyền đẩy dữ liệu\\\\\\\",\\\\\\\"session_id\\\\\\\":\\\\\\\"db119f3b-859e-4009-b294-95c3670db88f\\\\\\\",\\\\\\\"error_call_back_message\\\\\\\":\\\\\\\":\\\\\\\",\\\\\\\"voucher_type\\\\\\\":1},{\\\\\\\"org_refid\\\\\\\":\\\\\\\"79ec04a3-9b52-46c5-9f6c-ec5fdd5b8179\\\\\\\",\\\\\\\"success\\\\\\\":false,\\\\\\\"error_code\\\\\\\":\\\\\\\"VoucherNotFound\\\\\\\",\\\\\\\"error_message\\\\\\\":\\\\\\\"Không tìm thấy đề nghị sinh chứng từ kế toán ở chi nhánh mà người dùng này có quyền đẩy dữ liệu\\\\\\\",\\\\\\\"session_id\\\\\\\":\\\\\\\"db119f3b-859e-4009-b294-95c3670db88f\\\\\\\",\\\\\\\"error_call_back_message\\\\\\\":\\\\\\\":\\\\\\\",\\\\\\\"voucher_type\\\\\\\":1},{\\\\\\\"org_refid\\\\\\\":\\\\\\\"a149911f-afb8-43c0-8230-262674012d6e\\\\\\\",\\\\\\\"success\\\\\\\":true,\\\\\\\"error_message\\\\\\\":\\\\\\\"\\\\\\\",\\\\\\\"session_id\\\\\\\":\\\\\\\"fc91c8b1-c395-40d3-a9cb-4c2b0985eba7\\\\\\\",\\\\\\\"error_call_back_message\\\\\\\":\\\\\\\"Exception:Không gọi được url <http://act2api.amis.misa.local/api/callback/CallBackData> - tham số <> - lỗi: Object reference not set to an instance of an object. \\\\\\\",\\\\\\\"voucher_type\\\\\\\":13},{\\\\\\\"org_refid\\\\\\\":\\\\\\\"b9f83f22-3a08-4c4c-9fe2-4dce0d944636\\\\\\\",\\\\\\\"success\\\\\\\":false,\\\\\\\"error_code\\\\\\\":\\\\\\\"VoucherNotFound\\\\\\\",\\\\\\\"error_message\\\\\\\":\\\\\\\"Không tìm thấy đề nghị sinh chứng từ kế toán ở chi nhánh mà người dùng này có quyền đẩy dữ liệu\\\\\\\",\\\\\\\"session_id\\\\\\\":\\\\\\\"db119f3b-859e-4009-b294-95c3670db88f\\\\\\\",\\\\\\\"error_call_back_message\\\\\\\":\\\\\\\"Exception:Không gọi được url <http://act2api.amis.misa.local/api/callback/CallBackData> - tham số <> - lỗi: Object reference not set to an instance of an object. \\\\\\\",\\\\\\\"voucher_type\\\\\\\":1},{\\\\\\\"org_refid\\\\\\\":\\\\\\\"0433b77e-eebd-4e9e-af87-99d2d6e6cf2a\\\\\\\",\\\\\\\"success\\\\\\\":false,\\\\\\\"error_code\\\\\\\":\\\\\\\"VoucherNotFound\\\\\\\",\\\\\\\"error_message\\\\\\\":\\\\\\\"Không tìm thấy đề nghị sinh chứng từ kế toán ở chi nhánh mà người dùng này có quyền đẩy dữ liệu\\\\\\\",\\\\\\\"session_id\\\\\\\":\\\\\\\"db119f3b-859e-4009-b294-95c3670db88f\\\\\\\",\\\\\\\"error_call_back_message\\\\\\\":\\\\\\\"Exception:Không gọi được url <http://act2api.amis.misa.local/api/callback/CallBackData> - tham số <> - lỗi: Object reference not set to an instance of an object. \\\\\\\",\\\\\\\"voucher_type\\\\\\\":1},{\\\\\\\"org_refid\\\\\\\":\\\\\\\"79ec04a3-9b52-46c5-9f6c-ec5fdd5b8179\\\\\\\",\\\\\\\"success\\\\\\\":false,\\\\\\\"error_code\\\\\\\":\\\\\\\"VoucherNotFound\\\\\\\",\\\\\\\"error_message\\\\\\\":\\\\\\\"Không tìm thấy đề nghị sinh chứng từ kế toán ở chi nhánh mà người dùng này có quyền đẩy dữ liệu\\\\\\\",\\\\\\\"session_id\\\\\\\":\\\\\\\"db119f3b-859e-4009-b294-95c3670db88f\\\\\\\",\\\\\\\"error_call_back_message\\\\\\\":\\\\\\\"Exception:Không gọi được url <http://act2api.amis.misa.local/api/callback/CallBackData> - tham số <> - lỗi: Object reference not set to an instance of an object. \\\\\\\",\\\\\\\"voucher_type\\\\\\\":1}]\\\"}\"}]"
  }
  

5.Hàm xóa kết quả gọi callback của tài khoản ứng dụng ACT demo (delete_call_back_data)

 • Hàm này demo việc ký làm tham số cho thông tin Signature để gọi callback. Phương thức "Post".
 • Đường dẫn: "APIUrl"/api/oauth/actopensupport/delete_call_back_data
 • Input:

  {
   "app_id": "0e0a14cf-9e4b-4af9-875b-c490f34a581b",
   "org_company_code": "congtydemoketnoiact"
  }
  
  • app_id: Mã ứng dụng được MISA cung cấp cho đối tác để sử dụng API kết nối của MISA. Mã này dùng để nhận diện ứng dụng của đối tác khi thực hiện các lời gọi đến api kết nối.
  • org_company_code: Domain khách hàng của phía đối tác (dùng để phân biệt các khách hàng/dữ liệu của đối tác).
 • Output:

  {
   "Success": true,
   "ErrorCode": "",
   "ErrorMessage": ""
  }
  
  • Success: true - thành công, false - thất bại (xem thông tin chi tiết tại ErrorCode và ErrorMessage)
  • ErrorCode: Mã lỗi. Xem thêm: Danh sách mã lỗi.
  • ErrorMessage: Thông tin lỗi chi tiết.

VI.Một số câu hỏi thường gặp dành cho nhà phát triển

 1. Làm sao để có app_id?
  1. Liên hệ với nhân viên kinh doanh của MISA, đồng thời cung cấp:
   1. Tên công ty và Mã số thuế (của khách hàng có nhu cầu kết nối)
   2. APICallBack: Đối tác cần cung cấp cho dự án AMIS kế toán một đường dẫn API (APICallBack) nhận kết quả trả về đối với những hàm được AMIS kế toán xử lý bất đồng bộ.
 2. Làm sao để có access_code?
  1. Yêu cầu quản trị hệ thống kế toán cung cấp (quản trị hệ thống kế toán sẽ vào "ứng dụng kế toán/Thiết lập/Kết nối ứng dụng/API kết nối" thực hiện thiết lập cấu hình cho API kết nối và sao chép mã kết nối).
 3. Sử dụng tài khoản nào để chạy thử được api kết nối?
  1. Sử dụng app_id demo được cung cấp trong phần đầu của tài liệu này
  2. Sử dụng tài khoản demo của AMIS Kế toán được cung cấp trong phần đầu của tài liệu này
 4. Vì sao đẩy dữ liệu thành công rồi mà vẫn không thấy chứng từ trên phần mềm AMIS Kế toán?
  1. Anh/chị vui lòng vào danh sách chứng từ/tiện ích/sinh CT từ đề nghị sinh: thay đổi lại thông tin từ ngày/đến ngày đảm bảo đúng khoảng thời gian ngày của chứng từ mà anh chị thực hiện đẩy vào API (với chứng từ thông thường thì đây là thông tin posted_date/ref_date/inv_date.
  2. Lưu ý: danh sách này hiển thị theo thông tin ngày trên chứng từ đẩy vào API chứ không phải thông tin thời điểm chứng từ được đẩy vào API)
 5. Thông tin "org_company_code" là thông tin gì, có bắt buộc phải khai báo không?
  1. Đây là thông tin phục vụ mục đích quản lý và tra cứu các domain khách hàng của đối tác, trường hợp anh/chị không có nhu cầu quản lý thông tin này thì có thể bỏ trống
 6. Khi chạy thử hàm kết nối (connect()) trên môi trường test, tôi nhận được mã lỗi "DBAmisNotConnectDBACT" mặc dù đã copy đúng mã kết nối của công ty theo video hướng dẫn?
  1. Khi chạy thử trên môi trường test, anh/chị cần sử dụng tài khoản AMIS Kế toán và đường dẫn ứng dụng của môi trường test, anh chị vui lòng kiểm tra lại.
 7. Vì sao tôi sử dụng url trên môi trường local của lại không kết nối được?
  1. Đường dẫn local là đường dẫn nội bộ, phục vụ các ứng dụng của MISA kiểm thử trên môi trường develop, đường dẫn này không chạy được trên môi trường internet, anh/chị vui lòng sử dụng đường dẫn dành cho môi trường test được cung cấp trong tài liệu này.